Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

V súvislosti s používaním informačného systému PDS SPP – distribúcia, a.s. Billien 7 a za účelom zjednotenia predkladania žiadostí o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu, žiadostí o vykonanie zmeny dodávateľa plynu a prijímania informácií o vybavení uvedených žiadostí od PDS pre odberné miesta a spôsobu vzájomnej komunikácie, PDS a shipper uzavreli v zmysle Prevádzkového poriadku PDS Rámcovú zmluvu o prístupe a distribúcii, na základe ktorej je shipper oprávnený podávať nižšie uvedené žiadosti a oznámenia elektronickým spôsobom s použitím IS Billien 7, rovnako aj prijímať informácie o spôsobe vybavenia predložených žiadostí. Pokiaľ zo znenia týchto Technických podmienok elektronickej komunikácie nevyplýva niečo iné, výmena informácií medzi PDS a shipperom v zmysle Technickej špecifikácie pre výmenu údajov, ktorá tvorí prílohu Technických podmienok PDS, ostáva zachovaná.

Užitočné prílohy:

Video návody k Billien 7