Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia,a.s.

Rok 2018 Zloženie zemného plynu [mol%]
Mesiac Metán Etán Propán izo-Bután n-Bután izo-Pentán n-Pentán neo-Pentán Hexán +
vyššie
Oxid
uhličitý
Dusík
I. 94,7246 2,8352 0,7316 0,1070 0,1172 0,0255 0,0189 0,0017 0,0275 0,5473 0,8637
II. 94,9280 2,7272 0,7074 0,1042 0,1133 0,0247 0,0182 0,0017 0,0253 0,5040 0,8461
III. 95,3658 2,4716 0,6724 0,1007 0,1070 0,0229 0,0166 0,0015 0,0216 0,4069 0,8131
IV. 94,9057 2,6202 0,7306 0,1047 0,1167 0,0256 0,0188 0,0013 0,0241 0,5574 0,8948
V. 95,6482 2,3678 0,6808 0,1067 0,1046 0,0212 0,0149 0,0010 0,0164 0,3050 0,7338
VI. 95,5696 2,4958 0,7547 0,1217 0,1163 0,0227 0,0157 0,0008 0,0152 0,2300 0,6575
VII. 95,5632 2,4202 0,7528 0,1179 0,1167 0,0232 0,0161 0,0007 0,0162 0,2330 0,7400
VIII. 96,0594 2,2525 0,5807 0,0967 0,0895 0,0183 0,0125 0,0009 0,0143 0,2387 0,6365
IX. 95,8175 2,3819 0,6470 0,1037 0,0973 0,0194 0,0133 0,0009 0,0140 0,2416 0,6634
X. 95,7560 2,3139 0,6886 0,1050 0,1037 0,0205 0,0144 0,0007 0,0141 0,2628 0,7203
XI. 95,7947 2,3018 0,6642 0,1024 0,1014 0,0203 0,0143 0,0009 0,0154 0,2707 0,7140
XII. 95,2425 2,5784 0,6772 0,1007 0,1058 0,0223 0,0161 0,0016 0,0209 0,4434 0,7908
Rok 2018 Relatívna
hustota
Hustota
[kg.m-3]
Výhrevnosť
[kWh.m-3]
Spaľovacie
teplo
objemové
[kWh.m-3]
Wobbeho
číslo zo sp.
tepla
[kWh.m-3]
Obsah
celkovej
síry
[mg.m-3]
Emisný
faktor CO2
[tCO2/TJ]
Mesiac
I. 0,5895 0,7225 9,706 10,754 14,01 0,0354 55,85
II. 0,5881 0,7207 9,697 10,746 14,01 0,0150 55,80
III. 0,5851 0,7170 9,681 10,728 14,03 0,0303 55,70
IV. 0,5885 0,7213 9,684 10,732 13,99 0,0502 55,83
V. 0,5832 0,7147 9,689 10,739 14,06 0,0419 55,63
VI. 0,5839 0,7156 9,729 10,783 14,11 0,0506 55,63
VII. 0,5839 0,7155 9,715 10,767 14,09 0,1033 55,63
VIII. 0,5801 0,7109 9,673 10,722 14,08 0,0372 55,54
IX. 0,5817 0,7129 9,693 10,744 14,09 0,0409 55,58
X. 0,5824 0,7137 9,689 10,739 14,07 0,0536 55,60
XI. 0,5821 0,7134 9,684 10,734 14,05 0,0390 55,59
XII. 0,5859 0,7180 9,687 10,736 14,03 0,0388 55,73

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Oxidačný faktor pre zemný plyn = 1

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre výpočet emisií zo spaľovania zemného plynu podľa štandardnej metodiky na vstupe v zmysle čl. 24, oddielu 2, nariadenia ES č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov, tak základným údajom je množstvo spáleného paliva, ktoré musí byť zmerané meradlami, ktorých metrologické vlastnosti vyhovujú požiadavkám podľa  vyhlášky č. 210/2000 Z. z. Meradlá spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., vyhovujú požiadavkám tejto vyhlášky. Ostatné údaje potrebné pre výpočet (emisný faktor a oxidačný faktor) sú dostupné na tejto stránke. Ďalšie údaje, ak ich prevádzkovateľ potrebuje, ako napríklad rozsah merania, sú uvedené na štítku príslušného meradla. Typický rozsah použitia meradla je špecifický pre konkrétneho odberného miesto a závisí od výkonu nainštalovaných spotrebičov a spôsobu ich prevádzkovania

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, a rozhodnutia Európskej komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

INFORMÁCIA O DOVOLENEJ CHYBE MERADIEL

Pre určenie primeranosti nákladov v zmysle čl. 18 nariadenia ES č. 601/2012 v prípade prístrojov na meranie spotreby zemného plynu SPP – distribúcia, a.s. , ktoré podliehajú metrologickej kontrole, je možné doteraz dosiahnutú neistotu nahradiť maximálnou prípustnou prevádzkovou chybou, ktorú povoľujú relevantné vnútroštátne predpisy (Vyhláška č. 210/2000 Z. z.,)

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.
© 2018, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava