Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Proces rozširovania distribučnej siete sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (stanovenie spôsobu rozšírenia distribučnej siete a lokalizácia miesta pripojenia do distribučnej siete);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby plynárenského zariadenia;
 • Predloženie/odovzdanie kompletnej dokumentácie od plynárenského zariadenia;
 • Majetkovo-právne vysporiadanie plynárenského zariadenia.

Prístup k službe

Na základe Žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie Technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete a zaslanie záväzného návrhu Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete je 30 dní odo dňa, kedy SPP-D obdrží úplnú žiadosť o rozšírenie distribučnej siete. Žiadosť o rozšírenie distribučnej siete sa považuje za úplnú ak obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty. Ak je v žiadosti uvedený počet odberných miest 2 a viac úplná je až v deň, keď je suma za službu pripísaná na účet SPP-D. Žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete je povinný zaplatiť sumu za rozšírenie distribučnej siete do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete.

Cena

Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete pre žiadosť s uvedením počtu odberných miest 2 a viac je 450,00 EUR (s DPH 540,00 EUR).

Pri rekonštrukčných prácach a opravách na odbernom plynovom zariadení (ďalej len „OPZ“) nesúvisiacich s technickou zmenou a/alebo obchodnou zmenou na existujúcom OPZ, alebo aj iných stavebných úpravách v mieste inštalácie obchodného meradla vo vlastníctve SPP-D, môže dôjsť k potrebe demontáže a následnej montáže meradla. V zmysle zák. č.157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §42, montáž tzv. určených meradiel (meradlá v obchodnom styku) môže vykonávať len registrovaná osoba.

Príklad využitia služby:

 • stavba oplotenia pozemku, pri ktorej hrozí poškodenie plynomera pri vykonávaných prácach;
 • pokládka zateplenia na fasádu budovy, pri ktorej meradlo bráni v pokládke zateplenia;
 • odstránenie netesností OPZ zistených pri revízii zariadenia, prípadne poruchových stavov na OPZ s nutnosťou demontáže plynomera;

O demontáž a následnú montáž meradla je možné požiadať:

 1. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ktorá je v zmysle §46 zák. č.157/2018 Z.z o metrológii „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel;
 2. Podnikateľa, ktorý je v zmysle vyššie uvedeného zákona „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel. Nutnou podmienkou pre výkon tejto činnosti je písomný súhlas používateľa meradla t.j. SPP-D v zmysle §51 písm. f) tohto zákona.

1. Demontáž/montáž meradla na existujúcom odbernom mieste z dôvodu rekonštrukcie alebo opravy OPZ, služba poskytovaná SPP-D 

Nižšie popísaný postup platí pre rekonštrukcie resp. výmeny rozvodov plynu na OPZ resp. jeho opravy, ktorých realizáciou a následnou prevádzkou OPZ sa nemenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, v súlade s ustanovením §72 odst.4. zákona 251/2012 Z.z.

1.1 Oprava OPZ v kategórii Stredný odber a Veľkoodber

Požiadavku na demontáž/montáž meradla z dôvodu opravy OPZ pre meradlá v kategórii Stredný odber a Veľkoodber je možné uplatniť prípadoch krátkodobého odstránenia poruchy, netesností alebo opravy OPZ pri dodržaní nasledovných podmienok:

 1. na OPZ sa nevykonáva žiadna technická zmena, ktorá by mala vplyv na technické a/alebo obchodné podmienky odberu plynu;
 2. maximálna doba realizácie nepresiahne 15 kalendárnych dní.

V prípade požiadavky na montáž meradla, žiadateľ spolu so Žiadosťou predkladá Správu o tlakovej skúške OPZ po oprave a Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ po oprave.

Koncový odberateľ má možnosť požiadať o službu:

 • Zmluvného dodávateľa plynu

V prípade, ak sa odberateľ obráti na svojho dodávateľa plynu (užívateľa distribučnej siete), tak ten zašle na SPP-D pomocou správy S46 – Žiadosť na prerušenie odberu v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov zverejnenou na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk. Zároveň dodávateľ plynu odošle vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť aj s povinnými prílohami na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk.

Vytyčovanie sa vykonáva za účelom identifikácie, označenia trasy, resp. spresnenia trasy vedenia (umiestnenia) plynárenských zariadení (plynovodné potrubia) priamo v teréne. Vykonáva sa pomocou špecializovaných zariadení určených na tento účel. O realizácii služby je vypracovaný „Zápis z vytýčenia plynárenských zariadení“ a mapový podklad z vytyčovania.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať formou elektronického formulára – Objednávky vytýčenia plynárenských zariadení na základe:

 • Objednávky od žiadateľa o vytýčenie (fyzická osoba, právnická osoba alebo poverená osoba) s priloženým vyjadrením SPP-D- technickými podmienkami pripojenia od SPP-D;
 • Objednávky od fyzických a právnických osôb vykonávajúcich drobné zemné práce v blízkosti plynárenského zariadenia (bez vydaného vyjadrenia – bez vydaných technických podmienok pripojenia od
  SPP-D);
 • V prípade poruchy, poškodenia príp. havárie iných podzemných vedení a potreby ich opravy (napr. vodári, elektrikári a pod.);
 • Objednávky od vlastníkov alebo správcov komunikácií, na základe Cestného zákona 135/1961 §18, odsek 14 pri stavebných prácach na diaľnici, cestných komunikáciách.

V objednávke je potrebné presné označenie trasy, ktorú je potrebné vytýčiť. Zároveň je nutné uviesť meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy), ktorá o vytýčenie žiada, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je splnomocnená na podanie objednávky, s uvedením príslušného telefonického kontaktu. Ak vytýčenie objednáva vykonávateľ prác a žiada fakturovať poskytnutú službu investorovi alebo tomu, kto ho na práce splnomocnil, v žiadosti je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Objednávku je možné podať elektronicky – Objednávka vytýčenia plyn. zariadení

Objednávku je možné podať aj formou písomnej požiadavky, ktorú žiadateľ zašle na adresu našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26

V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Vytýčenie bude vykonané zo strany SPP-D najneskôr do 4 pracovných dní, alebo podľa vzájomnej dohody medzi žiadateľom a príslušným pracovníkom SPP-D, ktorý bude vytýčenie realizovať.

Cena

Pre vytýčenie plynovodov je cena stanovená na 51,88 EUR/hod./pracovník (s DPH 62,26 EUR/hod./pracovník). Táto cena nezahŕňa dopravné náklady ani náklady na technické vybavenie poskytovateľa služby. K cene je potrebné pripočítať ďalšie zohľadnené náklady: cena za použitie dopravného prostriedku a cena za použitie technického zahriadenia (viď Cenník externých služieb).

Za poskytnutú službu nie je žiadateľ povinný uhradiť náklady v prípade, ak vytýčenie bude poskytnuté v zmysle § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Bezplatne sa vykonáva vytyčovanie pre drobné stavby, ako sú napríklad rodinné domy, alebo menšie objekty pre podnikanie, s maximálnou dĺžkou do 100 m vytýčených plynovodov, platí pre jedno vyjadrenie.

Výmena regulátorov tlaku plynu (RTP) po zistení poruchy stávajúceho regulátora pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať nášho pracovníka priamo po zistení poruchy. V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727. O výmenu RTP z dôvodu jeho poruchy je možné požiadať aj písomne, na adrese našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a.s.,

Mlynské nivy 44/b, 825
11 Bratislava 26.

V žiadosti (objednávke) je potrebné uviesť presnú adresu odberného miesta, kde má byť výmena realizovaná, názov firmy alebo organizácie (právnickej osoby), alebo meno a priezvisko osoby (fyzickej osoby), ktorá žiada o výmenu, resp. je splnomocnená na podanie takejto žiadosti, s uvedením príslušného telef. kontaktu. Ak sa tieto údaje objednávateľovi pre potreby fakturácie líšia, je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Lehoty

Termín výmeny regulátora tlaku plynu je určený na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľom a pracovníkom SPP-D. V prípade mimoriadnych situácii, akými sú napríklad únik plynu, alebo nekorektná funkcia regulátora, bude výmena regulátora vykonaná okamžite.

Cena

Pre výmenu regulátora tlaku plynu pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená na 46,80 EUR/výkon (s DPH 56,16 EUR/výkon). Pre výmenu regulátora tlaku plynu mimo kategórie
„domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená individuálne podľa typu regulátora. Zákazník pri výmene regulátora platí za regulátor a materiál použitý pri výmene. Práca súvisiaca s výmenou regulátora je poskytovaná bezplatne.

Oprava poškodeného plynovodu alebo inej časti distribučnej siete.

Prístup k službe

V prípade zistenia poškodenia plynárenského zariadenia (napr.: z dôvodu autonehody, pri zemných prácach) je povinnosť túto udalosť nahlásiť obratom telefonicky priamo na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Odstránenie nebezpečného stavu vzniknutého ako následok poškodenia plynárenského zariadenia bude vykonaná okamžite. Konečná oprava plynárenského zariadenia bude realizovaná v závislosti od rozsahu poškodenia alebo náročnosti opravy.

Cena

Cena za službu zahŕňa:

 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) + pripočítanie prirážok (viď Cenník bod 2.) za opravu;
 • Použitie dopravného prostriedku;
 • Náklady za použitý materiál;
 • Náklady za použitie potrebných technických zariadení (napr.: vytyčovací prístroj, elektrocentrála, kompresor);
 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) za spustenie odstavených odberateľov v prípade, že dôjde k výpadku distribúcie plynu z dôvodu poškodenia plynárenského zariadenia;
 • Náhradu za množstvo uniknutého zemného plynu;
 • Prípadne iné nevyhnutné náklady spojené s odstránením poruchy plynárenského zariadenia (napr. náklady na rekultiváciu, suma externých dodávok).

Služba poskytovania nadštandardných údajov o spotrebe zemného plynu odberateľom kategórií STREDNÝ ODBER (tarify S9-S10) a VEĽKOODBER (tarify V11-V26)

1. Služba spojená s Inováciou merania na OM

Pri inováciách merania (IM), realizovaných na odberných miestach (OM) koncových odberateľov zemného plynu (ZP), kde už v súčasnosti existuje služba prístupu k priebežným údajom o spotrebe ZP, dôjde k výmene existujúceho zastaraného prepočítavača množstva za nový, vybavený modemom pre diaľkový prenos údajov. Existujúca služba – pripojenie komunikačného zariadenia odberateľa zemného plynu na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy, alebo pripojenie k sériovému rozhraniu telemetrického zariadenia (paralelný prenos údajov), budú u týchto odberateľov plynu v prípade záujmu postupne nahrádzané novou službou poskytovania údajov a to nasledovne:

 1. Na OM, vybavených meracou zostavou s prepočítavačom množstva zemného plynu, budú postupne súčasné prepočítavače vymieňané za prepočítavače s modemom a existujúci paralelný prenos údajov, prípadne napojenie na impulzný výstup meracej zostavy bude zrušené. V prípade požiadavky koncového odberateľa na zachovanie/pokračovanie nadštandardného poskytovania údajov o spotrebe ZP, SPP-D poskytne koncovému odberateľovi ZP prístup k údajom cez WEB rozhranie REST API.
 2. Pre OM, vybavené  meracou zostavou s prepočítavačom množstva zemného plynu a zároveň aj iným plynomerom/plynomermi bez prepočítavača, bude prepočítavač v elektronickej meracej zostave nahradený prepočítavačom s modemom a paralelný prenos údajov, prípadne napojenie na impulzný výstup meracej zostavy bude zrušené. V prípade požiadavky koncového odberateľa na zachovanie/pokračovanie nadštandardného poskytovania údajov o spotrebe ZP, tieto budú poskytnuté prístupom cez WEB rozhranie REST API. Z plynomera mimo elektronickej meracej zostavy „hlavného merania“ bude poskytovaný stav počítadla na dennej báze prostredníctvom IoT prenosového zariadenia, alebo smart plynomera.

Poznámka: O zrušení existujúceho spôsobu paralelného prenosu údajov, bude odberateľ zo strany SPP-D písomne informovaný v predstihu ešte počas prípravy investičnej akcie. Odberateľ zároveň dostane možnosť  písomne uplatniť požiadavku na poskytovanie nadštandardných údajov o spotrebe. Ak takúto požiadavku odberateľ neuplatní, po výmene prepočítavača (t.j. po zrealizovaní inovácie merania) bude pôvodná služba zrušená.

Prístup k službe:

O službu nadštandardného poskytovania údajov môže koncový odberateľ zemného plynu požiadať vo fáze prípravy inovácie merania zo strany SPP‑D (po zaslaní informácie o jej príprave) a to formou e-mailu na adresu: klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk.

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou prístupu cez WEB rozhranie REST API poskytované nasledovné údaje:

 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – vo zvolenom intervale 5, 10, 15, 30, alebo 60 min. v tarife V;
 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – 1× za deň, alebo v intervale 60 min. v tarife S;
 • spotreba ZP za uplynulú hodinu / deň;
 • v prípade záujmu aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní (len pre meracie zostavy s prepočítavačom).

Podmienkou poskytovania údajov v hodinových alebo aj v kratších časových intervaloch (platí iba pre tarifu V) je inštalácia externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač. Ak projekt inovácie merania s externým napájacím zdrojom na 230V nepočítal, náklady spojené s jeho obstaraním a s pripojením na el. sieť hradí žiadateľ (koncový odberateľ).

Lehoty

Termín zabezpečenia prístupu k údajom je 5 pracovných dní od dátumu vykonania prvej úradnej skúšky po realizácii IM pre kategóriu  S a nasledujúci pracovný deň pre kategóriu odberu V.

Cena      

Kategória S

Cena služby podľa popisu služby v bode 1a):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov).

Cena služby podľa popisu služby v bode 1b):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za poskytnutie denných údajov z ostatných meraní bez prepočítavača („podružné“ membránové plynomery) je cena 52,-€ bez DPH / plynomer /rok, pre dané POD.

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač (mimo inovácie merania, na výslovnú požiadavku odberateľa, z dôvodu požiadavky poskytovania hodinových údajov)

 • pre 1 prepočítavač:  300,-€ bez DPH.

Kategória V

Cena pre službu podľa popisu v bode 1a):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale, kratšom ako 1 hodina).

Cena služby podľa popisu služby v bode 1b):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale, kratšom ako 1 hodina);
 • za poskytnutie denných dát z podružného membránového plynomera je cena 52,-€ bez DPH / plynomer/ rok,  pre dané POD.

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač (mimo inovácie merania, na výslovnú požiadavku odberateľa):

 • pre 1 prepočítavač:  300,-€ bez DPH

2. Novopripájaní odberatelia

 1. Pre OM, kde bude inštalovaný prepočítavač množstva zemného plynu s modemom, údaje o spotrebe ZP budú odberateľovi poskytnuté cez WEB rozhranie REST API, umožnením prístupu do databázy SPP-D.
 2. Pre OM, kde bude inštalovaný prepočítavač množstva zemného plynu s modemom a zároveň na OM bude inštalovaný jeden alebo viac plynomerov bez prepočítavača, na každý plynomer bez prepočítavača bude umiestnené batériové prenosové zariadenie IoT vo vlastníctve SPP-D, alebo bude nainštalovaný SMART membránový plynomer a údaje o spotrebe budú odberateľovi poskytnuté prístupom do databázy SPP-D cez WEB rozhranie REST API.

Prístup k službe:

O službu nadštandardného poskytovania údajov môže koncový odberateľ zemného plynu požiadať priamo SPP-D formou e-mailu na adresu klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk už v procese pripájania k distribučnej sieti, po vykonanej montáži meradla, alebo následne s časovým odstupom, na základe vlastného rozhodnutia.

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou prístupu do databázy SPP-D poskytované nasledovné údaje:

 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – vo zvolenom intervale 5, 10, 15, 30, alebo 60 min. v tarife V;
 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – 1× za deň, alebo v intervale 60 min. v tarife S;
 • spotreba ZP za uplynulú hodinu / deň;
 • v prípade záujmu aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní (len pre meracie zostavy s prepočítavačom).

Podmienkou poskytovania údajov v hodinových, alebo aj v kratších časových intervaloch  je inštalácia externého napájacieho zdroja na 230V k prepočítavaču. Ak projekt merania s externým napájacím zdrojom na 230V nepočítal, náklady spojené s jeho obstaraním a s pripojením na el. sieť hradí žiadateľ (koncový odberateľ).

V prípade prenosu údajov z plynomera bez prepočítavača (bod b), stav počítadla plynomera bude poskytovaný 1× denne .

Lehoty

Termín začatia poskytovania údajov podľa bodov a) a b) je 30 kalendárnych dní od dátumu spustenia OM do prevádzky (od montáže meradla).

Cena

Kategória S  

Cena služby podľa popisu služby v  bode 2a):

 • za 1 POD /rok 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov).

Cena služby podľa popisu služby v bode 2b) – Cena služby za poskytnutie údajov z prepočítavača množstva:

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov).

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie hodinových údajov:

 • za 1 prepočítavač: 300,-€ bez DPH.

Za poskytnutie denných údajov z plynomera je cena 52,-€ bez DPH / plynomer/ rok,  pre dané POD.

Kategória V 

Cena služby podľa bodu 2a):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale, kratšom ako 1 hodina).

Cena služby podľa bodu 2b) – Cena služby za poskytnutie dát z prepočítavača množstva:

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale kratšom, ako 1 hodina).

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie údajov v hodinovom alebo kratšom intervale:

 • za 1 prepočítavač: 300,-€ bez DPH.

Za poskytnutie denných dát z podružného membránového plynomera je cena 52,-€ bez DPH / plynomer/ rok, pre dané POD.


3. Existujúci odberatelia s požiadavkou na nadštandardné poskytovanie údajov o spotrebe (PPU)

Predmetom služby je umožnenie  pripojenia komunikačného zariadenia odberateľa zemného plynu na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy, alebo k sériovému rozhraniu telemetrického zariadenia (paralelný prenos údajov) na odbernom mieste, na ktorom SPP-D aktuálne nerealizuje inováciu merania.

(Poznámka: Po inovácii merania bude možné poskytovanie služby iba podľa bodu 1).

Prístup k službe:

O službu nadštandardného poskytovania údajov môže požiadať koncový odberateľ zemného plynu priamo SPP-D formou e-mailu na adresu: klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk

Lehoty:

Termín inštalácie služby pripojenia komunikačného zariadenia je určený na základe splnenia technických podmienok pripojenia, stanovených príslušným zodpovedným pracovníkom SPP-D (technik prevádzky meracích a telemetrických systémov) a po úhrade poplatku za službu.

Cena

Kategória S a V

 • za 1 POD /rok 400,-€ bez DPH.

4. Fakturácia nadštandardných údajov merania

 • ročný poplatok po umožnení prístupu na web rozhranie SPP-D REST API bez ohľadu na obdobie pripojenia;
 • periodický ročný poplatok za poskytovanie nadštandardných údajov merania, fakturovaný spravidla v januári kalendárneho roka.

Výška poplatku je uvedená v bodoch 1- 3, časť „Cena“.


5. Zrušenie poskytovania údajov

 1. na základe požiadavky odberateľa plynu;
 2. z dôvodu neuhradenej faktúry za poskytovanie nadštandardných dát merania;
 3. z dôvodu zrušenia zmluvy o dodávke ZP a požiadavky dodávateľa plynu o demontáž meradla;
 4. z dôvodu nepridelenia distribučnej kapacity pre príslušné POD;
 5. z dôvodu straty pokrytia odberného miesta signálom GSM/GPRS;
 6. z dôvodu prechodu do tarify M. V tomto prípade musí odberateľ požiadať o poskytovanie údajov prostredníctvom svojho dodávateľa plynu v zmysle popisu služby v Katalógu služieb pre tarifu M.

Pri zrušení služby sa poplatok za daný rok, v ktorom k jej zrušeniu došlo, nevracia.

Ostatné špeciálne služby ako napríklad:

 • Technologické objekty – Elektro, KAO a RZ činnosti;
 • Potrubné systémy;
 • Opravy plynárenských prístrojov a zariadení;
 • Overenie plynomerov a prepočítavačov;
 • Kontrola a meranie;
 • Doprava k uvedeným činnostiam;
 • Technické zariadenia k uvedeným činnostiam;
 • Služby pripojenia;
 • Ostatné služby;

sú poskytované SPP-D a spoplatnené na základe Cenníka externých služieb SPP-D.