Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Postup pre zriadenie prístupu do systému G-REX

 

O prístup do systému G-REX môžu požiadať najmä výrobcovia obnoviteľných plynov, dodávatelia plynu, odberatelia plynu a iní držitelia účtu, ktorí chcú byť registrovaní v registri obnoviteľných plynov, a to vyplnením príslušnej žiadosti. Pred vytvorením účtu v systéme G-REX je potrebné uzavrieť s SPP – distribúcia, a.s. zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľných plynov. V prípade nového žiadateľa podáva žiadosť na uzatvorenie zmluvy žiadateľ, a to najneskôr 30 pracovných dní pred predpokladaným dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy G-REX.

V prípade prevodu záruky pôvodu obnoviteľného plynu z registra v členskom štáte EÚ, ktorý nemá register prepojený s ERGaR Hub (ExtraVert Platform), je potrebné SPP – distribúcia, a.s. požiadať o uznanie záruky pôvodu prostredníctvom formulára.

Vydanie záruky pôvodu, prevod a uplatnenie sú možné iba po založení účtu v systéme G-REX. V prípade uznania a prevodu záruky pôvodu z členského štátu, ktorého register nie je prepojený s ERGaR Hub (ExtraVert Platform), prevedie SPP – distribúcia, a.s. uznanú záruku pôvodu na účet držiteľa v registri G-REX zo samostatného účtu.

Držiteľ účtu je povinný pri prvom prístupe do systému G-REX skontrolovať údaje zaevidované zo strany SPP – distribúcia, a.s. V prípade zmeny údajov o existujúcom držiteľovi účtu, oznámi držiteľ účtu bezodkladne požadovanú zmenu e-mailom. V prípade zmeny čísla účtu v tvare IBAN oznámi držiteľ účtu požadovanú zmenu písomne s podpisom štatutárneho orgánu držiteľa účtu na adresu sídla SPP – distribúcia, a.s.