Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. zabezpečuje vydávanie, prevod, uznanie, zrušenie a prípadné aukcie  záruk pôvodu obnoviteľných plynov  na základe zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa registra obnoviteľných plynov. Uvedená činnosť spoločnosti podlieha cenovej regulácii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Záruku pôvodu obnoviteľného plynu vydá prevádzkovateľ registra v elektronickej podobe pre každú megawatthodinu obnoviteľného plynu na žiadosť výrobcu obnoviteľného plynu.

Činnosťami spojenými s prevádzkovaním registra sa rozumie:

 • Vytvorenie a vedenie účtov, a to najmä výrobcov obnoviteľných plynov, dodávateľov plynu, odberateľov plynu a iných držiteľov účtov, ktorí chcú byť registrovaní v registri obnoviteľných plynov pre účely výkonu činností spojených s vydávaním a použitím záruk pôvodu.
 • Vedenie elektronickej evidencie:
  • vydaných záruk pôvodu,
  • prevedených záruk pôvodu,
  • uznaných záruk pôvodu,
  • uplatnených záruk pôvodu,
  • zrušených záruk pôvodu.

SPP – distribúcia, a.s. túto činnosť zabezpečuje prostredníctvom informačného systému G-REX od spoločnosti Grexel Systems, Oy, Fínsko.