Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pokyny pre žiadateľa developera (mesto, obec, združenie vlastníkov nehnuteľností) k plynofikácii priemyselného parku, v ktorom sa budú nachádzať viacerí budúci odberatelia.

UPOZORNENIE:

V prípade, že potrebujete vyjadrenie k stavebnému konaniu, ale neuvažujte o plynofikácii, predložte písomnú žiadosť o vyjadrenie na oddelenie prevádzky , kde Vám vydajú vyjadrenie k umiestneniu stavby a k stavebnému konaniu. V tomto prípade by však Vaša projektová dokumentácia, ktorú predložíte na príslušný stavebný úrad k vydaniu stavebného povolenia, nemala obsahovať projekt plynofikácie Vašej nehnuteľnosti.

PLYNOFIKÁCIA PRIEMYSELNÉHO PARKU

Ak ste sa rozhodli plynofikovať priemyselný park a v danej lokalite sa nenachádza distribučná sieť je potrebné, aby ste vyplnili nasledujúci vzor Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (ďalej len ŽoTPRS).

Vyplnenú Žiadosť spolu s požadovanými prílohami zašlite poštou na adresu našej spoločnosti, alebo osobne predložte v Zákazníckej kancelárii.

Vo Vašom prípade budete ďalej postupovať formou rozšírenia distribučnej siete.

V prípade, že nová plynofikácia priemyselného parku vyžaduje vybudovanie novej regulačnej stanice, SPP – distribúcia, a.s. Vám ponúka možnosť objednať si vypracovanie projektovej dokumentácie technologického celku a následne samotnú realizáciu regulačnej, alebo meracej stanice. Bližšie informácie získate na t.č. 0905/898102, alebo na adrese jozef.dvoran@spp-distribucia.sk