Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pripojenie k distribučnej sieti

Ako mám postupovať, keď v minulosti bol rodinný dom plynofikovaný, ale nemám od predchádzajúceho majiteľa číslo POD, pretože odber zemného plynu bol ukončený a meradlo bolo zdemontované pred rokom 2006?

Požiadať o vygenerovanie POD (jedinečné zákaznícke číslo) a zároveň predložiť doklady preukazujúce odber plynu v rodinnom dome pred rokom 2006, napr. Faktúru, Zmluvu o dodávke zemného plynu a pod. Žiadosť je možné podať:
 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

V akých prípadoch sa podáva žiadosť o pripojenie?

Ak máte:
 • neplynofikovaný pozemok, na ktorom sa bude realizovať výstavba rodinného domu; novovybudovanú nehnuteľnosť - rodinný dom,
 • rodinný dom v ktorej bol v minulosti využívaný iný typ výhrevnej energie napr. elektrika, drevo, uhlie a pod.,
 • pozemok s asanovaným rodinným domom, ktorá mohla byť v minulosti plynofikovaná.

Ako môžem podať žiadosť o pripojenie?

 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava-mestská časť Ružinov
  Podrobný postup podania žiadosti o pripojenie, tlačivá ako aj lehoty na vybavenie.

Čo potrebujem k žiadosti o pripojenie?

Pre pripojenie je potrebné podať Žiadosť o pripojenie s povinnými prílohami: Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti:
 • Kópiu listu vlastníctva, alebo kópiu iného dokladu, ktorým žiadateľ preukáže vzťah k danej nehnuteľnosti (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva, návrh na  vklad do katastra nehnuteľností s prezenčnou pečiatkou príslušnej správy katastra a pod.),
 • Kópiu katastrálnej mapy
  Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti:

Je potrebné podať žiadosť o pripojenie, ak mám na hranici pozemku vybudovanú plynovú prípojku?

V prípade, ak je na pozemku vybudovaná plynová prípojka a nikdy na odbernom mieste nebolo meradlo, je potrebné podať Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete.

Kedy je potrebné k žiadosti o pripojenie priložiť súhlas ďalšieho vlastníka nehnuteľnosti?

 • Ak je na liste viacero vlastníkov nehnuteľnosti,  s pripojením musí súhlasiť nadpolovičná väčšina vlastníkov (nevzťahuje sa na bezpodielové vlastníctvo manželov),
 • Ak sa chcete pripojiť na plynovú prípojku, ktorú využíva iné odberné miesto,
 • Ak chcete umiestniť plynovú prípojku na cudzí pozemok,
 • Ak chcete realizovať pripojenie samostatným pripojením od existujúcej plynovej prípojky, ktorú využíva iné odberné miesto.

Aký je poplatok za pripojenie do distribučnej siete?

Poplatok za pripojenie je uvedený v Cenníku pripojenia do distribučnej siete na aktuálny rok a jeho výška je stanovená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Výška poplatku pre domácnosti (zraniteľného zákazníka) pre rok 2017 je 157,66 EUR s DPH.

Ako môžem zaplatiť poplatok za pripojenie do distribučnej siete?

Poplatok je možné uhradiť na základe doručenej faktúry:  
 • Bankovým prevodom:
  Názov účtu: SPP - distribúcia, a.s. Variabilný symbol: Uvedený na Vašej zálohovej faktúre.   Tatra banka, a.s. IBAN: SK64 1100 0000 0026 2771 2668 SWIFT/BIC: TATRSKBX   VÚB Banka, a.s. IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 9353 SWIFT/BIC: SUBASKBX  
 • Poštovou poukážkou na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Kedy je potrebné uhradiť poplatok za pripojenie?

Lehota splatnosti faktúry je 21 dní od vystavenia faktúry na poplatok za pripojenie.  Dňom  úhrady poplatku je považovaný deň pripísania poplatku na účet SPP - distribúcia, a.s. Odporúčame Vám zrealizovať platbu najneskôr 2 dni pred lehotou splatnosti.

Čo sa stane, ak poplatok neuhradím alebo nestihnem uhradiť včas?

Vaša žiadosť o pripojenie bude zamietnutá a bude potrebné podať novú Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, aj so všetkými prílohami.

Nemám vybudovanú plynovú prípojku. Kto mi ju vybuduje?

Plynovú prípojku buduje žiadateľ o pripojenie na vlastné náklady prostredníctvom odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie na vykonanie prác na plynárenských zariadeniach. Zoznam oprávnených  odporúčaných zhotoviteľov

Kedy a ako mi bude doručená Zmluva o pripojení?

Zmluva Vám bude doručená do 30 dní od prijatia poplatku za pripojenie na účte našej spoločnosti:
 • E-mailom - ak ste žiadosť podávali elektronicky,
 • Poštou - ak ste žiadosť podávali osobne alebo poštou.
Zásielka je zasielaná doporučene na korešpondenčnú adresu uvedenú v žiadosti.

Slúži Zmluva o pripojení pre účely stavebného konania?

Zmluva o pripojení neslúži pre účely stavebného konania. Technické podmienky pripojenia stanovené v zmluve slúžia na vypracovanie projektovej dokumentácie. Následne je potrebné predložiť: alebo Poznámka: neplynárenské stavby sú všetky stavby, ktoré nesúvisia s plynofikáciou, najmä bytové budovy (rodinné domy, bytové domy), nebytové budovy (administratívne budovy, priemyselné budovy atď.).   Až následne vydané stanovisko bude slúžiť pre účely stavebného konania.

Do kedy je potrebné vybudovať pripojovací plynovod a kedy mi namontujete meradlo?

Zmluva je platná 24 mesiacov, to je lehota na realizáciu pripojovacieho plynovodu (plynovej prípojky), odberného plynového zariadenia (vnútorná plynoinštalácia), uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu a podanie žiadosti o montáž meradla. SPP-distribúcia, a.s. žiadateľovi posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti najneskôr do 25 dní odo dňa predloženia úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla. SPP-distribúcia, a.s. bude kontaktovať žiadateľa do 5 pracovných dní od splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia a dohodne so žiadateľom termín montáže meradla.

Je možné predĺžiť platnosť Zmluvy o pripojení?

Áno, platnosť Zmluvy o pripojení je možné predĺžiť o 12 mesiacov. Vyplnenú Žiadosť je potrebné podať ešte počas platnosti Zmluvy (odporúčame podať žiadosť  min. 30 dní pred ukončením platnosti Zmluvy) a to:
 • Prostredníctvom web formulára v časti ONLINE formuláre;
 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov;
 • Osobne - v zákazníckej kancelárii pre pripojenie  v Bratislave, v Košiciach alebo v Žiline.

Akým spôsobom môžem doručiť projektovú dokumentáciu plynovej prípojky?

 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a. s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
 

Kde nájdem odpoveď na ďalšie otázky, ktoré sa tu nenachádzajú?

Všetky informácie nájdete v sekcii pre Domácnosti. Tiež nás môžete kontaktovať :
 • Telefonicky - na Zákazníckej linke t.č. 0850 269 269 (pracovné dni od 7:30 do 18:00)

Montáž meradla

Chcem namontovať meradlo, čo mám robiť?

Ak sa jedná o nehnuteľnosť, kde už bol odber zemného plynu v minulosti a odber plynu bol menej ako 10m3/hod, je potrebné:
 • Vybrať dodávateľa zemného plynu a uzatvoriť Zmluvu o dodávke,
Kompletný zoznam dodávateľov zemného plynu
 • Správou o odbornej prehliadke a skúške odberného plynového zariadenia
 • Zápisom  z tlakovej skúšky
Poznámka: Prílohy sú povinné, ak je meradlo demontované viac ako 6 mesiacov.   Ak sa jedná o nehnuteľnosť, kde ešte nebol odber zemného plynu, je potrebné:
 • Pripraviť odberné miesto pre montáž meradla podľa Zmluvy o pripojení,
 • Uzatvoriť  Zmluvu o dodávke s niektorým z dodávateľov  zemného plynu.
Kompletný zoznam dodávateľov zemného plynu

Ako môžem podať žiadosť o montáž meradla pri novom pripojení domu?

 • Poštou - vytlačenú a vyplnenú Žiadosť o montáž meradla poslať na adresu:
SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Kedy mi bude namontované meradlo?

SPP-distribúcia, a.s. posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti najneskôr do 25 dní odo dňa predloženia úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla. SPP-distribúcia, a.s. zabezpečí žiadateľovi montáž meradla do 5 pracovných dní od splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia.

Bude ma niekto kontaktovať ohľadom montáže meradla?

Po splnení všetkých podmienok Vás budú kontaktovať naši pracovníci ohľadom dohodnutia termínu montáže meradla.

Čo je doklad o odovzdaní a prevzatí kompletnej technicko-právnej dokumentácie a kde ho dostanem ?

Je to doklad o tom, že plynová prípojka bola vybudovaná a všetky potrebné doklady od plynovej prípojky boli odovzdané našej spoločnosti. Potvrdenie vydáva Oddelenie technickej dokumentácie našej spoločnosti.

Vyjadrenie k stavebnému konaniu

Potrebujem vyjadrenie k stavebnému konaniu, čo mám urobiť ?

Podať Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej alebo neplynárenskej stavby:

Poznámka: neplynárenské stavby sú všetky stavby, ktoré nesúvisia s plynofikáciou, najmä bytové budovy (rodinné domy, bytové domy), nebytové budovy (administratívne budovy, priemyselné budovy atď.).

Potrebujem vyjadrenie k stavebnému konaniu, čo mám urobiť ?

Podať Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej alebo neplynárenskej stavby: Poznámka: neplynárenské stavby sú všetky stavby, ktoré nesúvisia s plynofikáciou, najmä bytové budovy (rodinné domy, bytové domy), nebytové budovy (administratívne budovy, priemyselné budovy atď.).

Čo potrebujem k žiadosti o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii?

Ak sa jedná o plynárenskú stavbu:
 • Kópiu katastrálnej mapy s označením záujmovej parcely
 • Projektovú dokumentáciu
 • Kópiu situačného výkresu z projektovej dokumentácie
 • Kópiu platného vyjadrenia k Žiadosti o pripojenie
Ak sa jedná o neplynárenskú stavbu:
 • Kópiu katastrálnej mapy s označením záujmovej parcely
 • Kópiu súhrnnej technickej správy
 • Kópiu situačného výkresu z projektovej dokumentácie

Ako môžem podať žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii?

Žiadosti o vydanie stanoviska, vrátane potrebných príloh, je možné predkladať nasledovnými spôsobmi:
 • Poštou na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Je služba spoplatnená?

Vydanie Stanoviska k projektovej dokumentácii plynárenskej stavby (nehnuteľnosť bude plynofikovaná) nie je spoplatnené. Vydanie Stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby (nehnuteľnosť nebude plynofikovaná) je spoplatnené nasledovne:
 • stavebník (investor) je fyzická osoba: 30,00 €/výkon (36 € s DPH)
 • stavebník (investor) je fyzická osoba - podnikateľ: 80,00 EUR/výkon (96 € s DPH)
 • stavebník (investor) je právnická osoba: 80,00 €/výkon (96 € s DPH)

Do koľkých dní dostanem vyjadrenie k stavebnému konaniu?

Vyjadrenie dostanete do 30 dní.

Potrebujem zakresliť siete pre projektanta (predprojektová príprava). Kde nájdem žiadosť a ako ju mám podať?

Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení nájdete v priloženom odkaze: Žiadosť, spolu s kópiou katastrálnej mapy, je možné doručiť:

Rozširovanie (budovanie) distribučnej siete

Chcem pripojiť svoju nehnuteľnosť , ale neviem či je pred mojim pozemkom distribučná sieť. Čo mám robiť?

Ak sa jedná o rodinný dom je možné podať Žiadosť o vydanie stanoviska k existencii distribučného plynovodu:

Čo potrebujem k Žiadosti o preverenie existencie distribučného plynovodu?

 • Situáciu širších vzťahov s vyznačením záujmového územia
a/alebo
 • Snímku z katastrálnej mapy s farebným označením budúceho odberného miesta (detail širších vzťahov).

Chcem pripojiť svoju nehnuteľnosť , ale neviem či je pred mojim pozemkom distribučný plynovod a či je tam dostatočná kapacita plynu. Čo mám robiť?

Ak sa jedná o rodinný dom, je možné podať  požiadavku o preverenie najbližšieho bodu pripojenia na plyn prostredníctvom tzv. investičného zámeru:
 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
 • Osobne - odovzdať vytlačenú požiadavku v Podateľni v sídle spoločnosti.

Pred pozemkom nemám distribučnú sieť a potrebujem ju rozšíriť, čo mám robiť ?

Aké dokumenty je potrebné doložiť k Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete?

K žiadosti je potrebné doložiť :
 • Situačný výkres (kópiu katastrálnej mapy) s vyznačením polohy budúceho odberného miesta. Vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva), predbežného vyznačenia osadenia skrinky pre plynomer a regulátoru resp. regulačnej stanice.
 • Doklad preukazujúci Vaše oprávnenie na podnikanie (ak sa jedná o právnickú osobu)

Ako a kam môžem doručiť žiadosť o rozšírenie distribučnej siete?

 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Ako dlho budem čakať na vyjadrenie?

 • Ak sa jedná o budúce pripojenie jedného odberného miesta, žiadosť je bez poplatku. Do 30 dní Vám doporučenou poštou zašleme:
 • Vyjadrenie k Žiadosti o rozšírenie distribučnej siete (vrátane Obchodných a technických podmienok pre rozšírenie),
 • Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.
 
 • V prípade pripojenia dvoch a viacerých odberných miest, bude Vám najskôr zaslaná faktúra na úhradu poplatku za stanovenie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete v hodnote 540,- € vrátane DPH.
Lehota splatnosti faktúry je  21 dní od vystavenia faktúry na poplatok za pripojenie. Dňom úhrady poplatku je považovaný deň pripísania poplatku na účet SPP - distribúcia, a.s. Odporúčame Vám zrealizovať platbu najneskôr 2 dni pred lehotou splatnosti. Po pripísaní poplatku na náš bankový účet, Vám do 30 dní doporučenou poštou zašleme:
 • Vyjadrenie k Žiadosti o rozšírenie distribučnej siete (vrátane Obchodných a technických podmienok pre rozšírenie),
 • Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete.

Kto financuje rozširovanie distribučnej siete?

Distribučný plynovod buduje žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete na vlastné náklady prostredníctvom odporúčaných zhotoviteľov, ktorí majú oprávnenie na vykonanie prác. Zoznam oprávnených  odporúčaných zhotoviteľov

Rozširoval som distribučnú sieť a chcem vedieť či sa už môžem pripojiť.

Po vybudovaní distribučnej siete je potrebné, aby bola medzi investorom a SPP-distribúcia, a.s. uzatvorená zmluva o majetkovo-právnom vysporiadaní. Viac informácií o vysporiadaní Prípadne môžete kontaktovať priamo Oddelenie vysporiadania:
 • Telefonicky - na 02 / 2040 22 80, každý pracovný deň od 8:30 do 12:00 hod.

Zrušenie plynovej prípojky

Kedy dochádza k zrušeniu plynovej prípojky?

K zrušeniu plynovej prípojky najčastejšie dochádza:
 • Ak sa zákazník rozhodol prejsť na nový zdroj energie pre jeho domácnosť a plyn už nebude využívať.
 • Ak má zákazník na pozemku vybudované dve plynové prípojky a jednu chce zrušiť. Zemný plyn bude naďalej využívať (tzv. zlúčenie dvoch odberných miest).

Čo mám robiť, keď chcem definitívne zrušiť/odstrániť nepotrebnú plynovú prípojku ?

 • Ak na odbernom mieste v minulosti bol odber plynu, máte namontované meradlo, je potrebné požiadať o ukončenie odberu plynu s demontážou meradla cez Vášho dodávateľa plynu, ktorému hradíte zálohové platby za dodávku plynu a následne doručiť voľne formulovanú žiadosť o zrušenie plynovej prípojky.
 • Ak na odbernom mieste v minulosti odber plynu nebol, je potrebné podať voľne formulovanú Žiadosť o zrušenie plynovej prípojky.
Voľne formulovaná Žiadosť o zrušenie plynovej prípojky bude obsahovať nasledujúce prílohy:
 • Kópiu listu vlastníctva
 • Súhlas vlastníka pozemku (ak je na liste vlastníctva evidovaný spoluvlastník v podielovom vlastníctve)
 • Prehlásenie vlastníka, že nebude požadovať dodávku zemného plynu
 • Kópiu katastrálnej mapy
  K zrušeniu prípojky je potrebné s SPP - distribúcia, a.s. uzatvoriť Dohodu o zrušení plynovej prípojky. Podmienkou je úhrada zostatkovej hodnoty prípojky, ktorú vyčísli SPP-D. Následne dá naša spoločnosť súhlas na odpojenie starej prípojky, ktorá sa už neplánuje využívať. Finančné náklady znáša žiadateľ o zrušenie. Zrušenie musí realizovať plynárenská firma (odborný odporúčaný zhotoviteľ), ktorá prinesie technologický postup na schválenie na Oddelenie prevádzky. Zoznam odporúčaných zhotoviteľov

Kde mám poslať žiadosť o odstránenie plynovej prípojky?

Žiadosť spolu s povinnými prílohami je možné doručiť:
 • Poštou - na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Kde získam viac informácií?

Viac informácií o zrušení plynovej prípojky získate na Zákazníckej linket. č. 0850 269 269 (v pracovných dňoch od 7:30 do 18:00 hod).

Asanácia nehnuteľnosti

Musím asanáciu/zbúranie nehnuteľnosti oznamovať SPP – distribúcia, a.s.?

Je potrebné podať Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby(viď sekcia VYJADRENIE K STAVEBNÉMU KONANIU) s prílohami:
 • Projektová dokumentácia stavby
 • Jednoduchý výkres stavby
 • Situácia širších vzťahov s vyznačením záujmového územia
 • Stanovisko SPP - distribúcia, a.s,. k nižším stupňom projektovej dokumentácie (iba ak bolo vydané)
 • Vyjadrenie SPP - distribúcia, a.s., k žiadosti o udelenie súhlasu (iba ak bolo vydané na základe žiadosti o udelenie súhlasu pre umiestnenie stavby v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení)
Následne vám SPP – distribúcia vydá Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k dokumentácii pre odstránenie stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení, spolu s podmienkami odstránenia stavby. Toto vyjadrenie je potrebné priložiť k búraciemu povoleniu.

Chcem asanovať/zbúrať rodinný dom a nová nehnuteľnosť nebude využívať zemný plyn ako zdroj energie. Aký je postup?

Je potrebné:
 • Dohodnúť ukončenie Zmluvy o dodávke plynu so svojim dodávateľom zemného plynu
 • Podať voľne formulovanú Žiadosť o zrušenie plynovej prípojky s prílohami:
 • Kópiou listu vlastníctva
 • Súhlasom vlastníka pozemku (ak je na liste vlastníctva evidovaný spoluvlastník v podielovom vlastníctve)
 • Prehlásením vlastníka, že nebude požadovať dodávku zemného plynu
 • Kópiou katastrálnej mapy
 • Podať Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby
Prílohy potrebné k Žiadosti:
 • Kópia katastrálnej mapy
 • Kópia listu vlastníctva

Po asanácii bude nehnuteľnosť opäť plynofikovaná a aktuálne umiestnenie plynovej prípojky mi vyhovuje. Aký je ďalší postup?

Je potrebné:
 • Podať novú Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, kde vám následne SPP–distribúcia, a.s. v rámci Zmluvy o pripojení stanoví technické podmienky pripojenia. Do poznámky v žiadosti o pripojenie uveďte informáciu, ak požadujete pripojenie na existujúcu plynovú prípojku po asanovanej nehnuteľnosti.

Po asanácii bude nehnuteľnosť opäť plynofikovaná, ale aktuálne umiestnenie plynovej prípojky mi nevyhovuje a potrebujem ju preložiť. Aký je ďalší postup?

Je potrebné:
 • Podať novú Žiadosť o pripojenie do distribučnej siete, kde vám následne SPP–distribúcia, a.s. v rámci Zmluvy o pripojení stanoví technické podmienky a postup pre preloženie plynovej prípojky. V poznámke žiadosti o pripojenie uveďte informáciu, ak požadujete pripojenie na existujúcu plynovú prípojku po asanovanej nehnuteľnosti, ktorú zároveň požadujem premiestniť viď vyznaćenie v katastrálnej mape (1-pôvodný stav a 2-navrhovaný stav).

Ako a kde mám žiadosti doručiť?

 • Osobne - odovzdaním do Podateľne v sídle spoločnosti, alebo príslušnom oddelení prevádzky SPP - distribúcia, a.s.
 • Poštou na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

Poruchy

Cítim únik plynu, plyn syčí, píska meradlo alebo mi mechanicky poškodili plynomer. Čo mám robiť ?

Urýchlene prosím kontaktujte Poruchovú linku na tel. čísle  0850 111 727 (24 hodín denne).

Vytýčenie plynárenského zariadenia

Potrebujem vytýčiť plynárenské zariadenie v teréne. Ako mám postupovať?

O vytýčenie môžete požiadať :
 • Poštou - na adresu: SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
V prípade havarijnej situácie (napr. pri poruche na iných inžinierskych sieťach s potrebou okamžitého zásahu) je možné požiadať o vytýčenie PZ aj prostredníctvom telefonického kontaktu na Poruchovú linku SPP – distribúcia, a.s. (0850 111 727) – nonstop.

Aké dokumenty budem potrebovať k Žiadosti o vytýčenie plynárenského zariadenia?

Pre bližšiu špecifikáciu územia je potrebné priložiť:
 • Kópiu katastrálnej mapy alebo
 • Situáciu širších vzťahov s označením záujmového územia alebo
 • Snímku z Google maps s označením záujmovej oblasti

Je služba spoplatnená?

Bližšie informácie V záujme predchádzania poškodzovania plynárenských zariadení (PZ) SPP – distribúcia, a.s. , poskytuje vytyčovanie PZ pre drobné stavby bezplatne za podmienky ak vytyčovanie nepresiahne dĺžku 100 m.

Technická zmena

Chcem vymeniť spotrebiče/premiestniť meradlo čo mám robiť?

Je potrebné podať Žiadosť o technickú zmenu na existujúcom odbernom plynovom zariadení: SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov

UPOZORNENIE: Žiadosti predkladané poštou alebo osobne je potrebné doručiť v 2 vyhotoveniach spolu s povinnými prílohami.

Aké dokumenty budem potrebovať k Žiadosti o technickú zmenu?

K žiadosti je potrebné doložiť:
 • Situačný výkres (kópiu z katastrálnej mapy) s vyznačením polohy rekonštruovanej nehnuteľnosti/objektu na pozemku číslo parcely),
 • Kópiu listu vlastníctva alebo kópiu kúpno-predajnej zmluvy s návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, t.j. doklad, ktorým preukážete vzťah k rekonštruovanej nehnuteľnosti/objektu,
 • Splnomocnenie overené notárom, v prípade Vášho zastupovania cudzím subjektom (osobou), ktorý Vám fyzicky zabezpečí všetky náležitosti spojené s rekonštrukciou existujúceho odberného miesta (ide napr. o nasledovné subjekty, osoby: cudzia osoba, projekčná organizácia, inžinierska spoločnosť, právny zástupca združenia stavebníkov, správcovská spoločnosť zabezpečujúca správu a údržbu objektu...).

Do koľkých dní dostanem vyjadrenie k požadovanej technickej zmene a koľko bude stáť?

Vyjadrenie je bezplatné a zaslané Vám bude do 15 dní od prevzatia kompletnej žiadosti.