Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Ak v danej lokalite SPP – distribúcia neplánuje rozširovať distribučnú sieť respektíve, ak nie je vydané platné „Vyjadrenie k žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie siete“ (ďalej len „Vyjadrenie k ŽoTPRS) inému žiadateľovi, bude Vám zaslaný spolu so zamietnutím žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti aj vzor Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (ďalej len ŽoTPRS)  –  online formulár.

Súčasťou žiadosti je jedno vyhotovenie nasledovných dokumentov:

 • doklad preukazujúci Vaše oprávnenie na podnikanie,
 • splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – žiadateľa o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (ak Žiadosť o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete predkladá v mene žiadateľa o pripojenie iná osoba),
 • situačný výkres/ nákres (kópia katastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho odberného miesta/ zóny na pozemku (v prípade zóny štúdia, zastavovací plán), vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva (odporúčaná mierka 1:2880, alebo 1:2000, alebo 1:1440, alebo 1:500), predbežné vyznačenie osadenia skrinky pre plynomer a regulátor (DRZ) resp. regulačnú stanicu (RS).

Vyplnenú Žiadosť spolu s požadovanými prílohami zašlite poštou na adresu našej spoločnosti, alebo osobne predložte v Zákazníckej kancelárii, resp. využite vyplenenie cez online formulár.

V prípade, ak žiadateľ v žiadosti uvedie nesprávne/neúplné údaje alebo k nej priloží nesprávne/neúplné prílohy, spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. žiadateľa vyzve na opätovné podanie žiadosti so správnymi/úplnými údajmi, resp. prílohami.

Na základe predloženej ŽoTPRS SPP – distribúcia, a.s. vypracuje do 30 dní „Vyjadrenie k ŽoTPRS“, kde okrem iného stanoví technické a obchodné podmienky pre rozšírenie distribučnej siete. Vyjadrenie k ŽoTPRS, ako príloha a nedeliteľná súčasť “Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete”, Vám bude zaslané doporučenou poštou v dvoch exemplároch.

Vzor Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete pre fyzickú osobu nepodnikateľa, vzor Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete pre fyzickú osobu podnikateľa a právnickú osobu nájdete na prepojeniach vyššie.

V prípade súhlasu so “Zmluvou o podmienkach rozšírenia distribučnej siete”, vrátane všetkých povinných príloh, oba exempláre návrhu “Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete” podpíšte a oba exempláre doručte prevádzkovateľovi distribučnej siete najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu. Ak podpísanú “Zmluvu o podmienkach rozšírenia distribučnej siete” v uvedenej lehote prevádzkovateľovi distribučnej siete nedoručíte, návrh “Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete” zaniká.

UPOZORNENIE:

V prípade, že žiadateľ uvedie v ŽoTPRS počet odberných miest 2 a viac, SPP – distribúcia, a.s. do 7 dní vystaví žiadateľovi zálohovú faktúru na úhradu poplatku za rozšírenie distribučnej siete v sume 540,00 € (vrátane DPH). Žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete uhradí poplatok za rozšírenie distribučnej siete najneskôr do 21 dní od vystavenia zálohovej faktúry. SPP – distribúcia, a.s. do 30 dní od pripísania poplatku za rozšírenie distribučnej siete na jej účet stanoví technické a obchodné podmienky rozšírenia distribučnej siete.

Cena za rozšírenie distribučnej siete je považovaná za uhradenú v deň, kedy je v plnej výške pripísaná na účet spoločnosti SPP – distribúcia, a.s..

Ak žiadateľ neuhradí poplatok za rozšírenie distribučnej siete v lehote splatnosti faktúry spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. žiadosť zamietne. Rozšírenie distribučnej siete je v takomto prípade možné uskutočniť až na základe podania novej žiadosti. 

Poplatok za rozšírenie distribučnej siete je zverejnený v Katalógu služieb SPP – distribúcia, a.s.

Pokiaľ budú súčasťou rozšírenia siete aj pripojovacie plynovody, budú predmetom vysporiadania, avšak náklady na ich zriadenie nebudú použité pre účely výpočtu výšky nájomného.

1. VY, ŽIADATEĽ O PRIPOJENIE ZABEZPEČUJETE:

 • Projektovú dokumentáciu plynárenského zariadenia
 • Výstavbu plynárenského zariadenia
 • V prípade budovania PP aj umiestnenia hlavných uzáverov plynu (HUP), ak nie je vo vyjadrení k ŽoTPRS uvedené inak.

2. KROK K PLYNOFIKÁCII

Pred podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia pre stavbu plynárenského zariadenia (distribučný plynovod, pripojovacie plynovody, resp. regulačná stanica plynu) a súčasne výstavbu budúcich plynofikovaných objektov žiadame spracovať Projektovú dokumentáciu plynárenského zariadenia ako samostatný stavebný objekt (SO) a Projektovú dokumentáciu plánovaných plynofikovaných objektov vypracovať ako samostatný stavebný objekt (SO). Uvedené členenie musí byť zachované aj v nákladovej časti projektovej dokumentácie. Súčasťou dokumentácie musí byť aj kópia Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete a „Vyjadrenie k ŽoTPRS“.

Kompletnú projektovú dokumentáciu podľa vyššie uvedeného členenia je žiadateľ, alebo ním poverená osoba, povinný osobne predložiť alebo zaslať na posúdenie na príslušné pracovisko technickej dokumentácie SPP-D, oddelenie prevádzky.

K projektovej dokumentácii sa prevádzkovateľ distribučných sietí vyjadrí spravidla do 30 dní. Vyjadrenie k projektovej dokumentácii bude slúžiť pre účely stavebného konania.

Pred realizáciou zemných prác Vy alebo oprávnená osoba požiada v zmysle vydaného vyjadrenia k projektovej dokumentácii oddelenie prevádzky o vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu, na ktorý sa pripojí budovaný plynovod.

Vykonávať prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcom distribučným plynovodom a budovaným plynovodom môžu iba oprávnené osoby – zhotovitelia, ktorí majú schválený typový technologický postup vzor tu.

Aplikácia pre vyhľadanie odporúčaných zhotoviteľov tu

Informácie ako získať Typový technologický postup – (oprávnené osoby v zmysle Vyhlášky 508/ 2009 Z.z.) na vykonávanie práce na plynárenských zariadeniach, ktoré sú majetkom respektíve v užívaní spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., Vám poskytne poverený pracovník SPP – distribúcia, a.s.

Kontaktné osoby pre získanie Typového technologického postupu

LC Košice, Michalovce Ing. Rastislav Kudrík
+421552425587
rastislav.kudrik@spp-distribucia.sk
LC Bratislava, Pezinok Ing. Peter Jung
+421220402147
peter.jung@spp-distribucia.sk
LC Žilina, Poprad Ing. Dušan Paulíny
+421412424106
dusan.pauliny@spp-distribucia.sk
LC Nové mesto nad Váhom Ing. Milan Kováčik
+421322423202
milan.kovacik@spp-distribucia.sk
LC Zvolen, Lučenec Ing. Dušan Čavojský
+421482424816
dusan.cavojsky@spp-distribucia.sk
LC Nitra, Komárno, Galanta Ing. Ivan Setnický
+421372423703
ivan.setnicky@spp-distribucia.sk

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., vykoná kontrolu realizácie distribučného plynovodu, prípadne aj pripojovacieho plynovodu s platnou “Zmluvou o podmienkach rozšírenia distribučnej siete” a s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou.

Po zrealizovaní plynárenského zariadenia, predložíte/ odovzdáte Vy alebo Vami splnomocnená osoba kompletnú dokumentáciu  vybudovaného plynárenského zariadenia a všetky porealizačné doklady k plynárenským zariadeniam na oddelenie prevádzky.

Z dôvodu vysporiadania DP je nevyhnutné mať k dispozícii faktúry na DP a PP samostatne!

Pravidlá pre vysporiadanie DP nájdete tu.

Po vysporiadaní plynárenského zariadenia môžu majitelia pozemkov, na ktorých budú realizovať výstavbu svojich budúcich rodinných domov, bytových domov predložiť Žiadosť o pripojenie odberného plynového zariadenia budúceho odberateľa plynu.

V prípade realizácie Vášho projektu budete požadovať:

 • Predĺženie platnosti
 • Zmenu žiadateľa
 • Ukončenie zmluvy
 • Zmenu kmeňových dát
 • Zmenu technických podmienok rozšírenia distribučnej siete,

 využite Žiadosť o dodatok k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

 

Návrat k žiadosti o pripojenie: Domácnosti  – Rodinný dom, Domácnosti – Bytový dom, Maloodber, Strední a veľkí podnikatelia.