Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Ak v danej lokalite SPP – distribúcia neplánuje rozširovať distribučnú sieť respektíve, ak nie je vydané platné „Vyjadrenie k žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie siete“ (ďalej len „Vyjadrenie k ŽoTPRS) inému žiadateľovi, bude Vám zaslaný spolu so zamietnutím žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti aj vzor Žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (ďalej len ŽoTPRS)  –  online formulár.

Súčasťou žiadosti je jedno vyhotovenie nasledovných dokumentov:

  • doklad preukazujúci Vaše oprávnenie na podnikanie,
  • splnomocnenie s úradne overeným podpisom splnomocniteľa – žiadateľa o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (ak Žiadosť o vydanie Technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete predkladá v mene žiadateľa o pripojenie iná osoba),
  • situačný výkres/ nákres (kópia katastrálnej mapy s vyznačením polohy budúceho odberného miesta/ zóny na pozemku (v prípade zóny štúdia, zastavovací plán), vrátane vyznačenia hraníc predmetného pozemku a verejného priestranstva (odporúčaná mierka 1:2880, alebo 1:2000, alebo 1:1440, alebo 1:500), predbežné vyznačenie osadenia skrinky pre plynomer a regulátor (DRZ) resp. regulačnú stanicu (RS).

Vyplnenú Žiadosť spolu s požadovanými prílohami zašlite poštou na adresu našej spoločnosti, alebo osobne predložte v Zákazníckej kancelárii, resp. využite vyplenenie cez online formulár.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

[/vc_row]