Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Spoločnosť SPP – distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území, je povinná zapracovať pravidlá trhu s plynom do jej prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok spoločnosti stanovuje obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou SPP – distribúcia. Prevádzkový poriadok podlieha schvaľovaniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pričom takto schválený prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu s plynom.