Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pokyny pre žiadateľa developera (mesto, obec, združenie vlastníkov nehnuteľností) k plynofikácii obytnej zóny (súbor rodinných domov, súbor komplexnej bytovej výstavby – pripojenie viacerých bytových domov / vchodov).

UPOZORNENIE:

V prípade, že potrebujete vyjadrenie k stavebnému konaniu, ale neuvažujte o plynofikácii, predložte písomnú žiadosť o vyjadrenie na oddelenie prevádzky, kde Vám vydajú vyjadrenie k umiestneniu stavby a k stavebnému konaniu. V tomto prípade Vaša projektová dokumentácia, ktorú predložíte na príslušný stavebný úrad k vydaniu stavebného povolenia, nemôže obsahovať projekt plynofikácie Vašej nehnuteľnosti.

PLYNOFIKÁCIA OBYTNEJ ZÓNY

Ak ste sa rozhodli plynofikovať priemyselný park a v danej lokalite sa nenachádza distribučná sieť je potrebné, aby ste vyplnili nasledujúci vzor Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete“ (ďalej len ŽoTPRS)“.

Vyplnenú Žiadosť spolu s požadovanými prílohami zašlite poštou na adresu našej spoločnosti, alebo osobne predložte v Zákazníckej kancelárii.

Vo Vašom prípade budete ďalej postupovať formou rozšírenia distribučnej siete.