Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Každá fyzická osoba, alebo právnická osoba, je v zmysle ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinná pred začatím výkonu akejkoľvek činnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia požiadať SPP-D o udelenie predchádzajúceho súhlasu a taktiež o vytýčenie polohy a priebehu plynárenského zariadenia.

V prípade, že k dokumentácii stavby nebolo vydané Vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., požiadajte najskôr o vydanie vyjadrenia SPP -distribúcia, a.s. k dokumentácii stavby.

V prípade, že plynárenské zariadenia neboli pracovníkmi SPP – distribúcia, a.s. doposiaľ vytýčené, požiadajte najskôr o vytýčenie plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru

Upozorňujeme, že pokiaľ konaním žiadateľa v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia dôjde k vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s poškodením plynárenského zariadenia a/alebo ohrozením prevádzky distribučnej siete a žiadateľ nedisponuje predchádzajúcim súhlasom SPP-D a Zápisom z vytýčenia plynárenského zariadenia, môže byť správnym orgánom žiadateľovi uložená sankcia a takéto konanie žiadateľa môže mať tiež trestnoprávne následky.