Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia, a. s., rešpektuje právo fyzickej osoby na súkromie a z toho dôvodu pristupuje k ochrane osobných údajov zodpovedne.

Osobné údaje spracúva zákonne, v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania a v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov rešpektujúc práva dotknutej osoby vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prevádzkovateľom osobných údajov je SPP – distribúcia, a. s., so sídlom Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 910 739, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 3481/B, lebo určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Voči SPP – distribúcia, a. s., ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať Vaše zákonné práva dotknutej osoby, písomne na e-mailovej adrese: gdpr@spp-distribucia.sk alebo poštou na adrese:  GDPR, SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava.

SPP – distribúcia, a. s., má tiež určenú zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie osobných údajov. Na túto zodpovednú osobu sa môžete kedykoľvek obrátiť písomne na e-mailovej adrese: gdpr@spp-distribucia.sk, telefonicky na telefónnom čísle +421 2 2040 2044 alebo poštou na adrese:  Zodpovedná osoba GDPR, SPP – distribúcia, a. s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava.

V nižšie uvedených informačných memorandách nájdete potrebné informácie o tom, ako sú Vaše osobné údaj v jednotlivých oblastiach pôsobenia spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., spracúvané:

V nižšie uvedených dokumentoch nájdete potrebné informácie o tom, aké práva má dotknutá osoba podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako si má tieto práva dotknutá osoba uplatňovať u prevádzkovateľa – spoločnosti SPP – distribúcia, a. s.:

OZNÁMENIA

Oznámenie o porušení ochrany osobných údajov – odberatelia

Informácie o autorských právach

Copyright © 2010 SPP – distribúcia, a.s. Všetky práva vyhradené.