Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia,a.s.

Rok 2022 Zloženie zemného plynu [mol%]
Mesiac Metán Etán Propán izo-Bután n-Bután izo-Pentán n-Pentán neo-Pentán Hexán +
vyššie
Oxid
uhličitý
Dusík
I. 94.2981 3.1006 0.6829 0.0965 0.1119 0.0269 0.0209 0.0019 0.0364 0.7250 0.8987
II. 94.4367 3.0900 0.6440 0.0931 0.1040 0.0252 0.0193 0.0019 0.0323 0.7035 0.8499
III. 94.6848 2.9620 0.6872 0.1029 0.1104 0.0255 0.0189 0.0015 0.0295 0.6042 0.7729
IV. 94,4315 3,0891 0,7207 0,1062 0,1141 0,0268 0,0201 0,0014 0,0327 0,6557 0,8016
V. 94.0502 3.2370 0.8927 0.1315 0.1423 0.0317 0.0236 0.0009 0.0335 0.6526 0.8037
VI. 93,0067 3,7582 1,0493 0,1521 0,1734 0,0399 0,0307 0,0012 0,0456 0,8815 0,8815
VII. 92,3647 4,1413 1,1977 0,1791 0,2042 0,0471 0,0365 0,0013 0,0543 0,9262 0,8473
VIII. 92,7202 3,8488 1,1272 0,1646 0,1934 0,0452 0,0353 0,0010 0,0567 0,9193 0,8879
IX. 92,6641 3,9460 1,1308 0,1624 0,1916 0,0424 0,0334 0,0008 0,0500 0,8886 0,8895
X. 92,8367 3,9511 1,0971 0,1616 0,1818 0,0401 0,0308 0,0008 0,0448 0,7948 0,8600
XI. 92,7545 3,8983 1,0259 0,1475 0,1702 0,0391 0,0305 0,0013 0,0486 0,9349 0,9489
XII.
Rok 2022 Relatívna
hustota
Hustota
[kg.m-3]
Výhrevnosť
[kWh.m-3]
Spaľovacie
teplo
objemové
[kWh.m-3]
Wobbeho
číslo zo sp.
tepla
[kWh.m-3]
Obsah
celkovej
síry
[mg.m-3]
Emisný
faktor CO2
[tCO2/TJ]
Mesiac
I. 0.5923 0.7259 9.700 10.748 13.97 0.0208 55.97
II. 0.5911 0.7244 9.695 10.744 13.97 0.0404 55.93
III. 0.5898 0.7228 9.710 10.760 14.01 0.0512 55.88
IV. 0,5916 0,7250 9,721 10,771 14,00 0,0533 55,93
V. 0.5949 0.7291 9.771 10.825 14.04 0.0629 56.02
VI. 0,6028 0,7388 9,827 10,884 14,02 0,0323 56,29
VII. 0,6079 0,7450 9,894 10,956 14,05 0,0359 56,42
VIII. 0,6055 0,7421 9,854 10,912 14,02 0,0412 56,36
IX. 0,6054 0,7419 9,859 10,918 14,03 0,0469 56,35
X. 0,6036 0,7398 9,860 10,920 14,04 0,0469 56,28
XI. 0,6041 0,7404 9,820 10,876 13,99 0,0347 56,32
XII.

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Oxidačný faktor pre zemný plyn = 1

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre výpočet emisií zo spaľovania zemného plynu podľa štandardnej metodiky na vstupe v zmysle čl. 24, kapitoly III. oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, tak základným údajom je množstvo spáleného paliva, ktoré musí byť zmerané meradlami, ktorých metrologické vlastnosti vyhovujú požiadavkám podľa vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Meradlá spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., vyhovujú požiadavkám tejto vyhlášky. Ostatné údaje potrebné pre výpočet (emisný faktor a oxidačný faktor) sú dostupné na tejto stránke. Ďalšie údaje, ak ich prevádzkovateľ potrebuje, ako napríklad rozsah merania, sú uvedené na štítku príslušného meradla. Typický rozsah použitia meradla je špecifický pre konkrétneho odberného miesto a závisí od výkonu nainštalovaných spotrebičov a spôsobu ich prevádzkovania.

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

 

INFORMÁCIA O DOVOLENEJ CHYBE MERADIEL

Pre určenie primeranosti nákladov v zmysle čl. 18., kapitoly II., oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 v prípade prístrojov na meranie spotreby zemného plynu SPP – distribúcia, a.s. , ktoré podliehajú metrologickej kontrole, je možné doteraz dosiahnutú neistotu nahradiť maximálnou prípustnou prevádzkovou chybou, ktorú povoľujú relevantné vnútroštátne predpisy (vyhláška č. 161/2019 Z. z.).

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.

© 2022, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava