Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SPP – distribúcia, a. s. (ďalej ako „SPP-D“), je prevádzkovateľom distribučnej siete plynárenských zariadení, ktorý ako dotknutý orgán a/alebo účastník konania, vydáva záväzné stanoviská v rámci konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo podľa iných osobitných predpisov.

SPP-D zároveň vydáva iné vyjadrenia, súhlasy alebo oznámenia pre potreby žiadateľa a/alebo stavebníka.

Spoločnosť SPP-D poskytuje žiadateľom nasledovné druhy stanovísk:

STANOVISKO K EXISTENCII A PRIEBEHU PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ

Žiadateľ je oprávnený požiadať SPP-D o poskytnutie informácie o existencii plynárenských zariadení na dotknutej nehnuteľnosti a/alebo zakreslenie polohy a priebehu trasy plynárenských zariadení cez dotknutú nehnuteľnosť a/alebo existencie ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia na dotknutej nehnuteľnosti (v záujmovom území).

Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení môže žiadateľ predložiť:

pričom posúdenie a spracovanie tejto Žiadosti je spoplatnené podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a. s.

SPP-D poskytuje žiadateľom informácie o existencii, polohe a priebehu plynárenských zariadení, a taktiež o existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia v záujmovom území napríklad v prípade záujmu žiadateľa o :

 • kúpu/predaj, alebo iný prevod nehnuteľnosti;
 • zmenu spôsobu užívania pozemku ( napr. preklasifikovanie pozemku na stavebný);
 • spracovanie projektovej dokumentácie;

Stanovisko, vrátane grafického znázornenia plynárenského zariadenia má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, alebo na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, pre ktoré sa nevyžaduje  príslušné povolenie a/alebo vyjadrenie dotknutého orgánu.

STANOVISKO K VYKONÁVANIU ČINNOSTÍ V OCHRANNOM PÁSME PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

Každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, je v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  povinná pred začatím výkonu akejkoľvek činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia požiadať SPP-D o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

Pre poskytnutie stanoviska k výkonu činnosti žiadateľa v ochrannom pásme plynárenského zariadenia žiadateľ predloží Žiadosti o vydanie stanoviska k vykonávaniu činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je:

 • snímka z katastrálnej mapy s vyznačením záujmového územia, alebo
 • situácia širších vzťahov s vyznačením záujmového územia, alebo
 • projektová dokumentácia (v prípade, ak je spracovaná),

pričom predložená príloha musí byť vyhotovená v mierke vhodnej na odčítanie vzdialeností.

SPP-D poskytuje žiadateľom stanovisko k výkonu činnosti žiadateľa v ochrannom pásme plynárenského zariadenia, ktorá by mohla ohroziť alebo poškodiť  plynárenské zariadenie, ohroziť jeho prevádzku alebo prevádzku distribučnej siete plynárenských zariadení, najmä:

 • odstraňovanie havarijného stavu inžinierskych sietí;
 • stavebné úpravy elektrických vedení bez obmedzenia napätia a bez zmeny ich trasy;
 • poľnohospodárske a melioračné práce;
 • terénne úpravy (lesné prieseky, prehlbovanie rigolov a vodotečí);
 • vypaľovanie krovín a trávnatých porastov;
 • dodatočné zaťažovanie nadložia, prejazdy ťažkých mechanizmov, presun ťažkých bremien;

pričom SPP-D v stanovisku určí žiadateľovi podmienky vykonávania tejto činnosti.

Stanovisko oprávňuje žiadateľa vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení  iba v prípade, pokiaľ na výkon takýchto činností všeobecne záväzný právny predpis nevyžaduje povolenie príslušného správneho orgánu.

Upozorňujeme, že pokiaľ konaním žiadateľa v ochrannom pásme plynárenského zariadenia dôjde k vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s poškodením plynárenského zariadenia a/alebo ohrozením prevádzky distribučnej siete a žiadateľ nedisponuje predchádzajúcim súhlasom SPP-D, alebo pokiaľ žiadateľ nedodržal podmienky stanovené v tomto stanovisku (súhlase), môže byť správnym orgánom  žiadateľovi uložená sankcia a takéto konanie žiadateľa môže mať tiež trestnoprávne následky.

STANOVISKO K UMIESTNENIU STAVBY V OCHRANNOM A/ALEBO BEZPEČNOSTNOM PÁSME PLYNÁRENSKÉHO ZARIADENIA

V zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o energetike“) sa pre plynárenské zariadenia zriaďujú :

Ochranné pásmo : zriaďuje sa na ochranu plynárenských zariadení. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu, resp. pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu, resp. hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia.

Do ochranného pásma plynárenských zariadení nie je možné umiestňovať žiadne stavby!

V zmysle § 79 zákona o energetike sú podľa typu plynárenského zariadenia, dimenzie a prevádzkového tlaku ochranné pásma definované nasledovne:

Plynárenské zariadenie Dimenzia
[mm]
Prevádzkový tlak
[MPa]
Ochranné pásmo
[m]
plynovod do 200 x 4
plynovod od 201 do 500 x 8
plynovod od 501 do 700 x 12
plynovod od 701 x 50
plynovod x do 0,40 1
technologické zariadenie x x 8

Bezpečnostné pásmo : je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich vplyvov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb. Bezpečnostným pásmom sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu, resp. pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu, resp. pôdorys.

V zmysle § 80 zákona o energetike sú podľa typu plynárenského zariadenia, dimenzie a prevádzkového tlaku bezpečnostné pásma definované nasledovne:

Plynárenské zariadenie Dimenzia
[mm]
Prevádzkový tlak
[MPa]
Bezpečnostné pásmo
[m]
plynovod v nezastavanom území x do 0,40 10
plynovod do 350 od 0,40 do 4,00 20
plynovod nad 350 od 0,40 do 4,00 50
plynovod do 150 nad 4,00 50
plynovod do 300 nad 4,00 100
plynovod do 500 nad 4,00 150
plynovod nad 500 nad 4,00 200
technologické zariadenie x x 50

Každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, je v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinná pred umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia požiadať SPP-D o udelenie predchádzajúceho súhlasu.

Pre poskytnutie stanoviska pre udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení žiadateľ predloží Žiadosť o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení, ktorú môže žiadateľ doručiť okrem osobného alebo poštového doručenia na adresu sídla spoločnosti, taktiež elektronicky na emailovú adresu: stavbyBP@spp-distribucia.sk.

SPP-D poskytuje žiadateľom stanovisko k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, pričom v stanovisku určí žiadateľovi podmienky umiestnenia stavby.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je:

 • Situácia širších vzťahov s vyznačením predpokladaného umiestnenia stavby,
 • Splnomocnenie (ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom má byť stavba umiestnená)

pričom predložené prílohy musia byť vyhotovené v mierke vhodnej pre odčítanie vzdialeností.

Upozorňujeme, že pokiaľ žiadateľ v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia umiestni stavbu bez súhlasu SPP-D, alebo v rozpore s podmienkami stanovenými  v stanovisku (súhlase) SPP-D, môže byť správnym orgánom žiadateľovi uložená sankcia, takéto konanie žiadateľa môže mať tiež trestnoprávne následky a zároveň môže byť vlastníkovi takejto stavby uložená povinnosť jej odstránenia.

Žiadateľom odporúčame, aby pred podaním Žiadosti o súhlas s umiestnením stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení, túto vopred konzultovali s povereným pracovníkom SPP-D podľa územnej pôsobnosti:

BRATISLAVA
Adresa Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
Kontaktná osoba Ing. Peter JUNG
Kontakt tel.: +421 2 2040 2147

email: peter.jung@spp-distribucia.sk

Územná pôsobnosť podľa okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Malacky, Pezinok, Senec
Lokálne centrum NITRA
Adresa Levická 9, 950 45 Nitra
Kontaktná osoba Ing. Ivan SETNICKÝ
Kontakt tel.: +421 37 242 3703

email: ivan.setnicky@spp-distribucia.sk

Územná pôsobnosť podľa okresov Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Zlaté Moravce
Lokálne centrum NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Adresa Ľudmily Podjavorinskej 10, 915 83 Nové Mesto nad Váhom
Kontaktná osoba Ing. Milan KOVÁČIK
Kontakt tel.: +421 32 242 3202

email: milan.kovacik@spp-distribucia.sk

Územná pôsobnosť podľa okresov Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Prievidza, Púchov, Senica, Skalica, Topoľčany, Trenčín, Trnava
Lokálne centrum ZVOLEN
Adresa Havranské 1, 974 03 Banská Bystrica
Kontaktná osoba Ing. Dušan ČAVOJSKÝ
Kontakt tel.: +421 48 242 4816

email: dusan.cavojsky@spp-distribucia.sk

Územná pôsobnosť podľa okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom
Lokálne centrum ŽILINA
Adresa Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
Kontaktná osoba Ing. Dušan PAULÍNY
Kontakt tel.: +421 41 242 4106

email: dusan.pauliny@spp-distribucia.sk

Územná pôsobnosť podľa okresov Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Poprad, Považská Bystrica, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Žilina
Lokálne centrum KOŠICE
Adresa Rozvojová 6, 040 11 Košice
Kontaktná osoba Ing. Rastislav KUDRÍK
Úradné hodiny tel.: +421 55 242 5587

email: rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk

Územná pôsobnosť podľa okresov Bardejov, Gelnica, Humenné, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Košice – okolie, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Sabinov, Snina, Sobrance, Stropkov, Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou

STANOVISKO K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII NEPLYNÁRENSKEJ STAVBY

SPP–D posudzuje projektovú dokumentáciu a/alebo inú dokumentáciu stavieb stavebných prác, udržiavacích prác, terénnych úprav alebo ťažobných prác, prípadne iných činností (ďalej spoločne len „stavba“), ku ktorým v zmysle stavebného zákona a/alebo osobitného právneho predpisu stavebník takéto stanovisko SPP-D potrebuje.

Za NEPLYNÁRENSKÉ STAVBY sú považované všetky stavby, ktoré nesúvisia s plynofikáciou, najmä bytové budovy (rodinné domy, bytové domy), nebytové budovy (administratívne budovy, priemyselné budovy,..) bez ich plynofikácie; inžinierske stavby, ako napr.: cestné komunikácie, parkoviská, železnice, rozvody vody, miestne kanalizácie a čističky odpadových vôd, rozvody elektriny, telekomunikačné vedenia, televízne káblové rozvody, prípojky iných inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, elektrina, apod.), reklamné stavby, cintoríny, ihriská, bazény, vodné stavby, banské stavby a iné, a drobné stavby, ako napr.: garáže, altánky, prístrešky, oplotenie, studne, žumpy, predajné stánky,  apod.

SPP-D vydáva stanoviská najmä pre účely územného konania, stavebného konania a/alebo kolaudačného konania, a teda aj stanoviská k povoleniu (ohláseniu) drobnej stavby, k povoleniu informačného, reklamného a propagačného zariadenia, k povoleniu odstránenia stavby, povoleniu terénnych úprav, stavebných úprav a udržiavacích prác.

Pre poskytnutie vyššie uvedeného stanoviska žiadateľ predloží Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby, pričom posúdenie tejto Žiadosti a spracovanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby je spoplatnené podľa platného Cenníka externých služieb SPP – distribúcia, a.s.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je :

 • projektová dokumentácia stavby*,
 • jednoduchý výkres stavby **
 • situácia širších vzťahov s vyznačením záujmového územia
 • stanovisko SPP – distribúcia, a.s,. k nižším stupňom projektovej dokumentácie (iba, ak bolo vydané)
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., k žiadosti o udelenie súhlasu (iba, ak bolo vydané na základe žiadosti o udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení).

*Pre neplynárenské stavby väčšieho rozsahu je nutné predložiť projektovú dokumentáciu stavby, ktorá musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená v rozsahu, ktorý stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení  neskorších predpisov, a  ktorej súčasťou musí byť situácia širších vzťahov, z ktorej bude zrejmá vzájomná poloha existujúcich plynárenských zariadení a realizovanej stavby, pričom vzájomné vzdialenosti musia byť okótované.

**Pre neplynárenské stavby menšieho rozsahu (jednoduché a/alebo drobné stavby ako napr. garáže, terasy, oplotenie, studne apod.) postačuje predložiť technickú správu, jednoduchý situačný výkres osadenia stavby a situáciu širších vzťahov, z ktorej bude zrejmá vzájomná poloha existujúcich plynárenských zariadení a realizovanej stavby, pričom projekt týchto stavieb môže byť vypracovaný osobou s príslušným odborným vzdelaním.

Po posúdení žiadosti a spracovaní stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby bude stanovisko, spolu s faktúrou, ktorá bude vystavená na žiadateľa,  doručené na dobierku na adresu žiadateľa.

STANOVISKO K PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII PLYNÁRENSKEJ STAVBY

SPP–D posudzuje projektovú dokumentáciu stavieb plynárenských zariadení, ku ktorým v zmysle stavebného zákona a/alebo osobitného právneho predpisu stavebník takéto stanovisko SPP-D potrebuje.

Za PLYNÁRENSKÉ STAVBY sú považované všetky stavby plynárenských zariadení a stavby súvisiace s plynofikáciou, najmä plynovody, plynové prípojky, regulačné stanice zemného plynu, hlavné uzávery zemného plynu, skrinky meracej a regulačnej zostavy (obsahujúcej regulátor tlaku plynu a meradlo), chráničky, prekládky plynovodov, plynových prípojok, stavby budov (rodinný dom, bytový dom, ubytovacie zariadenie) vrátane ich plynofikácie  a iné (ďalej len „plynárenská stavba“).

SPP-D vydáva stanoviská najmä pre účely územného konania, stavebného konania a/alebo kolaudačného konania, a teda aj stanoviská k povoleniu (ohláseniu) drobnej stavby, príp. k povoleniu odstránenia stavby.

Pre poskytnutie vyššie uvedeného stanoviska žiadateľ predloží Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby.

Nevyhnutnou prílohou k Žiadosti o vydanie stanoviska je :

 • projektová dokumentácia stavby*,
 • stanovisko SPP – distribúcia, a.s., k nižším stupňom projektovej dokumentácie (iba, ak bolo vydané)
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., k žiadosti o pripojenie/o zmenu OPZ/rozšírenie DS (iba, ak bolo vydané na základe žiadosti o pripojenie do distribučnej siete, alebo žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení, alebo žiadosti o rozšírenie distribučnej siete)

*Pre všetky plynárenské stavby je nutné predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu stavby, ktorá musí byť vypracovaná v súlade s technickými podmienkami pripojenia, ak boli vydané na základe žiadosti o pripojenie do distribučnej siete, alebo žiadosti o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení, alebo žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.

Predložená projektová dokumentácia musí byť vypracovaná oprávnenou osobou a predložená v rozsahu, ktorý stanovuje vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Stanoviská SPP-D nenahrádzajú vyjadrenia dotknutých orgánov, účastníkov konania a/alebo vydanie správneho rozhodnutia, pokiaľ uvedené vyžaduje príslušný právny predpis.

Žiadosti o vydanie stanoviska, vrátane potrebných príloh, je možné predkladať nasledovnými spôsobmi:

 • osobne – na príslušnom pracovisku oddelenia prevádzky (kliknutím na farebný text zobrazíte zoznam pracovísk) počas stránkových hodín;
 • osobne – odovzdaním do podateľne v sídle spoločnosti;
 • poštou – prostredníctvom prevádzkovateľa poštových a/alebo zásielkových služieb na adresu:
SPP – distribúcia, a.s.
Plátennícka 2
829 01 Bratislava

Doručovanie projektovej dokumentácie stavby elektronickou poštou, t.j. e-mailom, nie je akceptované.