Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Adresa
SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Fakturačné údaje
SPP – distribúcia, a. s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26
Slovenská republika

Obchodný register:
Akciová spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

IBAN: SK64 1100 0000 0026 2771 2668
Banka: Tatra banka, a. s.
IČO: 35 910 739
IČ DPH: SK2021931109
DIČ: 2021931109