Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Schopnosť prispievať k nízkouhlíkovej ekonomike má zemný plyn vďaka skutočnosti, že z hľadiska emisií skleníkových plynov je najčistejším palivom spomedzi všetkých uhľovodíkov. V porovnaní s inými tuhými palivami vzniká pri spaľovaní zemného plynu o viac ako polovicu menej škodlivín a produkuje sa zanedbateľné množstvo tuhých znečisťujúcich látok. Zemný plyn je vďaka hustej sieti plynovodov, bezpečným a spoľahlivým dodávkam a nízkym vstupným aj prevádzkovým nákladom ekonomicky výhodným energetickým zdrojom.

Čo znamená 3E?

Značka 3E predstavuje tri základné charakteristiky zemného plynu ako energetického zdroja.

Ekologicky šetrný zemný plyn

Zemný plyn neprodukuje takmer žiadne hrubé prachové častice PM 10 a jemné prachové častice PM 2,5, ktoré vo vyšších koncentráciách ohrozujú zdravotný stav obyvateľov, najmä tehotné ženy, malé deti, starších ľudí, alergikov, astmatikov a ľudí so srdcovo-cievnymi problémami. Pri využívaní zemného plynu na vykurovanie je možné ušetriť až 50% emisií CO2 v porovnaní s uhlím, a až 60% v porovnaní s kombinovanou výrobou elektriny a tepla. Z pohľadu vplyvu na zlepšovanie životného prostredia je dôležitý aj fakt, že zemný plyn prakticky neobsahuje zlúčeniny síry, a teda v spalinách nie sú prítomné jej oxidy. Rovnako sú zanedbateľné aj emisie oxidu uhoľnatého (CO) a uhľovodíkov v spalinách. Spaľovaním zemného plynu síce vznikajú oxidy dusíka (NOx), tie sa však podarilo výrobcom plynových spotrebičov konštrukčnými úpravami horákov a spaľovacích komôr znížiť až na 10% pôvodných hodnôt, preto je zemný plyn zjavne ekologicky šetrný.

Ekonomicky výhodný zemný plyn

Čo sa týka celkových nákladov na vykurovací systém počas jeho 15-ročnej životnosti, z čisto ekonomického pohľadu je najvýhodnejšie kúrenie uhlím a drevom. Potom nasledujú zariadenia na báze zemného plynu, drevných peletiek a nakoniec tepelné čerpadlo. Ak do hodnotenia zahrnieme užívateľský komfort (čistota obsluhy plynového kotla) a zdravotný aspekt (hrozba karcinogénnych emisií tuhých znečisťujúcich látok pri spaľovaní pevných palív), tak sa vykurovanie zemným plynom javí ako najrozumnejšia voľba za rozumné náklady, teda je ekonomicky výhodný.

Energeticky hospodárny zemný plyn

V súčasnej dobe sa projektujú a stavajú už iba rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie (trieda A0). Za presne stanovených okrajových podmienok sa zemný plyn javí ako vhodné palivo na vykurovanie a prípravu teplej vody aj v budovách, spĺňajúcich túto triedu energetickej hospodárnosti budov. Je to najmä z dôvodu výhodného pomeru ceny kondenzačného kotla (vrátane inštalácie), vysokej účinnosti, nízkych prevádzkových nákladov, jednoduchosti a pohodlnosti ovládania, dostupnosti a takmer zanedbateľnom dopade na ekológiu. Z týchto dôvodov možno považovať zemný plyn za energeticky hospodárny.

3E zemný plyn & Zemný plyn je 3E

Značka 3E je neoddeliteľne spojená so zemným plynom ako výhodným energetickým zdrojom. Vďaka jeho trom základným charakteristikám je zemný plyn rozumnou a ekologickou voľbou pri výbere vykurovania rodinného domu.