Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

MERADLÁ

informačné memorandum

 

Plynomery

Funkciou plynomerov je meranie objemu dodaného zemného plynu, ktorého hodnota je zobrazená na počítadle. Údaj celých m3, používaný pre výpočet fakturácie je na počítadle zobrazený vľavo pred desatinnou čiarkou (spravidla v čiernom poli).

1.1 Plynomery typu MKM veľkosti G 1,6 a G 2,5


1.2 Plynomery typu MKM veľkosti G 4 a G 6


1.3 Plynomery typu BK veľkosti G 1,6 a G 2,5


1.4 Plynomery typu BK s teplotnou korekciou veľkosti G 4 a G 6


1.5 Smartplynomery typu Honeywell BK s elektronickou teplotnou korekciou a integrovaným ventilom veľkostí G4 a G6

Displej je obvykle vypnutý, stav plynomera je možné zobraziť stlačením stredného tlačidla.


1.6 Smartplynomery typu Fiorentini RSE s elektronickou teplotnou korekciou a integrovaným ventilom veľkostí G4 a G6

Displej je obvykle vypnutý, stav plynomera je možné zobraziť stlačením stredného (zeleného) tlačidla.


1.7 Plynomery typu Fiorentini RS/2.0 G4 V2

Plynomery typu Fiorentini RS 2.0 G4 V2


Prepočítavače množstva plynu

Spotrebované množstvo zemného plynu v m3 sa, v zmysle podmienok vyplývajúcich z ustanovenia §1 ods.6 Vyhlášky MH SR č. 269/2012 Z.z., určí na základe prepočtu na stanovené podmienky:

  1.  základná teplota na vyjadrenie objemu 15 °C;
  2. základný tlak na vyjadrenie objemu 101,325 kPa;

Funkciou prepočítavačov množstva plynu je automaticky a kontinuálne vykonávať vyššie uvedený prepočet.

2.1 UNIFLO 1000 TCE

Na displeji je trvalo zobrazovaný požadovaný údaj prepočítaného objemu dodaného zemného plynu.


2.2 UNIFLO 903 TC

Údaje sú na displeji prepočítavača zobrazované cyklicky, s dobou zobrazenia cca 10 sekúnd, v poradí:

Ak je symbol malej šípky v zobrazenej polohe, je práve zobrazovaný požadovaný údaj prepočítaného objemu dodaného zemného plynu. 


2.3 µ-Elcor

Displej prepočítavača je obvykle vypnutý, v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).
Údaje je možné zobraziť na displeji elektronického prepočítavača µ-Elcor prostredníctvom horného tlačidla membránovej klávesnice, označeného symbolom “→” pri dodržaní nasledovného postupu:

  1. Prvým stlačením klávesy pri vypnutom displeji príde k „oživeniu“ displeja, na ktorom sa zobrazí prvý údaj, symbol „v“ sa nachádza nad prvou pozíciou, t.j. nad Vn , čo je požadovaný prepočítaný objem dodaného zemného plynu.
  2. Po druhom stlačení klávesy sa zobrazí zostávajúca časť desatinných miest prepočítaného objemu.

 


2.4 Elcor 94

Displej prepočítavača je obvykle vypnutý, v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).
Údaje je možné zobraziť na displeji elektronického prepočítavača Elcor94 prostredníctvom tlačidiel membránovej klávesnice nasledovne:

  • Stláčaním klávesy # „oživíme“ displej a uvedieme ho do základného nastavenia.

Upozornenie: Po „oživení“ je na displeji zobrazovaný údaj, ktorý bol zobrazovaný ako posledný pred prechodom displeja do „spiaceho“ režimu.

Ak na displeji svieti ELCOR-94 Err jedná sa o chybové hlásenie a túto skutočnosť treba nahlásiť na poruchovú linku (0850 111 727).

  • Následne, po stlačení klávesy sa na displeji zobrazí informácia

  • Po stlačení klávesy sa na displeji zobrazí informácia

Na displeji je zobrazený požadovaný údaj prepočítaného objemu dodaného zemného plynu.


2.5 Elcor 2

Displej prepočítavača je obvykle vypnutý, v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).

Údaje je možné zobraziť na displeji elektronického prepočítavača Elcor 2 prostredníctvom horného tlačidla membránovej
klávesnice, pri dodržaní nasledovného postupu:

  • Stláčaním klávesy “→” „oživíme“ displej a uvedieme ho do základného nastavenia.

Upozornenie: Po „oživení“ je na displeji zobrazovaný údaj, ktorý bol zobrazovaný ako posledný pred prechodom displeja do „spiaceho“ režimu.

Ak na displeji svieti Err jedná sa o chybové hlásenie a túto skutočnosť treba nahlásiť na poruchovú linku (0850 111 727).

  • Následne, po stlačení klávesy (Esc), sa na displeji zobrazí informácia:

  • Po stlačení klávesy (Esc), sa na displeji zobrazí nasledujúca informácia:

Na displeji je zobrazený požadovaný údaj prepočítaného objemu dodaného zemného plynu „Vb1“ .

 


2.6 µ-Elcor 2

Displej prepočítavača je obvykle vypnutý, v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).

Údaje je možné zobraziť na displeji elektronického prepočítavača µ-Elcor 2 prostredníctvom horného tlačidla membránovej klávesnice, označeného symbolom “→” pri dodržaní nasledovného postupu:

Prvým stlačením klávesy pri vypnutom displeji príde k „oživeniu“ displeja, na ktorom sa zobrazí posledný zobrazený údaj, šípka na spodku displeja nám označuje zobrazovaný údaj a postupným stlačením “→” sa dopracujeme k žiadanému údaju „Vb“, ktorý sa nachádza na prvej pozícií, jedná sa o prepočítaný objem dodaného zemného plynu.


2.7 mini-Elcor

Displej prepočítavača je obvykle vypnutý, v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).

Údaje je možné zobraziť na displeji elektronického prepočítavača mini-Elcor prostredníctvom stlačením ľubovoľného tlačidla membránovej klávesnice sa zobrazí požadovaný údaj prepočítaného objemu plynu „Vb“ zároveň s údajom prevádzkového objemu plynu „Vm“.

Na prvom riadku v pravom hornom rohu sú zobrazované stavové ikony o základnom stave prístroja, pričom úplne vpravo musí byť zobrazená hodnota OK. Ak na displeji svieti ERR jedná sa o chybové hlásenie a túto skutočnosť treba nahlásiť na poruchovú linku (0850 111 727).

 


2.8)  MacBAT 5

Displej prepočítavača je obvykle vypnutý, v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).

Údaje je možné zobraziť na displeji elektronického prepočítavača MacBAT 5 prostredníctvom stlačením tlačidla “enter” membránovej klávesnice sa zobrazí požadovaný údaj prepočítaného objemu plynu „Vb“ zároveň s údajom prevádzkového objemu plynu „Vm“.

Na prvom riadku v pravom hornom rohu sú zobrazované stavové ikony o základnom stave prístroja, pričom úplne vpravo musí byť zobrazená hodnota OK. Ak na displeji svieti Wr jedná sa o chybové hlásenie a túto skutočnosť treba nahlásiť na poruchovú linku (0850 111 727).

 


2.9) ELCOR lite

Displej prepočítavača je obvykle vypnutý, v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).

Údaje je možné zobraziť na displeji elektronického prepočítavača ELCORlite prostredníctvom dvoj sekundového (2 sec) podržania tlačidla “Enter” kapacitnej klávesnice. Následne sa zobrazí požadovaný údaj prepočítaného objemu plynu „Vb“ zároveň s údajom prevádzkového objemu plynu „Vm“.

Na prvom riadku v pravom hornom rohu sú zobrazované stavové ikony o základnom stave prístroja, pričom úplne vpravo musí byť zobrazená hodnota [Ok]. Ak na displeji svieti [W] jedná sa o chybové hlásenie a túto skutočnosť treba nahlásiť na poruchovú linku (0850 111 727).


2.10) ELCOR plus

Displej prepočítavača je obvykle zapnutý, alebo vypnutý v „spiacom“ móde (z dôvodu úspory energie).

Pokiaľ je prepočítavač v „spiacom“ móde je možné údaje zobraziť na displeji elektronického prepočítavača ELCORplus prostredníctvom dvoj sekundového (2 sec) podržania tlačidla “Enter” kapacitnej klávesnice. Následne sa zobrazí požadovaný údaj prepočítaného objemu plynu „Vb“ zároveň s údajom prevádzkového objemu plynu „Vm“.

Na prvom riadku v pravom hornom rohu sú zobrazované stavové ikony o základnom stave prístroja, pričom úplne vpravo musí byť zobrazená hodnota [Ok]. Ak na displeji svieti [W] jedná sa o chybové hlásenie a túto skutočnosť treba nahlásiť na poruchovú linku (0850 111 727).