Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Výber zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, pri ktorom sa nepostupuje podľa Zákona o verejnom obstarávaní, je riadený podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení a všeobecne platnými internými predpismi spoločnosti.

Vyhlásenia obchodných verejných súťaží

 

Zrušenia obchodných verejných súťaží

V súčasnosti nie sú žiadne zrušené obchodné verejné súťaže.

 

Výsledky obchodných verejných súťaží

V súčasnosti nie sú žiadne ukončené obchodné verejné súťaže.

 

Kvalifikačný systém