Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Všeobecné informácie

Čo je register obnoviteľných plynov?

Register obnoviteľných plynov je elektronický systém, ktorého úlohou je vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, ktoré reprezentujú 1 megawatthodinu obnoviteľného plynu, prevažne vpúšťaného do distribučnej siete (biometán). Záruky pôvodu sa vytvárajú na základe údajov z merania na vstupe do distribučnej siete. V registri môžu mať prevádzkovatelia biometánových staníc, výrobcovia obnoviteľných plynov, dodávatelia a odberatelia plynu a ďalší držitelia otvorené svoje účty.

Čo je záruka pôvodu obnoviteľného plynu?

Záruka pôvodu obnoviteľného plynu je doklad preukazujúci, že plyn bol vyrobený z obnoviteľného zdroja energie.

Záruku pôvodu obnoviteľného plynu vydá prevádzkovateľ registra v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu obnoviteľného plynu na žiadosť výrobcu obnoviteľného plynu.

Záruku pôvodu obnoviteľného plynu možno použiť do 12 mesiacov od dátumu výroby obnoviteľného plynu.

Na čo slúži záruka pôvodu?

Použitím záruky pôvodu obnoviteľného plynu sa rozumie jej uplatnenie na preukázanie podielu alebo množstva energie z obnoviteľného plynu dodanej v energetickom mixe dodávateľa plynu koncovému odberateľovi.

Čo je potvrdenie o množstve biometánu?

Prevádzkovateľ registra vydá potvrdenie o množstve biometánu výrobcovi biometánu v elektronickej podobe, a to za každú megawatthodinu biometánu vpusteného do distribučnej siete. Podmienkou vydania potvrdenia o množstve biometánu je predchádzajúce vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu výrobcovi biometánu na množstvo biometánu, na ktoré žiada vydať potvrdenie o množstve biometánu.

Na čo slúži potvrdenie o množstve biometánu?

Ak výrobca biometánu dodá výrobcovi elektriny kombinovanou výrobou biometán na základe zmluvy o dodávke plynu, potvrdenie o množstve biometánu sa prevedie na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou. Spotreba biometánu sa na účel doplatku na množstvo elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou výrobou z biometánu preukazuje prevodom potvrdenia o množstve biometánu na výrobcu elektriny kombinovanou výrobou a spotrebou plynu, ktorá zodpovedá potvrdeniu o množstve biometánu v technológii kombinovanej výroby. Potvrdenie o množstve biometánu sa zruší, ak výrobca elektriny kombinovanou výrobou vyrobí elektrinu z biometánu.

Informácie o fungovaní registra obnoviteľných plynov

Je vydávanie záruk pôvodu obnoviteľných plynov podmienené poplatkami a zmluvou s SPP - distribúcia, a.s.?

Účastník trhu, ktorý bude mať záujem stať sa držiteľom účtu a žiadať o vydanie záruk pôvodu obnoviteľného plynu v rámci systému G-REX, bude povinný uzavrieť s SPP – distribúcia, a.s. zmluvu o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľných plynov, na základe ktorej budú držiteľovi účtu fakturované nasledovné ceny za poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkou registra:
 • ročná platba za vedenie účtu,
 • vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu v registri obnoviteľných plynov,
 • export záruky pôvodu obnoviteľného plynu mimo register obnoviteľných plynov,
 • prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu v rámci registra obnoviteľných plynov,
 • import záruky pôvodu obnoviteľného plynu do registra obnoviteľných plynov,
 • prevod potvrdenia o množstve biometánu v rámci registra obnoviteľných plynov.
Aktuálnu sadzbu týchto poplatkov nájdete v sekcii Cenník a fakturácia.

Technické otázky

Aké kroky je potrebné vykonať pre záujemcu o služby registra obnoviteľných plynov?

 1. Dajte nám vedieť svoj záujem o otvorenie účtu e-mailom, minimálne 30 dní pred plánovaným zriadením účtu v registri obnoviteľných plynov v systéme G-REX.
 2. Vyplníte príslušný formulár žiadosti v sekcii Žiadosti a zmluvné dokumenty a zašlete nám ich e-mailom. S vypĺňaním formuláru Vám radi pomôžeme.
 3. Pripravíme pre Vás návrh zmluvy o činnostiach spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu obnoviteľných plynov zmluvy. Štyri podpísané rovnopisy zmluvy nám zašlete poštou na adresu sídla SPP – distribúcia, a.s.
 4. Po podpise zmluvy zo strany SPP - distribúcia, a.s. Vám vystavíme faktúru za alikvotnú ročnú platbu za vedenie účtu v zmysle cien za poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkou registra.
 5. Do troch pracovných dní od pripísania úhrady faktúry na účet SPP - distribúcia, a.s. Vám zriadime prístupy do systému G-REX.
 6. Zaškolíme Vás na používanie účtu v systéme G-REX.
 7. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť počas pracovných dní.

Je k dispozícii príručka alebo pravidlá k systému G-REX?

Používateľská príručka je dostupná po prihlásení sa držiteľa účtu do systému G-REX. Slovenský preklad príručky je k dispozícii. Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa registra obnoviteľných plynov je dostupný v sekcii Dokumentácia.

Ako sa prihlasuje do systému G-REX?

Po vytvorení organizácie a priradení užívateľa k organizácii dostane držiteľ účtu na registračný e-mail inštrukcie na prihlásenie sa do svojho účtu. Prihlásenie je dvojstupňové so zadaním hesla a generovaného kódu mobilnou aplikáciou Microsoft Authenticator. Aplikáciu si do mobilného telefónu môžete stiahnuť z Google Play alebo Apple Store.