Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Rozbiehate podnikanie, pri ktorom potrebujete využívať zemný plyn? Určitý čas už podnikáte a chcete sa pripojiť k distribučnej sieti a odoberať zemný plyn?

V tejto sekcii nájdete všetky potrebné informácie. V schéme nižšie je uvedený prehľad jednotlivých krokov procesu pripojenia. V každom kroku je základný popis aktivít na strane žiadateľa ako aj na strane SPP – distribúcia, spolu s určením odhadovaného trvania každej aktivity. Pre detailnejšiu informáciu kliknite na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza pri každom kroku procesu.

  • Žiadosť o pripojenie

  • Zákazník
    Žiadosť

    Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o pripojenie – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne v Zákazníckych kanceláriách spoločnosti alebo poštou.

    Trvanie
    v závislosti od potrieb zákazníka
  • SPP-D
    Vystavenie faktúry

    Na základe predloženej žiadosti o pripojenie, SPP-D zašle žiadateľovi  faktúru na úhradu poplatku za pripojenie do 7 dní od prijatia úplnej  žiadosti.

    Trvanie
    do 7 dní
  • Zákazník
    Uhradenie poplatku

    Žiadateľ uhradí poplatok za pripojenie do 21 dní od vystavenia faktúry.

    Trvanie
    do 21 dní
  • SPP-D
    Zmluva o pripojení

    SPP-D zašle žiadateľovi návrh zmluvy o pripojení do 30 dní od pripísania poplatku za pripojenie na účet SPP-D.

    Trvanie
    max. do 30 dní
  • Zmluva o pripojení

  • Zákazník
    Podpis zmluvy

    Žiadateľ podpíše 2 exempláre návrhu zmluvy o pripojení a  doručí ich SPP-D najneskôr do 30 dní od ich prevzatia.

    Trvanie
    do 30 dní
  • SPP-D
    Odoslanie zmluvy

    SPP-D podpíše doručené exempláre zmluvy o pripojení a 1 podpísaný exemplár zašle bez zbytočného odkladu žiadateľovi.

    Trvanie
    bez zbytočného odkladu
  • Projektová dokumentácia

  • Zákazník
    Vypracovanie projektovej dokumentácie

    Žiadateľ si zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a následne ju predloží  SPP-D na posúdenie.

    Trvanie
    v závislosti od potrieb zákazníka
  • SPP-D
    Vyjadrenie ku projektovej dokumentácii

    SPP-D sa k predloženej projektovej dokumentácii vyjadrí do 30 dní od jej doručenia.

    Trvanie
    max. do 30 dní
  • Realizácia výstavby

  • Zákazník
    Vyhľadanie zhotoviteľa

    Ak už má žiadateľ vyjadrenie SPP-D k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu, vyhľadá si zhotoviteľa cez ktorého zrealizuje výstavbu pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia.

    Trvanie
    v závislosti od potrieb zákazníka
  • Zákazník
    Kontrola realizácie

    Po ukončení výstavby požiada žiadateľ SPP-D o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly vyhovujúci,  žiadateľ odovzdá SPP-D kompletnú technicko-právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu.

    Trvanie
    (min. 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu)
  • Zmluva o dodávke plynu

  • Zákazník
    Výber dodávateľa

    Žiadateľ si vyberie dodávateľa plynu a uzatvorí s ním Zmluvu o dodávke plynu – odporúčame cca 60 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu.

    Trvanie
    cca. 60 dní pred začiatkom odberu
  • Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla

  • Zákazník
    Predloženie žiadosti

    Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne v zákazníckych kanceláriách spoločnosti alebo poštou.

    Trvanie
    v závislosti od potrieb zákazníka
  • SPP-D
    Posúdenie žiadosti

    SPP-D žiadateľovi posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

    Trvanie
    max. do 30 dní
  • Montáž meradla

  • SPP-D
    Montáž meradla

    SPP-D zabezpečí žiadateľovi montáž meradla do 30 dní od splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia.

    Trvanie
    max. do 30 dní