Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Spoločnosť SPP – distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území, je povinná zapracovať pravidlá trhu s plynom do jej prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok spoločnosti stanovuje obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou SPP – distribúcia. Prevádzkový poriadok podlieha schvaľovaniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pričom takto schválený prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu s plynom.

  • Verejné konzultácie k navrhovanému zneniu Prevádzkového poriadku spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. a k Prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa registra obnoviteľných plynov v zmysle § 19a zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov sa uskutočnili od 25.01.2023 do 08.02.2023 v trvaní lehoty 10 pracovných dní a sú ukončené. Uplatnené pripomienky a spôsob ich vyhodnotenia spolu s odôvodnením sú v zmysle § 19a ods. 3 Zákona o energetike zverejnené pod nižšie uvedeným odkazom.

Prílohy k prevádzkovému poriadku: