Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Poruchová linka – plyn 0850 111 727

Ak zacítite plyn, ihneď zavolajte!
Pohotovostná služba SPP – distribúcia je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín denne.

Poruchová linka – plyn je určená pre nahlasovanie problémov súvisiacich s poruchami pri distribúcii zemného plynu distribučnou sieťou SPP – distribúcia, a.s., z celého územia Slovenska:

  • každý únik zemného plynu na plynárenských zariadeniach SPP-D
  • hlásenia o únikoch plynu od odberateľov pripojených k distribučnej sieti SPP-D
  • porucha, resp. poškodenie plynového zariadenia v správe SPP – distribúcia (plynovody, prípojky, regulačné stanice plynu, stanice katódovej ochrany, domový regulátor, plynomer, hlavný uzáver plynu)
  • poruchou spôsobené obmedzenie alebo prerušenie dodávky zemného plynu pre zákazníka pripojeného k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.

Len priama komunikácia s dispečerom SPP – distribúcia na Poruchovej linke – plyn – 0850 111 727 je preukázateľným dokladom pre príjem a evidenciu porúch.

Telefonický hovor je spoplatňovaný cenou miestneho hovoru, tzn. zákazník uhradí poplatok ako za miestny hovor na pevnú linku z ktoréhokoľvek miesta SR. Pri volaní z mobilnej siete je uplatňovaná sadzba príslušného mobilného operátora pre volania do pevnej siete.

Upozornenie:
Pracovníci pohotovostných služieb SPP – distribúcia, a.s., nezabezpečujú opravy a údržbu odberných plynových zariadení, ktoré sú majetkom koncového odberateľa zemného plynu.
Tie si zabezpečí zákazník u servisných, opravárenských spoločností.

Kontakt na monitorovacie centrá (MC):

MC Bratislava MC Košice
Adresa Mlynské nivy 44b
825 11 Bratislava
Rozvojová 6
040 11 Košice
Poruchová linka – plyn 0850 111 727 0850 111 727

Pre prípad nedostupnosti 0850 111 727 a pre volania zo zahraničia: +421-2-2040 2500.
Náklady na hovor sú v plnej miere hradené zákazníkom.