Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Ochrana životného prostredia, bezpečnosť pri práci a kvalita – systém integrovaného manažérskeho systému (ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001)

 

 

Dôležitým cieľom spoločnosti SPP – distribúcia a. s., je dodržiavane štandardov v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrana jednotlivých zložiek environmentu.  Hlavné princípy pre dosiahnutie tohto cieľa sú zakotvené v  politike Integrovaného manažérskeho systému, ktorá vychádza z požiadaviek  medzinárodných noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Certifikačný audit , vykonaný v roku 2021 nezávislou certifikačnou organizáciou, preukázal zhodu integrovaného manažérskeho systému uplatňovaného  v spoločnosti SPP- distribúcia a.s., s požiadavkami  noriem. Predmetom certifikácie boli všetky základné činnosti spoločnosti: distribúcia plynu, riadenie, prevádzka, údržba, opravy a rekonštrukcie distribučnej siete plynu, meranie distribuovaného plynu. Certifikované sú aj  opravy a montáž určených meradiel, projektovanie a výstavba distribučných sietí plynu a projektovanie, výroba a montáž regulačných staníc.

Využívaním nástrojov integrovaného manažérskeho systému, neustálym  zlepšovaním v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany environmentu   spoločnosť SPP- distribúcia a.s., preukazuje  svoju schopnosť trvale zabezpečovať  spoľahlivú a bezpečnú distribúciu zemného plynu odberateľom na území Slovenskej republiky  v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami,  požiadavkami zákazníkov ako aj požiadavkami medzinárodných noriem ISO.

 

Certifikát ISO 14001:2015 (systém environmentálneho manažérstva):

E-0409-21_SPP-d_SK

E-0409-21_SPP-d_EN

Certifikát ISO 45001:2018 (systém manažérstva BOZP):

S-0324-24_SPP-d_SK

S-0324-24_SPP-d_EN

Certifikát ISO 9001:2015 (systém manažérstva kvality):

Q-0873-21_SPP-d_SK

Q-0873-21_SPP-d_EN

Politika IMS:

POLITIKA-IMS

Systém manažérstva aktív (Asset management system ISO 55001)

Bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy zabezpečujeme transparentným a objektívnym hodnotením technického stavu všetkých našich plynárenských zariadení prostredníctvom princípov založených na hodnotení rizika. Na základe analýz pravdepodobnosti ako príčiny a dopadu ako následku adekvátne nastavujeme parametre údržby, zintenzívňujeme údržbu u rizikových aktív a obmedzujeme zásahy do fungujúcich alebo bezrizikových zariadení.

Zavedením systému riadenia podľa normy ISO 55001 dosahujeme pozitívny vplyv na prevádzku, dizajn, výkon zamestnancov, produktivitu zariadení a náklady na celý životný cyklus. Systém manažérstva aktív (Asset management system) v oblasti distribúcie zemného plynu podľa normy ISO 55001 nám pomáha  riadiť aktíva pomocou systému osvedčených postupov tak, aby aktíva spĺňali potrebné bezpečnostné a výkonnostné požiadavky a súčasne bola optimalizovaná ich hodnota. Vďaka systému riadenia podľa ISO 55001 vieme vyťažiť hodnotu z každého aktíva.

V centre našej pozornosti sú preto vecné splnenie plánu údržby a investícií smerujúcich do rekonštrukcie našich sietí, ako aj zameranie sa na riešenie neoprávnených odberov.

Certifikát ISO 55001 (systém manažérstva aktív):

ISO 55001 SPPD

Systém manažérstva kvality vo zváraní (ISO 3834)

Pri procese zvárania využívame sériu noriem ISO 3834, ktoré  poskytujú návod na vybudovanie a udržiavanie fungujúceho systému manažérstva kvality tavného zvárania kovových materiálov. Vysoký dôraz je kladený na kvalifikáciu pracovníkov, používané zariadenia  a postupy a záznamy zvárania.

Ako držiteľ certifikátu ISO 3834 sme certifikovaný výrobca pre nasledovný typ výrobkov:

Potrubia a produktovody, plynovody, plynové zariadenia a kotolne, regulačné stanice plynu, tlakové nádoby stabilné.

Certifikát ISO 3834 (systém manažérstva zhody):

Certifikát ISO 3834 – Zváranie