Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SPP – distribúcia, a. s. (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy, kedy na jednej strane je predávajúci, ktorým je spoločnosť SPP – distribúcia, a. s., so sídlom Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739, DIČ: 2021931109, IČ DPH: SK2021931109, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č: 3481/B, web: www.spp-distribucia.sk, tel. číslo: +421 2 2040 2040, e-mail: komunikacia@spp-distribucia.sk, (ďalej len „Predávajúci“ alebo “SPP-D”) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „Kupujúci“), pričom predmetom zmluvy je predaj a kúpa Tovaru prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie.

I.
Všeobecné ustanovenia

 1. Pre účely týchto VOP platí nasledujúci výklad pojmov:
  1. Internetové pripojenie je prístup do internetovej siete dodávanej poskytovateľom internetových služieb.
  2. Tovar má význam, ktorý je mu priradený v čl. II týchto VOP.
  3. Kúpna cena je kúpna cena Tovaru dohodnutá medzi zmluvnými stranami v Kúpnej zmluve.
  4. DPH je daň z pridanej hodnoty vo výške určenej podľa príslušných právnych predpisov.
  5. Portál je webové sídlo Predávajúceho spp-distribucia.sk.
  6. Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
  7. Obchodný zákonník je zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  8. Zákon č. 102/2014 Z. z. je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  9. Zákon o ochrane spotrebiteľa je zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
  10. Zákon o elektronických komunikáciách  je zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
  11. Zákon o elektronickom obchode je zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
  12. Zákon o reklame je zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  13. Zmluvná strana je jednotné označenie pre Predávajúceho alebo Kupujúceho, ktorí sú spoločne označovaní ako „zmluvné strany“.
  14. Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
  15. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
  16. Podnikateľ je:
   • osoba zapísaná v obchodnom registri,
   • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

   Podnikateľom sa taktiež pre účely týchto VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak má Kupujúci pridelené identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia
   pravidlá uvedené v týchto VOP pre podnikateľov.

 2. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľ, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z. z. a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 3. Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim, ktorý je Podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
 4. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
 5. Tieto VOP obsahujú všetky informácie pre Kupujúceho, ktorý je Spotrebiteľ, v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. a tiež Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 6. Tieto VOP sú k dispozícii na webovom sídle predávajúceho www.spp-distribucia.sk, a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.
 7. Tovar, ktorý Predávajúci ponúka Kupujúcemu na predaj, je Kupujúcemu dostupný na Portáli Predávajúceho.
 8. Tieto obchodné podmienky a zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 9. Užívateľský on-line účet na Portáli (“Účet”)
  1. Využívanie e-služieb (vytvorenie objednávky) je možné bez registrácie alebo ako registrovaný používateľ, ktorý má na Portáli zriadený Účet za účelom využívania eslužieb. Zriadenie a využívanie Účtu sa odporúča najmä pri opakovanom vytváraní objednávok, zároveň registrácia prináša výhody ako rýchlejšie a komfortnejšie vytváranie objednávok, prehľad o všetkých podaných objednávkach na jednom mieste, jednoduchší prístup k informáciám o podaných objednávkach.
  2. O zriadenie a prístup k Účtu je možné požiadať vyplnením a odoslaním registračného formulára, ktorý je umiestnený na Portáli. Žiadateľ je povinný pravdivo vyplniť všetky údaje uvedené v registračnom formulári, inak mu nebude Účet zriadený.
  3. Účet bude žiadateľovi bezplatne zriadený po vyplnení registračného formulára a potvrdení, že sa oboznámil s týmito VOP. Po odoslaní registračného formulára bude žiadateľovi pridelené a odoslané na e-mail uvedený v registračnom formulári prihlasovacie meno a prístupové heslo (ďalej len „Prístupové údaje“). Registrovaný používateľ je povinný chrániť Prístupové údaje pred tretími osobami a zodpovedá za ich stratu a zneužitie tretími osobami. SPP-D nezodpovedá za škodu, ktorá registrovanému používateľovi vznikne v dôsledku porušenia tejto povinnosti. V prípade porušenia povinnosti chrániť Prístupové údaje sa registrovaný používateľ zaväzuje nahradiť SPP-D všetku škodu, ktorá jej porušením tejto povinnosti vznikne.
  4. Registrovaný používateľ je povinný využívať Účet výlučne v súlade s týmito VOP, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, pokynmi SPP-D, bezpečnostnými pravidlami siete internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete internet. Registrovaný používateľ sa zaväzuje, že nebude šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi a pravidlami. Registrovaný používateľ zodpovedá za bezpečnosť a obsah svojich dát a údajov prenášaných v rámci Účtu a za škodu, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov SPP-D alebo iným osobám.
  5. Registrovaný používateľ sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti Účtu, ani sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k administrátorskej časti Účtu ani prístup k profilom či osobným údajom iných registrovaných používateľov.
  6. Na poskytnutie, resp. využívanie Účtu nemá registrovaný používateľ právny nárok. SPP-D si vyhradzuje právo poskytovanie, resp. využívanie Účtu odmietnuť či prerušiť (najmä v prípade predchádzajúceho používania Účtu registrovaným používateľom v rozpore s pravidlami uvedenými vo VOP)
  7. SPP-D je oprávnená poskytovanie, resp. využívanie Účtu registrovaným používateľom vo všeobecnosti pozastaviť alebo ukončiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia registrovaného používateľa, a to bez uvedenia dôvodu a na obdobie, aké považuje za potrebné. SPP-D nie je povinná poskytovať, zabezpečiť využívanie Účtu okamžite, nepretržite či bez výpadkov.
  8. SPP-D má zároveň právo zrušiť registrovanému používateľovi prístup k využívaniu
   Účtu:

    • ak o zrušenie Účtu registrovaný používateľ písomne požiada SPP-D. Účet bude zrušený v lehote uvedenej v písomnej žiadosti, a ak lehota v písomnej žiadosti nebude uvedená, tak v lehote 14 pracovných dní od doručenia písomnej žiadosti,
    • ak si registrovaný používateľ odstráni svoj Účet.

II.
Tovar

 1. Tovarom sú:
  1. Vyjadrenie (stanovisko) k existencii a priebehu plynárenských zariadení (má informatívny charakter, nie je možné ho použiť pre účely povolenia stavby, t.j. vydanie územného rozhodnutia, oznámenia k ohláseniu drobnej stavby, stavebného povolenia, povolenia terénnych úprav, povolenia odstránenia stavby a i.).
 2. Tovar predstavuje elektronický obsah v zmysle Zákona č. 102/2014 Z. z. poskytovaný inak ako na hmotnom nosiči.
 3. Tovar je bližšie špecifikovaný na Portáli Predávajúceho pri každom druhu Tovaru a v Katalógu služieb Predávajúceho.
 4. Priebeh trás plynárenských zariadení je iba približný (ide o informatívny zákres sietí) a nie je zaručená jeho presnosť (nejde o geodetické zameranie). Tato vlastnosť Tovaru preto nemôže byť posudzovaná ako jeho vada, ktorá by zakladala Kupujúcemu práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, právo Tovar reklamovať, či právo na náhradu škody.
 5. Kupujúci zodpovedá za správnosť zadaných údajov (napr. číslo parcely), na základe ktorých sa poskytne Tovar. Nesprávne zadaný údaj, nezakladá práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady Tovaru, právo Tovar reklamovať, či právo na náhradu škody.
 6. Tovar nenahrádza vyjadrenie Predávajúceho ako účastníka konania a dotknutého orgánu v konaniach pred orgánmi verejnej moci.

III.
Kúpna zmluva

 1. Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy je umožnenie Predávajúceho na Portáli výber Tovaru Kupujúcim.
 2. Podmienkou pre vytvorenie objednávky Tovaru Kupujúcim je zadanie požadovaných identifikačných údajov Kupujúceho na Portáli Predávajúceho. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a následným prijatím objednávky Predávajúcim.
 3. Predávajúci pošle na email zadaný Kupujúcim bezodkladne informáciu o prijatí objednávky spolu s priloženým sumarizačným súborom objednávky. Doručenie informačného emailu nemá vplyv na vznik Kúpnej zmluvy, tento email je potvrdením o tom, že Kúpna zmluva bola uzavretá.
 4. V informačnom emaile o prijatí objednávky nájde Kupujúci odkaz na aktuálne znenie VOP a Reklamačného poriadku Predávajúceho. Kópiu VOP dostane Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu Kupujúceho.
 5. Vzniknutú Kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej Kúpnej ceny) možno meniť len na základe dohody Predávajúceho a Kupujúceho alebo na základe zákonných dôvodov.
 6. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky objednávku skontrolovať a prípadne opraviť.
 7. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa. Tieto náklady znáša Kupujúci.

IV.
Objednávanie

 1. Kupujúci dostane Tovar za Kúpnu cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou Kúpnou cenou vrátane DPH. Takáto Kúpna cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky Tovaru a úhradu Kúpnej ceny, resp. vo vystavenom platobnom predpise na úhradu Kúpnej ceny. Podanie objednávky zahŕňa povinnosť Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu.
 2. V prípade, ak si Kupujúci zvolí spôsob platby ihneď pri objednaní (podľa čl. V bod 4, písm. a)), nedôjde bez zaplatenia Kúpnej ceny k odoslaniu a prijatiu objednávky. V prípade neúspešnej platby Kúpnej ceny, môže Kupujúci platbu opakovať alebo objednávku zrušiť. O zrušení objednávky bude Kupujúci informovaný zaslaním informácie na email zadaný Kupujúcim.
 3. V prípade, ak si Kupujúci zvolí spôsob platby na základe platobného predpisu na úhradu Kúpnej ceny (platba podľa čl. V bod 4 písm. b)), objednávku je možné odoslať a prijať pred úhradou Kúpnej ceny, pričom Kupujúci sa pri odoslaní objednávky zaväzuje uhradiť Kúpnu cenu podľa doručeného platobného predpisu na úhradu Kúpnej ceny. Platobný predpis na úhradu Kúpnej ceny je Kupujúcemu doručený Predávajúcim po prijatí objednávky.
 4. Objednávať je možné výlučne prostredníctvom Portálu Predávajúceho
 5. Kupujúci je informovaný o aktuálnom stave vybavenia objednávky prostredníctvom informatívnych emailov Predávajúceho
 6. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu
  Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, kedy Kupujúci objedná Tovar za Kúpnu cenu zverejnenú Predávajúcim omylom v dôsledku chyby informačného systému Predávajúceho. Predávajúci v takom prípade bez zbytočného odkladu Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti a omylom zaplatenú Kúpnu cenu Kupujúcemu vráti.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť Kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov alebo identifikačných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodov zásahu správneho či súdneho orgánu. Predávajúci v takom prípade bez zbytočného odkladu Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže Kúpna zmluva platne vzniknúť.
 8. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť s týmito VOP, s Reklamačným poriadkom Predávajúceho, na ktorý tieto VOP odkazujú a s informáciami o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim obsiahnutými v týchto VOP a na https://www.spp-distribucia.sk/gdpr/, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
 9. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uvedenej v čl. IX bod 3 týchto VOP stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 10. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, odoslaním objednávky potvrdzuje, že výslovne súhlasí so začatím poskytovania Tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uvedenej v čl. IX bod 3 týchto VOP a vyhlasuje, že bol riadne poučený v zmysle § 4 ods. 8 písm. a) Zákona č. 102/2014 Z. z. a čl. IV. bod 9 týchto VOP.

V.
Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Kúpna cena za Tovar je uvedená na webovom Portáli Predávajúceho pri každom druhu Tovaru a v Cenníku externých služieb Predávajúceho.
 2. Ku Kúpnej cene uplatní Predávajúci DPH v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve vopred pred dodaním Tovaru. Podmienkou poskytnutia Tovaru zo strany Predávajúceho je prijatie objednávky Predávajúcim a úhrada Kúpnej ceny zo strany Kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú pripísaním Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
 4. Platbu Kúpnej ceny môže Kupujúci realizovať prostredníctvom:
  1. online platby (a to platbou cez internetové rozhranie banky (platba kartou
   on-line) alebo platby bankovým prevodom),
  2. platby na základe Predávajúcim vystaveného platobného predpisu na
   úhradu Kúpnej ceny, v lehote splatnosti uvedenej v tomto predpise.
 5. Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.
 6. Predávajúci potvrdí úhradu Kúpnej ceny zaslaním dokladu o zaplatení (nedaňový doklad) na emailovú adresu zadanú Kupujúcim.
 7. Predávajúci vystavuje faktúru (daňový doklad) v súlade s príslušnými právnymi predpismi výlučne elektronicky ako elektronickú faktúru, ktorú posiela na email zadaný Kupujúcim.

VI.
Dodanie a prevzatie tovaru

  1. Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že po úhrade Kúpnej ceny podľa čl. V týchto VOP dodá Tovar, ktorý je predmetom kúpy Kupujúcemu, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, pričom Kupujúci sa zaväzuje vykonať platbu Kúpnej ceny podľa čl. V týchto VOP a takýto Tovar prevziať.
  2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru jeho prevzatím.
  3. Predávajúci splní povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu, ak mu sprístupní Tovar na Portáli, a umožní mu ho na Portáli prevziať, o čom je Kupujúci oboznámený informatívnym e-mailom na zadanú emailovú adresu Kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu v lehote najneskôr do 12 kalendárnych dní od prijatia úhrady Kúpnej ceny na základe uzavretej Kúpnej zmluvy. Kupujúci má možnosť Tovar prevziať v lehote 90 kalendárnych dní od umožnenia prevzatia Tovaru Predávajúcim v zmysle prvej vety tohto bodu. Ak Kupujúci Tovar v tejto lehote neprevezme, uplynutím tejto lehoty sa Tovar považuje za prevzatý Kupujúcim.
  4. Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju emailovú schránku, všetky jej priečinky a podpriečinky. Ak Kupujúci ani po dôkladnom a opakovanom hľadaní nenájde vo svojej emailovej schránke email o sprístupnení Tovaru, obráti sa na Predávajúceho na reklamacie@spp-distribucia.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie Tovaru zavinené nesprávne uvedenou emailovou adresou Kupujúceho.
  5. Nebezpečenstvo škody a náhodného zhoršenia Tovaru prechádzajú na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim podľa tohto článku VOP.
  6. Kupujúci je oprávnený Tovar používať výlučne pre svoju vlastnú potrebu. Kupujúci nie je oprávnený Tovar kopírovať, ani ho iným spôsobom rozmnožovať, a inak s ním nakladať v rozpore s autorskými právami a inými právnymi predpismi.
  7. Ak Tovar alebo akákoľvek jeho časť požíva ochranu podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, Predávajúci na použitie takéhoto Tovaru alebo jeho časti udeľuje Kupujúcemu nevýhradnú obmedzenú licenciu v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
   1. Kupujúci je oprávnený použiť Tovar alebo akúkoľvek jeho časť len na územie Slovenskej republiky a výlučne pre svoju vlastnú potrebu a výhradne na účel a spôsobom, ktorý bol uvedený v objednávke akceptovanej Predávajúcim
   2. Kupujúci nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom a v žiadnom rozsahu upraviť alebo spracovať alebo inak meniť Tovar alebo akúkoľvek jeho časť,
   3. Kupujúci nie je oprávnený udeliť odplatne ani bezodplatne, v časti alebo v celku, súhlas tretej osobe na použitie Tovaru, ani nie je oprávnený udelenú licenciu postúpiť na tretiu osobu, a to ani v časti,
   4. Licencia sa udeľuje bezodplatne na dobu určitú, a to na 1 rok odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim.

VII.
Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci vymedzil účel spracúvania osobných údajov, určil podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“). Identifikačné a kontaktné údaje Predávajúceho sú uvedené vo všeobecných ustanoveniach týchto VOP.
 2. Predávajúci spracováva osobné údaje žiadateľa o Účet na účel zriadenia a využívania Účtu, osobné údaje Kupujúceho na účel uzatvorenia Kúpnej zmluvy 7 vrátane predzmluvných vzťahov, plnenia, zmeny a ukončenia Kúpnej zmluvy na základe právneho základu podľa článku 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zároveň osobné údaje spracúva aj na ďalšie účely, napr. fakturácie, evidencie a vymáhania pohľadávok z Kúpnej zmluvy, spolupráce a poskytovania súčinnosti orgánom verejnej moci iným osobám v zmysle právnych predpisov a plnenia povinností súvisiacich so spracovaním daní a účtovníctva pričom právny základ spracúvania vyplýva z informácií na https://www.spp-distribucia.sk/gdpr/. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvného a predzmluvného vzťahu, ktorého je dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán a povinností vyplývajúcich z dotknutých právnych predpisov.
 3. Predávajúci spracováva osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, mobilné telefónne číslo a e-mailová adresa) aj na marketingové účely (na účely informovania, kontaktovania, poskytovania, zasielania materiálov alebo ponúk ohľadom možností využívania a/alebo propagácie zemného plynu, o produktoch, inováciách alebo službách Predávajúceho) v prípade, ak dotknutá osoba na tento účel spracovania udelila súhlas zakliknutím príslušného políčka na základe právneho základu podľa článku 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zakliknutím príslušného políčka zároveň Kupujúci súhlasí so zasielaním korešpondencie na účely marketingu, reklamy a komerčnej komunikácie formou elektronickej pošty alebo formou služieb krátkych správ v súlade so Zákonom o elektronických komunikáciách, Zákonom o elektronickom obchode a Zákonom o reklame. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a súhlas je možné kedykoľvek odvolať. V takomto prípade osobné údaje nebudú ďalej spracúvané. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Osobné údaje vyplývajúce zo súhlasu budú spracovávané po dobu trvania súhlasu, t. j. po dobu vyplývajúcu zo súhlasu alebo do odvolania súhlasu. Neposkytnutie súhlasu/odvolanie poskytnutého súhlasu na marketingové účely nemá vplyv na poskytovanie e-služby.
 4. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, ktorý je nevyhnutý vzhľadom na konkrétny účel. Poskytnutie osobných údajov označených v registračnom formulári/objednávke/Kúpnej zmluve ako povinné, predstavuje zmluvnú a zákonnú požiadavku. V prípade neposkytnutia týchto údajov má Predávajúci právo odmietnuť zriadenie Účtu alebo uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Poskytnutie ostatných údajov je dobrovoľné.
 5. Osobné údaje je oprávnený spracúvať aj Predávajúcim poverený sprostredkovateľ. Predávajúci poskytuje podľa potreby osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, súdnym exekútorom, správcovi dane a iným osobám oprávneným v zmysle právnych predpisov.
 6. Osobné údaje budú uchovávané na dobu nevyhnutnú na uplatňovanie práv a plnenie povinností z Kúpnej zmluvy, najmenej však po dobu ustanovenú právnymi predpismi a registratúrnym plánom Predávajúceho.
 7. Kupujúci ako dotknutá osoba má okrem iného právo:
  1. získať informácie a potvrdenie o tom, či sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a má právo na prístup k spracúvaným osobným údajom (čl. 15 GDPR, § 21 ZOOÚ),
  2. kedykoľvek žiadať opravu nesprávnych osobných údajov (čl. 16 GDPR, § 22 ZOOÚ),
  3. na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR, § 24 ZOOÚ),
  4. namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 GDPR, § 27 ZOOÚ),
  5. podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu (napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR) (§ 100 ZOOÚ),
  6. na prenos osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi (čl. 20 GDPR, § 26 ZOOÚ),
  7. na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom (čl.19 GDPR, § 25 ZOOÚ),
  8. na vymazanie údajov, tzv. právo na zabudnutie (nemožno uplatniť, ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie zákonnej povinnosti, uplatňovanie právnych nárokov a iné) (čl. 17 GDPR, § 23 ZOOÚ).
 8. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim sú dostupné na www.spp-distribucia.sk/gdpr.

VIII.
Záruka, reklamácie a mimosúdne riešenie sporov

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré ma Tovar v čase jeho prevzatia Kupujúcim a za vady, ktoré sa na Tovare vyskytnú počas trvania záručnej doby. Záručná doba Tovaru je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia Kupujúcim. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu vadného Tovaru v rámci záručnej doby, a to bez zbytočného odkladu po zistení jeho vady. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho.
 2. Spôsob, miesto a ostatné v tomto článku VOP neuvedené podmienky uplatnenia reklamácie Tovaru budú riešené v súlade s Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je zverejnený na webovom sídle Predávajúceho www.spp-distribucia.sk.
 3. Predávajúci vybaví reklamáciu Kupujúceho v čo možno najkratšom čase. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade s týmto článkom VOP a Reklamačným poriadkom Predávajúceho. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo na výmenu reklamovaného Tovaru za nový Tovar alebo právo na odstúpenie od zmluvy.
 4. Ak ide o vadu Tovaru, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu reklamovaného Tovaru alebo ak sa vada týka len súčasti reklamovaného Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na výšku Kúpnej ceny reklamovaného Tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezchybný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa reklamovaný Tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má Kupujúci právo na výmenu reklamovaného Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a na vrátenie Kúpnej ceny v plnom rozsahu. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebraní riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.
 5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u Predávajúceho elektronicky na emailovej adrese reklamacie@spp-distribucia.sk alebo prostredníctvom Portálu, časť Reklamácie. Na túto adresu môže Kupujúci podať aj sťažnosť alebo iný podnet.
 6. . Záruka na tovar zaniká v prípade:
  1. uplynutia záručnej doby Tovaru,
  2. zistenia neoznámenia zjavných vád Kupujúcim pri prevzatí Tovaru,
  3. zistenia zásahu do Tovaru k tomu neoprávnenou osobou.
 7. Ak Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo sa domnieva, že jeho práva boli v rámci zmluvného vzťahu s Predávajúcim porušené, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania, Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, má právo v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Bajkalská 21/A, P.O. Box č. 29, 827 99 Bratislava 27, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
 8. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava.

IX.
Trvanie a ukončenie kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Predávajúceho a Kupujúceho.
 2. Kúpnu zmluvu je možné ukončiť spôsobmi vyplývajúcimi z príslušných právnych predpisov.
 3. Spotrebiteľ má podľa § 7 ods. 1 písm. c) Zákona č. 102/2014 Z. z. právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 4. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch vymenovaných v § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z. z..
 5. Spotrebiteľ podľa § 7 ods. 6 písm. l) Zákona č. 102/2014 Z. z. nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Spotrebiteľa a Spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 6. V zmysle týchto VOP Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, nemá právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy podľa bodu 3. tohto článku, lebo odoslaním objednávky, výslovne súhlasí so začatím poskytovania Tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Tovaru pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy stráca právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.
 7. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov sa odstúpenie vykoná doručením písomného
  oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane na jej emailovú adresu (v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcim na zadanú emailovú adresu Kupujúceho a v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim na emailovú adresu Predávajúceho reklamacie@spp-distribucia.sk). Účinnosť takéhoto odstúpenia od Kúpnej zmluvy nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy nastáva od počiatku (ex tunc) a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetky dovtedy poskytnuté plnenia. Kupujúci môže na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle týchto VOP použiť aj formulár, ktorý tvorí prílohu týchto VOP.
 8. Zmluvné strany sa dohodli, že neuhradením Kúpnej ceny podľa platobných podmienok uvedených v čl. V. týchto VOP, ako aj neuhradením Kúpnej ceny riadne, nezačne Predávajúcemu plynúť lehota na poskytnutie Tovaru Kupujúcemu a Kúpna zmluva zaniká, a to v deň nasledujúci po dni márneho uplynutia lehoty na úhradu Kúpnej ceny.

X.
Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP a Kúpna zmluva a vzťahy zmluvných strán z nich vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a zmluvným jazykom je jazyk slovenský (a to aj v prípade, ak je Kupujúci cudzincom). Vecne a miestne príslušné na riešenie sporov zmluvných strán z Kúpnej zmluvy sú súdy Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov. Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľ, má možnosť využiť aj mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov podľa podmienok v čl. VIII bodu 7 týchto VOP.
 2. Ustanovenia Kúpnej zmluvy sú oddeliteľné. Ak sa počas trvania zmluvného vzťahu stane akékoľvek ustanovenie Kúpnej zmluvy, resp. VOP neplatné alebo nevynútiteľné v dôsledku zmeny platných právnych predpisov, nebude tým dotknutá platnosť ani vynútiteľnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy, resp. VOP a zmluvné strany sa zaväzujú rokovať s cieľom úpravy zmluvného vzťahu v zmysle novej právnej úpravy a nahradiť dotknuté ustanovenia novými, určenými právnou úpravou tak, aby bol zachovaný účel Kúpnej zmluvy a zámery zmluvných strán obsiahnuté v pôvodných ustanoveniach. Do doby nahradenia podľa predchádzajúcej vety platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 3. Predávajúci má právo z dôvodu zmeny obchodnej politiky alebo zmeny interných procesov jednostranne meniť tieto VOP. Zmena VOP sa zverejní najmenej 30 kalendárnych dní pred jej účinnosťou na webovom sídle predávajúceho www.sppdistribucia.sk. Kupujúci je povinný oboznámiť sa so zmenami VOP. VOP dňom nadobudnutia účinnosti nahrádzajú dovtedy účinné VOP.
 4. Predávajúci sa vo vzťahu k týmito VOP upraveným vzťahom nezaviazal k dodržovaniu žiadnych kódexov správania
 5. VOP nadobúdajú účinnosť dňa 1.12.2022.

Príloha

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

V prípade, že si želáte odstúpiť od Kúpnej zmluvy v zmysle čl. IX ods. 7 týchto VOP, prosím vyplňte, podpíšte a zašlite tento formulár.

Predávajúci:

SPP – distribúcia, a. s.,
Mlynské nivy 44/b,
825 11 Bratislava,
IČO: 35 910 739,
DIČ: 2021931109,
IČ DPH: SK2021931109,
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č: 3481/B.

Kupujúci

Týmto oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy:

Číslo faktúry:
Popis Tovaru:
Dátum objednania:
Meno a priezvisko Kupujúceho:
Adresa Kupujúceho:
Číslo účtu/kód banky:
Dôvod odstúpenia (v prípade, ak je odstúpenie od zmluvy možné len z dôvodov vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov):
Dátum: ______________ _______________________________
Podpis Kupujúceho