Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Hodnoty vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu, ktorý na území Slovenskej republiky distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia,a.s.

Rok 2020 Zloženie zemného plynu [mol%]
Mesiac Metán Etán Propán izo-Bután n-Bután izo-Pentán n-Pentán neo-Pentán Hexán +
vyššie
Oxid
uhličitý
Dusík
I. 94,9362 2,8773 0,6343 0,0953 0,0981 0,0215 0,0159 0,0017 0,0244 0,5346 0,7599
II. 94,8230 2,9186 0,7013 0,1041 0,1082 0,0232 0,0171 0,0014 0,0245 0,5193 0,7592
III. 95,3948 2,8105 0,6743 0,1075 0,0985 0,0186 0,0129 0,0010 0,0156 0,2930 0,5729
IV. 95,2708 2,7567 0,7257 0,1108 0,1082 0,0208 0,0147 0,0009 0,0165 0,3421 0,6329
V. 95,3728 2,6108 0,8376 0,1273 0,1267 0,0240 0,0169 0,0003 0,0147 0,2303 0,6388
VI. 95,4347 2,6191 0,7990 0,1190 0,1159 0,0220 0,0153 0,0004 0,0137 0,2272 0,6336
VII. 95,4651 2,6328 0,7391 0,1144 0,1107 0,0217 0,0153 0,0005 0,0153 0,2588 0,6266
VIII. 95.5121 2.6258 0.7234 0.1149 0.1100 0.0217 0.0153 0.0006 0.0167 0.2500 0.6095
IX. 95.5409 2.6156 0.7027 0.1100 0.1057 0.0205 0.0144 0.0006 0.0156 0.2516 0.6225
X. 95.0886 2.6965 0.7594 0.1092 0.1144 0.0229 0.0167 0.0008 0.0191 0.4115 0.7609
XI. 95.2112 2.6599 0.7363 0.1071 0.1105 0.0221 0.0161 0.0009 0.0182 0.3808 0.7368
XII. 94.7674 2.9020 0.7241 0.1048 0.1131 0.0241 0.0181 0.0011 0.0251 0.5303 0.7900
Rok 2020 Relatívna
hustota
Hustota
[kg.m-3]
Výhrevnosť
[kWh.m-3]
Spaľovacie
teplo
objemové
[kWh.m-3]
Wobbeho
číslo zo sp.
tepla
[kWh.m-3]
Obsah
celkovej
síry
[mg.m-3]
Emisný
faktor CO2
[tCO2/TJ]
Mesiac
I. 0,5876 0,7201 9,696 10,745 14,02 0,0161 55,80
II. 0,5886 0,7213 9,715 10,766 14,03 0,0562 55,82
III. 0,5843 0,7161 9,734 10,788 14,11 0,1359 55.67
IV. 0,5856 0,7176 9,732 10,785 14,09 0,1082 55,71
V. 0,5854 0,7175 9,756 10,810 14,13 0,1067 55,68
VI. 0,5847 0,7165 9,746 10,800 14,12 0,0805 55,65
VII. 0,5843 0,7161 9,734 10,788 14,11 0,0524 55,65
VIII. 0.5840 0.7157 9.734 10.788 14.12 0.0524 55.65
IX. 0.5836 0.7153 9.726 10.779 14.11 0.0708 55.63
X. 0.5870 0.7194 9.717 10.768 14.05 0.0723 55.75
XI. 0.5861 0.7183 9.714 10.765 14.06 0.0576 55.72
XII. 0.5891 0.7219 9.715 10.766 14.03 0.0292 55.84

Hustota, výhrevnosť, spaľovacie teplo a Wobbeho číslo sú uvedené pri obchodnej jednotke, t.j. m3 pri teplote 15°C, tlaku 101,325 kPa a relatívnej vlhkosti ϕ=0.

Prepočet jednotiek : 1 kWh = 3,6 MJ

Oxidačný faktor pre zemný plyn = 1

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre výpočet emisií zo spaľovania zemného plynu podľa štandardnej metodiky na vstupe v zmysle čl. 24, oddielu 2, nariadenia ES č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov, tak základným údajom je množstvo spáleného paliva, ktoré musí byť zmerané meradlami, ktorých metrologické vlastnosti vyhovujú požiadavkám podľa  vyhlášky č. 210/2000 Z. z. Meradlá spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., vyhovujú požiadavkám tejto vyhlášky. Ostatné údaje potrebné pre výpočet (emisný faktor a oxidačný faktor) sú dostupné na tejto stránke. Ďalšie údaje, ak ich prevádzkovateľ potrebuje, ako napríklad rozsah merania, sú uvedené na štítku príslušného meradla. Typický rozsah použitia meradla je špecifický pre konkrétneho odberného miesto a závisí od výkonu nainštalovaných spotrebičov a spôsobu ich prevádzkovania

Údaje o hodnotách vážených priemerov kvalitatívnych parametrov zemného plynu a emisnom faktore CO2 sú publikované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 367/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách v znení neskorších predpisov, a rozhodnutia Európskej komisie č. 601/2012 o monitorovaní a nahlasovaní emisií skleníkových plynov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

INFORMÁCIA O DOVOLENEJ CHYBE MERADIEL

Pre určenie primeranosti nákladov v zmysle čl. 18 nariadenia ES č. 601/2012 v prípade prístrojov na meranie spotreby zemného plynu SPP – distribúcia, a.s. , ktoré podliehajú metrologickej kontrole, je možné doteraz dosiahnutú neistotu nahradiť maximálnou prípustnou prevádzkovou chybou, ktorú povoľujú relevantné vnútroštátne predpisy (Vyhláška č. 210/2000 Z. z.,)

SPP – distribúcia, a.s. Bratislava, nenesie žiadnu právnu zodpovednosť za ďalšie použitie uvedených dát.
© 2020, SPP – distribúcia, a.s. Bratislava