Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Žiadosť o vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských zariadení

Vážený žiadateľ, vítame Vás v aplikácii na zadávanie Žiadostí o vyjadrenie k existencii a priebehu plynárenských zariadení (PZ).

Vyjadrenie k Vašej žiadosti je spoplatnené v zmysle Cenníka externých služieb SPP - distribúcia, a. s., vyjadrenie je v tomto prípade doručované výhradne elektronickou formou, pričom vytlačené elektronicky doručené Vyjadrenie je použiteľné pre všetky prípady rovnako ako v prípade Vyjadrenia doručeného poštou.

Stanovisko, vrátane grafického znázornenia plynárenského zariadenia, vypracované na základe tejto žiadosti má výhradne informatívny charakter, preto ho nie je možné použiť pre účely konania v zmysle stavebného zákona, prípadne iného osobitného predpisu, alebo na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia, pre ktoré sa nevyžaduje príslušné povolenie a/alebo vyjadrenie dotknutého orgánu.