Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pravidlá objednávania distribučných kapacít

 

V súlade s § 5 ods. 6 vyhlášky ÚRSO č. 208/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom, obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka a rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou prevádzkového poriadku prevádzkovateľa siete (ďalej len „Pravidlá trhu s plynom“) týmto stanovujeme nasledujúce podmienky a lehoty pre objednávanie  distribučných kapacít na obdobie od 1.12.2017 (vrátane) pre súhrnný vstupný bod do distribučnej siete (DS) a pre odberné miesta:

Typ distribučnej kapacity (DK) Predloženie žiadosti
Ročná DK pre súhrnný vstupný bod do
distribučnej siete
Najneskôr päť celých pracovných dní pred
začiatkom príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre súhrnný vstupný bod do
distribučnej siete – mesačná
Najneskôr dva celé pracovné dni pred začiatkom
príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre súhrnný vstupný bod do
distribučnej siete – denná
Najneskôr jeden celý kalendárny deň pred dňom
účinnosti DK
Ročná DK pre odberné miesto kategórie S alebo
V, mimo osobitných procesov (odberné miesto
bez distribučnej zmluvy, zmena dodávateľa, ZPO
atď.)
Najneskôr päť celých pracovných dní pred
začiatkom príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre odberné miesto kategórie
S alebo V – mesačná
Najneskôr dva celé pracovné dni pred začiatkom
príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre odberné miesto kategórie
S alebo V – denná
Najneskôr dva celé pracovné dni pred dňom
účinnosti DK
Oznámenie/žiadosť o neobnovenie/obnovenie
DK pre odberné miesta kategórie D a M v rámci
autoprolongácie
Najneskôr päť celých pracovných dní pred
začiatkom príslušného mesiaca

Vyššie uvedené lehoty neplatia pre žiadosti podané v období od 15. decembra – 6. januára, kedy budú konkrétne lehoty na podávanie žiadostí oznámené všetkým užívateľom distribučnej siete začiatkom mesiaca december.

V prípade krátkodobých DK pre odberné miesta môže byť akceptovaná aj kratšia lehota (než je uvedená vyššie) v prípade preukázanej poruchy/havárie na odbernom mieste, ktorá má za následok potrebu okamžitého zvýšenia odberu. Posúdenie opodstatnenosti je výlučne v kompetencii SPP-D.

V prípade doručenia žiadostí po uplynutí vyššie uvedených lehôt, s výnimkou podľa predchádzajúcej vety, budú žiadosti odmietnuté!

Požaduje sa pridelenie krátkodobej mesačnej DK pre súhrnný vstupný bod od piatka 1.12.2017,
žiadosť je potrebné doručiť SPP-D najneskôr v utorok 28.11.2017 do polnoci.

Požaduje sa pridelenie krátkodobej dennej DK pre súhrnný vstupný bod od nedele 10.12.2017,
žiadosť je potrebné doručiť SPP-D najneskôr v piatok 8.12.2017 do polnoci.

Spôsoby objednávania DK sú uvedené v bode 1 a 2 Technických podmienok elektronickej komunikácie PDS (predaj distribučných kapacít) zverejnených na webstránke SPP-D.

Ak deň zadania objednávky DK pripadá na deň pracovného pokoja, spolu s objednaním DK je potrebné zaslať SPP-D aj e-mail s oznámením o objednaní DK na adresy sales@spp-distribucia.skpeter.jakub@spp-distribucia.sklubos.jurci@spp-distribucia.sk a spd@spp-distribucia.sk.

Lehoty uvedené vyššie platia pre odberné miesta len v prípade podania žiadostí podľa Technických podmienok elektronickej komunikácie. Pre užívateľov distribučnej siete, ktorí nemajú uzatvorenú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii záväzne platia štandardné lehoty uvedené v Pravidlách trhu a Prevádzkovom poriadku SPP-distribúcia, a.s..

Pravidlá procesu zmeny dodávateľa plynu

Žiadosti v procese zmeny dodávateľa plynu zasiela nový dodávateľ plynu najskôr 26. deň a najneskôr 21. deň  pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu.

V prípade ak dôjde k zaslaniu žiadostí o zmenu dodávateľa plynu neskôr ako po uplynutí 21. dňa pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu, SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) žiadosť o zmenu dodávateľa plynu odmietne a zastaví proces zmeny dodávateľa plynu. Následne notifikuje pôvodného dodávateľa plynu a vyzve ho, aby v prípade, ak neeviduje pre príslušné odberné miesto/miesta ukončenie zmluvy o dodávke plynu, podal námietku. Pokiaľ námietku nepodá, pre príslušné odberné miesto/miesta bude vyhlásené uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie (DPI).

Nový dodávateľ plynu musí byť v procese zmeny dodávateľa plynu splnomocnený zo strany koncového odberateľa plynu a to na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa plynu.

Vzor splnomocnenia akceptovaný SPP – distribúcia, a.s.:   Splnomocnenie zmena dodávateľa

Text resp. význam tohto splnomocnenia musí byť zachovaný avšak tento vzor je možné použiť do tlačív dodávateľa plynu.

Predložením žiadosti o zmenu dodávateľa plynu nový dodávateľ plynu prehlasuje, že je splnomocnený zo strany koncového odberateľa plynu a to na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa plynu v rozsahu splnomocnenia uvedeného vyššie.

Najneskôr tri dni odo dňa prijatia žiadostí o zmenu dodávateľa plynu SPP-D o tejto skutočnosti informuje doterajšieho užívateľa distribučnej siete – pôvodného dodávateľa plynu.

Doterajší užívateľ distribučnej siete – pôvodný dodávateľ plynu môže zastaviť verifikáciu proti zmene dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto/miesta a to najneskôr do 10. dňa, avšak nie skôr ako 15. deň  pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa plynu; pri zmene dodávateľa doručenej v mesiaci december sa lehota posúva najneskôr do 12. dňa, avšak nie skôr ako 17. deň pred požadovaným dňom zmeny dodávateľa plynu, inak sa na zastavenie verifikácie neprihliada. Zastavenie verifikácie je možné podať výlučne z dôvodu riadneho neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa plynu alebo existencie pohľadávky pôvodného dodávateľa plynu voči odberateľovi plynu po lehote splatnosti viac ako 5 pracovných dní a súčasne presahujúca sumu 100 eur. Ak bola zastavená verifikácia, SPP-D zmenu dodávateľa plynu nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu a nového dodávateľa plynu; namiesto odberateľa plynu SPP-D informuje splnomocneného (nového) dodávateľa plynu. SPP-D neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke plynu ani existenciu pohľadávky pôvodného dodávateľa plynu voči odberateľovi po splatnosti viac ako 5 pracovných dní a presahujúcu sumu viac ako 100 eur . Zastavenie verifikácie nie je možné vziať späť.

Zastavenie verifikácie sa podáva podľa Technických podmienok elektronickej komunikácie.

Nový dodávateľ plynu môže stornovať svoju žiadosť o zmenu dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto/miesta do 10. dňa pred požadovaným dňom zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15. deň pred požadovaným dňom zmeny dodávateľa plynu; v mesiaci december sa lehota podľa predchádzajúcej vety posúva najneskôr do 12. dňa, avšak nie skôr ako 17. deň pred požadovaným dňom zmeny dodávateľa plynu.  Ak bolo SPP-D doručené storno, SPP-D zmenu dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto/miesta nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu a nového dodávateľa plynu. Storno nie je možné vziať späť.

Storná sa zasielajú podľa Technických podmienok elektronickej komunikácie.

Pokiaľ sú splnené ustanovené podmienky, SPP-D zasiela novému dodávateľovi plynu oznámenie o pridelení distribučnej kapacity do piatich dní predo dňom účinnosti zmeny dodávateľa plynu. Vykonaná zmena dodávateľa plynu nadobúda účinnosť k prvému plynárenskému dňu kalendárneho mesiaca.

  • požadovaný dátum účinnosti zmeny dodávateľa plynu: 12.2012;
  • lehota na predloženie žiadostí o zmenu dodávateľa plynu: najskôr od začiatku dňa 5.11.2012, najneskôr do polnoci 9.11.2012;
  • lehoty na predloženie zastavenia verifikácie a storien: najskôr od začiatku dňa 16.11.2012, najneskôr do polnoci 20.11.2012.

Užívateľ distribučnej siete – dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii predkladá žiadosti o zmenu dodávateľa plynu v súlade s Technickými podmienkami elektronickej komunikácie. Užívateľ distribučnej siete – dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii predkladá námietky a storná v súlade s Technickými podmienkami elektronickej komunikácie.