Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Víziou spoločnosti SPP – distribúcia je byť kontinuálne stabilným, dôveryhodným a efektívnym poskytovateľom služieb v oblasti distribúcie zemného plynu, predvídať budúce potreby našich zákazníkov, pružne reagovať na identifikované potreby ako aj na vývoj na energetickom trhu a  vytvárať tak hodnoty pre našich obchodných partnerov, akcionárov a zamestnancov. Ciele dosahujeme prostredníctvom vysokej úrovne bezpečnosti našich prevádzkových činností, neustálym zlepšovaním prevádzkovej a investičnej efektívnosti, zlepšovaním prístupu k zákazníkom a zvyšovaním zaangažovanosti našich zamestnancov.

Bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy zabezpečujeme transparentným a objektívnym hodnotením technického stavu všetkých našich plynárenských zariadení prostredníctvom princípov založených na hodnotení rizika. Na základe analýz pravdepodobnosti ako príčiny a dopadu ako následku adekvátne nastavujeme parametre údržby, zintenzívňujeme údržbu u rizikových aktív a obmedzujeme zásahy do fungujúcich alebo bezrizikových zariadení.

V centre našej pozornosti sú preto vecné splnenie plánu údržby a investícií smerujúcich do rekonštrukcie našich sietí, ako aj zameranie sa na riešenie neoprávnených odberov. Naďalej pokračujeme v zefektívňovaní výkonu našich prevádzkových činností, konkrétne v oblasti obstarávania, zvyšovaní produktivity práce ako aj optimalizácii nákladov na správu nehnuteľnosti a vozového parku.

Ako moderná a dynamická spoločnosť na energetickom trhu vyvíjame maximálne úsilie v informačných kampaniach na podporu ochrany ovzdušia prostredníctvom využívania zemného plynu a v skvalitňovaní zákazníckych služieb. V oblasti zákazníckeho servisu sa kontinuálne zameriavame na zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb s dôrazom na ich plnú elektronizáciu. Vďaka dostupnosti a časovej neobmedzenosti našich online formulárov na internetovej stránke našej spoločnosti je pripájanie k zemnému plynu pre našich zákazníkov oveľa jednoduchšie, komfortnejšie, a podľa doterajších výsledkov aj stále atraktívnejšie.

Z hľadiska marketingovej podpory pripájania nových odberných miest k distribučnej sieti zemného plynu sa sústreďujeme najmä na propagáciu výhod zemného plynu pod etablovanou kampaňovou značkou 3E, ktorá charakterizuje ekologickú šetrnosť, ekonomickú výhodnosť a energetickú hospodárnosť zemného plynu, pričom nad tento rámec zdôrazňujeme aj štvrtú prednosť zemného plynu, ktorou je jeho dostupnosť.

Kľúčové pre nás je tiež je aktívne pokračovanie vo verejnej diskusii ohľadom prechodu slovenského hospodárstva na nízkouhlíkové (tzv. proces dekarbonizácie) s presadzovaním prístupu „value-for-money“.  Potenciál znižovania emisií skleníkových plynov v energetike SR v zmysle prístupu hodnota za peniaze podľa nás spočíva jednak v náhrade uhlia a jednak v projektoch zvyšujúcich energetickú efektívnosť. Definitívne riešenie dekarbonizácie sektoru vykurovania a chladenia v dlhodobom horizonte je ozelenenie plynu (biometán, vodík, synmetán), čo si však vyžaduje dodatočnú podporu štátu, a to jak v oblasti výskumu a vývoja, tak v oblasti implementácie zelených plynov.

Naše úspešné laboratórne testy primiešavania vodíka do distribuovaného zemného plynu vytvorili predpoklady na uskutočnenie testov vplyvu vodíka na plynárenské a odberné plynové zariadenia v nastupujúcom období aj v reálnych podmienkach.

Taktiež sa zameriavame na aktívnejšie oslovovanie zákazníkov, ktorí majú záujem vybudovať a efektívne prevádzkovať svoje energetické hospodárstvo alebo rekonštruovať plynové spotrebiče. Súčasne podporujeme používanie stlačeného zemného plynu – CNG (Compressed Natural Gas) v doprave a to najmä aktívnym propagovaním jeho ekonomických a ekologických výhod.

Chceme predvídať budúce potreby našich zákazníkov, promptne reagovať na požiadavky trhu, a tak ako aj v súčasnosti, používať najvyspelejšie nástroje v riadení našich aktív založený na hodnotení rizika a pokračovať v riešení neoprávnených odberov. Taktiež chceme byť naďalej modernou, efektívnou a spoľahlivou entitou, neustále posilňovať našu nezávislosť ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, čo ešte viac zvýši dôveryhodnosť spoločnosti SPP – distribúcia.

Spoločenská zodpovednosť

Pilierom hlavných podnikateľských aktivít SPP – distribúcia je technicky bezpečná, dodávateľsky spoľahlivá a súčasne ekonomicky efektívna distribúcia zemného plynu.

Spoločnosť SPP – distribúcia si však uvedomuje aj spoluzodpovednosť za stav a vývoj spoločnosti na Slovensku. Preto sa ako spoločensky zodpovedný podnikateľský subjekt snaží dosiahnuť ekonomický úspech aj prostredníctvom dodržiavania etických princípov vo vzťahu k spoločnosti, v rámci ktorej pôsobí, ohľaduplnosti k životnému prostrediu, v oblasti zodpovednosti vo svojej orientácii na zákazníka, rešpektovaní potrieb svojich zamestnancov a starostlivosťou, ktorú im poskytuje, vo vzťahu k svojim dodávateľom, akcionárom, ako aj plneniu legislatívnych ustanovení.

Ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri práci

Jedným z dôležitých cieľov spoločnosti SPP – distribúcia je zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú distribúciu zemného plynu odberateľom na území Slovenskej republiky, pri dodržiavaní pravidiel bezpečnosti a zdravia pri práci s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Hlavné princípy pre dosiahnutie tohto cieľa sú zakotvené v environmentálnej a bezpečnostnej politike spoločnosti, ktorá vychádza z medzinárodných noriem ISO 14001 a OHSAS 18001.

Na konci roka 2021 bol spoločnosťou 3EC International a.s. úspešne vykonaný externý certifikačný audit IMS. Predmetom certifikácie boli činnosti: Distribúcia plynu. Riadenie, prevádzka, údržba, opravy a rekonštrukcie distribučnej siete plynu. Meranie distribuovaného plynu. Opravy a montáž určených meradiel. Projektovanie a výstavba distribučných sietí plynu. Projektovanie, výroba a montáž regulačných staníc. Systémy integrovaného manažérstva (IMS) v našej spoločnosti vychádzajú z prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality (ISO 9001), environmentálneho manažérstva (ISO 14001) a manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (45001).