Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pravidlá objednávania distribučných kapacít

V súlade s § 42 ods. 6 vyhlášky ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie
vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom (ďalej len „Pravidlá
trhu“) týmto stanovujeme nasledujúce podmienky a lehoty pre objednávanie  distribučných kapacít na obdobie od 1.12.2017 (vrátane) pre súhrnný vstupný bod do distribučnej siete (DS) a pre odberné miesta:

Termíny objednávania DK

Typ distribučnej kapacity (DK) Predloženie žiadosti
Ročná DK pre súhrnný vstupný bod do
distribučnej siete
Najneskôr päť celých pracovných dní pred
začiatkom príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre súhrnný vstupný bod do
distribučnej siete – mesačná
Najneskôr dva celé pracovné dni pred začiatkom
príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre súhrnný vstupný bod do
distribučnej siete – denná
Najneskôr jeden celý kalendárny deň pred dňom
účinnosti DK
Ročná DK pre odberné miesto kategórie S alebo
V, mimo osobitných procesov (odberné miesto
bez distribučnej zmluvy, zmena dodávateľa, ZPO
atď.)
Najneskôr päť celých pracovných dní pred
začiatkom príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre odberné miesto kategórie
S alebo V – mesačná
Najneskôr dva celé pracovné dni pred začiatkom
príslušného mesiaca
Krátkodobá DK pre odberné miesto kategórie
S alebo V – denná
Najneskôr dva celé pracovné dni pred dňom
účinnosti DK
Oznámenie/žiadosť o neobnovenie/obnovenie
DK pre odberné miesta kategórie D a M v rámci
autoprolongácie
Najneskôr päť celých pracovných dní pred
začiatkom príslušného mesiaca

Vyššie uvedené lehoty neplatia pre žiadosti podané v období od 15. decembra – 6. januára, kedy budú konkrétne lehoty na podávanie žiadostí oznámené všetkým užívateľom distribučnej siete začiatkom mesiaca december.

V prípade krátkodobých DK pre odberné miesta môže byť akceptovaná aj kratšia lehota (než je uvedená vyššie) v prípade preukázanej poruchy/havárie na odbernom mieste, ktorá má za následok potrebu okamžitého zvýšenia odberu. Posúdenie opodstatnenosti je výlučne v kompetencii SPP-D.

V prípade doručenia žiadostí po uplynutí vyššie uvedených lehôt, s výnimkou podľa predchádzajúcej vety, budú žiadosti odmietnuté!

Príklad počítania lehôt

Požaduje sa pridelenie krátkodobej mesačnej DK pre súhrnný vstupný bod od piatka 1.12.2017,
žiadosť je potrebné doručiť SPP-D najneskôr v utorok 28.11.2017 do polnoci.

Požaduje sa pridelenie krátkodobej dennej DK pre súhrnný vstupný bod od nedele 10.12.2017,
žiadosť je potrebné doručiť SPP-D najneskôr v piatok 8.12.2017 do polnoci.

Spôsob objednávania DK

Spôsoby objednávania DK sú uvedené v bode 1 a 2 Technických podmienok elektronickej komunikácie PDS (predaj distribučných kapacít) zverejnených na webstránke SPP-D.

Ak deň zadania objednávky DK pripadá na deň pracovného pokoja, spolu s objednaním DK je potrebné zaslať SPP-D aj e-mail s oznámením o objednaní DK na adresy sales@spp-distribucia.sk, peter.jakub@spp-distribucia.sk, jan.knotek@spp-distribucia.sk, lubos.jurci@spp-distribucia.sk a spd@spp-distribucia.sk.

Lehoty uvedené vyššie platia pre odberné miesta len v prípade podania žiadostí podľa Technických podmienok elektronickej komunikácie. Pre užívateľov distribučnej siete, ktorí nemajú uzatvorenú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii záväzne platia štandardné lehoty uvedené v Pravidlách trhu a Prevádzkovom poriadku SPP-distribúcia, a.s..

Pravidlá procesu zmeny dodávateľa plynu

1. Žiadosti o zmenu dodávateľa plynu

Žiadosti v procese zmeny dodávateľa plynu zasiela nový dodávateľ plynu najskôr 26 a najneskôr 21 celých kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu.

V prípade ak dôjde k zaslaniu žiadostí o zmenu dodávateľa plynu po lehote 21 celých kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny dodávateľa plynu, SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) žiadosť o zmenu dodávateľa plynu odmietne a zastaví proces zmeny dodávateľa plynu. Následne notifikuje pôvodného dodávateľa plynu a vyzve ho, aby v prípade, ak neeviduje pre príslušné odberné miesto/miesta ukončenie zmluvy o dodávke plynu, podal námietku. Pokiaľ námietku nepodá, pre príslušné odberné miesto/miesta bude vyhlásené uplatnenie inštitútu dodávateľa poslednej inštancie (DPI).

Nový dodávateľ plynu musí byť v procese zmeny dodávateľa plynu splnomocnený zo strany koncového odberateľa plynu a to na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa plynu.

Vzor splnomocnenia akceptovaný SPP-distribucia, a.s. :   Splnomocnenie zmena dodavateľa.doc

Text resp. význam tohto splnomocnenia musí byť zachovaný avšak tento vzor je možné použiť do tlačív dodávateľa plynu.

Predložením žiadosti o zmenu dodávateľa plynu nový dodávateľ plynu prehlasuje, že je splnomocnený zo strany koncového odberateľa plynu a to na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa plynu v rozsahu splnomocnenia uvedeného vyššie.

2. Notifikovanie pôvodného dodávateľa plynu

Najneskôr tri dni odo dňa prijatia žiadostí o zmenu dodávateľa plynu SPP-D o tejto skutočnosti informuje doterajšieho užívateľa distribučnej siete – pôvodného dodávateľa plynu.

3. Námietky pôvodného dodávateľa plynu

Doterajší užívateľ distribučnej siete – pôvodný dodávateľ plynu môže vzniesť námietku proti zmene dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto/miesta do 10 celých kalendárnych dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa plynu. Námietku je možné vzniesť výlučne z dôvodu neukončenia zmluvy o dodávke plynu najneskôr ku dňu zmeny dodávateľa plynu. Ak bola vznesená námietka, SPP-D zmenu dodávateľa plynu nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu a nového dodávateľa plynu; namiesto odberateľa plynu SPP-D informuje splnomocneného (nového) dodávateľa plynu. SPP-D neposudzuje platnosť alebo neplatnosť ukončenia doterajšej zmluvy o dodávke plynu. Námietku nie je možné vziať späť.

Námietky sa zasielajú podľa Technických podmienok elektronickej komunikácie.

4. Storno žiadostí o zmenu dodávateľa plynu zo strany nového dodávateľa plynu

Nový dodávateľ plynu môže stornovať svoju žiadosť o zmenu dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto/miesta do 10 celých kalendárnych dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa plynu, avšak nie skôr ako 15 dní pred požadovaným dňom vykonania zmeny dodávateľa plynu. Ak bolo SPP-D doručené storno, SPP-D zmenu dodávateľa plynu pre príslušné odberné miesto/miesta nevykoná a bezodkladne o tom informuje pôvodného dodávateľa plynu a nového dodávateľa plynu. Storno nie je možné vziať späť.

 

Storná sa zasielajú podľa Technických podmienok elektronickej komunikácie.

5. Vykonanie zmeny dodávateľa plynu

Pokiaľ sú splnené ustanovené podmienky, SPP-D zasiela novému dodávateľovi plynu oznámenie o pridelení distribučnej kapacity do piatich dní predo dňom účinnosti zmeny dodávateľa plynu.

6. Príklady lehôt v procese zmeny dodávateľa plynu

  • požadovaný dátum účinnosti zmeny dodávateľa plynu: 12.2012;
  • lehota na predloženie žiadostí o zmenu dodávateľa plynu: najskôr od začiatku dňa 5.11.2012, najneskôr do polnoci 9.11.2012;
  • lehoty na predloženie námietok a storien: najskôr od začiatku dňa 16.11.2012, najneskôr do polnoci 20.11.2012.

7. Osobitné ustanovenia

Užívateľ distribučnej siete – dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii predkladá žiadosti o zmenu dodávateľa plynu v súlade s Technickými podmienkami elektronickej komunikácie. Užívateľ distribučnej siete – dodávateľ plynu, ktorý má uzavretú Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii predkladá námietky a storná v súlade s Technickými podmienkami elektronickej komunikácie.