Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

SPP – distribúcia, a.s. oznamuje, že obchodné verejné súťaže bude prevažne uverejňovať iba na svojom webovom sídle v časti Obstarávanie – Obchodné verejné súťaže.

Riadime sa kvalitou a transparentnosťou

Pri výbere dodávateľov nám záleží na kvalite a transparentnosti. Naším cieľom je doručovať služby všetkým zákazníkom na vysokej úrovni nielen dnes, ale i ďalším generáciám. Preto kladieme rovnaké nároky aj na našich dodávateľov.

Sekcia ekonomiky a regulácie zabezpečuje tovary, služby a práce pre potreby SPP – distribúcia, a.s. postupmi verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo metódami obstarávania neverejných zákaziek v súlade s Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.