Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Politika vysporiadania cudzích plynárenských zariadení

Zákon č. 251/2012 o energetike definuje 2 druhy zariadení – plynárenské zariadenie (PZ) a odberné plynové zariadenie (OPZ). Pripojovací plynovod (tzv. prípojka) je súčasťou PZ.

SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete (PDS) zaisťuje bezpečnú prevádzku a údržbu PZ – plynovody spolu s tzv. prípojkami, prepúšťacie a regulačné stanice, vrátane hlavného uzáveru plynu. Za hlavným uzáverom plynu sa nachádzajú OPZ, za ktoré zodpovedá vlastník nehnuteľnosti či správca bytového domu, prípadne spoločenstvo vlastníkov.

Plynárenské zariadenie môže prevádzkovať PDS len ako vlastník alebo ako nájomca plynárenského zariadenia. Preto sa musí vysporiadať užívateľský vzťah medzi PDS a investorom, ktorý zabezpečil výstavbu PZ.

Vysporiadanie cudzích PZ je časovo náročný proces. Preto chce spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., tento administratívny proces zjednodušiť, umožniť ľahší prístup k informáciám všetkým účastníkom trhu s plynom.

Politika vysporiadania cudzích PZ je postavená na nasledovných princípoch:

 • transparentný, jednotný a nediskriminačný postup voči všetkým záujemcom o vysporiadanie PZ
 • vysporiadanie cudzích PZ v zmysle politiky schválenej predstavenstvom SPP – distribúcia, a.s.
 • nadobudnutie právneho vzťahu k PZ je možné len na základe nájomnej (vzor tu), kúpnej (vzor tu), alebo darovacej zmluvy (vzor tu) medzi PDS a investorom
 • výška nájmu a opcie na kúpu sa vypočítava na základe ekonomického hodnotenia projektu. V prípade, že plynárenské zariadenie je vyhodnotené ako ekonomicky efektívne, bude investorovi ponúknutá nájomná zmluva s opciou na kúpu. Údržba a bežné opravy daného PZ budú vykonávané na náklady spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., v rozsahu uvedenom v nájomnej zmluve. V prípade, že plynárenské zariadenie je vyhodnotené ako ekonomicky neefektívne, údržbu a bežné opravy daného PZ bude zabezpečovať investor na vlastné náklady. Tieto služby môže SPP – distribúcia, a.s., poskytnúť cez osobitnú zmluvu o údržbe a opravách plynárenského zariadenia. Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., neviaže súhlas s uzavretím nájomnej zmluvy za 1€ na podmienku, aby vlastník PZ uzatvoril so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., aj zmluvu o údržbe a opravách.
 • SPP – distribúcia, a.s., berie do úvahy pre účely ekonomického hodnotenia prípadov (výpočtu nájmu a opcie) iba náklady na plynovod. Náklady na plynovodné prípojky SPP – distribúcia, a.s., neberie do úvahy pre účely ekonomického hodnotenia projektov.
 • výška ročného nájmu môže dosahovať maximálne 1/45-tinu ekonomicky efektívnej ceny za plynárenské zariadenie v zmysle vyššie uvedeného
 • SPP – distribúcia, a.s., si vyhradzuje právo pripájať na prenajaté PZ ďalších odberateľov
 • SPP – distribúcia, a.s., odkupuje, resp. berie do daru iba ekonomicky efektívne plynárenské zariadenia
 • odkúpiť možno len plynárenské zariadenie, ktoré je ekonomicky efektívne a to za kúpnu cenu vo výške 1€
 • v prípade darovacej zmluvy alebo kúpnej zmluvy PZ je investor povinný zriadiť vecné bremená v prospech spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., a to ešte pred prevodom vlastníckeho práva na spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.
 • v prípade plynárenského zariadenia, ktoré je prenajaté a prenajímateľ sa rozhodol, že chce previesť takéto plynárenské zariadenie do vlastníctva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., je potrebné kontaktovať nižšie uvedené telefónne číslo, resp. nižšie uvedenú e-mailovú adresu, kde bude so záujemcom prebratý ďalší postup.
 • v prípade prevodu vlastníckeho práva k plynárenskému zariadeniu z Prenajímateľa na Nájomcu, teda na SPP – distribúcia, a.s., dochádza k splynutiu v zmysle §584 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a nájomná zmluva zaniká.
 • v prípade darovacej zmluvy, alebo kúpnej zmluvy záruka za akosť 60 mesiacov, ktorú je možné znížiť na požiadanie na 36 mesiacov
 • predkupné právo spoločnosti SPP – distribúcia, a.s., na PZ počas trvania celej doby nájmu za vopred dohodnutú cenu v nájomnej zmluve
 • s účinnosťou od 1.5. 2013 môže prenajímateľ požiadať SPP – distribúcia, a.s., o prepočet výšky nájomného a nasledovne:

Prenajímateľ tak môže učiniť kedykoľvek raz v prvom kalendárnom roku trvania zmluvy. V prípade, že prepočet preukáže ekonomickú efektívnosť plynárenského zariadenia, nájomca uhradí ekonomicky efektívne nájomné od dátumu doručenia žiadosti o renegociáciu zo strany Prenajímateľa.

V druhom a všetkých nasledujúcich kalendárnych rokoch Prenajímateľ môže raz ročne požiadať o prepočet nájmu kedykoľvek od 1. januára do 31. júla kalendárneho roku. Nájomca je na základe písomnej žiadosti Prenajímateľa povinný najneskôr do 15. októbra daného kalendárneho roku oznámiť emailom alebo listom Prenajímateľovi na ním určenú emailovú adresu, alebo poštovú adresu uvedenú v zmluve, výšku prepočítaného ročného nájomného a kúpnej ceny v prípade, že prepočet potvrdí nárok Prenajímateľa na zvýšený nájom/kúpnu cenu. V takom prípade Nájomca zašle Prenajímateľovi dodatok so zmeneným ročným nájomným/kúpnou cenou. V prípade, že sa výška nájomného/kúpnej ceny nemení, oznámi túto skutočnosť Nájomca Prenajímateľovi emailom alebo listom na ním určenú poštovú adresu. Rozhodujúci dátum je dátum podania na pošte, resp. doručenia emailu na adresu: vysporiadanie@spp-distribucia.sk. Dodatok bude mať účinnosť od 1. januára kalendárneho roku, v ktorom sa uzavrie. Žiadosť o prepočet výšky nájomného/kúpnej ceny tvorí Prílohu nájomnej zmluvy.

Výška nájmu a kúpnej opcie sa posudzuje podľa reálnych odberov zemného plynu koncovými odberateľmi pripojenými na danom plynárenskom zariadení.

Pre vysporiadanie cudzích PZ je nutné odovzdať nasledovnú kompletnú dokumentáciu na príslušné kontaktné miesta SPP – distribúcia, a.s.:

 1. doklad preukazujúci právnu subjektivitu (občiansky preukaz, výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra)
 2. zápis o odovzdaní a prevzatí kompletnej prevádzkovej/ technickej dokumentácie potvrdený pracovníkom technickej dokumentácie a GIS – (vzor tu)
 3. právoplatné kolaudačné rozhodnutie (originál k nahliadnutiu)
 4. žiadosť o pripojenie a vyjadrenie k žiadosti – (vzor strany č.1 tuvzor strany č.2 tu)
 5. faktúra za zrealizované dielo vrátane rozpočtu alebo súpisu vykonaných prác
 6. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby – (vzor tu)
 7. výkres skutočného vyhotovenia v mierke 1:200 alebo inej primeranej mierke.

V prípade obcí, alebo miest, dodá takisto žiadateľ o vysporiadanie:

 1. uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení nájmu, daru alebo predaja PZ
 2. uznesenie mestského zastupiteľstva o schválení nájmu, daru alebo predaja PZ
 3. v prípade, že obec, alebo mesto má schválené zásady hospodárenia s majetkom obce, alebo mesta, kde je uvedené, že je možné prenajať majetok obce, alebo mesta bez súhlasu zastupiteľstva

V prípade odkupu, alebo darovania plynárenského zariadenia uzatvorí, alebo dodá takisto žiadateľ:

 1. zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech SPP – distribúcia, a.s., alebo výpis z listu vlastníctva na ktorom je VB už zriadené v prospech SPP – distribúcia, a.s., – vyžaduje sa v prípade daru a kúpy
 2. protokol alebo zmluva o budúcej zmluve v prípade kúpy

V prípade, že investor splnomocňuje tretiu osobu, je nevyhnutné uviesť v plnej moci, že oprávnená osoba je splnomocnená jednať so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s., prípadne tiež so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Ide o dva samostatné právne subjekty – SPP – distribúcia, a.s., je distribútor plynu a SPP, a.s., je dodávateľ plynu.

Bližšie informácie o princípoch politiky vysporiadania, o vypracovaní potrebnej dokumentácie získate na tel. čísle: +421 2 2040 22 80, každý pracovný deň od 8.30 hod. do 12.00 hod., prípadne na  e-mailovej adrese: vysporiadanie@spp-distribucia.sk.

Zároveň by sme chceli telefonujúcich požiadať o dodržiavanie vyššie uvedených hodín.