Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia,a.s.

Rok 2019 Zloženie zemného plynu [mol%]
Mesiac Metán Etán Propán izo-Bután n-Bután izo-Pentán n-Pentán neo-Pentán Hexán +
vyššie
Oxid
uhličitý
Dusík
I. 94,8000 2,7716 0,7053 0,1012 0,1120 0,0248 0,0184 0,0015 0,0268 0,5693 0,8691
II. 94,8618 2,7228 0,7172 0,1015 0,1120 0,0245 0,0181 0,0015 0,0256 0,5456 0,8688
III. 95,1961 2,5879 0,7105 0,1027 0,1083 0,0229 0,0165 0,0012 0,0214 0,4324 0,8002
IV. 95,2852 2,6105 0,6713 0,1000 0,1010 0,0209 0,0149 0,0010 0,0190 0,4173 0,7590
V. 95,8076 2,3309 0,7047 0,1079 0,1042 0,0203 0,0138 0,0003 0,0116 0,2203 0,6783
VI. 95,4925 2,5086 0,7920 0,1215 0,1187 0,0234 0,0161 0,0002 0,0148 0,2398 0,6726
VII. 95,6007 2,4218 0,7782 0,1187 0,1164 0,0233 0,0163 0,0001 0,0148 0,2240 0,6858
VIII. 95,7658 2,3383 0,7204 0,1100 0,1063 0,0212 0,0147 0,0001 0,0131 0,2301 0,6800
IX. 95,5233 2,5126 0,7746 0,1180 0,1145 0,0219 0,0153 0,0001 0,0127 0,2354 0,6719
X. 95,7512 2,3806 0,7078 0,1087 0,1048 0,0201 0,0139 0,0002 0,0115 0,2186 0,6828
XI. 95,3161 2,5686 0,7247 0,1075 0,1094 0,0220 0,0157 0,0006 0,0165 0,3609 0,7578
XII. 95,0124 2,6800 0,7412 0,1058 0,1129 0,0235 0,0173 0,0009 0,0211 0,4610 0,8234
Rok 2019 Relatívna
hustota
Hustota
[kg.m-3]
Výhrevnosť
[kWh.m-3]
Spaľovacie
teplo
objemové
[kWh.m-3]
Wobbeho
číslo zo sp.
tepla
[kWh.m-3]
Obsah
celkovej
síry
[mg.m-3]
Emisný
faktor CO2
[tCO2/TJ]
Mesiac
I. 0,5890 0,7218 9,692 10,740 14,00 0,0470 55,84
II. 0,5886 0,7213 9,691 10,740 14,00 0,0267 55,82
III. 0,5863 0,7185 9,694 10,743 14,03 0,0298 55,74
IV. 0,5846 0,7164 9,678 10,741 14,02 0,0573 55,79
V. 0,5820 0,7133 9,700 10,751 14,09 0,0665 55,58
VI. 0,5845 0,7163 9,734 10,787 14,11 0,0789 55,65
VII. 0,5838 0,7154 9,725 10,775 14,11 0,0493 55,63
VIII. 0,5824 0,7138 9,704 10,755 14,09 0,0523 55,59
IX. 0,5841 0,7158 9,729 10,782 14,11 0,0777 55,64
X. 0,5823 0,7136 9,704 10,756 14,09 0,0488 55,59
XI. 0,5854 0,7173 9,704 10,755 14,06 0,0495 55,70
XII. 0,5875 0,7200 9,703 10,752 14,03 0,0248 55,78

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Oxidačný faktor pre zemný plyn = 1

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre výpočet emisií zo spaľovania zemného plynu podľa štandardnej metodiky na vstupe v zmysle čl. 24, oddielu 2, nariadenia ES č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov, tak základným údajom je množstvo spáleného paliva, ktoré musí byť zmerané meradlami, ktorých metrologické vlastnosti vyhovujú požiadavkám podľa  vyhlášky č. 210/2000 Z. z. Meradlá spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., vyhovujú požiadavkám tejto vyhlášky. Ostatné údaje potrebné pre výpočet (emisný faktor a oxidačný faktor) sú dostupné na tejto stránke. Ďalšie údaje, ak ich prevádzkovateľ potrebuje, ako napríklad rozsah merania, sú uvedené na štítku príslušného meradla. Typický rozsah použitia meradla je špecifický pre konkrétneho odberného miesto a závisí od výkonu nainštalovaných spotrebičov a spôsobu ich prevádzkovania

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, a rozhodnutia Európskej komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

INFORMÁCIA O DOVOLENEJ CHYBE MERADIEL

Pre určenie primeranosti nákladov v zmysle čl. 18 nariadenia ES č. 601/2012 v prípade prístrojov na meranie spotreby zemného plynu SPP – distribúcia, a.s. , ktoré podliehajú metrologickej kontrole, je možné doteraz dosiahnutú neistotu nahradiť maximálnou prípustnou prevádzkovou chybou, ktorú povoľujú relevantné vnútroštátne predpisy (Vyhláška č. 210/2000 Z. z.,)

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.
© 2019, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava