Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí pripájanie nových zákazníkov k distribučnej sieti a s tým spojený rozvoj infraštruktúry spôsobom, aby bolo možné zabezpečiť distribúciu požadovaných objemov zemného plynu včas a pri zodpovedajúcich tlakových pomeroch v sieti. Pri všetkých rozvojových aktivitách musí spoločnosť rešpektovať právny rámec, ktorý určuje práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete ako regulovaného subjektu. Pre zabezpečenie transparentnosti a nediskriminačného prístupu k zákazníkom si spoločnosť SPP – distribúcia definuje svoju politiku investovania do pripájania a rozvojových projektov, ktorej hlavnými cieľmi sú motivácia nových zákazníkov na odber zemného plynu a zároveň zabezpečenie návratnosti investícií do rozvoja siete.

Rozsiahla distribučná sieť s celkovou dĺžkou viac ako 32 000 km, si vyžaduje jej neustále riadenie, kontrolu, údržbu, diagnostikovanie a obnovu. Jednou z priorít spoločnosti je zvyšovanie celkovej efektívnosti distribúcie plynu za súčasného dodržania primeranej úrovne bezpečnosti prevádzkovania distribučnej siete. To kladie vysoké nároky na optimalizáciu rekonštrukčných a rozvojových programov, medzi ktoré patria: aktualizácia a operatívne prepočty hydraulických pomerov siete, monitorovanie rozvojových aktivít, zavádzanie nových materiálov a technológií pri rekonštrukčných a rozvojových programoch, skvalitňovanie metodiky hodnotenia technického stavu plynovodov, vyraďovanie nepotrebných plynovodov a ďalšie. Pravidelne aktualizované výhľadové koncepcie optimálneho rozvoja distribučnej siete zohľadňujú strednodobé aj dlhodobé požiadavky trhu.

Spoločnosť neustále zlepšuje diagnostické postupy, modernizuje technológie v rámci prevádzky a údržby a dlhodobo zvyšuje investície do zvyšovania bezpečnosti a obnovy rozvoja distribučnej siete. Všetky aktivity v oblasti stratégie rozvoja distribučnej siete smerujú k zabezpečeniu vysokého štandardu distribučnej siete porovnateľnej s vyspelými krajinami Európskej únie.