Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Proces rozširovania distribučnej siete sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (stanovenie spôsobu rozšírenia distribučnej siete a lokalizácia miesta pripojenia do distribučnej siete);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby plynárenského zariadenia;
 • Predloženie/odovzdanie kompletnej dokumentácie od plynárenského zariadenia;
 • Majetkovo-právne vysporiadanie plynárenského zariadenia.

Prístup k službe

Na základe Žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie Technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete a zaslanie záväzného návrhu Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete je 30 dní odo dňa, kedy SPP-D obdrží úplnú žiadosť o rozšírenie distribučnej siete. Žiadosť o rozšírenie distribučnej siete sa považuje za úplnú ak obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty. Ak je v žiadosti uvedený počet odberných miest 2 a viac úplná je až v deň, keď je suma za službu pripísaná na účet SPP-D. Žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete je povinný zaplatiť sumu za rozšírenie distribučnej siete do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete.

Cena

Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete pre žiadosť s uvedením počtu odberných miest 2 a viac je 450,00 EUR (s DPH 540,00 EUR).

Pri rekonštrukčných prácach a opravách na odbernom plynovom zariadení (ďalej len „OPZ“) nesúvisiacich s technickou zmenou a/alebo obchodnou zmenou na existujúcom OPZ, alebo aj iných stavebných úpravách v mieste inštalácie obchodného meradla vo vlastníctve SPP-D, môže dôjsť k potrebe demontáže a následnej montáže meradla. V zmysle zák. č.157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §42, montáž tzv. určených meradiel (meradlá v obchodnom styku) môže vykonávať len registrovaná osoba.

Príklad využitia služby:

 • výmena/rekonštrukcia stúpacích rozvodov v bytových domoch;
 • demontovanie meradla z dôvodu rekonštrukcie bytového jadra v bytovom dome;
 • stavba oplotenia pozemku, pri ktorej hrozí poškodenie plynomera pri vykonávaných prácach;
 • pokládka zateplenia na fasádu rodinného domu, pri ktorej meradlo bráni v pokládke zateplenia;
 • odstránenie netesností OPZ zistených pri revízii zariadenia, prípadne poruchových stavov na OPZ s nutnosťou demontáže plynomera;
 • pootočenie, prípadne posun meradla v skrinke plynomera alebo v bytovom jadre.

O demontáž a následnú montáž meradla je možné požiadať:

 1. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ktorá je v zmysle §46 zák. č.157/2018 Z.z o metrológii „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel;
 2. Podnikateľa, ktorý je v zmysle vyššie uvedeného zákona „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel. Nutnou podmienkou pre výkon tejto činnosti je písomný súhlas používateľa meradla t.j. SPP-D v zmysle §51 písm. f) tohto zákona.

1. Demontáž/montáž meradla na existujúcom odbernom mieste z dôvodu rekonštrukcie alebo opravy OPZ, služba poskytovaná SPP-D 

Nižšie popísaný postup platí pre rekonštrukcie resp. výmeny rozvodov plynu na OPZ resp. jeho opravy, ktorých realizáciou a následnou prevádzkou OPZ sa nemenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, v súlade s ustanovením §72 odst.4. zákona 251/2012 Z.z.

1.1 Rekonštrukcia resp. výmena rozvodov plynu na spoločnom OPZ (tzv. stúpačky plynu) a oprava OPZ v bytových domoch a polyfunkčných objektoch

Spoločné odberné plynové zariadenie je odberné plynové zariadenie určené na odber plynu pre viacerých odberateľov.

Žiadosť je určená  na demontáž/montáž meradla súvisiaca s výmenou rozvodov plynu na OPZ resp. opravou spoločného OPZ v bytových domoch a polyfunkčných objektoch. Žiadosť môže uplatniť odberateľ, správca bytového domu alebo aj dodávateľ rekonštrukčných prác v bytovom dome u SPP-D.

Pri požiadavke na demontáž aj opätovnú montáž meradla pre viac ako jedno odberné miesto je potrebné vyplniť aj prílohu k žiadosti – Zoznam odberných miest.

1.2 Oprava OPZ v kategórii domácnosť (rodinné domy)

Požiadavku na demontáž/montáž meradla z dôvodu opravy OPZ pre meradlá v kategórii domácnosť (rodinné domy) je možné uplatniť prípadoch krátkodobého odstránenia poruchy, netesností alebo opravy OPZ pri dodržaní nasledovných podmienok:

 1. na OPZ sa nevykonáva žiadna technická zmena, ktorá by mala vplyv na technické a/alebo obchodné podmienky odberu plynu;
 2. maximálna doba realizácie nepresiahne 15 kalendárnych dní.

V prípade požiadavky na montáž meradla, žiadateľ spolu so Žiadosťou predkladá Správu o tlakovej skúške OPZ po oprave a Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ po oprave.

Koncový odberateľ má možnosť požiadať o službu:

 • Zmluvného dodávateľa plynu

V prípade, ak sa odberateľ obráti na svojho dodávateľa plynu (užívateľa distribučnej siete), tak ten zašle na SPP-D pomocou správy S46 – Žiadosť na prerušenie odberu v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov zverejnenou na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk. Zároveň dodávateľ plynu odošle vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť aj s povinnými prílohami na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk.

2. Demontáž/montáž meradla na existujúcom odbernom mieste z dôvodu rekonštrukcie alebo opravy OPZ, služba poskytovaná registrovanou osobou (podnikateľom)

V zmysle zákona č. 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov §51, registrovaná osoba môže vykonať demontáž/montáž určeného meradla iba s predchádzajúcim súhlasom používateľa určeného meradla. Registrovanou osobou sa v zmysle platnej legislatívy rozumie podnikateľ, ktorého predmetom činnosti demontáž/montáž určených meradiel  a je povinná pred začatím tejto činnosti prihlásiť sa na registráciu na úrade (ÚNMS SR).

2.1 Uplatnenie súhlasu na demontáž/montáž určeného meradla v bytovom dome z dôvodu rekonštrukcie spoločného OPZ

Pred realizáciou rekonštrukcie spoločného OPZ v bytovom dome, žiadateľ/registrovaná osoba má povinnosť pred demontážou/montážou  určeného meradla uplatniť si na tieto činnosti súhlas od používateľa určeného meradla, ktorým je SPP – distribúcia, a.s. Žiadosť zároveň slúži aj ako objednávka na zaplombovanie určeného meradla zabezpečovacími značkami (ďalej len preplombovanie) po vykonanej montáži.

Uplatnenie žiadosti je možné vykonať  prostredníctvom tlačiva Objednávka – Žiadosť o vydanie súhlasu na demontáž / montáž meradiel a zaplombovanie meradiel zabezpečovacími značkami (ďalej len žiadosť) nasledovnými spôsobmi:

 1. Zaslaním vyplnenej žiadosti a prílohy na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom;
 2. Zaslaním vyplneného formulára a prílohy minimálne 7 pracovných dní pred samotným úkonom na adresu:

SPP – distribúcia, a. s.

technik údržby merania DUM

Plátennícka 2
821 09 Bratislava

 

Stanovisko o vydaní súhlas/nesúhlasu na demontáž/montáž meradiel bude zaslané žiadateľovi do 2 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Registrovaná osoba (podnikateľ) po vykonanej demontáži a opätovnej montáži meradiel je povinný SPP-D poskytnúť súčinnosť pri kontrole a preplombovaní meradiel v zmysle pokynov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu na túto činnosť.

Vytyčovanie sa vykonáva za účelom identifikácie, označenia trasy, resp. spresnenia trasy vedenia (umiestnenia) plynárenských zariadení (plynovodné potrubia) priamo v teréne. Vykonáva sa pomocou špecializovaných zariadení určených na tento účel. O realizácii služby je vypracovaný „Zápis z vytýčenia plynárenských zariadení“ a mapový podklad z vytyčovania.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať formou elektronického formulára – Objednávky vytýčenia plynárenských zariadení na základe:

 • Objednávky od žiadateľa o vytýčenie (fyzická osoba, právnická osoba alebo poverená osoba) s priloženým vyjadrením SPP-D- technickými podmienkami pripojenia od SPP-D;
 • Objednávky od fyzických a právnických osôb vykonávajúcich drobné zemné práce v blízkosti plynárenského zariadenia (bez vydaného vyjadrenia – bez vydaných technických podmienok pripojenia od
  SPP-D);
 • V prípade poruchy, poškodenia príp. havárie iných podzemných vedení a potreby ich opravy (napr. vodári, elektrikári a pod.);
 • Objednávky od vlastníkov alebo správcov komunikácií, na základe Cestného zákona 135/1961 §18, odsek 14 pri stavebných prácach na diaľnici, cestných komunikáciách.

V objednávke je potrebné presné označenie trasy, ktorú je potrebné vytýčiť. Zároveň je nutné uviesť meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy), ktorá o vytýčenie žiada, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je splnomocnená na podanie objednávky, s uvedením príslušného telefonického kontaktu. Ak vytýčenie objednáva vykonávateľ prác a žiada fakturovať poskytnutú službu investorovi alebo tomu, kto ho na práce splnomocnil, v žiadosti je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Objednávku je možné podať elektronicky – Objednávka vytýčenia plyn. zariadení

Objednávku je možné podať aj formou písomnej požiadavky, ktorú žiadateľ zašle na adresu našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a. s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Vytýčenie bude vykonané zo strany SPP-D najneskôr do 4 pracovných dní, alebo podľa vzájomnej dohody medzi žiadateľom a príslušným pracovníkom SPP-D, ktorý bude vytýčenie realizovať.

Cena

Pre vytýčenie plynovodov je cena stanovená na 51,88 EUR/hod./pracovník (s DPH 62,26 EUR/hod./pracovník). Táto cena nezahŕňa dopravné náklady ani náklady na technické vybavenie poskytovateľa služby. K cene je potrebné pripočítať ďalšie zohľadnené náklady: cena za použitie dopravného prostriedku a cena za použitie technického zahriadenia (viď Cenník externých služieb).

Za poskytnutú službu nie je žiadateľ povinný uhradiť náklady v prípade, ak vytýčenie bude poskytnuté v zmysle § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Bezplatne sa vykonáva vytyčovanie pre drobné stavby, ako sú napríklad rodinné domy, alebo menšie objekty pre podnikanie, s maximálnou dĺžkou do 100 m vytýčených plynovodov, platí pre jedno vyjadrenie.

Výmena regulátorov tlaku plynu (RTP) po zistení poruchy stávajúceho regulátora pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať nášho pracovníka priamo po zistení poruchy. V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727. O výmenu RTP z dôvodu jeho poruchy je možné požiadať aj písomne, na adrese našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a. s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

V žiadosti (objednávke) je potrebné uviesť presnú adresu odberného miesta, kde má byť výmena realizovaná, názov firmy alebo organizácie (právnickej osoby), alebo meno a priezvisko osoby (fyzickej osoby), ktorá žiada o výmenu, resp. je splnomocnená na podanie takejto žiadosti, s uvedením príslušného telef. kontaktu. Ak sa tieto údaje objednávateľovi pre potreby fakturácie líšia, je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Lehoty

Termín výmeny regulátora tlaku plynu je určený na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľom a pracovníkom SPP-D. V prípade mimoriadnych situácii, akými sú napríklad únik plynu, alebo nekorektná funkcia regulátora, bude výmena regulátora vykonaná okamžite.

Cena

Pre výmenu regulátora tlaku plynu pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená na 46,80 EUR/výkon (s DPH 56,16 EUR/výkon). Pre výmenu regulátora tlaku plynu mimo kategórie
„domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená individuálne podľa typu regulátora. Zákazník pri výmene regulátora platí za regulátor a materiál použitý pri výmene. Práca súvisiaca s výmenou regulátora je poskytovaná bezplatne.

Oprava poškodeného plynovodu alebo inej časti distribučnej siete.

Prístup k službe

V prípade zistenia poškodenia plynárenského zariadenia (napr.: z dôvodu autonehody, pri zemných prácach) je povinnosť túto udalosť nahlásiť obratom telefonicky priamo na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Odstránenie nebezpečného stavu vzniknutého ako následok poškodenia plynárenského zariadenia bude vykonaná okamžite. Konečná oprava plynárenského zariadenia bude realizovaná v závislosti od rozsahu poškodenia alebo náročnosti opravy.

Cena

Cena za službu zahŕňa:

 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) + pripočítanie prirážok (viď Cenník bod 2.) za opravu;
 • Použitie dopravného prostriedku;
 • Náklady za použitý materiál;
 • Náklady za použitie potrebných technických zariadení (napr.: vytyčovací prístroj, elektrocentrála, kompresor);
 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) za spustenie odstavených odberateľov v prípade, že dôjde k výpadku distribúcie plynu z dôvodu poškodenia plynárenského zariadenia;
 • Náhradu za množstvo uniknutého zemného plynu;
 • Prípadne iné nevyhnutné náklady spojené s odstránením poruchy plynárenského zariadenia (napr. náklady na rekultiváciu, suma externých dodávok).

Predmetom služby je zabezpečenie prístupu k údajom o dennej spotrebe zemného plynu (ZP) na príslušnom odbernom mieste (OM) pre dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa prostredníctvom svojho dodávateľa plynu, inštalovaním plynomera s možnosťou diaľkového prenosu údajov v sieti GSM/GPRS alebo NB-IoT. Údaje o spotrebe budú poskytnuté dodávateľovi plynu prostredníctvom vzdialeného prístupu do databázy SPP-distribúcia, a.s. cez WEB rozhranie REST API.

Podmienky poskytnutia služby

Služba poskytovania údajov o priebežnej spotrebe zemného plynu bude realizovaná SMART plynomermi, s možnosťou prenosu údajov za podmienok:

 1. Na odbernom mieste je pokrytie siete GSM/GPRS alebo NB-IoT.
 2. Na odbernom mieste je inštalovaný plynomer do veľkosti G6 (vrátane) s osovým rozstupom hrdiel 250mm.

SPP-D si vyhradzuje právo neposkytnúť údaje a neinštalovať plynomer s možnosťou diaľkového prenosu (SMART), prípadne demontovať už nainštalované zariadenie, v prípade nespĺňania vyššie uvedených podmienok.

Prístup k službe

O službu poskytovania údajov o priebežnej spotrebe ZP môže požiadať koncový odberateľ zemného plynu, prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Žiadosť predkladá dodávateľ zemného plynu elektronicky (mailom) s predmetom správy „Objednávka – denné meranie D/M“, spracovanú v xlsx formáte na SPP-D – odbor predaja distribučných kapacít (DSP): sales@spp-distribucia.sk.

Zo strany SPP-D bude dodávateľovi plynu poskytovaný stav počítadla na dennej báze. Dodávateľ plynu môže poskytovať údaje z merania, vrátane ďalších, napr. fakturačných údajov, prostredníctvom svojej vlastnej web aplikácie.

Lehoty

Termín sprístupnenia služby, v prípade splnenia vyššie uvedených technických podmienok pre jej poskytnutie, je do 30 dní od zaevidovania žiadosti.

Cena

Cena služby za 1 meradlo /mesiac je 2,50-€ bez DPH.

Zrušenie poskytovania údajov:

  1. Na základe požiadavky zrušenia služby od dodávateľa plynu.
  2. Po zmene dodávateľa plynu (pri zmene dodávateľa je potrebné predložiť novú žiadosť).
  3. Ak SPP-D demontuje meradlo na OM, kde je služba poskytovaná.
  4. Z dôvodu straty pokrytia odberného miesta signálom siete GSM/GPRS alebo signálom siete NB-IoT.
  5. Z dôvodu prechodu odberného miesta do tarify M (pri zmene tarify je potrebné predložiť novú žiadosť).

Pri zrušení služby sa poplatok za daný mesiac, v ktorom k jej zrušeniu došlo, nevracia.

Ostatné špeciálne služby ako napríklad:

 • Technologické objekty – Elektro, KAO a RZ činnosti;
 • Potrubné systémy;
 • Opravy plynárenských prístrojov a zariadení;
 • Overenie plynomerov a prepočítavačov;
 • Kontrola a meranie;
 • Doprava k uvedeným činnostiam;
 • Technické zariadenia k uvedeným činnostiam;
 • Služby pripojenia;
 • Ostatné služby;

sú poskytované SPP-D a spoplatnené na základe Cenníka externých služieb SPP-D.