Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Proces rozširovania distribučnej siete sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (stanovenie spôsobu rozšírenia distribučnej siete a lokalizácia miesta pripojenia do distribučnej siete);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby plynárenského zariadenia;
 • Predloženie/odovzdanie kompletnej dokumentácie od plynárenského zariadenia;
 • Majetkovo-právne vysporiadanie plynárenského zariadenia.

Prístup k službe

Na základe Žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie Technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete a zaslanie záväzného návrhu Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete je 30 dní odo dňa, kedy SPP-D obdrží úplnú žiadosť o rozšírenie distribučnej siete. Žiadosť o rozšírenie distribučnej siete sa považuje za úplnú ak obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty. Ak je v žiadosti uvedený počet odberných miest 2 a viac úplná je až v deň, keď je suma za službu pripísaná na účet SPP-D. Žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete je povinný zaplatiť sumu za rozšírenie distribučnej siete do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete.

Cena

Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete pre žiadosť s uvedením počtu odberných miest 2 a viac je 450,00 EUR (s DPH 540,00 EUR).

Pri rekonštrukčných prácach a opravách na odbernom plynovom zariadení (ďalej len „OPZ“) nesúvisiacich s technickou zmenou a/alebo obchodnou zmenou na existujúcom OPZ, alebo aj iných stavebných úpravách v mieste inštalácie obchodného meradla vo vlastníctve SPP-D, môže dôjsť k potrebe demontáže a následnej montáže meradla. V zmysle zák. č.157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §42, montáž tzv. určených meradiel (meradlá v obchodnom styku) môže vykonávať len registrovaná osoba.

Príklad využitia služby:

 • výmena/rekonštrukcia stúpacích rozvodov v bytových domoch;
 • demontovanie meradla z dôvodu rekonštrukcie bytového jadra v bytovom dome;
 • stavba oplotenia pozemku, pri ktorej hrozí poškodenie plynomera pri vykonávaných prácach;
 • pokládka zateplenia na fasádu rodinného domu, pri ktorej meradlo bráni v pokládke zateplenia;
 • odstránenie netesností OPZ zistených pri revízii zariadenia, prípadne poruchových stavov na OPZ s nutnosťou demontáže plynomera;
 • pootočenie, prípadne posun meradla v skrinke plynomera alebo v bytovom jadre.

O demontáž a následnú montáž meradla je možné požiadať:

 1. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ktorá je v zmysle §46 zák. č.157/2018 Z.z o metrológii „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel;
 2. Podnikateľa, ktorý je v zmysle vyššie uvedeného zákona „registrovanou osobou“ pre montáž určených meradiel. Nutnou podmienkou pre výkon tejto činnosti je písomný súhlas používateľa meradla t.j. SPP-D v zmysle §51 písm. f) tohto zákona.

1. Demontáž/montáž meradla na existujúcom odbernom mieste z dôvodu rekonštrukcie alebo opravy OPZ, služba poskytovaná SPP-D 

Nižšie popísaný postup platí pre rekonštrukcie resp. výmeny rozvodov plynu na OPZ resp. jeho opravy, ktorých realizáciou a následnou prevádzkou OPZ sa nemenia technické a obchodné podmienky odberu plynu, v súlade s ustanovením §72 odst.4. zákona 251/2012 Z.z.

1.1 Oprava OPZ v kategórii mimo domácnosť

Požiadavku na demontáž/montáž meradla z dôvodu opravy OPZ pre meradlá v kategórii mimo domácnosť je možné uplatniť prípadoch krátkodobého odstránenia poruchy, netesností alebo opravy OPZ pri dodržaní nasledovných podmienok:

 1. na OPZ sa nevykonáva žiadna technická zmena, ktorá by mala vplyv na technické a/alebo obchodné podmienky odberu plynu;
 2. maximálna doba realizácie nepresiahne 15 kalendárnych dní.

V prípade požiadavky na montáž meradla, žiadateľ spolu so Žiadosťou predkladá Správu o tlakovej skúške OPZ po oprave a Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ po oprave.

Koncový odberateľ má možnosť požiadať o službu:

 • Zmluvného dodávateľa plynu

V prípade, ak sa odberateľ obráti na svojho dodávateľa plynu (užívateľa distribučnej siete), tak ten zašle na SPP-D pomocou správy S46 – Žiadosť na prerušenie odberu v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov zverejnenou na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk. Zároveň dodávateľ plynu odošle vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť aj s povinnými prílohami na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk.

Vytyčovanie sa vykonáva za účelom identifikácie, označenia trasy, resp. spresnenia trasy vedenia (umiestnenia) plynárenských zariadení (plynovodné potrubia) priamo v teréne. Vykonáva sa pomocou špecializovaných zariadení určených na tento účel. O realizácii služby je vypracovaný „Zápis z vytýčenia plynárenských zariadení“ a mapový podklad z vytyčovania.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať formou elektronického formulára – Objednávky vytýčenia plynárenských zariadení na základe:

 • Objednávky od žiadateľa o vytýčenie (fyzická osoba, právnická osoba alebo poverená osoba) s priloženým vyjadrením SPP-D- technickými podmienkami pripojenia od SPP-D;
 • Objednávky od fyzických a právnických osôb vykonávajúcich drobné zemné práce v blízkosti plynárenského zariadenia (bez vydaného vyjadrenia – bez vydaných technických podmienok pripojenia od
  SPP-D);
 • V prípade poruchy, poškodenia príp. havárie iných podzemných vedení a potreby ich opravy (napr. vodári, elektrikári a pod.);
 • Objednávky od vlastníkov alebo správcov komunikácií, na základe Cestného zákona 135/1961 §18, odsek 14 pri stavebných prácach na diaľnici, cestných komunikáciách.

V objednávke je potrebné presné označenie trasy, ktorú je potrebné vytýčiť. Zároveň je nutné uviesť meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy), ktorá o vytýčenie žiada, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je splnomocnená na podanie objednávky, s uvedením príslušného telefonického kontaktu. Ak vytýčenie objednáva vykonávateľ prác a žiada fakturovať poskytnutú službu investorovi alebo tomu, kto ho na práce splnomocnil, v žiadosti je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Objednávku je možné podať elektronicky – Objednávka vytýčenia plyn. zariadení

Objednávku je možné podať aj formou písomnej požiadavky, ktorú žiadateľ zašle na adresu našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a. s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Vytýčenie bude vykonané zo strany SPP-D najneskôr do 4 pracovných dní, alebo podľa vzájomnej dohody medzi žiadateľom a príslušným pracovníkom SPP-D, ktorý bude vytýčenie realizovať.

Cena

Pre vytýčenie plynovodov je cena stanovená na 51,88 EUR/hod./pracovník (s DPH 62,26 EUR/hod./pracovník). Táto cena nezahŕňa dopravné náklady ani náklady na technické vybavenie poskytovateľa služby. K cene je potrebné pripočítať ďalšie zohľadnené náklady: cena za použitie dopravného prostriedku a cena za použitie technického zahriadenia (viď Cenník externých služieb).

Za poskytnutú službu nie je žiadateľ povinný uhradiť náklady v prípade, ak vytýčenie bude poskytnuté v zmysle § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Bezplatne sa vykonáva vytyčovanie pre drobné stavby, ako sú napríklad rodinné domy, alebo menšie objekty pre podnikanie, s maximálnou dĺžkou do 100 m vytýčených plynovodov, platí pre jedno vyjadrenie.

Výmena regulátorov tlaku plynu (RTP) po zistení poruchy stávajúceho regulátora pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať nášho pracovníka priamo po zistení poruchy. V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727. O výmenu RTP z dôvodu jeho poruchy je možné požiadať aj písomne, na adrese našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a. s.
Plátennícka 2
821 09 Bratislava

V žiadosti (objednávke) je potrebné uviesť presnú adresu odberného miesta, kde má byť výmena realizovaná, názov firmy alebo organizácie (právnickej osoby), alebo meno a priezvisko osoby (fyzickej osoby), ktorá žiada o výmenu, resp. je splnomocnená na podanie takejto žiadosti, s uvedením príslušného telef. kontaktu. Ak sa tieto údaje objednávateľovi pre potreby fakturácie líšia, je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Lehoty

Termín výmeny regulátora tlaku plynu je určený na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľom a pracovníkom SPP-D. V prípade mimoriadnych situácii, akými sú napríklad únik plynu, alebo nekorektná funkcia regulátora, bude výmena regulátora vykonaná okamžite.

Cena

Pre výmenu regulátora tlaku plynu pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená na 46,80 EUR/výkon (s DPH 56,16 EUR/výkon). Pre výmenu regulátora tlaku plynu mimo kategórie
„domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená individuálne podľa typu regulátora. Zákazník pri výmene regulátora platí za regulátor a materiál použitý pri výmene. Práca súvisiaca s výmenou regulátora je poskytovaná bezplatne.

Oprava poškodeného plynovodu alebo inej časti distribučnej siete.

Prístup k službe

V prípade zistenia poškodenia plynárenského zariadenia (napr.: z dôvodu autonehody, pri zemných prácach) je povinnosť túto udalosť nahlásiť obratom telefonicky priamo na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Odstránenie nebezpečného stavu vzniknutého ako následok poškodenia plynárenského zariadenia bude vykonaná okamžite. Konečná oprava plynárenského zariadenia bude realizovaná v závislosti od rozsahu poškodenia alebo náročnosti opravy.

Cena

Cena za službu zahŕňa:

 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) + pripočítanie prirážok (viď Cenník bod 2.) za opravu;
 • Použitie dopravného prostriedku;
 • Náklady za použitý materiál;
 • Náklady za použitie potrebných technických zariadení (napr.: vytyčovací prístroj, elektrocentrála, kompresor);
 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) za spustenie odstavených odberateľov v prípade, že dôjde k výpadku distribúcie plynu z dôvodu poškodenia plynárenského zariadenia;
 • Náhradu za množstvo uniknutého zemného plynu;
 • Prípadne iné nevyhnutné náklady spojené s odstránením poruchy plynárenského zariadenia (napr. náklady na rekultiváciu, suma externých dodávok).

Predmetom služby je zabezpečenie prístupu k údajom o dennej spotrebe zemného plynu (ZP) na príslušnom odbernom mieste (OM) pre dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa, inštalovaním SMART membránového plynomera s diaľkovým prenosom nameraných údajov cez GSM/GPRS, prípadne NB-IoT sieť, alebo inštalovaním telemetrického zariadenia s diaľkovým prenosom údajov z elektronickej meracej zostavy cez GSM/GPRS sieť. Údaje o spotrebe ZP budú poskytnuté žiadateľovi prostredníctvom vzdialeného prístupu do databázy SPP‑distribúcia, a.s. cez WEB rozhranie REST API.

Podmienky poskytnutia služby

 1. Dostatočné pokrytie signálom siete GSM/GPRS alebo NB-IoT, využívanej pre dátové prenosy v SPP-D pre prípady, keď je na odbernom mieste inštalovaný membránový plynomer do veľkosti G6 (vrátane) s osovým rozstupom hrdiel 250mm alebo membránový plynomer veľkosti G10 – G40.
 2. Existujúci diaľkový prenos údajov z odberného miesta do nadradeného systému SPP-D prostredníctvom už v minulosti nainštalovaného membránového plynomera (SMART) alebo telemetrického systému.
 3. Jednorazová úhrada nákladov na zriadenie a pripojenie komunikačného (telemetrického) zariadenia k meracej zostave (zvyčajne PTZ prepočítavač, resp. teplotný korektor, ojedinele membránový G65 alebo rotačný plynomer bez prepočítavača), pre poskytnutie služby a zároveň dostatočné pokrytie signálom siete GSM/GPRS pre prenos údajov pre prípady, keď je na odbernom mieste inštalovaná meracia zostava bez diaľkového prenosu údajov do nadradeného systému SPP-D.

Prístup k službe

O službu poskytovania údajov o priebežnej spotrebe ZP môže požiadať koncový odberateľ zemného plynu prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Žiadosť sa predkladá elektronicky (mailom) s predmetom správy „Objednávka – denné meranie D/M“, spracovaná v xlsx formáte na SPP-D – odbor predaja distribučných kapacít (DSP): sales@spp-distribucia.sk.

Zo strany SPP-D bude žiadateľovi poskytovaný stav počítadla meradla (meradiel) na dennej báze. Dodávateľ plynu môže svojim odberateľom poskytovať údaje z merania (vrátane ďalších, napr. fakturačných údajov) prostredníctvom vlastnej web aplikácie. V prípade požiadavky koncového odberateľa môžu byť údaje z merania sprístupnené aj priamo odberateľovi, formou prístupu do databázy SPP-D (cez WEB rozhranie REST API).

Lehoty

Termín sprístupnenia služby od zaevidovania žiadosti, po splnení vyššie uvedených technických podmienok jej poskytnutia (posúdených príslušným zodpovedným pracovníkom SPP-D), je nasledovný:

 • do 10 dní pre prenos údajov z odberných miest, vybavených elektronickou meracou zostavou (prepočítavač, resp. T-korektor) a telemetrickým systémom pre diaľkový prenos údajov (t.j. telemetrický systém na danom OM už SPP-D prevádzkuje), alebo vybavených SMART plynomerom;
 • do 30 dní pre prenos údajov z odberných miest, vybavených membránovými plynomermi (G4 – G40);
 • do 60 dní pre prenos údajov z odberných miest, vybavených elektronickou meracou zostavou (prepočítavač, resp. T-korektor a plynomer), prípadne iba membránovým (G65), alebo rotačným plynomerom, bez diaľkového prenosu údajov.

Cena

Cena služby za 1 meradlo /mesiac je 10,- € bez DPH.

V prípade poskytnutia služby podľa bodu č.3 sa účtuje jednorazový poplatok za inštaláciu a pripojenie komunikačného (telemetrického) zariadenia vo výške 500,- € bez DPH.

Zrušenie poskytovania údajov

 1. Na základe požiadavky na zrušenie služby od dodávateľa plynu.
 2. Po zmene dodávateľa plynu (pri zmene dodávateľa je potrebné predložiť novú žiadosť).
 3. Ak SPP-D demontuje meradlo na OM, kde je služba poskytovaná.
 4. Ak SPP-D demontuje telemetrický systém na OM, kde je služba poskytovaná.
 5. Z dôvodu straty pokrytia odberného miesta signálom siete NB-IoT alebo signálom siete GSM/GPRS.
 6. Z dôvodu prechodu odberného miesta do tarify S alebo V. (V prípade záujmu o poskytovanie údajov aj v týchto kategóriách odberu  postupujú obidvaja účastníci trhu v zmysle platného Katalógu služieb.)

Pri zrušení služby sa poplatok za daný mesiac, v ktorom k jej zrušeniu došlo, nevracia.

Ostatné špeciálne služby ako napríklad:

 • Technologické objekty – Elektro, KAO a RZ činnosti;
 • Potrubné systémy;
 • Opravy plynárenských prístrojov a zariadení;
 • Overenie plynomerov a prepočítavačov;
 • Kontrola a meranie;
 • Doprava k uvedeným činnostiam;
 • Technické zariadenia k uvedeným činnostiam;
 • Služby pripojenia;
 • Ostatné služby;

sú poskytované SPP-D a spoplatnené na základe Cenníka externých služieb SPP-D.