Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Sťažnosti a reklamácie – kontakty

Zákazník môže sťažnosť alebo reklamáciu podať:

 • osobne v zákazníckych kanceláriách Spoločnosti, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený reklamačný záznam
 • listom na adresu  SPP – distribúcia, a.s., referát sťažností a reklamácií, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava.
 • elektronickou poštou na adresu reklamacie@spp-distribucia.sk
 • telefonicky na čísle +421 2 2040 2282

Reklamačný poriadok SPP – distribúcia, a.s.

 • Úvodné ustanovenia
  • 1.1 SPP – distribúcia, a.s., so sídlom Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35910739, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B (ďalej ako „Spoločnosť“), vydáva tento Reklamačný poriadok. Jeho účelom je zabezpečenie jednotného a účinného postupu pri vybavovaní reklamácií týkajúcich sa služieb poskytovaných Spoločnosťou;
  • 1.2 Reklamačný poriadok upravuje postup Spoločnosti v prípade reklamácií chýb služieb poskytovaných Spoločnosťou zákazníkom;
  • 1.3 Tento dokument bol spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č.250/2007 Z. z o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č.251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s internými smernicami a postupmi Spoločnosti.
 • Reklamácie
  • 2.1 Reklamáciou sa na účely tohto Reklamačného poriadku rozumie, uplatnenie zodpovednosti za nedostatky a chyby služieb svojim zákazníkom.
  • 2.2 Reklamáciu chýb poskytnutého plnenia je zákazník oprávnený podať kedykoľvek po jeho vykonaní, pričom oprávnenosť reklamácie bude posudzovaná aj s ohľadom na lehoty vyplývajúce z ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka resp. príslušnej zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom.
 • Popis uplatnenia reklamácie
  • 3.1 V zmysle tohto Reklamačného poriadku môže zákazník alebo ním splnomocnená osoba ( na základe plnej moci v Prílohe č.2) uplatniť reklamáciu osobne, písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty a to:
  • osobne v zákazníckych centrách Spoločnosti, pričom o podaní reklamácie musí byť vyhotovený Reklamačný záznam (vzor Reklamačného záznamu je uvedený v Prílohe č.1),
  • listom na adresu SPP – distribúcia, a.s., referát sťažností a reklamácií, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
  • elektronickou poštou na adresu reklamacie@spp-distribucia.sk
  • 3.2 Podaná reklamácia musí obsahovať:
  • meno, priezvisko alebo obchodné meno, adresu a/alebo telefonický kontakt toho, kto reklamáciu podáva;
  • predmet reklamácie (stručný a vecný popis);
  • podpis zákazníka alebo podpis oprávnenej osoby, ktorá zákazníka zastupuje spolu s kópiou plnej moci.
  • 3.3 Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 3.2., bude považovaná za neoprávnenú.
  • 3.4 Spoločnosť vydá a doručí zákazníkovi potvrdenie o prijatí reklamácie
  • 3.5 Spoločnosť vyrozumie zákazníka o vybavení reklamácie v lehotách vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej medzi Spoločnosťou a zákazníkom, prípadne v lehotách vyplývajúcich z ustanovení Občianskeho alebo Obchodného zákonníka ako aj Zákona o ochrane spotrebiteľa.
  • 3.6 Oznámenie o vybavení reklamácie bude zákazníkovi doručené písomne na adresu zákazníka uvedenú v reklamácii.
  • 3.7 Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:
  • pri osobnom doručení – dátum pečiatky o potvrdení prijatia reklamácie;
  • pri poštových zásielkach – dátum doručenia reklamácie do Spoločnosti (podľa pečiatky došlej pošty);
  • pri doručení elektronickou poštou – deň uvedený na e-mailovej správe;
 • Záverečné ustanovenia
  • 4.1 Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a zákazníkom, ktoré výslovne neupravuje tento Reklamačný poriadok, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzatvorených medzi Spoločnosťou a zákazníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
  • 4.2. Spoločnosť je oprávnená tento Reklamačný poriadok kedykoľvek meniť a dopĺňať, a to z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia alebo zmien vnútropodnikovej politiky Spoločnosti.
  • 4.3 Reklamačný poriadok je k dispozícii na www.spp-distribucia.sk a na požiadanie v zákazníckych centrách Spoločnosti.
  • 4.4 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 12.01.2009
 • Prílohy

Podávanie námietok

 • voči správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu
 • voči vypočítanej dennej odchýlke.

Námietku voči správnosti vyúčtovania platby za distribúciu plynu a voči vypočítanej dennej odchýlke podáva užívateľ distribučnej siete (dodávateľ plynu) písomne na adresu kancelárie prevádzkovateľa distribučnej siete. Kontaktné údaje kancelárie prevádzkovateľa distribučnej siete sú uvedené na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk v časti Obchodno-technické informácie, Prevádzkový poriadok, Kontaktné údaje kancelárie prevádzkovateľa distribučnej siete.