Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Každý stavebník je povinný pred realizáciou zemných prác a/alebo iných činností povinný požiadať prevádzkovateľa distribučnej plynárenskej siete, spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení.

V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP – distribúcia, a. s. vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

V prípade, že vytyčovanie plynárenských zariadení presiahne dĺžku 100 m, poskytnutá služba bude v celom rozsahu spoplatnená v zmysle aktuálneho Cenníka externých služieb SPP-distribúcia, a.s.

Požiadavky na vytýčenie plynárenských zariadení prijímame výhradne prostredníctvom ONLINE fomuláru, ktorý je zároveň záväznou objednávkou vytýčenia plynárenských zariadení.

Po vyplnení a odoslaní Objednávky na vytýčenie plynárenských zariadení Vás bude najneskôr 1 deň pred navrhovaným termínom vytýčenia kontaktovať pracovník SPP – distribúcia, a.s.