Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Plánujete realizovať výstavbu obytného domu alebo ste vlastníkom bytu v dome, ktorý nie je pripojený k distribučnej sieti a spolu so svojimi susedmi ste sa rozhodli bytový dom splynofikovať? V tejto sekcii nájdete všetky potrebné informácie. V schéme nižšie je uvedený prehľad jednotlivých krokov procesu pripojenia. V každom kroku je základný popis aktivít na strane žiadateľa ako aj na strane SPP – distribúcia, spolu s určením odhadovaného trvania každej aktivity. Pre detailnejšiu informáciu kliknite na tlačidlo Viac, ktoré sa nachádza pri každom kroku procesu.

V prípade, pripojenia viacerých bytových domov viď Pokyny – obytné zóny.

 • Žiadosť o pripojenie

 • Zákazník
  Žiadosť

  Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o pripojenie – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne v Zákazníckych kanceláriách spoločnosti alebo poštou.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Vystavenie faktúry

  Na základe predloženej žiadosti o pripojenie, SPP-D zašle žiadateľovi  faktúru na úhradu poplatku za pripojenie do 7 dní od prijatia úplnej  žiadosti.

  Trvanie
  do 7 dní
 • Zákazník
  Uhradenie poplatku

  Žiadateľ uhradí poplatok za pripojenie do 21 dní od vystavenia faktúry.

  Trvanie
  do 21 dní
 • SPP-D
  Zmluva o pripojení

  SPP-D zašle žiadateľovi návrh zmluvy o pripojení do 30 dní od pripísania poplatku za pripojenie na účet SPP-D.

  Trvanie
  max. do 30 dní
 • Zmluva o pripojení

 • Zákazník
  Podpis zmluvy

  Žiadateľ podpíše 2 exempláre návrhu zmluvy o pripojení a  doručí ich SPP-D najneskôr do 30 dní od ich prevzatia.

  Trvanie
  do 30 dní
 • SPP-D
  Odoslanie zmluvy

  SPP-D podpíše doručené exempláre zmluvy o pripojení a 1 podpísaný exemplár zašle bez zbytočného odkladu žiadateľovi.

  Trvanie
  bez zbytočného odkladu
 • Projektová dokumentácia

 • Zákazník
  Vypracovanie projektovej dokumentácie

  Žiadateľ si zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pripojovacieho plynovodu a následne ju predloží  SPP-D na posúdenie.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Vyjadrenie ku projektovej dokumentácii

  SPP-D sa k predloženej projektovej dokumentácii vyjadrí do 30 dní od jej doručenia.

  Trvanie
  max. do 30 dní
 • Realizácia výstavby

 • Zákazník
  Vyhľadanie zhotoviteľa

  Ak už má žiadateľ vyjadrenie SPP-D k projektovej dokumentácii pripojovacieho plynovodu, vyhľadá si zhotoviteľa cez ktorého zrealizuje výstavbu pripojovacieho plynovodu a odberného plynového zariadenia.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • Zákazník
  Kontrola realizácie

  Po ukončení výstavby požiada žiadateľ SPP-D o kontrolu realizácie výstavby pripojovacieho plynovodu. Ak je výsledok kontroly vyhovujúci,  žiadateľ odovzdá SPP-D kompletnú technicko-právnu dokumentáciu pripojovacieho plynovodu.

  Trvanie
  (min. 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu)
 • Zmluva o dodávke plynu

 • Zákazník
  Výber dodávateľa

  Žiadateľ si vyberie dodávateľa plynu a uzatvorí s ním Zmluvu o dodávke plynu – odporúčame cca 30 dní pred požadovaným začiatkom odberu plynu.

  Trvanie
  cca. 30 dní pred začiatkom odberu
 • Žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla

 • Zákazník
  Predloženie žiadosti

  Žiadateľ predloží SPP-D žiadosť o realizáciu pripojenia a montáž meradla – elektronicky na webstránke SPP-D, osobne v zákazníckych kanceláriách spoločnosti alebo poštou.

  Trvanie
  v závislosti od potrieb zákazníka
 • SPP-D
  Posúdenie žiadosti

  SPP-D žiadateľovi posúdi splnenie technických a obchodných podmienok pre pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia úplnej Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla.

  Trvanie
  max. do 30 dní
 • Montáž meradla

 • SPP-D
  Montáž meradla

  SPP-D zabezpečí žiadateľovi montáž meradla do 5 pracovných dní od splnenia všetkých technických a obchodných podmienok pripojenia.

  Trvanie
  do 5 pracovných dní

UPOZORNENIE:

V prípade, že potrebujete vyjadrenie k stavebnému konaniu, ale neuvažujte o plynofikácii, predložte písomnú žiadosť o vyjadrenie na oddelenie prevádzky (kliknite na farebný  text), kde Vám vydajú vyjadrenie k umiestneniu stavby a k stavebnému konaniu. Pri prepredkladaní žiadosti o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii je nutné postupovať podľa pokynov uvedených v časti “POSKYTOVANIE STANOVÍSK“.