Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia,a.s.

Rok 2023 Zloženie zemného plynu [mol%]
Mesiac Metán Etán Propán izo-Bután n-Bután izo-Pentán n-Pentán neo-Pentán Hexán +
vyššie
Oxid
uhličitý
Dusík Vodík Kyslík
I. 93,9236 3,4704 0,8906 0,1352 0,1402 0,0298 0,0222 0,0014 0,0309 0,6070 0,7482 0,0003 0,0000
II. 94,1570 3,4434 0,8897 0,1393 0,1367 0,0278 0,0198 0,0011 0,0252 0,4942 0,6655 0,0003 0,0000
III. 93,9676 3,4213 0,8354 0,1260 0,1331 0,0300 0,0223 0,0012 0,0334 0,6627 0,7665 0,0004 0,0000
IV. 92,8468 3,8068 1,0357 0,1453 0,1671 0,0385 0,0292 0,0013 0,0430 0,9263 0,9598 0,0003 0,0000
V. 92,6365 3,9882 1,1384 0,1589 0,1800 0,0400 0,0300 0,0012 0,0420 0,8762 0,9084 0,0002 0,0000
VI. 92,2230 4,4258 1,3247 0,1924 0,2070 0,0424 0,0312 0,0009 0,0413 0,7452 0,7656 0,0006 0,0000
VII. 92,4014 4,3654 1,2705 0,1846 0,1990 0,0411 0,0302 0,0009 0,0409 0,7238 0,7416 0,0007 0,0000
VIII. 93,1432 4,0209 1,2422 0,1898 0,1938 0,0387 0,0273 0,0006 0,0317 0,4891 0,6220 0,0008 0,0000
IX. 94,1687 3,4314 1,0860 0,1653 0,1664 0,0312 0,0220 0,0004 0,0199 0,3139 0,5941 0,0008 0,0000
X. 93,4282 3,7868 1,1418 0,1692 0,1749 0,0353 0,0253 0,0005 0,0288 0,5136 0,6950 0,0001 0,0004
XI.
XII.
Rok 2023 Relatívna
hustota
Hustota
[kg.m-3]
Výhrevnosť
[kWh.m-3]
Spaľovacie
teplo
objemové
[kWh.m-3]
Wobbeho
číslo zo sp.
tepla
[kWh.m-3]
Obsah
celkovej
síry
[mg.m-3]
Emisný
faktor CO2
[tCO2/TJ]
Mesiac
I. 0,5953 0,7295 9,796 10,852 14,07 0,0631 56,02
II. 0,5935 0,7273 9,809 10,867 14,11 0,0667 55,95
III. 0,5949 0,7291 9,775 10,829 14,04 0,0570 56,03
IV. 0,6035 0,7395 9,810 10,865 13,97 0,0166 56,30
V. 0,6051 0,7415 9,855 10,913 14,03 0,0235 56,33
VI. 0,6081 0,7452 9,954 11,021 14,13 0,0574 56,38
VII. 0,6067 0,7435 9,942 11,007 14,13 0,0393 56,34
VIII. 0,6016 0,7372 9,940 11,007 14,19 0,0882 56,16
IX. 0,5940 0,7280 9,872 10,935 14,19 0,0893 55,92
X. 0,5992 0,7344 9,887 10,950 14,15 0,0591 56,10
XI.
XII.

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Oxidačný faktor pre zemný plyn = 1

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre výpočet emisií zo spaľovania zemného plynu podľa štandardnej metodiky na vstupe v zmysle čl. 24, kapitoly III. oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, tak základným údajom je množstvo spáleného paliva, ktoré musí byť zmerané meradlami, ktorých metrologické vlastnosti vyhovujú požiadavkám podľa vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Meradlá spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., vyhovujú požiadavkám tejto vyhlášky. Ostatné údaje potrebné pre výpočet (emisný faktor a oxidačný faktor) sú dostupné na tejto stránke. Ďalšie údaje, ak ich prevádzkovateľ potrebuje, ako napríklad rozsah merania, sú uvedené na štítku príslušného meradla. Typický rozsah použitia meradla je špecifický pre konkrétneho odberného miesto a závisí od výkonu nainštalovaných spotrebičov a spôsobu ich prevádzkovania.

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z.z a vyhlášky MŽP SR č. 87/2020 Z.z. a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

 

INFORMÁCIA O DOVOLENEJ CHYBE MERADIEL

Pre určenie primeranosti nákladov v zmysle čl. 18., kapitoly II., oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 v prípade prístrojov na meranie spotreby zemného plynu SPP – distribúcia, a.s. , ktoré podliehajú metrologickej kontrole, je možné doteraz dosiahnutú neistotu nahradiť maximálnou prípustnou prevádzkovou chybou, ktorú povoľujú relevantné vnútroštátne predpisy (vyhláška č. 161/2019 Z. z.).

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.

© 2023, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava