Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia,a.s.

Rok 2021 Zloženie zemného plynu [mol%]
Mesiac Metán Etán Propán izo-Bután n-Bután izo-Pentán n-Pentán neo-Pentán Hexán +
vyššie
Oxid
uhličitý
Dusík
I. 94.6045 2.9877 0.7031 0.1015 0.1114 0.0247 0.0188 0.0014 0.0280 0.6032 0.8159
II. 94.3763 3.0308 0.7443 0.1054 0.1192 0.0268 0.0205 0.0016 0.0305 0.6613 0.8831
III. 94.5959 2.9121 0.7252 0.1033 0.1159 0.0256 0.0195 0.0015 0.0283 0.6100 0.8627
IV. 94.2103 3.0555 0.7569 0.1029 0.1209 0.0271 0.0208 0.0013 0.0296 0.7368 0.9380
V. 94.6563 2.9935 0.6637 0.0941 0.1024 0.0226 0.0175 0.0013 0.0263 0.6294 0.7929
VI. 94.8521 3.0055 0.6737 0.1011 0.1031 0.0219 0.0167 0.0012 0.0248 0.5152 0.6846
VII. 94.6328 2.9862 0.7556 0.1083 0.1166 0.0253 0.0194 0.0007 0.0283 0.5621 0.7644
VIII. 94.4438 3.0517 0.7072 0.1000 0.1123 0.0261 0.0207 0.0012 0.0340 0.6875 0.8155
IX. 94.0835 3.2308 0.7237 0.1015 0.1177 0.0281 0.0225 0.0015 0.0379 0.8010 0.8518
X. 94.2115 3.0632 0.7951 0.1081 0.1257 0.0282 0.0220 0.0220 0.0304 0.7181 0.8965
XI. 94,5189 3,0487 0,7019 0,1009 0,1102 0,0250 0,0190 0,0017 0,0294 0,6286 0,8158
XII. 94.4946 3.0131 0.7037 0.1002 0.1117 0.0257 0.0194 0.0015 0.0301 0.6466 0.8533
Rok 2021 Relatívna
hustota
Hustota
[kg.m-3]
Výhrevnosť
[kWh.m-3]
Spaľovacie
teplo
objemové
[kWh.m-3]
Wobbeho
číslo zo sp.
tepla
[kWh.m-3]
Obsah
celkovej
síry
[mg.m-3]
Emisný
faktor CO2
[tCO2/TJ]
Mesiac
I. 0.5902 0.7233 9.710 10.759 14.01 0.0255 55.88
II. 0.5920 0.7254 9.712 10.761 13.99 0.0178 55.94
III. 0.5904 0.7235 9.704 10.753 14.00 0.0332 55.89
IV. 0.5931 0.7269 9.703 10.751 13.96 0.1129 55.99
V. 0.5896 0.7225 9.699 10.748 14.00 0.0922 55.88
VI. 0.5882 0.7209 9.723 10.774 14.05 0.1579 55.82
VII. 0.5903 0.7234 9.729 10.780 14.03 0.1983 55.88
VIII. 0.5916 0.7249 9.710 10.760 13.99 0.2163 55.94
IX. 0.5941 0.7281 9.716 10.766 13.97 0.2402 56.04
X. 0.5934 0.7272 9.718 10.767 13.98 0.1604 55.99
XI. 0,5907 0,7239 9,712 10,762 14,00 0,0637 55,91
XII. 0.5909 0.7242 9.705 10.755 13.99 0.0502 55.92

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Oxidačný faktor pre zemný plyn = 1

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre výpočet emisií zo spaľovania zemného plynu podľa štandardnej metodiky na vstupe v zmysle čl. 24, kapitoly III. oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, tak základným údajom je množstvo spáleného paliva, ktoré musí byť zmerané meradlami, ktorých metrologické vlastnosti vyhovujú požiadavkám podľa vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Meradlá spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., vyhovujú požiadavkám tejto vyhlášky. Ostatné údaje potrebné pre výpočet (emisný faktor a oxidačný faktor) sú dostupné na tejto stránke. Ďalšie údaje, ak ich prevádzkovateľ potrebuje, ako napríklad rozsah merania, sú uvedené na štítku príslušného meradla. Typický rozsah použitia meradla je špecifický pre konkrétneho odberného miesto a závisí od výkonu nainštalovaných spotrebičov a spôsobu ich prevádzkovania.

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

 

INFORMÁCIA O DOVOLENEJ CHYBE MERADIEL

Pre určenie primeranosti nákladov v zmysle čl. 18., kapitoly II., oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 v prípade prístrojov na meranie spotreby zemného plynu SPP – distribúcia, a.s. , ktoré podliehajú metrologickej kontrole, je možné doteraz dosiahnutú neistotu nahradiť maximálnou prípustnou prevádzkovou chybou, ktorú povoľujú relevantné vnútroštátne predpisy (vyhláška č. 161/2019 Z. z.).

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.

© 2021, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava