Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB ZO STRANY SPP-D

Spoločnosť SPP-D má právo neposkytnúť službu/služby uvedené v tomto katalógu, alebo požadovať platbu vopred v prípade, že žiadateľ nemá uhradené svoje záväzky vyplývajúce zo služieb poskytnutých SPP-D uvedených v tomto katalógu, alebo je žiadateľ v konkurze, likvidácii alebo reštrukturalizácii. Prípadné prirážky k hodinovým zúčtovacím sadzbám podľa tohto katalógu sú uvedené v Cenníku externých služieb SPP-D.