Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Víziou spoločnosti SPP – distribúcia je byť kontinuálne stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie zemného plynu, predvídať budúce potreby našich zákazníkov, pružne reagovať na identifikované potreby ako aj na vývoj na energetickom trhu a  vytvárať tak hodnoty pre našich obchodných partnerov, akcionárov a zamestnancov. Ciele dosahujeme prostredníctvom vysokej úrovne bezpečnosti našich prevádzkových činností, neustálym zlepšovaním prevádzkovej a investičnej efektívnosti, zlepšovaním prístupu k zákazníkom a zvyšovaním zaangažovanosti našich zamestnancov.

Bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy zabezpečujeme transparentným a objektívnym hodnotením technického stavu všetkých našich plynárenských zariadení prostredníctvom princípov založených na hodnotení rizika. Na základe analýz pravdepodobnosti ako príčiny a dopadu ako následku adekvátne nastavujeme parametre údržby, zintenzívňujeme údržbu u rizikových aktív a obmedzujeme zásahy do fungujúcich alebo bezrizikových zariadení.

V centre našej pozornosti sú preto vecné splnenie plánu údržby a investícií smerujúcich do rekonštrukcie našich sietí, ako aj zameranie sa na riešenie neoprávnených odberov. Spoluprácou s policajným zborom a ďalšími štátnymi inštitúciami zintenzívňujeme náš postup voči páchateľom a organizátorom neoprávnených odberov, ktorí okrem podvodu svojím nezákonným konaním ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu a verejnosť všeobecne. Od 1. júla 2016 nadobudne účinnosť novela trestného zákona, ktorá zavádza trestnú zodpovednosť za neoprávnený zásah do meradla a falšovanie plomb. Veríme, že uvedená legislatíva posilní ochranu poctivých odberateľov plynu a zároveň prispeje k vyššej bezpečnosti distribučnej siete.

Naďalej pokračujeme v zefektívňovaní výkonu našich prevádzkových činností, konkrétne v oblasti obstarávania, zvyšovaní produktivity práce ako aj optimalizácii nákladov na správu nehnuteľnosti a vozového parku. Zameriavame sa aj na zavŕšenie procesu odčlenenia, tzv. unbundlingu, od predchádzajúcej materskej spoločnosti SPP, v zmysle požiadaviek ÚRSO, dobudovaním vlastného IT systému našej spoločnosti. Dosiahneme tak najvyššiu úroveň odčlenenia zodpovedajúcu vlastníckemu odčleneniu.

Neustále zvyšovanie úrovne zákazníckych služieb a komunikácie so zákazníkmi je jednou z kľúčových úloh SPP – distribúcia. Pokračujeme v elektronizácii služieb, aby sme našim zákazníkom zabezpečili čo najkomfortnejšiu a najflexibilnejšiu obsluhu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Rovnako aktívne propagujeme zemný plyn ako atraktívne energetické médium. Na propagáciu využívame aj nový microsite www.oplyne.info. Microsite návštevníkom ponúka množstvo informácií o zemnom plyne, o možnostiach jeho využívania, o tradičných a nových technológiách na báze zemného plynu, ako aj rôzne porovnávacie a prípadové štúdie.

Taktiež sa zameriavame na aktívnejšie oslovovanie zákazníkov, ktorí majú záujem vybudovať a efektívne prevádzkovať svoje energetické hospodárstvo alebo rekonštruovať plynové spotrebiče. Súčasne podporujeme používanie stlačeného zemného plynu – CNG (Compressed Natural Gas) v doprave a to najmä aktívnym propagovaním jeho ekonomických a ekologických výhod.

Chceme predvídať budúce potreby našich zákazníkov, promptne reagovať na požiadavky trhu, a tak ako aj v súčasnosti, používať najvyspelejšie nástroje v riadení našich aktív založený na hodnotení rizika a pokračovať v riešení neoprávnených odberov. Taktiež chceme byť naďalej modernou, efektívnou a spoľahlivou entitou, neustále posilňovať našu nezávislosť ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, čo ešte viac zvýši dôveryhodnosť spoločnosti SPP – distribúcia.

Spoločenská zodpovednosť

Pilierom hlavných podnikateľských aktivít SPP – distribúcia je technicky bezpečná, dodávateľsky spoľahlivá a súčasne ekonomicky efektívna distribúcia zemného plynu.

Spoločnosť SPP – distribúcia si však uvedomuje aj spoluzodpovednosť za stav a vývoj spoločnosti na Slovensku. Preto sa ako spoločensky zodpovedný podnikateľský subjekt snaží dosiahnuť ekonomický úspech aj prostredníctvom dodržiavania etických princípov vo vzťahu k spoločnosti, v rámci ktorej pôsobí,ohľaduplnosti k životnému prostrediu, v oblasti zodpovednosti vo svojej orientácii na zákazníka, rešpektovaní potrieb svojich zamestnancov a starostlivosťou, ktorú im poskytuje, vo vzťahu k svojim dodávateľom, akcionárom, ako aj plneniu legislatívnych ustanovení.

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci

Jedným z dôležitých cieľov spoločnosti SPP – distribúcia je zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú distribúciu zemného plynu odberateľom na území Slovenskej republiky, pri dodržiavaní pravidiel bezpečnosti a zdravia pri práci s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Hlavné princípy pre dosiahnutie tohto cieľa sú zakotvené v environmentálnej a bezpečnostnej politike spoločnosti, ktorá vychádza z noriem ISO 14001 a OHSAS 18001.