Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. patrí svojim postavením medzi významné priemyselné spoločnosti s dlhoročnou tradíciou na slovenskom trhu a je kľúčovým hráčom v energetickom odvetví. Ako jediná spoločnosť vlastní a prevádzkuje distribučnú sieť plynovodov v celkovej dĺžke 33 270 kilometrov na území celej Slovenskej republiky, ktorou distribuuje plyn do viac ako 1,5 milióna odberných miest.

SPP – distribúcia, a.s. je členom skupiny Energetický a průmyslový holding, ktorá je poprednou stredoeurópskou energetickou skupinou vlastniacou a prevádzkujúcou zariadenia v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, Veľkej Británii a Maďarsku.

SPP – distribúcia, a.s. sa ako stabilný a spoľahlivý partner riadi pravidlami pre trvalo udržateľný rozvoj a kladie dôraz na udržateľné, spoločensky, ekologicky, ekonomicky a hospodárne zodpovedné podnikanie. Na zdôraznenie významnosti a dôležitosti svojich podnikateľských aktivít sa spoločnosť rozhodla začať používať značku 3E, ktorá znázorňuje tri základné charakteristiky zemného plynu a zároveň tri piliere komunikácie pri podpore využívania zemného plynu.

3E Zemný plyn, Ekologický, Ekonomický, Energetický

Firemná kultúra v SPP – distribúcia, a.s. vychádza z tradície značky a stabilnej pozície spoločnosti na trhu. Ide o dve kľúčové skutočnosti, vďaka ktorým zamestnanci ostávajú dlhodobo pracovať v spoločnosti a ktoré sú lákadlom pre nových uchádzačov.

Spoločnosť kladie dôraz na to, aby konanie zamestnancov vo vnútri aj vo vzťahu k externému prostrediu podniku bolo v súlade so stanovenými hodnotami podniku, zakorenenými v etickom kódexe – tieto označujú nasledovné postoje a normy správania:

 • ctiť si ľudí = vyjadruje priateľský postoj: priateľskosť, ústretovosť, dôveru, otvorenosť, úprimnosť, podporu a pomoc, uznanie, slušnosť, humánnosť, zdvorilosť,
 • vážiť si zdroje = to značí hospodárnosť, efektívne využívanie všetkých zdrojov a ich ochranu, pričom ide o majetok spoločnosti, finančné a pracovné prostriedky, životné prostredie, čas a informácie, čiže neplytvanie týmito zdrojmi,
 • iniciatíva = tou sa myslí: podnikavosť, proaktivita, aktívnosť, odvaha – preberanie akceptovateľného rizika, aktívne preberanie zodpovednosti, tvorivosť – prinášanie nových nápadov a podnetov, prijatie osobnej zodpovednosti,
 • integrita = predstavuje: čestnosť, dôveryhodnosť, súlad činov a slov, dôslednosť, zásadovosť, pravdovravnosť, poctivosť, úprimnosť, osobnú zodpovednosť, dodržiavanie morálnych a etických zásad, zodpovednosť za svoje konanie, spoľahlivosť.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. dbá na zamestnávanie kvalitných a kvalifikovaných ľudí s potenciálom ich ďalšieho rozvoja.

V spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. predstavuje program benefitov tzv. kafetéria benefitov, ktorá je nástrojom sociálnej politiky spoločnosti v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Zameriava sa predovšetkým na podporu zdravia a regenerácie zamestnancov, taktiež na ich vzdelávanie a ďalší rozvoj. Prispieva k celkovému zlepšeniu kvality osobného života zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.

Program benefitov predstavuje formu príspevku na rôzne účely, napr. dovolenka, liečebný pobyt, zdravotná starostlivosť/ zdravotný úkon, mimoškolské aktivity detí, športové aktivity, príspevok na predškolské zariadenia, na podporu bývania, atď.

Medzi hlavné zamestnanecké výhody a benefity patrí:

 • Flexibilný pracovný čas (u vybraných pozícií)
 • 5 dní voľna podľa kolektívnej zmluvy nad rámec zákonníka práce
 • 2 dni do mesiaca Home Office (u vybraných pozícií)
 • 4 hodiny do mesiaca súkromné priepustky
 • Kafetéria benefitov – finančný príspevok 500 € pre zamestnancov využiteľný na rôzne účely (rekreácia, školné, zdravie atď.)
 • Cieľová odmena (13. plat)
 • Firemné akcie a aktivity pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • Príspevok spoločnosti na doplnkové dôchodkové sporenie (tzv. 3. pilier)
 • Nadštandardné zdravotné prehliadky
 • Odmeny pri pracovných jubileách
 • Príspevok pri narodení dieťaťa zamestnanca
 • Možnosť ďalšieho vzdelávania a odborného rastu