Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a. s. (ďalej ako „SPP-D“), je prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenských zariadení, ktorý ako dotknutý orgán a/alebo účastník konania, vydáva záväzné stanoviská v rámci konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo podľa iných osobitných predpisov.

SPP-D zároveň vydáva iné vyjadrenia, súhlasy alebo oznámenia pre potreby žiadateľa a/alebo stavebníka.

Spoločnosť SPP-D poskytuje žiadateľom nasledovné druhy stanovísk:

STANOVISKO K EXISTENCII PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

Žiadateľ je oprávnený požiadať SPP-D o poskytnutie informácie o existencii plynárenských zariadení na dotknutej nehnuteľnosti a/alebo zakreslenie polohy a priebehu trasy plynárenských zariadení cez dotknutú nehnuteľnosť a/alebo existencie ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia na dotknutej nehnuteľnosti (v záujmovom území).

Pre poskytnutie informácie o existencii plynárenských zariadení žiadateľ v písomnej Žiadosti o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení a/alebo k vykonávaniu činností v ich ochrannom a bezpečnostnom pásmev časti „Druh stanoviska“ vyberie a krížikom označí možnosť s označením A a zároveň v časti „Dôvod žiadosti“ vyberie a krížikom označí jednu z možností A1, A2, resp. A3, alebo vyplní ONLINE ŽIADOSŤ TU.

SPP-D poskytuje žiadateľom informácie o existencii, polohe a priebehu plynárenských zariadení, a taktiež o existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia v záujmovom území napríklad v prípade záujmu žiadateľa o :

 • kúpu/predaj, alebo iný prevod nehnuteľnosti;
 • zmenu spôsobu užívania pozemku ( napr. preklasifikovanie pozemku na stavebný);
 • spracovanie projektovej dokumentácie;

Stanovisko, vrátane grafického znázornenia plynárenského zariadenia má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, alebo na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, pre ktoré sa nevyžaduje  príslušné povolenie a/alebo vyjadrenie dotknutého orgánu.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je:

 • snímka z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo
 • situácia širších vzťahov s vyznačením záujmového územia;

pričom predložená príloha musí byť vyhotovená v mierke vhodnej na odčítanie vzdialeností.

STANOVISKO K VYKONÁVANIU ČINNOSTÍ V OCHRANNOM A/ALEBO BEZPEČNOSTNOM PÁSME PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

Každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, je v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  povinná pred začatím výkonu akejkoľvek činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia požiadať SPP-D o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

Pre poskytnutie stanoviska k výkonu činnosti žiadateľa v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia žiadateľ v písomnej Žiadosti o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení a/alebo k vykonávaniu činností v ich ochrannom a bezpečnostnom pásme v časti „Druh stanoviska“ vyberie a krížikom označí možnosť s označením B a zároveň v časti „Dôvod žiadosti“ vyberie a krížikom označí jednu z možností B1 až B9, alebo vyplní ONLINE ŽIADOSŤ TU.

SPP-D poskytuje žiadateľom stanovisko k výkonu činnosti žiadateľa v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, ktorá by mohla ohroziť alebo poškodiť  plynárenské zariadenie,  ohroziť jeho prevádzku alebo prevádzku distribučnej siete plynárenských zariadení, najmä:

 • odstraňovanie havarijného stavu inžinierskych sietí;
 • zemné práce, resp. zriaďovanie výkopov;
 • terénne úpravy (lesné prieseky, prehlbovanie rigolov a vodotečí);
 • dodatočné zaťažovanie nadložia, prejazdy ťažkých mechanizmov, presun ťažkých bremien;
 • umiestňovanie provizórnych skládok;
 • činnosti vykonávané pod úrovňou terénu (vrty, pretláčanie, razenie);
 • poľnohospodárske a melioračné práce;
 • vypaľovanie krovín a trávnatých porastov;
 • aktivity s deštrukčnými účinkami (v dôsledku použitia trhavín);
 • a iné;

pričom SPP-D v stanovisku určí žiadateľovi podmienky vykonávania tejto činnosti.

Stanovisko oprávňuje žiadateľa vykonávať činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení  iba v prípade, pokiaľ na výkon takýchto činností všeobecne záväzný právny predpis nevyžaduje povolenie príslušného správneho orgánu.

Upozorňujeme, že pokiaľ konaním žiadateľa v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia dôjde k vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s poškodením plynárenského zariadenia a/alebo ohrozením prevádzky distribučnej siete a žiadateľ nedisponuje predchádzajúcim súhlasom SPP-D, alebo pokiaľ žiadateľ nedodržal podmienky stanovené v tomto stanovisku (súhlase), môže byť správnym orgánom  žiadateľovi uložená sankcia a takéto konanie žiadateľa môže mať tiež trestnoprávne následky.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je:

 • snímka z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo
 • situácia širších vzťahov s vyznačením záujmového územia, alebo
 • projektová dokumentácia (v prípade, ak je spracovaná),

pričom predložená príloha musí byť vyhotovená v mierke vhodnej na odčítanie vzdialeností.

STANOVISKO K UMIESTNENIU STAVBY V OCHRANNOM A/ALEBO BEZPEČNOSTNOM PÁSME PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

Každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, je v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná pred umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia požiadať SPP-D o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

Pre poskytnutie stanoviska pre udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení žiadateľ predloží Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

SPP-D poskytuje žiadateľom stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, pričom v stanovisku určí žiadateľovi podmienky umiestnenia stavby.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je:

 • Situácia širších vzťahov s vyznačením predpokladaného umiestnenia stavby,
 • Splnomocnenie (ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom má byť stavba umiestnená)
 • List vlastníctva (k pozemku, na ktorom má byť stavba umiestnená);
 • Snímka z katastrálnej mapy s vyznačením predpokladaného umiestnenia stavby

pričom predložené prílohy musia byť vyhotovené v mierke vhodnej pre odčítanie vzdialeností.

Upozorňujeme, že pokiaľ žiadateľ v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia umiestni stavbu bez súhlasu SPP-D, alebo v rozpore s podmienkami stanovenými  v stanovisku (súhlase) SPP-D, môže byť správnym orgánom žiadateľovi uložená sankcia, takéto konanie žiadateľa môže mať tiež trestnoprávne následky a zároveň môže byť vlastníkovi takejto stavby uložená povinnosť jej odstránenia.

STANOVISKO K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEPLYNÁRENSKEJ STAVBY

SPP–D posudzuje projektovú dokumentáciu a/alebo inú dokumentáciu stavieb stavebných prác, udržiavacích prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, prípadne iných činností (ďalej spoločne len „stavba“), ku ktorým v zmysle stavebného zákona a/alebo osobitného právneho predpisu stavebník takéto stanovisko SPP-D potrebuje.

Za NEPLYNÁRENSKÉ STAVBY sú považované všetky stavby, ktoré nesúvisia s plynofikáciou, najmä bytové budovy (rodinné domy, bytové domy), nebytové budovy (administratívne budovy, priemyselné budovy,..) bez ich plynofikácie; inžinierske stavby, ako napr.: cestné komunikácie, parkoviská, železnice, rozvody vody, miestne kanalizácie a čističky odpadových vôd, rozvody elektriny, telekomunikačné vedenia, televízne káblové rozvody, prípojky iných inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrina, apod.), reklamné stavby, cintoríny, ihriská, bazény, vodné stavby, banské stavby a iné, a drobné stavby, ako napr.: garáže, altánky, prístrešky, oplotenie, studne, žumpy, predajné stánky,  apod.

SPP-D vydáva stanoviská najmä pre účely územného konania, stavebného konania a/alebo kolaudačného konania, a teda aj stanoviská k povoleniu (ohláseniu) drobnej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, k povoleniu odstránenia stavby, povoleniu terénnych úprav, stavebných úprav a udržiavacích prác.

Pre poskytnutie vyššie uvedeného stanoviska žiadateľ predloží Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby, pričom posúdenie tejto Žiadosti a spracovanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby je spoplatnené podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a.s.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je :

 • projektová dokumentácia stavby*,
 • jednoduchý výkres stavby **
 • situácia širších vzťahov s vyznačením záujmového územia
 • stanovisko SPP – distribúcia, a.s,. k nižším stupňom projektovej dokumentácie (iba, ak bolo vydané)
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., k žiadosti o udelenie súhlasu (iba, ak bolo vydané na základe žiadosti o udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení).

*Pre neplynárenské stavby väčšieho rozsahu je nutné predložiť projektovú dokumentáciu stavby, ktorá musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená v rozsahu, ktorý stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení  neskorších predpisov, a  ktorej súčasťou musí byť situácia širších vzťahov, z ktorej bude zrejmá vzájomná poloha existujúcich plynárenských zariadení a realizovanej stavby, pričom vzájomné vzdialenosti musia byť okótované.

**Pre neplynárenské stavby menšieho rozsahu (jednoduché a/alebo drobné stavby ako napr. garáže, terasy, oplotenie, studne apod.) postačuje predložiť technickú správu, jednoduchý situačný výkres osadenia stavby a situáciu širších vzťahov, z ktorej bude zrejmá vzájomná poloha existujúcich plynárenských zariadení a realizovanej stavby, pričom projekt týchto stavieb môže byť vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním.

Po posúdení žiadosti a spracovaní stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby bude stanovisko, spolu s faktúrou, ktorá bude vystavená na žiadateľa,  doručené na dobierku na adresu žiadateľa.

STANOVISKO K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII PLYNÁRENSKEJ STAVBY

SPP–D posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb plynárenských zariadení, ku ktorým v zmysle stavebného zákona a/alebo osobitného právneho predpisu stavebník takéto stanovisko SPP-D potrebuje.

Za PLYNÁRENSKÉ STAVBY sú považované všetky stavby plynárenských zariadení a stavby súvisiace s plynofikáciou, najmä plynovody, plynové prípojky, regulačné stanice zemného plynu, hlavné uzávery zemného plynu, skrinky meracej a regulačnej zostavy (obsahujúcej regulátor tlaku plynu a meradlo), chráničky, prekládky plynovodov, plynových prípojok, stavby budov (rodinný dom, bytový dom, ubytovacie zariadenie) vrátane ich plynofikácie  a iné (ďalej len „plynárenská stavba“).

SPP-D vydáva stanoviská najmä pre účely územného konania, stavebného konania a/alebo kolaudačného konania, a teda aj stanoviská k povoleniu (ohláseniu) drobnej stavby, príp. k povoleniu odstránenia stavby.

Pre poskytnutie vyššie uvedeného stanoviska žiadateľ predloží Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je :

 • projektová dokumentácia stavby*,
 • stanovisko SPP – distribúcia, a.s., k nižším stupňom projektovej dokumentácie (iba, ak bolo vydané)
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., k žiadosti o pripojenie/o zmenu OPZ/rozšírenie DS (iba, ak bolo vydané na základe žiadosti o pripojenie do distribučnej siete, alebo žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení, alebo žiadosti o rozšírenie distribučnej siete)

*Pre všetky plynárenské stavby je nutné predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu stavby, ktorá musí byť vypracovaná v súlade s technickými podmienkami pripojenia, ak boli vydané na základe žiadosti o pripojenie do distribučnej siete, alebo žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení, alebo žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.

Predložená projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená v rozsahu, ktorý stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Stanoviská SPP-D nenahrádzajú vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania a/alebo vydanie správneho rozhodnutia, pokiaľ uvedené vyžaduje príslušný právny predpis.

Žiadosti o vydanie stanoviska, vrátane potrebných príloh, je možné predkladať nasledovnými spôsobmi:

 • osobne – na príslušnom pracovisku oddelenia prevádzky (kliknutím na farebný text zobrazíte zoznam pracovísk) počas stránkových hodín;
 • osobne – odovzdaním do podateľne v sídle spoločnosti;
 • poštou – prostredníctvom prevádzkovateľa poštových a/alebo zásielkových služieb na adresu:

SPP – distribúcia, a. s.,

Mlynské Nivy 44/b,

825 11 Bratislava.

Doručovanie projektovej dokumentácie stavby elektronickou poštou, t.j. e-mailom, nie je akceptované.