Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pri výbere dodávateľov nám záleží na kvalite, transparentnosti a hospodárnosti. Tak, ako je naším cieľom poskytovať služby všetkým zákazníkom na vysokej úrovni, rovnaké nároky kladieme v rámci procesov obstarávania a následných zmluvných vzťahoch aj na našich dodávateľov.

SPP – distribúcia, a.s. uverejňuje informácie o vyhláseniach obchodných verejných súťaží na svojom webovom sídle v časti Obstarávanie – Obchodné verejné súťaže.

V prípade verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení sú oznámenia uverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.

Sekcia ekonomiky a regulácie zabezpečuje tovary, služby a práce pre potreby SPP – distribúcia, a.s. v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, či už postupmi verejného obstarávania, alebo inými metódami mimo verejného obstarávania (napr. obchodné verejné súťaže v zmysle Obchodného zákonníka).