Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

V súlade s § 64, ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“) je spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý je súčasťou vertikálne integrovaného podniku (ďalej len „PDS“) povinný vypracovať program súladu PDS (ďalej len „program súladu“). Program súladu určí opatrenia na zabezpečenie nediskriminačného správania PDS, určí konkrétne povinnosti zamestnancom zamerané na vylúčenie možného diskriminačného správania PDS a v súlade s § 65 ods. 3 písm. d zákona o energetike zabezpečí nezávislosť PDS. Podľa §64 ods. 9 zákona o energetike je PDS povinný každoročne vypracovať správu o plnení opatrení prijatých v programe súladu. Túto správu manažér programu súladu predkladá každoročne do 30. apríla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a PDS zverejňuje každoročne do 30. júna na svojej internetovej stránke spolu s výročnou správou.

Program súladu prevádzkovateľa distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.