Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej siete („Technické podmienky“) je prevádzkovateľ distribučnej siete povinný určiť a zverejniť v zmysle § 19 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v záujme zabezpečenia nediskriminačného, transparentného, bezpečného prístupu, pripojenia a prevádzkovania distribučnej siete. Podrobnosti o rozsahu Technických podmienok stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 337/2005 Z.z.

Technické podmienky SPP-distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej siete obsahujú najmä podmienky prístupu do našej distribučnej siete, pripojenia k distribučnej sieti, pravidlá prevádzkovania distribučnej siete, podmienky zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti distribučnej siete, podmienky technickej súčinnosti, spolupráce s inými prevádzkovateľmi sietí a podmienky riadenia distribučnej siete. Technické podmienky sú záväzné pre účastníkov trhu s plynom.