Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., je predaj distribučných kapacít, rozvojové aktivity, prevádzka a výkon údržby plynárenskej distribučnej siete, prostredníctvom ktorej distribuujeme približne 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike do viac ako 1,5 milióna odberných miest.

Poslaním spoločnosti SPP – distribúcia, a. s., ako vlastníka a prevádzkovateľa distribučnej siete je technicky bezpečná, dodávateľsky spoľahlivá a súčasne ekonomicky efektívna distribúcia zemného plynu. Stredobodom nášho záujmu je prehlbovanie know-how v oblasti distribúcie zemného plynu a rozvíjanie distribučných aktív. Prostredníctvom dôslednej starostlivosti o plynárenskú distribučnú sieť zaisťujeme distribúciu zemného plynu ako jedného z najekologickejších a  najkomfortnejších druhov energie.

Prostredníctvom Slovenského plynárenského dispečingu spoľahlivo zastrešujeme komplexnú nepretržitú 24 hodinovú dispečerskú činnosť. Sme garantom bezpečnosti dodávok pre domácnosti a zaisťujeme vyvažovanie siete. Prístup k zemnému plynu má viac ako 94 % obyvateľstva Slovenska.

SPP – distribúcia kladie dôraz na kvalitu služieb poskytovaných viac ako 30 dodávateľom a odberateľom do viac ako 1,5 milióna odberných miest. Prostredníctvom našej rozsiahlej 33 348 kilometrov dlhej siete sme v ostatnom 12-mesačnom hospodárskom roku distribuovali celkovo 5,41 mld. m3 zemného plynu. V snahe vyjsť v ústrety našim obchodným partnerom, uplatňujeme dynamický, adresný a na spokojnosť klienta zameraný prístup. Ako vlastník a prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete, v zmysle pravidiel trhu, transparentným a nediskriminačným spôsobom aktívne podporujeme a prispievame k fungujúcemu otvorenému trhovému prostrediu, o čom preukázateľne svedčí nárast počtu našich klientov.

Naša spoločnosť pokračuje a ďalej rozvíja aktivity smerujúce k budúcemu umožneniu primiešavať vodík do zemného plynu a distribuovať tak zmes zemného plynu a obnoviteľných plynov. Vlastné laboratórne testy dopĺňame budovaním potrebného know-how vďaka účasti zástupcov spoločnosti v medzinárodných  technických a obchodno-legislatívnych pracovných skupinách a intenzívnou spoluprácou s ostatnými plynárenskými spoločnosťami na Slovensku a v regióne.

V záujme zachovania energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky a bezpečnosti distribučnej siete na našich pracoviskách vkladáme značné úsilie do dôsledného plnenia legislatívnych požiadaviek, ako aj do výkonu prevádzkových činností, dôkladnej prevencie pred výskytom úrazov a účinných opatrení na ich elimináciu.