Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 14. 2. 2023 boli určené ceny za poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkou registra:

Kategória Cena
Ročná platba za vedenie účtu 500 EUR/rok

Vydanie záruky pôvodu obnoviteľného plynu v Registri obnoviteľných plynov:

 

0,10 EUR/MWh

Export záruky pôvodu obnoviteľného plynu mimo Register obnoviteľných plynov:  

0,03 EUR/MWh

Prevod záruky pôvodu obnoviteľného plynu v rámci Registra obnoviteľných plynov:  

0,01 EUR/MWh

Import záruky pôvodu obnoviteľného plynu do Registra obnoviteľných plynov:  

0,03 EUR/MWh

Prevod potvrdenia o množstve biometánu v rámci Registra obnoviteľných plynov:  

0,01 EUR/MWh

Ročný poplatok sa v prípade otvorenia účtu počas roka bude účtovať za alikvotné obdobie.

Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia držiteľovi účtu v systéme G-REX. V prípade, že deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu SPP – distribúcia, a.s.

SPP – distribúcia, a.s. je oprávnená jednostranne zmeniť platné ceny zverejnené na webovom sídle SPP – distribúcia, a.s., pričom v prípade, že by sa takáto zmena dotkla Účastníka trhu, je povinná túto zmenu oznámiť Účastníkovi trhu prostredníctvom Oznamu uvedeného na webovom sídle SPP – distribúcia, a.s. aspoň mesiac pred dňom účinnosti tejto zmeny.

SPP – distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu cenníka.