Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pripojenie do distribučnej sieti

V akých prípadoch sa podáva žiadosť o pripojenie?

 • neplynofikovaný pozemok, na ktorom sa bude realizovať výstavba nehnuteľnosti na podnikanie; novovybudovanú nehnuteľnosť,
 • nehnuteľnosť, v ktorej bol v minulosti využívaný iný typ výhrevnej energie napr. elektrika, drevo, uhlie a pod.,
 • pozemok s asanovanou nehnuteľnosťou, ktorá mohla byť v minulosti plynofikovaná.

Ako mám postupovať, keď v minulosti bola nehnuteľnosť na podnikanie plynofikovaná, ale nemám od predchádzajúceho majiteľa číslo POD, pretože odber zemného plynu bol ukončený a meradlo bolo zdemontované pred rokom 2006?

Požiadať o vygenerovanie čísla POD a zároveň predložiť doklady preukazujúce odber plynu v nehnuteľnosti pred rokom 2006. napr. Faktúru, Zmluvu o dodávke zemného plynu a pod. Žiadosť je možné podať:
 • Poštou na adresu: SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Ako pripojím svoju prevádzku?

Ak ste sa rozhodli plynofikovať Vašu prevádzku, viac informácií získate:
 • Telefonicky - na Zákazníckej linke t.č. 0850 269 269 (v pracovné dni od 7:30 do 18:00)
Kvalifikovaní operátori Vám poskytnú základné informácie o pripojení Vášho budúceho odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.

Ako môžem podať žiadosť o pripojenie?

Žiadosť o pripojenie môžete podať:
 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov .
  Podrobný postup podania žiadosti o pripojenie, tlačivá ako aj lehoty na vybavenie.

Čo potrebujem k žiadosti o pripojenie?

Pre pripojenie je potrebné podať Žiadosť o pripojenie (ONLINE formulár, tlačivo) s povinnými prílohami:
 • Splnomocnenie overené notárom, v prípade Vášho zastupovania cudzím subjektom (osobou), ktorý Vám fyzicky zabezpečí všetky náležitosti spojené s pripojením odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti.
Ide napr. o nasledovné subjekty a osoby: cudzia osoba, projekčná organizácia, inžinierska spoločnosť, právny zástupca združenia stavebníkov, správcovská spoločnosť zabezpečujúca správu a údržbu objektu...),
 • Situačný nákres/výkres (kópia z katastrálnej mapy):
  • s vyznačením polohy budúcej plynofikovanej nehnuteľnosti/objektu na pozemku číslo parcely),
  • vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva (odporúčaná mierka 1:2880, alebo 1:2000, alebo 1:1440),
  • s identifikáciou názvu ulice a súpisného/orientačného čísla objektu,
  • alebo s označením čísla parcely, na ktorej sa bude nachádzať budúca plynofikovaná nehnuteľnosť/objekt odporúčame označiť umiestnenie kotolne v budúcom plynofikovanom objekte;
 • Kópia listu vlastníctva alebo:
 • kópia kúpno-predajnej zmluvy s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, t.j. doklad, ktorým preukážete vzťah k budúcej plynofikovanej nehnuteľnosti/objektu
 • alebo originál predchádzajúceho súhlasu vlastníka alebo správcu nehnuteľnosti s vybudovaním a pripojením odberného plynového zariadenia do distribučnej sieti;
 • Ročný prepočet zemného plynu (nepovinná príloha)
 • Doklad preukazujúci Vaše oprávnenie na podnikanie (napr. Výpis z obchodného registra alebo iný doklad)
Upozornenie: Je potrebné, aby údaje o ročnej a hodinovej spotrebe spolu korešpondovali v tabuľke "Požadovaný odber zemného plynu" s údajmi o plynových spotrebičoch v tabuľke "Technická špecifikácia odberného miesta".

Čo znamená ročný prepočet?

Ročný prepočet predstavuje výpočet spotreby zemného plynu (za hodinu a za rok), ktorý vychádza z charakteru a typu budovy, obostavaného priestoru, resp. druhu technológie (u technologických objektov) a typu navrhovaných spotrebičov a ich výkonov. Uvedený prepočet je potrebné vyžiadať u svojho projektanta.

Je potrebné podať žiadosť o pripojenie, ak na hranici pozemku mám vybudovaný pripojovací plynovod?

V prípade, ak je na pozemku vybudovaný pripojovací plynovod a nikdy na odbernom mieste nebolo meradlo, je potrebné podať Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete.

Kedy je potrebné k žiadosti o pripojenie priložiť súhlas ďalšieho vlastníka nehnuteľnosti?

 • Ak je na liste viacero vlastníkov nehnuteľnosti, je nutné, aby s pripojením súhlasila nadpolovičná väčšina (nevzťahuje sa na bezpodielové vlastníctvo manželov),
 • Ak sa chcete pripojiť na plynovú prípojku, ktorú využíva iné odberné miesto,
 • Ak chcete umiestniť plynovú prípojku na cudzí pozemok,
 • Ak chcete realizovať pripojenie samostatným pripojením od existujúcej plynovej prípojky, ktorú využíva iné odberné miesto.

Aký je poplatok za pripojenie do distribučnej siete?

Poplatok za pripojenie je uvedený v Cenníku pripojenia do distribučnej siete na aktuálny rok a jeho výška je stanovená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Výška poplatku pre maloodber (nezraniteľného zákazníka) pre rok 2017 je 180,30 Eur bez DPH (216,36 EUR s DPH).

Kto mi vybuduje plynovú prípojku?

Plynovú prípojku buduje žiadateľ o pripojenie na vlastné náklady prostredníctvom odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie na vykonanie prepojovacích prác na plynárenských zariadeniach prevádzkovateľa distribučnej siete. Zoznam oprávnených odporúčaných zhotoviteľov

Kedy a ako mi bude doručená Zmluva o pripojení?

Zmluva Vám bude doručená do 30 dní od prijatia platby poplatku za pripojenie na účte našej spoločnosti. Doručená Vám bude:
 • E-mailom, ak ste si v žiadosti o pripojenie zvolili spôsob komunikácie e-mailom,
 • Poštou, ak ste si v žiadosti o pripojenie zvolili spôsob komunikácie poštou.
Zásielka je zasielaná doporučene na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti.

Slúži Zmluva o pripojení pre účely stavebného konania?

Zmluva o pripojení neslúži pre účely stavebného konania. Technické podmienky pripojenia stanovené v zmluve slúžia na vypracovanie projektovej dokumentácie. Následne je potrebné predložiť: alebo Poznámka: neplynárenské stavby sú všetky stavby, ktoré nesúvisia s plynofikáciou, najmä bytové budovy (rodinné domy, bytové domy), nebytové budovy (administratívne budovy, priemyselné budovy atď.).   Až následne vydané stanovisko bude slúžiť pre účely stavebného konania.

Do kedy je potrebné vybudovať pripojovací plynovod a kedy mi namontujete meradlo?

Zmluva je platná 24 mesiacov, to je lehota na realizáciu pripojovacieho plynovodu, odberného plynového zariadenia (vnútorná plynoinštalácia), uzatvorenie Zmluvy o dodávke plynu a podanie Žiadosti o montáž meradla. Meradlo Vám bude namontované do 30 dní po podaní úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla (tlačivo), spolu s povinnými prílohami, t.j. po splnení obchodných a technických podmienok. Prevádzkovateľ distribučnej siete posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

Je možné predĺžiť lehotu na pripojenie? Je možné predĺžiť platnosť zmluvy o pripojení?

Áno, platnosť Zmluvy o pripojení je možné predĺžiť o 12 mesiacov. Vyplnenú Žiadosť je potrebné podať ešte počas platnosti Zmluvy (odporúčame podať žiadosť  min. 30 dní pred ukončením platnosti Zmluvy) a to:
 • Prostredníctvom web formulára v časti ONLINE formuláre;
 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov;
 • Osobne - v zákazníckej kancelárii pre pripojenie  v Bratislave, v Košiciach alebo v Žiline.

Čo ak som sa nestihol pripojiť v termíne platnosti zmluvy o pripojení?

V takom príde je potrebné podať novú Žiadosť o pripojenie a uhradiť poplatok za pripojenie v stanovenej lehote 21 dní.

Ako môžem zaplatiť poplatok za pripojenie do distribučne siete?

Poplatok je možné uhradiť na základe doručenej faktúry:
 • Bankovým prevodom:
Názov účtu: SPP - distribúcia, a.s. Variabilný symbol: Uvedený na Vašej zálohovej faktúre. Tatra banka, a.s. IBAN: SK64 1100 0000 0026 2771 2668 SWIFT/BIC: TATRSKBX   VÚB Banka, a.s. IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353 SWIFT/BIC: TATRSKBX  
 • Poštovou poukážkou na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov  (Poštovou poukážkou platbu neodporúčame realizovať)

Kedy je potrebné uhradiť poplatok za pripojenie?

Lehota splatnosti faktúry je 21 dní od vystavenia faktúry poplatku za pripojenie. Dňom úhrady poplatku je považovaný deň pripísania poplatku na účet SPP - distribúcia, a.s. Odporúčame Vám zrealizovať platbu najneskôr 2 dni pred lehotou splatnosti.

Akým spôsobom môžem doručiť projektovú dokumentáciu plynovej prípojky?

 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
Je potrebné predložiť Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby , spolu s kópiou platného vyjadrenia k žiadosti o pripojenie

Kde nájdem odpoveď na otázky, ktoré sa tu nenachádzajú?

Všetky informácie nájdete v sekcii pre Malých podnikateľov. Tiež nás môžete kontaktovať :
 • Telefonicky - na Zákazníckej linke t.č. 0850 269 269 (pracovné dni od 7:30 do 18:00)

Technická zmena

Chcem vymeniť plynové spotrebiče alebo premiestniť meradlo. Ako mám postupovať?

Je potrebné podať Žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení (tlačivo). V žiadosti je vhodné popísať požadovanú technickú zmenu v časti "Stručná špecifikácia požadovanej zmeny". K žiadosti je potrebné doložiť:
 • Splnomocnenie overené notárom, v prípade Vášho zastupovania cudzím subjektom/osobou;
 • Situačný výkres (kópia z katastrálnej mapy) s vyznačením polohy rekonštruovanej nehnuteľnosti/objektu na pozemku číslo parcely);
 • Kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie na podnikanie.
V žiadosti o technickú zmenu odporúčame v poznámke uviesť dôvod podania žiadosti. V prípade vymiestnenia meradla na iné miesto, odporúčame v katastrálnej mape vyznačiť navrhovanú polohu meradla.

Ako môžem podať žiadosť o technickú zmenu?

Žiadosť možno podať: UPOZORNENIE: V prípade podania žiadosti poštou alebo osobne je potrebné žiadosť o technickú zmenu doručiť v 2 vyhotoveniach spolu s povinnými prílohami.

Do koľkých dní dostanem vyjadrenie k požadovanej technickej zmene a koľko budem platiť?

Vyjadrenie je bezplatné a zaslané Vám bude do 20 dní od prevzatia žiadosti.