Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Proces rozširovania distribučnej siete sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (stanovenie spôsobu rozšírenia distribučnej siete a lokalizácia miesta pripojenia do distribučnej siete);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby plynárenského zariadenia;
 • Predloženie/odovzdanie kompletnej dokumentácie od plynárenského zariadenia;
 • Majetkovo-právne vysporiadanie plynárenského zariadenia.

Prístup k službe

Na základe Žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie Technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete a zaslanie záväzného návrhu Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete je 30 dní odo dňa, kedy SPP-D obdrží úplnú žiadosť o rozšírenie distribučnej siete. Žiadosť o rozšírenie distribučnej siete sa považuje za úplnú ak obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty. Ak je v žiadosti uvedený počet odberných miest 2 a viac úplná je až v deň, keď je suma za službu pripísaná na účet SPP-D. Žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete je povinný zaplatiť sumu za rozšírenie distribučnej siete do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete.

Cena

Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete pre žiadosť s uvedením počtu odberných miest 2 a viac je 450,00 EUR (s DPH 540,00 EUR).

Pri rekonštrukčných prácach a opravách na odbernom plynovom zariadení (ďalej len „OPZ“) nesúvisiacich s technickou zmenou a/alebo obchodnou zmenou na existujúcom OPZ, alebo aj iných stavebných úpravách v mieste inštalácie obchodného meradla vo vlastníctve SPP-D, môže dôjsť k potrebe demontáže a následnej montáže meradla. V zmysle zák. č.157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §42, montáž tzv. určených meradiel (meradlá v obchodnom styku) môže vykonávať len registrovaná osoba.

Príklad využitia služby:

 • stavba oplotenia pozemku, pri ktorej hrozí poškodenie plynomera pri vykonávaných prácach;
 • pokládka zateplenia na fasádu budovy, pri ktorej meradlo bráni v pokládke zateplenia;
 • odstránenie netesností OPZ zistených pri revízii zariadenia, prípadne poruchových stavov na OPZ s nutnosťou demontáže plynomera;

O demontáž a následnú montáž meradla je možné požiadať:

 1. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ktorá je v zmysle §46 zák. č.157/2018 Z.z o metrológii „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel;
 2. Podnikateľa, ktorý je v zmysle vyššie uvedeného zákona „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel. Nutnou podmienkou pre výkon tejto činnosti je písomný súhlas používateľa meradla t.j. SPP-D v zmysle §51 písm. f) tohto zákona.

1. Demontáž/montáž meradla na existujúcom odbernom mieste z dôvodu rekonštrukcie alebo opravy OPZ, služba poskytovaná SPP-D 

Nižšie popísaný postup platí pre rekonštrukcie resp. výmeny rozvodov plynu na OPZ resp. jeho opravy, ktorých realizáciou a následnou prevádzkou OPZ sa nemenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, v súlade s ustanovením §72 odst.4. zákona 251/2012 Z.z.

1.1 Oprava OPZ v kategórii Stredný odber a Veľkoodber

Požiadavku na demontáž/montáž meradla z dôvodu opravy OPZ pre meradlá v kategórii Stredný odber a Veľkoodber je možné uplatniť prípadoch krátkodobého odstránenia poruchy, netesností alebo opravy OPZ pri dodržaní nasledovných podmienok:

 1. na OPZ sa nevykonáva žiadna technická zmena, ktorá by mala vplyv na technické a/alebo obchodné podmienky odberu plynu;
 2. maximálna doba realizácie nepresiahne 15 kalendárnych dní.

V prípade požiadavky na montáž meradla, žiadateľ spolu so Žiadosťou predkladá Správu o tlakovej skúške OPZ po oprave a Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ po oprave.

Koncový odberateľ má možnosť požiadať o službu:

 • Zmluvného dodávateľa plynu

V prípade, ak sa odberateľ obráti na svojho dodávateľa plynu (užívateľa distribučnej siete), tak ten zašle na SPP-D pomocou správy S46 – Žiadosť na prerušenie odberu v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov zverejnenou na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk. Zároveň dodávateľ plynu odošle vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť aj s povinnými prílohami na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk.

Vytyčovanie sa vykonáva za účelom identifikácie, označenia trasy, resp. spresnenia trasy vedenia (umiestnenia) plynárenských zariadení (plynovodné potrubia) priamo v teréne. Vykonáva sa pomocou špecializovaných zariadení určených na tento účel. O realizácii služby je vypracovaný „Zápis z vytýčenia plynárenských zariadení“ a mapový podklad z vytyčovania.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať formou elektronického formulára – Objednávky vytýčenia plynárenských zariadení na základe:

 • Objednávky od žiadateľa o vytýčenie (fyzická osoba, právnická osoba alebo poverená osoba) s priloženým vyjadrením SPP-D- technickými podmienkami pripojenia od SPP-D;
 • Objednávky od fyzických a právnických osôb vykonávajúcich drobné zemné práce v blízkosti plynárenského zariadenia (bez vydaného vyjadrenia – bez vydaných technických podmienok pripojenia od
  SPP-D);
 • V prípade poruchy, poškodenia príp. havárie iných podzemných vedení a potreby ich opravy (napr. vodári, elektrikári a pod.);
 • Objednávky od vlastníkov alebo správcov komunikácií, na základe Cestného zákona 135/1961 §18, odsek 14 pri stavebných prácach na diaľnici, cestných komunikáciách.

V objednávke je potrebné presné označenie trasy, ktorú je potrebné vytýčiť. Zároveň je nutné uviesť meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy), ktorá o vytýčenie žiada, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je splnomocnená na podanie objednávky, s uvedením príslušného telefonického kontaktu. Ak vytýčenie objednáva vykonávateľ prác a žiada fakturovať poskytnutú službu investorovi alebo tomu, kto ho na práce splnomocnil, v žiadosti je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Objednávku je možné podať elektronicky – Objednávka vytýčenia plyn. zariadení

Objednávku je možné podať aj formou písomnej požiadavky, ktorú žiadateľ zašle na adresu našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a. s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Vytýčenie bude vykonané zo strany SPP-D najneskôr do 4 pracovných dní, alebo podľa vzájomnej dohody medzi žiadateľom a príslušným pracovníkom SPP-D, ktorý bude vytýčenie realizovať.

Cena

Pre vytýčenie plynovodov je cena stanovená na 51,88 EUR/hod./pracovník (s DPH 62,26 EUR/hod./pracovník). Táto cena nezahŕňa dopravné náklady ani náklady na technické vybavenie poskytovateľa služby. K cene je potrebné pripočítať ďalšie zohľadnené náklady: cena za použitie dopravného prostriedku a cena za použitie technického zahriadenia (viď Cenník externých služieb).

Za poskytnutú službu nie je žiadateľ povinný uhradiť náklady v prípade, ak vytýčenie bude poskytnuté v zmysle § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Bezplatne sa vykonáva vytyčovanie pre drobné stavby, ako sú napríklad rodinné domy, alebo menšie objekty pre podnikanie, s maximálnou dĺžkou do 100 m vytýčených plynovodov, platí pre jedno vyjadrenie.

Výmena regulátorov tlaku plynu (RTP) po zistení poruchy stávajúceho regulátora pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať nášho pracovníka priamo po zistení poruchy. V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727. O výmenu RTP z dôvodu jeho poruchy je možné požiadať aj písomne, na adrese našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a. s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

V žiadosti (objednávke) je potrebné uviesť presnú adresu odberného miesta, kde má byť výmena realizovaná, názov firmy alebo organizácie (právnickej osoby), alebo meno a priezvisko osoby (fyzickej osoby), ktorá žiada o výmenu, resp. je splnomocnená na podanie takejto žiadosti, s uvedením príslušného telef. kontaktu. Ak sa tieto údaje objednávateľovi pre potreby fakturácie líšia, je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Lehoty

Termín výmeny regulátora tlaku plynu je určený na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľom a pracovníkom SPP-D. V prípade mimoriadnych situácii, akými sú napríklad únik plynu, alebo nekorektná funkcia regulátora, bude výmena regulátora vykonaná okamžite.

Cena

Pre výmenu regulátora tlaku plynu pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená na 46,80 EUR/výkon (s DPH 56,16 EUR/výkon). Pre výmenu regulátora tlaku plynu mimo kategórie
„domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená individuálne podľa typu regulátora. Zákazník pri výmene regulátora platí za regulátor a materiál použitý pri výmene. Práca súvisiaca s výmenou regulátora je poskytovaná bezplatne.

Oprava poškodeného plynovodu alebo inej časti distribučnej siete.

Prístup k službe

V prípade zistenia poškodenia plynárenského zariadenia (napr.: z dôvodu autonehody, pri zemných prácach) je povinnosť túto udalosť nahlásiť obratom telefonicky priamo na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Odstránenie nebezpečného stavu vzniknutého ako následok poškodenia plynárenského zariadenia bude vykonaná okamžite. Konečná oprava plynárenského zariadenia bude realizovaná v závislosti od rozsahu poškodenia alebo náročnosti opravy.

Cena

Cena za službu zahŕňa:

 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) + pripočítanie prirážok (viď Cenník bod 2.) za opravu;
 • Použitie dopravného prostriedku;
 • Náklady za použitý materiál;
 • Náklady za použitie potrebných technických zariadení (napr.: vytyčovací prístroj, elektrocentrála, kompresor);
 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) za spustenie odstavených odberateľov v prípade, že dôjde k výpadku distribúcie plynu z dôvodu poškodenia plynárenského zariadenia;
 • Náhradu za množstvo uniknutého zemného plynu;
 • Prípadne iné nevyhnutné náklady spojené s odstránením poruchy plynárenského zariadenia (napr. náklady na rekultiváciu, suma externých dodávok).

1. Služba spojená s Inováciou merania na OM

Pri inováciách merania (IM), realizovaných na odberných miestach (OM) koncových odberateľov zemného plynu (ZP), kde už v súčasnosti existuje služba prístupu k priebežným údajom o spotrebe ZP, dôjde k výmene existujúceho zastaraného prepočítavača množstva za nový, vybavený modemom pre diaľkový prenos údajov. Existujúca služba – pripojenie komunikačného zariadenia odberateľa zemného plynu na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy, alebo pripojenie k sériovému rozhraniu telemetrického zariadenia (paralelný prenos údajov), budú u týchto odberateľov plynu v prípade záujmu postupne nahrádzané novou službou poskytovania údajov a to nasledovne:

 1. Na OM, vybavených meracou zostavou s prepočítavačom množstva zemného plynu, budú postupne súčasné prepočítavače vymieňané za prepočítavače s modemom a existujúci paralelný prenos údajov, prípadne napojenie na impulzný výstup meracej zostavy bude zrušené. V prípade požiadavky koncového odberateľa na zachovanie, resp. pokračovanie poskytovania údajov o priebežnej spotrebe ZP, SPP-D poskytne prístup k údajom cez WEB rozhranie REST API.
 2. Pre OM, vybavené  meracou zostavou s prepočítavačom množstva zemného plynu a zároveň aj iným plynomerom/plynomermi bez prepočítavača, bude prepočítavač v elektronickej meracej zostave nahradený prepočítavačom s modemom a paralelný prenos údajov, prípadne napojenie na impulzný výstup meracej zostavy bude zrušené. Membránový plynomer mimo elektronickej meracej zostavy „hlavného merania“ bude nahradený SMART plynomerom zodpovedajúcej veľkosti (G4 – G40), optimálnej pre meranie spotreby na danom mieste. V prípade požiadavky koncového odberateľa na zachovanie, resp. pokračovanie poskytovania údajov o priebežnej spotrebe ZP, tieto budú poskytnuté prístupom cez WEB rozhranie REST API.

Poznámka:

O zrušení existujúceho spôsobu paralelného prenosu údajov, bude odberateľ zo strany SPP‑D písomne informovaný v predstihu, ešte počas prípravy investičnej akcie. Odberateľ zároveň dostane možnosť  písomne si uplatniť požiadavku na poskytovanie údajov o priebežnej spotrebe ZP. Ak takúto požiadavku odberateľ neuplatní, po výmene prepočítavača (t.j. po zrealizovaní inovácie merania) bude pôvodná služba zrušená.

V odôvodnených prípadoch pri inováciách podľa bodu 1a) môže odberateľ požiadať o časovo ohraničenú výnimku na zachovanie existujúceho pripojenia na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy aj po inovácii merania na OM. Pri udelení výnimky si SPP-D vyhradzuje právo na jej zrušenie z dôvodu zmeny technických podmienok merania na OM.

O plánovanej inovácii merania na danom OM bude každý dotknutý odberateľ informovaný zo strany SPP-D v dostatočnom časovom predstihu. Ak si odberateľ do 30 dní od doručenia oznámenia neuplatní požiadavku na poskytovanie údajov o priebežnej spotrebe ZP, bude to pri príprave inovácie merania považované za nezáujem o takúto službu (čo bude zohľadnené pri návrhu konfigurácie meracej techniky).

Prístup k službe:

O službu poskytovania údajov o priebežnej spotrebe ZP môže koncový odberateľ požiadať vo fáze prípravy inovácie merania zo strany SPP‑D (po obdržaní informácie o jej príprave) a to formou e-mailu na adresu: klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk.

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou prístupu do databázy SPP‑D (cez WEB rozhranie REST API) poskytované nasledovné údaje:

V prípade prenosu údajov z prepočítavača množstva (bod 1a):

 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – vo zvolenom intervale: 5 / 10 / 15 / 30 / 60 min. alebo 1× denne;
 • na vyžiadanie aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní (z prepočítavača).

Podmienkou poskytovania údajov v hodinových alebo kratších časových intervaloch je inštalácia externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač. V prípade, keď napäťový zdroj 230V k inštalovanému typu prepočítavača nie je možné technicky pripojiť, SPP-D zabezpečí inštaláciu vyššieho typu merania za jednorazový poplatok.

V prípade prenosu údajov z plynomera bez prepočítavača (bod 1b):

 • stav počítadla plynomera bude poskytovaný 1× denne.

Lehoty

Termín zabezpečenia prístupu k údajom je 5 pracovných dní od dátumu vykonania prvej úradnej skúšky po realizácii IM pre kategóriu odberu S a nasledujúci pracovný deň pre kategóriu odberu V.

V prípade výnimky, udelenej pre inovácie v zmysle bodu 1a), je zabezpečenie prístupu k údajom možné až na základe splnenia technických podmienok pripojenia komunikačného zariadenia k novej meracej zostave, stanovených príslušným zodpovedným pracovníkom SPP-D (technik prevádzky meracích a telemetrických systémov) a po úhrade poplatku za službu.

Cena      

Cena služby podľa popisu služby v bode 1a):

 • za poskytnutie údajov z prepočítavača množstva:
Interval poskytovania údajov Cena (EUR)
tarifa S tarifa V
1× denne 250,- bezplatne

(Vyhl. ÚRSO č. 4/2013 Z.z.)

1× v intervale „i“   (i = 5 /10 /15 /30 /60 min.) 400,- 400,-
zachovanie existujúceho pripojenia na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy aj po inovácii merania (udelené výnimky) 400,- 400,-

   Ceny sú bez DPH za 1 POD /rok.

Cena služby podľa popisu služby v bode 1b):

 • za poskytnutie údajov z prepočítavača množstva – rovnako, ako podľa bodu 1a)
 • za poskytnutie denných údajov z ostatných meraní bez prepočítavača (tzv. „podružné“ membránové plynomery) – naviac za každý plynomer: za 1 plynomer /rok: 120,-€ bez DPH pre dané POD

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač (mimo inovácie merania)  z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie údajov v hodinovom alebo kratšom intervale:

 • pre 1 prepočítavač: 300,-€ bez DPH.

Cena za inštaláciu vyššieho typu merania (prepočítavač množstva ZP, ku ktorému je možné pripojiť externý napäťový zdroj 230V) na výslovnú žiadosť odberateľa z dôvodu požiadavky na poskytovanie údajov v hodinovom alebo kratšom intervale:

 • za 1 prepočítavač: 1 500,-€ bez DPH.

2. Novopripájaní odberatelia a existujúci odberatelia vybavení prepočítavačom s modemom

Pri novovznikajúcich alebo existujúcich odberných miestach (OM) koncových odberateľov zemného plynu (ZP), kde doposiaľ ešte nebola zriadená služba prístupu k priebežným údajom o spotrebe ZP, je, v prípade záujmu o jej zriadenie, možné poskytovať údaje nasledovne:

 1. Pre OM, kde bude, alebo už je nainštalovaný prepočítavač množstva zemného plynu s modemom, budú údaje o priebežnej spotrebe ZP odberateľovi poskytnuté cez WEB rozhranie REST API, umožnením prístupu do databázy SPP-D.
 2. Pre OM, kde bude, alebo už je nainštalovaný prepočítavač množstva zemného plynu s modemom a zároveň na OM bude, alebo už je nainštalovaný jeden alebo viac membránových plynomerov bez prepočítavača, bude každý takýto plynomer nainštalovaný, resp. nahradený SMART membránovým plynomerom a údaje o priebežnej spotrebe ZP budú odberateľovi poskytnuté prístupom do databázy SPP‑D cez WEB rozhranie REST API.

Prístup k službe:

O službu poskytovania údajov o priebežnej spotrebe ZP môže koncový odberateľ požiadať SPP-D formou e-mailu na adresu: klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk už v procese pripájania k distribučnej sieti, alebo po vykonanej montáži meradla, prípadne aj kedykoľvek neskôr počas prevádzky OM, na základe vlastného rozhodnutia.

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou prístupu do databázy SPP‑D (cez WEB rozhranie REST API) poskytované nasledovné údaje:

V prípade prenosu údajov z prepočítavača množstva (bod 2a):

 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – vo zvolenom intervale: 5 / 10 / 15 / 30 / 60 min. alebo 1× denne;
 • na vyžiadanie aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní.

Podmienkou poskytovania údajov v hodinových alebo kratších časových intervaloch je inštalácia externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač. Ak projekt merania s externým napájacím zdrojom na 230V nepočítal, náklady spojené s jeho obstaraním a pripojením na elektrickú sieť hradí žiadateľ (koncový odberateľ). V prípade, keď napäťový zdroj 230V k inštalovanému typu prepočítavača nie je možné technicky pripojiť, SPP-D zabezpečí inštaláciu vyššieho typu merania za jednorazový poplatok.

V prípade prenosu údajov z plynomera bez prepočítavača (bod 2b):

 • stav počítadla plynomera bude poskytovaný 1× denne.

Lehoty

Termín začatia poskytovania údajov podľa bodov 2a) a 2b) je:

 • 30 kalendárnych dní od dátumu spustenia OM do prevádzky (od montáže meradla), resp. od potvrdenia objednávky pri existujúcich OM;
 • 45 kalendárnych dní od dátumu spustenia OM do prevádzky (od montáže prepočítavača), resp. od potvrdenia objednávky pri existujúcich OM – ak sa vyžaduje dodatočná montáž externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky na poskytovanie údajov v hodinových alebo kratších časových intervaloch;
 • 120 kalendárnych dní v prípade inštalácie vyššieho typu merania.

Cena

Cena služby podľa popisu služby v bode 2a):

 • za poskytnutie údajov z prepočítavača množstva:
Interval poskytovania údajov Cena (EUR)
tarifa S tarifa V
1× denne 250,- bezplatne

(Vyhl. ÚRSO č. 4/2013 Z.z.)

1× v intervale „i“   (i = 5 /10 /15 /30 /60 min.) 400,- 400,-

Ceny sú bez DPH za 1 POD /rok.

 

Cena služby podľa popisu služby v bode 2b):

 • za poskytnutie údajov z prepočítavača množstva – rovnako, ako podľa bodu 2a)
 • za poskytnutie denných údajov z ostatných meraní bez prepočítavača (tzv. „podružné“ membránové plynomery) – naviac za každý plynomer: za 1 plynomer /rok: 120,-€ bez DPH pre dané POD

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie údajov v hodinovom alebo kratšom intervale:

 • pre 1 prepočítavač: 300,-€ bez DPH.

Cena za inštaláciu vyššieho typu merania (prepočítavač množstva ZP, ku ktorému je možné pripojiť externý napäťový zdroj 230V) na výslovnú žiadosť odberateľa z dôvodu požiadavky na poskytovanie údajov v hodinovom alebo kratšom intervale:

 • za 1 prepočítavač: 1 500,-€ bez DPH.

3. Existujúci odberatelia, s požiadavkou na poskytovanie údajov o priebežnej spotrebe (PPU), vybavení prepočítavačom bez modemu

Predmetom služby je umožnenie pripojenia komunikačného zariadenia odberateľa zemného plynu (ZP) na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy, alebo k sériovému rozhraniu telemetrického zariadenia (paralelný prenos údajov – PPU) na odbernom mieste (OM), na ktorom SPP-D aktuálne nerealizuje inováciu merania, tzn. ktoré ešte nie je vybavené prepočítavačom množstva ZP s modemom.

Poznámka: Po inovácii merania bude možné poskytovanie služby iba podľa bodu 1.

Prístup k službe:

O službu poskytovania údajov o priebežnej spotrebe ZP môže koncový odberateľ požiadať SPP-D formou e-mailu na adresu: klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk kedykoľvek počas prevádzkovania svojho OM.

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou napojenia na impulzný výstup elektronickej meracej zostavy, resp. na sériové rozhranie telemetrického zariadenia sprístupnené nasledovné údaje:

V prípade napojenia na impulzný výstup meracej zostavy:

  • priebežná spotreba ZP formou prepočítaných impulzov (spravidla 1 imp~1 Nm3, v intervale, závislom od typu prepočítavača a okamžitého prietoku ZP).

V prípade prenosu údajov z telemetrického zariadenia:

  • údaje z prepočítavača množstva plynu (stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva, spotreba ZP za uplynulú hodinu / deň, v prípade záujmu aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní, spravidla v intervale 10 min.).

Podmienkou poskytovania údajov je inštalácia externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač, resp. pre telemetrické zariadenie. Ak sa na odbernom mieste externý napájací zdroj na 230V nenachádza, náklady spojené s jeho obstaraním a s pripojením na elektrickú sieť hradí žiadateľ (koncový odberateľ).

Lehoty

Termín sprístupnenia služby je:

 • určený na základe splnenia technických podmienok pripojenia, stanovených príslušným zodpovedným pracovníkom SPP-D (technik prevádzky meracích a telemetrických systémov) – v prípade pripojenia komunikačného zariadenia;
 • 120 kalendárnych dní – v prípade inštalácie vyššieho typu merania;

a po úhrade všetkých poplatkov, spojených s nákladmi na zriadenie a poskytovanie služby.

Cena

Cena služby podľa popisu služby v bode 3):

 • za poskytnutie údajov z meracej zostavy (impulzný výstup z prepočítavača), resp. z telemetrického zariadenia:
Interval poskytovania údajov Cena (EUR)
tarifa S tarifa V
1× denne 250,- bezplatne

(Vyhl. ÚRSO č. 4/2013 Z.z.)

1× v intervale „i“   (i = 5 /10 /15 /30 /60 min.) 400,- 400,-

Ceny sú bez DPH za 1 POD /rok.

 

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie výstupných impulzov z meracej zostavy:

 • pre 1 prepočítavač:  300,-€ bez DPH.

Cena za inštaláciu vyššieho typu merania (prepočítavač množstva ZP, ku ktorému je možné pripojiť externý napäťový zdroj 230V) na výslovnú žiadosť odberateľa z dôvodu požiadavky na poskytovanie údajov v hodinovom alebo kratšom intervale:

 • za 1 prepočítavač: 1 500,-€ bez DPH.

4. Fakturácia nadštandardných údajov merania

 • Pre služby podľa bodu 1) a podľa bodu 2) – po umožnení prístupu na web rozhranie SPP-D REST API.
 • Pre službu podľa bodu 3) – pred pripojením zariadenia odberateľa (úhrada poplatku je v tomto prípade podmienkou spustenia služby).
 • Fakturuje sa vždy poplatok za kalendárny rok, bez ohľadu na obdobie pripojenia.

Výška poplatku je uvedená v bodoch 1) až 3), v časti „Cena“.


5. Zrušenie poskytovania údajov

 1. Na základe požiadavky odberateľa plynu.
 2. Z dôvodu neuhradenej faktúry za poskytovanie údajov o priebežnej spotrebe.
 3. Z dôvodu zrušenia zmluvy o dodávke ZP a žiadosti dodávateľa plynu na demontáž meradla.
 4. Z dôvodu nepridelenia distribučnej kapacity pre príslušné POD.
 5. Z dôvodu straty pokrytia odberného miesta signálom GSM/GPRS, resp. NB-IoT.
 6. Z dôvodu prechodu do tarify M. (V tomto prípade musí odberateľ požiadať o poskytovanie údajov prostredníctvom svojho dodávateľa plynu v zmysle popisu služby v Katalógu služieb pre tarifu M.)

Pri zrušení služby sa poplatok za daný rok, v ktorom k jej zrušeniu došlo, nevracia.

Ostatné špeciálne služby ako napríklad:

 • Technologické objekty – Elektro, KAO a RZ činnosti;
 • Potrubné systémy;
 • Opravy plynárenských prístrojov a zariadení;
 • Overenie plynomerov a prepočítavačov;
 • Kontrola a meranie;
 • Doprava k uvedeným činnostiam;
 • Technické zariadenia k uvedeným činnostiam;
 • Služby pripojenia;
 • Ostatné služby;

sú poskytované SPP-D a spoplatnené na základe Cenníka externých služieb SPP-D.