Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Ste študentom vysokej školy alebo univerzity? Radi vám umožníme spracovať bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú prácu s praktickým využitím.

V akademickom roku 2023/2024 sa môžete prihlásiť k spracovaniu tém záverečných prác, ktoré vychádzajú z praktických potrieb našej spoločnosti. V prípade vášho záujmu o vypracovanie niektorej z uvedených tém alebo máte vlastný návrh témy kontaktujte nás e-mailom na Ludske.Zdroje@spp-distribucia.sk.

Témy diplomových prác pre akademický rok 2023/2024

1. Analýza plynovodov vedúcich nad povrchom zeme z dôvodu prítomnej prekážky

Cieľ diplomovej práce:

Analyzovanie nadzemných prechodov plynovodov z hľadiska spôsobu prekonania prekážky (zavesenie na moste, samonosná konštrukcia, …), pevnostné posúdenie daných nadzemných prechodov a prípadná sanácia nevyhovujúcich prípadov.

 

Obsah:

 • Možnosti vedenia plynovodov cez prekážky (vodný tok, roklina, zosuvné pásmo …).
 • Spôsoby zaťaženia nadzemných prechodov plynovodov.
 • Statické posúdenie plynovodu prechádzajúceho nad zemou a určenie medzných stavov.
 • Spôsoby sanácie existujúcich nadzemných prechodov.

 

Konzultanti/oponenti: Dominik Bíro, SPP-distribúcia, a.s.

Kontakt: dominik.biro@spp-distribucia.sk

 

 

2. Spaľovanie zmesi zemného plynu a vodíka

Cieľ diplomovej práce:

Analyzovať spaľovanie zmesi zemného plynu a vodíka (pri rôznych objemových koncentráciách v plynových kotloch) výpočtom (simuláciou) a vyhodnotiť vplyv zmesi na prevádzkové vlastnosti kotlov.

 

Obsah:

V úvode práce porovnať možnosti uskladňovania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do vodíka a následne do distribučnej siete a podzemných zásobníkov a/alebo batériových úložísk. Posúdiť optimálny výkon zdrojov elektrickej energie (OZE) a uskladnenie prebytočnej energie tak, aby výroba a uskladnenie energie bolo významné a optimálne (uskladnenie energie pre zdroje tepla, priemysel, dopravu). Pozn.: Do 1 kg H2 je možné uskladniť 39,4 kWh energie, do 1 kg batérií cca 0,300 kWh.

Vyhodnotiť vplyv zmesi na prevádzkové vlastnosti kotlov a to najmä:

 • zmena účinnosti kotla pri príprave tepla a teplej vody
 • zmena výkonu horákov
 • zmena teploty spaľovania a teploty spalín (automatické / manuálne prestavenie horákov na novú zmes plynu, bez prestavenia (množstvo vzduchu do spaľovacej komory))
 • zmena teploty spalín
 • zmena množstva kondenzácie vodných pár. Vplyv nárastu / poklesu vodných pár na kotol a teleso komína
 • zmena horenia a stabilita plameňa (zašľahnutie plameňa do telesa horáka a pod.)

 

Konzultanti/oponenti: Radovan Illith, SPP-distribúcia, a. s.
Kontakt: radovan.illith@spp-distribucia.sk

 

 

3. Výroba biometánu na Slovensku

Cieľ diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je posúdiť možnosť maximalizovanej výroby biometánu z rastlinných plodín (napr. špeciálne druhy kukurice, ciroku a pod.), nakoľko produkcia biometánu z BRKO je obmedzený. Analyzovať možnosť využiť výsadbu plodín na  nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá v súčasnej dobe leží ladom.

 

Obsah:

Posúdiť možnosť maximalizovanej výroby biometánu z rastlinných plodín (napr. špeciálne druhy kukurice, ciroku a pod.), nakoľko produkcia biometánu z BRKO je obmedzený. Analyzovať možnosť využiť výsadbu plodín na  nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy, ktorá v súčasnej dobe leží ladom. Zvážiť obnovu pôdy po každom ročnom vyťažení (napr. pri kukurici je potrebné po jej zbere nechať zem zregenerovať dva roky). Diplomová práca sa má zaoberať najmä:

 • spôsobom čistenia a bioplynu na biometán, výhody, nevýhody jednotlivých metód
 • rastliny a ich hybridy s maximálnou vyťažiteľnosťou bioplynu/biometánu
 • určenie plochy poľnohospodárskej pôdy (nevyužívanej), potrebnej na maximálnu ťažbu bioplynu/biometánu
 • určenie optimálneho výkonu biometánových staníc, ich počtu v závislosti od využitej poľnohospodárskej pôdy (bod vyššie) a distribučnej plynárenskej siete

 

Konzultanti/oponenti: Radovan Illith, SPP-distribúcia, a. s.

Kontakt: radovan.illith@spp-distribucia.sk

 

 

4. Vplyv pridávania vodíka do distribuovaného plynu na tzv. jetfire/ HCA pásmo vysokotlakových potrubí v podmienkach SPP-distribúcia, a.s.

Cieľ diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je analýza a modelovanie oblasti s vysokými následkami (tzv. HCA, jetfire) pri poškodení VTL potrubia distribujúceho zmes zemného plynu a vodíka

 

Obsah:

 • Porovnanie veľkostí oblasti s vysokými následkami (High Consequence Area – HCA) pre zemný plyn, zmes vodík + zemný plyn a čistý vodík
 • Vplyv dimenzie potrubia, tlakovej úrovne a veľkosti poškodenia na veľkosť HCA
 • Definovanie vzťahu pre výpočet veľkosti HCA pre definované vstupy – dimenzia, tlaková úroveň, objem vodíka v zemnom plyne

 

Konzultanti/oponenti: Dominik Bíro, SPP-distribúcia, a.s.

Kontakt: dominik.biro@spp-distribucia.sk

 

 

5. Analýza možností dekarbonizácie sektorov dopravy a priemyslu SR do roku 2030 a do roku 2050

Cieľ diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je komplexne a detailne zhodnotiť jednotlivé možnosti postupnej dekarbonizácie sektorov dopravy a priemyslu (priemyselné procesy) SR do roku 2030 a do roku 2050 tak, aby boli splnené klimaticko-energetické ciele EÚ alokované pre Slovensko

 

Obsah:

 • detailná analýza klimaticko-energetických cieľov EÚ alokovaných pre Slovensko a stav ich plnenia podľa jednotlivých sektorov k dátumu vypracovania práce;
 • detailné vyčíslenie príspevkov jednotlivých klimaticko-energetických politík SR (e.g. podpora zatepľovania budov vrátane EHB, opatrenia energetickej efektívnosti v priemysle, podpora OZE, úspornejšie spotrebiče a motory atď.) k plneniu jednotlivých cieľov, vrátane čo najdetailnejšieho sektorového a odvetvového rozdelenia;
 • analýza jednotlivých možností postupnej dekarbonizácie sektorov dopravy a priemyslu (priemyselné procesy) SR do roku 2030 a do roku 2050 a vypočítanie príspevkov takýchto možností k plneniu klimaticko-energetických cieľov EÚ alokovaných pre Slovensko; zoradenie jednotlivých možností podľa ich nákladovej efektivity pre štát, občanov a podniky.

 

Konzultanti/oponenti: Ing. Július Roth, SPP – distribúcia, a. s.

Kontakt: julius.roth@spp-distribucia.sk

 

 

6. Analýza možností zamestnávania cudzincov z EÚ a tretích krajín v podmienkach
SPP – distribúcia, a. s.

Cieľ diplomovej práce:

Cieľom diplomovej práce je pripraviť legislatívnu analýzu možnosti zamestnávať cudzincov z EÚ a tretích krajín a navrhnúť najvhodnejší spôsob pre podmienky SPP – distribúcia, a. s.

 

Obsah:

 • analýza potrieb spoločnosti SPP – distribúcia z hľadiska počtu a požadovanej kvalifikácie nových zamestnancov,
 • analýza príslušného legislatívneho rámca v podmienkach Slovenskej republiky pri zamestnávaní cudzincov z EÚ a z tretích krajín,
 • zadefinovanie rizík, ktoré musí zamestnávateľ zvážiť, keď chce zamestnávať cudzincov, ako napr.: jazyková bariéra, akceptácia odborných oprávnení a vzdelania,
 • analýza atraktivity podmienok, ktoré je zamestnávateľ schopný cudzincom poskytnúť v porovnaní s konkurenciou v rámci SR a EÚ – finančné ohodnotenie a benefity (ubytovanie, mobilita, jazykové vzdelávanie)
 • vyhodnotenie realizovateľnosti a príprava návrhu (alternatívnych návrhov) stratégie zamestnávania cudzincov z EÚ a tretích krajín v podmienkach SPP – distribúcia

 

Konzultanti/oponenti: Ing. Miriam Backová Bellová, SPP – distribúcia, a. s.

Kontakt: miriam.backovabellova@spp-distribucia.sk