Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Výber zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, služieb a prác, pri ktorom sa nepostupuje podľa Zákona o verejnom obstarávaní, sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 v platnom znení a všeobecne platnými internými predpismi spoločnosti.

Vyhlásenia obchodných verejných súťaží

 

Zrušenia obchodných verejných súťaží

 

Výsledky obchodných verejných súťaží

 

Kvalifikačný systém