Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia,a.s.

Rok 2024 Zloženie zemného plynu [mol%]
Mesiac Metán Etán Propán izo-Bután n-Bután izo-Pentán n-Pentán neo-Pentán Hexán +
vyššie
Oxid
uhličitý
Dusík Vodík Kyslík
I. 92,8675 3,8908 0,9974 0,1408 0,1658 0,0379 0,0300 0,0013 0,0493 0,8843 0,9337 0,0011 0,0002
II. 93,1034 3,7092 0,9984 0,1397 0,1624 0,0373 0,0292 0,0015 0,0454 0,8352 0,9369 0,0012 0,0002
III. 93,6299 3,4108 0,9613 0,1387 0,1542 0,0343 0,0261 0,0012 0,0361 0,7470 0,8590 0,0014 0,0002
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
Rok 2024 Relatívna
hustota
Hustota
[kg.m-3]
Výhrevnosť
[kWh.m-3]
Spaľovacie
teplo
objemové
[kWh.m-3]
Wobbeho
číslo zo sp.
tepla
[kWh.m-3]
Obsah
celkovej
síry
[mg.m-3]
Emisný
faktor CO2
[tCO2/TJ]
Mesiac
I. 0,6031 0,7391 9,819 10,874 14,00 0,0387 56,28
II. 0,6015 0,7372 9,807 10,862 14,00 0,0299 56,23
III. 0,5980 0,7329 9,787 10,841 14,02 0,1051 56,12
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Oxidačný faktor pre zemný plyn = 1

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre výpočet emisií zo spaľovania zemného plynu podľa štandardnej metodiky na vstupe v zmysle čl. 24, kapitoly III. oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, tak základným údajom je množstvo spáleného paliva, ktoré musí byť zmerané meradlami, ktorých metrologické vlastnosti vyhovujú požiadavkám podľa vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole. Meradlá spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., vyhovujú požiadavkám tejto vyhlášky. Ostatné údaje potrebné pre výpočet (emisný faktor a oxidačný faktor) sú dostupné na tejto stránke. Ďalšie údaje, ak ich prevádzkovateľ potrebuje, ako napríklad rozsah merania, sú uvedené na štítku príslušného meradla. Typický rozsah použitia meradla je špecifický pre konkrétneho odberného miesto a závisí od výkonu nainštalovaných spotrebičov a spôsobu ich prevádzkovania.

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z.z a vyhlášky MŽP SR č. 87/2020 Z.z. a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

 

INFORMÁCIA O DOVOLENEJ CHYBE MERADIEL

Pre určenie primeranosti nákladov v zmysle čl. 18., kapitoly II., oddielu 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/2066 v prípade prístrojov na meranie spotreby zemného plynu SPP – distribúcia, a.s. , ktoré podliehajú metrologickej kontrole, je možné doteraz dosiahnutú neistotu nahradiť maximálnou prípustnou prevádzkovou chybou, ktorú povoľujú relevantné vnútroštátne predpisy (vyhláška č. 161/2019 Z. z.).

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.

© 2024, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava