Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Žiadosť o vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských zariadení

Vážený žiadateľ, vítame Vás v aplikácii na zadávanie Žiadostí o vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ), prostredníctvom ktorej môžete požiadať o poskytnutie informácie o existencii plynárenských zariadení na dotknutej nehnuteľnosti a/alebo zakreslenie polohy a priebehu trasy plynárenských zariadení cez dotknutú nehnuteľnosť a/alebo existencie ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia na dotknutej nehnuteľnosti (v záujmovom území).

Stanovisko k Vašej žiadosti je spoplatnené v zmysle Cenníka externých služieb SPP - distribúcia, a. s., stanovisko je v tomto prípade doručované výhradne elektronickou formou, neobsahuje pečiatku ani podpis, pričom vytlačené elektronicky doručené stanovisko je použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v prípade stanoviska doručeného poštou.

Stanovisko, vrátane grafického znázornenia plynárenského zariadenia, vypracované na základe tejto žiadosti má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, alebo na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, pre ktoré sa nevyžaduje príslušné povolenie a/alebo vyjadrenie dotknutého orgánu.

Online formulár je určený len pre žiadateľov so sídlom v Slovenskej Republike.