Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

SLUŽBY PRIPOJENIA

Proces pripojenia sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Vydanie technických a obchodných podmienok pripojenia (umiestnenie hlavného uzáveru plynu, druh, typ, veľkosť a umiestnenie meradla zemného plynu);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby pripojovacieho plynovodu;
 • Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a montáž meradla zemného plynu. V prípade, ak je dĺžka pripojovacieho plynovodu k pripojeniu odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti väčšia ako 20 metrov, bude žiadosť posúdená individuálne.

Prístup k službe

Na základe žiadosti koncového odberateľa.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie Technických a obchodných podmienok pripojenia a zaslanie záväzného návrhu Zmluvy o pripojení je 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy je cena za pripojenie v plnej výške pripísaná na účet SPP-D a zároveň SPP-D obdrží úplnú žiadosť o pripojenie. Žiadateľ o pripojenie je povinný zaplatiť cenu za pripojenie do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry k budúcemu poskytnutiu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní od prijatia žiadosti o pripojenie. Posúdenie splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do distribučnej sieti žiadateľom o pripojenie je do 30 dní, odo dňa predloženia ”Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla“.

Cena

Pripojenie odberných plynových zariadení domácnosti do distribučnej siete podľa aktuálneho cenníka stojí 131,38 EUR (s DPH 157,66 EUR).

Proces pripojenia sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Vydanie technických a obchodných podmienok pripojenia (umiestnenie hlavného uzáveru plynu, druh, typ, veľkosť a umiestnenie meradla zemného plynu);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby pripojovacieho plynovodu;
 • Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a montáž meradla zemného plynu. V prípade, že dĺžka pripojovacieho plynovodu k pripojeniu odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti je väčšia ako 30 metrov, bude žiadosť posúdená individuálne.

Prístup k službe

Na základe žiadosti koncového odberateľa.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie technických a obchodných podmienok pripojenia a zaslanie záväzného návrhu zmluvy o pripojení je 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy je cena za pripojenie v plnej výške pripísaná na účet SPP-D a zároveň SPP-D obdrží úplnú žiadosť o pripojenie. Žiadateľ o pripojenie je povinný zaplatiť cenu za pripojenie do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry k budúcemu poskytnutiu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní od prijatia žiadosti o pripojenie. Posúdenie splnenia Technických a obchodných podmienok pripojenia do distribučnej siete žiadateľom o pripojenie je do 30 dní odo dňa predloženia ”Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla“.

Cena

Pripojenie odberných plynových zariadení malých podnikateľov do distribučnej siete podľa aktuálneho cenníka stojí 180,30 EUR (s DPH 216,36 EUR).

Proces pripojenia sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Vydanie technických a obchodných podmienok pripojenia (umiestnenie hlavného uzáveru plynu, druh, typ, veľkosť a umiestnenie meradla zemného plynu);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby pripojovacieho plynovodu;
 • Pripojenie odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti a montáž meradla zemného plynu.

V prípade, že dĺžka pripojovacieho plynovodu k pripojeniu odberného plynového zariadenia k distribučnej sieti je väčšia ako 30 metrov, bude žiadosť posúdená individuálne.

Prístup k službe

Na základe žiadosti koncového odberateľa.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie technických a obchodných podmienok pripojenia a zaslanie záväzného návrhu zmluvy o pripojení je 30 dní odo dňa, kedy SPP-D obdrží úplnú žiadosť o pripojenie. Žiadosť o pripojenie sa považuje za úplnú až v deň, keď je cena za pripojenie pripísaná na účet SPP-D a ak zároveň žiadosť o pripojenie obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty. Žiadateľ o pripojenie je povinný zaplatiť cenu za pripojenie do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry k budúcemu poskytnutiu služby pripojenia k distribučnej sieti, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o pripojenie. Posúdenie splnenia technických a obchodných podmienok pripojenia do distribučnej siete žiadateľom o pripojenie je do 30 dní odo dňa predloženia ”Žiadosti o realizáciu pripojenia a montáž meradla“.

Cena

Pripojenie odberných plynových zariadení stredných a veľkých podnikateľov do distribučnej siete podľa aktuálneho cenníka stojí 495,30 EUR (s DPH 594,36 EUR).

Proces rozširovania distribučnej siete sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete (stanovenie spôsobu rozšírenia distribučnej siete a lokalizácia miesta pripojenia do distribučnej siete);
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola výstavby plynárenského zariadenia;
 • Predloženie/odovzdanie kompletnej dokumentácie od plynárenského zariadenia;
 • Majetkovo-právne vysporiadanie plynárenského zariadenia.

Prístup k službe

Na základe Žiadosti o rozšírenie distribučnej siete.

Lehoty

Štandardná doba na vydanie Technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete a zaslanie záväzného návrhu Zmluvy o podmienkach rozšírenia distribučnej siete je 30 dní odo dňa, kedy SPP-D obdrží úplnú žiadosť o rozšírenie distribučnej siete. Žiadosť o rozšírenie distribučnej siete sa považuje za úplnú ak obsahuje všetky potrebné údaje a dokumenty. Ak je v žiadosti uvedený počet odberných miest 2 a viac úplná je až v deň, keď je suma za službu pripísaná na účet SPP-D. Žiadateľ o rozšírenie distribučnej siete je povinný zaplatiť sumu za rozšírenie distribučnej siete do 21 dní odo dňa vystavenia zálohovej faktúry, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia kompletnej žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie distribučnej siete.

Cena

Stanovenie technických a obchodných podmienok pre rozšírenie distribučnej siete pre žiadosť s uvedením počtu odberných miest 2 a viac je 450,00 EUR (s DPH 540,00 EUR).

OSTATNÉ SLUŽBY

V rozsahu, v akom je to možné a prípadne nevyhnutné, SPP-D poskytuje užívateľovi distribučnej siete prepravné kapacity za rovnakých podmienok, ako sa uplatňujú medzi SPP-D a prevádzkovateľom prepravnej siete. Užívateľ oznámi svoj záujem rezervovať si prepravné kapacity vyplnením príslušnej žiadosti o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu v súlade s obchodnými podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete.

Služba nezahŕňa nominácie prostredníctvom SPP-D.

Podrobnosti poskytovania služby spoločného prístupu do distribučnej siete a prepravnej siete.

Prístup k službe

Na základe písomnej požiadavky užívateľa distribučnej siete. Požiadavku zasiela užívateľ distribučnej siete na emailovú adresu: sales@spp-distribucia.sk.

Lehoty

Žiadosti o prístup do prepravnej siete a prepravu plynu predkladá žiadateľ v súlade s podmienkami prevádzkovateľa prepravnej siete + 2 pracovné dni.

Cena

Cena za poskytnutie služby je 17 487,- EUR/rok (s DPH 20 984,40 EUR/rok). Platí sa rovnomerne v mesačných splátkach.

Služba môže byť:

 • požadovaná koncovým odberateľom prostredníctvom užívateľa distribučnej siete (dodávateľa plynu);
 • požadovaná samotným užívateľom distribučnej siete – pre jednotlivé odberné miesta alebo hromadne. Odpočet zabezpečí spoločnosť SPP-D.

Prístup k službe

Objednávku na mimoriadny odpočet zasiela užívateľ distribučnej siete (dodávateľ plynu) elektronicky na e-mailovú adresu odpocty@spp-distribucia.sk. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť „Objednávka – mimoriadny odpočet“. K objednávke musí byť pripojený zoznam odberných miest (POD) v elektronickej forme. Objednávku následne zasiela užívateľ distribučnej siete písomne na kontaktnú adresu SPP-D.

Lehoty

Lehota na objednanie mimoriadneho odpočtu je 25 dní pred požadovaným dátumom odpočtu.  Dodávka mimoriadnych odpočtov bude zabezpečovaná priebežne najneskôr do 40-teho kalendárneho dňa po dátume stanoveného začiatku mimoriadneho odpočtu. Uvedená lehota sa vzťahuje na výkon mimoriadnych odpočtov nad 20 000 odberných miest. Pri nižšom počte ako 20 000 odberných miest je lehota na objednanie 15 dní pred požadovaným dátumom odpočtu. Termíny fyzického odčítania, vrátane spracovania a dodávky posledného odpočtu sa určia dohodou s prevádzkovateľom distribučnej siete.

Cena

V prípade mimoriadneho odpočtu sú ceny stanovené individuálne.

Virtuálny odpočet je vykonávaný SPP-D. Na základe metodológie použitia typových diagramov dodávky (popísanej v prílohe Prevádzkového poriadku SPP-D) je vypočítaný objem spotreby požadovaných odberných miest v požadovanom časovom intervale.

Prístup k službe

Objednávku na virtuálny odpočet zasiela užívateľ distribučnej siete elektronicky na e-mailovú adresu odpocty@spp-distribucia.sk. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť „Objednávka – virtuálny odpočet“. K objednávke musí byť pripojený zoznam odberných miest (POD) v elektronickej forme. Objednávku následne zasiela užívateľ distribučnej siete písomne na kontaktnú adresu SPP-D.

Lehoty

Výsledná hodnota virtuálneho odpočtu sa štandardne prepočítava po ukončení fakturačného cyklu odpočtov spätne k požadovanému dátumu virtuálneho odpočtu pre dané odberné miesto, ak nie je uvedené v
objednávke inak.

Cena

Pre virtuálny odpočet je cena stanovená individuálne.

Na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete plynu (dodávateľa plynu) spoločnosť SPP-D vykoná prerušenie, resp. obmedzenie distribúcie plynu do odberného miesta v prípade, že príslušný odberateľ nezaplatí faktúru za dodávku plynu, ktorá bola v súlade so zmluvne dohodnutými podmienkami.

Prístup k službe

Žiadosť zašle užívateľ distribučnej siete pomocou správy S42 – Žiadosť na odpojenie neplatiča v časti „XLS Formuláre ZIP“ v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov, v súlade s vyhláškou ÚRSO č. 24/2013 Z.z.

Lehoty

 • Odberné miesta kategórie S a V:

SPP-D vykoná prerušenie/obmedzenie distribúcie plynu do 2 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti v prípade, že dodávateľ plynu informoval SPP-D o zámere prerušiť/obmedziť distribúciu plynu najmenej 3 pracovné dni pred doručením žiadosti o prerušenie/obmedzenie distribúcie plynu. Oznámenie o zámere prerušiť/obmedziť distribúciu plynu sa zasiela výhradne prostredníctvom správy S50 – Infozákazka v časti „XLS Formuláre ZIP“  v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov.

V správe S50 – Infozákazka je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

 • požadovaný dátum prerušenia / obmedzenia (dátum, kedy dodávateľ plánuje zaslanie požiadavky na prerušenie dodávky zemného plynu);
 • číslo POD príslušného odberného miesta;
 • číslo meradla/prístroja (je nevyhnutné zaslať správu S50 samostatne pre každý prístroj, na ktorom dodávateľ plynu plánuje prerušenie/obmedzenie distribúcie plynu; ak sa požaduje prerušenie/obmedzenie pre celé odberné miesto tak správa S50 sa musí zaslať na každý prístroj samostatne);
 • voľný text (nasledovný text): Informovanie prevádzkovateľa distribučnej siete o zámere prerušenia/obmedzenia distribúcie plynu.

V prípade ak dodávateľ plynu nezašle správu S50 – Infozákazka v súlade s postupom vyššie, prerušenie / obmedzenie distribúcie plynu bude vykonané do 10 kalendárnych dní po doručení žiadosti dodávateľa plynu o prerušenie / obmedzenie distribúcie plynu.

 • Odberné miesta kategórie M a D:

SPP-D vykoná prerušenie/obmedzenie distribúcie plynu do 3 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o prerušenie/obmedzenie distribúcie plynu. Pre zabezpečenie optimalizácie tohto výkonu je nevyhnutné, aby všetci dodávatelia plynu predkladali svoje požiadavky vždy v piaty deň týždňa (spravidla v piatok), aby boli žiadosti realizované počas nasledujúcich troch pracovných dní.

Spoločné pravidlo pre všetky kategórie odberných miest: Voči dodávateľovi plynu je distribúcia plynu považovaná za prerušenú / obmedzenú vykonaním prerušenia/obmedzenia distribúcie plynu podľa postupu vyššie, najneskôr však uplynutím 10. dňa po doručení žiadosti dodávateľa plynu o prerušenie/obmedzenie distribúcie plynu. K dátumu prerušenia/obmedzenia distribúcie plynu SPP-D určí stav určeného meradla na príslušnom odbernom mieste a tento stav odovzdá príslušnému dodávateľovi plynu, a to do siedmich dní od prerušenia alebo obmedzenia distribúcie plynu.

Cena

69,19 EUR (s DPH 83,02 EUR) za fyzické prerušenie/obmedzenie dodávky plynu pre všetky typy meradiel do G6 vrátane (malé meradlo) a nad G6 (veľké meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon. 69,19 EUR (s DPH 83,02 EUR ) bude žiadateľovi účtovaná aj v prípade, ak k fyzickému prerušeniu dodávky plynu, uplynutím 10. dňa po doručení žiadosti, nedôjde. A to z dôvodu, ak zo strany odberateľa je meradlo nedostupné, alebo odberateľ neumožní prístup k meradlu. V takomto prípade sa pristupuje k systémovému (administratívnemu) prerušeniu / obmedzeniu distribúcie plynu. Pre všetky typy meradiel do G6 vrátane (malé meradlo) a nad G6 (veľké meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon.

Na základe žiadosti užívateľa distribučnej siete plynu (dodávateľa plynu), naša spoločnosť SPP-D vykoná obnovenie distribúcie plynu do odberného miesta, po jej predchádzajúcom prerušení/obmedzení.

Prístup k službe

Žiadosť, v prípade, ak bolo prerušenie alebo obmedzenie vykonané fyzickým odpojením odberného plynového zariadenia, zašle užívateľ distribučnej siete pomocou správy S43 – Žiadosť o pripojenie neplatiča v časti „XLS Formuláre ZIP“ v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov. Správa musí obsahovať telefonický kontakt na odberateľa.

Lehoty

Do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky v prípade, že prerušenie alebo obmedzenie bolo vykonané fyzickým odpojením odberného plynového zariadenia. Do 2 pracovných dní od doručenia požiadavky, kedy bolo vykonané administratívne/systémové prerušenie.

Cena

69,19 EUR (s DPH 83,02 EUR) za fyzické obnovenie dodávky plynu. Cena je platná pre všetky typy meradiel do G6 vrátane (malé meradlo) a nad G6 (veľké meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo. 30,00 EUR (s DPH 36 EUR) za administratívne/systémové obnovenie distribúcie zemného plynu ak bola Žiadosť o obnovenie distr. plynu doručená do lehoty 10 dní od prijatia požiadavky na prerušenie distribúcie zemného plynu. Cena je platná pre všetky typy meradiel do G6 vrátane (malé meradlo) a nad G6 (veľké meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo. 30,00 EUR (s DPH 36 EUR) za administratívne/systémové obnovenie distribúcie zemného plynu ak bola Žiadosť o obnovenie distribúcie plynu doručená po lehote 10 dní od prijatia požiadavky na prerušenie distribúcie zemného plynu. Cena je platná pre meradlá do G6 vrátane (malé meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo. 69,19 EUR (s DHP 83,02 EUR) za administratívne/systémové obnovenie distribúcie zemného plynu ak bola Žiadosť o obnovenie distr. plynu doručená po lehote 10 dní od požiadavky na prerušenie distribúcie zemného plynu. Cena je platná pre meradlá nad G6 (veľké meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo.

Zrýchlené obnovenie distribúcie zemného plynu po jej predchádzajúcom prerušení/obmedzení je možné požiadať u meradiel do G6 (malé meradlo). O túto službu nie je možné žiadať pre ostatné typy meradiel.

Prístup k službe

Užívateľ distribučnej siete zašle žiadosť o túto službu formou e-mailovej správy s označením predmetu „Zrýchlené obnovenie distribúcie plynu“ na SPP-D. Zoznam kontaktov podľa jednotlivých obcí je uvedený v prílohe Katalógu služieb spoločnosti SPP – distribúcia pod názvom „Kontakty na monitorovacie centrá za účelom poskytovania služby zrýchleného obnovenia distribúcie plynu“. Požiadavka musí obsahovať presnú adresu odberného miesta, na ktorom má byť realizované zrýchlené obnovenie, meno, priezvisko a telefonický kontakt odberateľa, resp. osobu, ktorá bude splnomocnená byť prítomná pri tomto výkone. Po odoslaní takejto požiadavky žiadateľ podá informáciu aj telefonicky na čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727. Pre úplné spracovanie takejto žiadosti zašle užívateľ distribučnej siete žiadosť pomocou správy S43 – Žiadosť o pripojenie neplatiča v časti „XLS Formuláre ZIP“  v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov . V poznámke uvedie, že sa jedná o zrýchlené obnovenie distribúcie plynu.

Lehoty

Do 1 kalendárneho dňa od doručenia e-mailovej a telefonickej požiadavky.

Cena

250 EUR/výkon (s DPH 300 EUR/výkon). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo.

SPP-D zabezpečí výmenu určeného meradla a predloží meradlo na preskúšanie. Počas skúšky plynomeru SPP-D zabezpečí meranie náhradným meradlom.

Prístup k službe

Ak má koncový odberateľ alebo užívateľ distribučnej siete pochybnosti o správnosti merania, môže požiadať o preskúšanie určeného meradla na základe žiadosti. Žiadosť zašle užívateľ distribučnej siete pomocou zákazky S51– Reklamácia prístroja/úradná skúška, v časti „XLS Formuláre ZIP“ v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov. Žiadosť musí obsahovať telefónny alebo iný kontakt na koncového odberateľa plynu (ak neexistuje je povinnosť túto skutočnosť uviesť), meno a telefonický kontakt zadávateľa požiadavky. Žiadosť sa vzťahuje len na meradlo fyzicky namontované u koncového odberateľa plynu. Koncový odberateľ, ktorý nie je užívateľom distribučnej siete, môže predložiť žiadosť o preskúšanie určeného meradla prostredníctvom svojho dodávateľa plynu.

Lehoty

SPP-D predloží určené meradlo na preskúšanie do 15 dní po doručení žiadosti zo strany dodávateľa plynu. Samotné preskúšanie a zaslanie výsledku závisí od nezávislého vykonávateľa tejto služby a SPP-D
príslušné termíny nedokáže ovplyvniť.

Cena

V prípade, že osoba oprávnená na výkon skúšky, zistí chybu, ktorá neprekračuje hodnotu povolenú zákonom č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako Zákon o metrológii) so záverom skúšky „meradlo vyhovuje“, všetky náklady vynaložené na skúšku meradla hradí zákazník, ktorý o skúšku meradla požiadal. Cena za úradné preskúšanie meradla do G6 vrátane, je 96,21 EUR (115,45 s DPH). Cena zahŕňa náklady vynaložené na skúšku, demontáž a montáž plynomeru na účely overenia. Do ceny za úradné overenie meradla nad G6, alebo prepočítavača sa zahŕňa čas potrebný na demontáž a montáž meradla na 1 pracovníka + cena za použitie dopravného prostriedku + prípadné prirážky) V prípade, že organizácia oprávnená na výkon skúšky zistí chybu väčšiu ako povoľuje Zákon o metrológii so záverom skúšky „meradlo nevyhovuje“ všetky náklady vynaložené na skúšku, vrátane montáže a demontáže plynomeru, sú hradené SPP-D.

Služba je poskytovaná  v prípadoch vykonávania rekonštrukčných prác na odbernom mieste prípadne výkonu iných prác na odbernom mieste, kedy je nutné z dôvodu bezpečnosti, resp. rizika poškodenia meradla prerušiť distribúciu plynu demontážou meradla.

Pre tieto prípady platí zásada, že vykonanou technickou úpravou/opravou OPZ sa nemenia technické a obchodné podmienky odberu plynu na príslušnom odbernom mieste t.j. technickým zásahom do OPZ nedochádza k technickej zmene v zmysle zákona 251/2012 §72 ods. 4.

Príklad:

 • výmena/rekonštrukcia stúpacích rozvodov v bytových domoch;
 • demontovanie meradla z dôvodu rekonštrukcie bytového jadra v bytovom dome;
 • stavba oplotenia pozemku, pri ktorej hrozí poškodenie plynomera pri vykonávaných prácach;
 • pokládka zateplenia na fasádu rodinného domu, pri ktorej meradlo bráni v pokládke zateplenia;
 • odstránenie netesností OPZ zistených pri revízii zariadenia;
 • odstránenie poruchových stavov na OPZ s nutnosťou demontáže plynomera;
 • pootočenie prípadne posun meradla v skrinke plynomera alebo v bytovom jadre.

Prístup k službe

Odberateľ može požiadať o službu priamo SPP-D  v prípade:

 1. výmeny rozvodov plynu na OPZ v bytových domoch (tzv. plynových  stúpačiek) a opravy spoločného OPZ v kategórií bytové domy a polyfunkčné objekty,
 2. opravy OPZ v kat. domácnosť (rodinné domy) a mimo domácnosť zrealizovaných do 15 kalendárnych dní od dátumu demontáže meradla resp. prerušenia distribúcie zemného plynu.

Koncový odberateľ má možnosť požiadať o službu:

 • priamo spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. (SPP-D) pre prípady popísané v bodoch a)b);
 • zmluvného dodávateľa plynu pre prípady popísané v bode b).

V prípade, ak sa odberateľ obráti na svojho dodávateľa plynu (užívateľa distribučnej siete), tak ten zašle na SPP-D pomocou správy S46 – Žiadosť na prerušenie odberu v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov zverejnenou na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk. Zároveň dodávateľ plynu odošle vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk

V prípade, ak sa odberateľ obráti priamo na SPP-D, žiadosť je dostupná na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk., v časti Tlačivá > Opätovná montáž meradla .

Poznámka: V prípade, ak žiadateľ požaduje vykonať demontáž a následnú montáž meradla v jeden deň, je povinný doložiť všetky predpísané doklady t.j.  zápis o tlakovej skúške a odbornej prehliadke zariadenia najneskôr v deň montáže meradla (pred fyzickou montážou meradla).

Samotnú službu demontáže/montáže môže okrem SPP-D vykonať aj registrovaná osoba v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z., avšak len s predchádzajúcim písomným súhlasom SPP-D, ako používateľa meradiel (Príloha – Zoznam odberných miest).

Lehoty

Do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti na SPP-D.

Cena

V prípade, že odberateľ požiada o službu svojho dodávateľa zemného plynu, služba mu bude fakturovaná podľa príslušného cenníka dodávateľa zemného plynu.

V prípade, že danú službu požiada priamo SPP-D, bude služba fakturovaná podľa aktuálne platného  cenníka externých služieb SPP-D nasledovne:

 • 25,60 EUR (s DPH 30,72 EUR) za dočasnú demontáž jedného plynomera do veľkosti G6 vrátane (malé meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo.
 • 10,46 EUR (s DPH 12,56 EUR) za dočasnú demontáž druhého a každého ďalšieho plynomera do G6 vrátane (malé meradlo). Zľava platí v prípade demontáže v jednom objekte a v rámci jedného pracovného výjazdu. V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo.
 • 50,04 EUR (s DPH 60,04 EUR) 1 hod / 1 pracovník za demontáž jedného plynomera nad G6 (veľké meradlo). K cene je potrebné pripočítať ďalšie zohľadnené náklady: cena za použitý dopravný prostriedok (viď Cenník externých služieb, bod 5), cena za použitie materiálu (viď Cenník externých služieb, bod 3), prirážka k hodinovej sadzbe (viď Cenník externých služieb, bod 2).

Po ukončení rekonštrukčných prác na odbernom mieste, je možné požiadať spoločnosť SPP-distribúcia (ďalej len „SPP-D) o montáž plynomeru a obnovenie distribúcie zemného plynu. Podmienkou montáže meradla je povinnosť odberateľa predložiť kladnú tlakovú skúšku a správu o odbornej prehliadke po oprave.

Pre tieto prípady platí zásada, že vykonanou technickou úpravou OPZ sa nemenia technické a obchodné podmienky odberu plynu na príslušnom odbernom mieste t.j. technickým zásahom do OPZ nedochádza k technickej zmene v   zmysle zákona 251/2012 §72 ods. 4.

Príklad:

 • výmena/rekonštrukcia stúpacích rozvodov v bytových domoch;
 • demontovanie meradla z dôvodu rekonštrukcie bytového jadra v bytovom dome;
 • stavba oplotenia pozemku, pri ktorej hrozí poškodenie plynomera pri vykonávaných prácach;
 • pokládka zateplenia na fasádu rodinného domu, pri ktorej meradlo bráni v pokládke zateplenia;
 • odstránenie netesností OPZ zistených pri revízii zariadenia;
 • odstránenie poruchových stavov na OPZ s nutnosťou demontáže plynomera;
 • pootočenie prípadne posun meradla v skrinke plynomera alebo v bytovom jadre.

Prístup k službe

Odberateľ môže požiadať o službu v prípade:

 1. výmeny rozvodov plynu na OPZ v bytových domoch (tzv. plynových  stúpačiek) a opravy spoločného OPZ v kategórií bytové domy a polyfunkčné objekty,
 2. opravy OPZ v kat. domácnosť (rodinné domy) a mimo domácnosť zrealizovaných do 15 kalendárnych dní od dátumu demontáže meradla resp. prerušenia distribúcie zemného plynu. (viď uvedené príklady vyššie).

V prípade požiadavky na montáž meradla, žiadateľ o zemný plyn spolu so Žiadosťou predkladá Správu o tlakovej skúške spoločného (OPZ) po oprave a Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ po oprave.

Koncový odberateľ má možnosť požiadať o službu:

 • priamo spoločnosť SPP-D pre prípady popísané v bodoch a)b);
 • zmluvného dodávateľa plynu pre prípady popísané v bode b).

V prípade ak koncový odberateľ požiada o službu prostredníctvom svojho dodávateľa plynu (užívateľa distribučnej siete), tak užívateľ distribučnej siete zašle na SPP-D pomocou správy S48 – Žiadosť na znovupripojenie odberu, v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov zverejnenou na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk. Zároveň dodávateľ zemného plynu odošle vyplnenú a podpísanú písomnú žiadosť  aj s povinnými  prílohami na emailovú adresu ziadostDM@spp-distribucia.sk.

V prípade, ak sa odberateľ obráti priamo na SPP-D, žiadosť je dostupná na internetovej stránke www.spp-distribucia.sk., v časti Tlačivá > Opätovná montáž meradla.

Poznámka: V prípade, že žiadateľ požaduje vykonať demontáž a následnú montáž  meradla v jeden deň, je povinný doložiť všetky predpísané doklady t.j. aj zápis o tlakovej skúške a odbornej prehliadke zariadenia najneskôr v deň montáže meradla (pred fyzickou montážou meradla).

Samotnú službu môže okrem SPP-D vykonať aj registrovaná osoba v zmysle zákona č. 157/2018 Z. z., avšak len s predchádzajúcim písomným súhlasom SPP-D, ako používateľa meradiel.

Lehoty

Do 7 pracovných dní od doručenia žiadosti na SPP-D.

Cena

V prípade, že odberateľ požiada o službu svojho dodávateľa zemného plynu, služba mu bude fakturovaná podľa príslušného cenníka dodávateľa zemného plynu.

V prípade, že danú službu požiada priamo SPP-D, bude služba fakturovaná podľa aktuálne platného cenníka externých služieb SPP-D nasledovne:

 • 25,60 EUR (s DPH 30,72 EUR) za montáž jedného plynomera do veľkosti G6 vrátane (malé meradlo). V cene sú zohľadnené všetky náklady za výkon/jedno meradlo.
 • 10,46 EUR (s DPH 12,56 EUR) za montáž druhého a každého ďalšieho plynomera do G6 vrátane (malé meradlo). Zľava platí v prípade montáže v jednom objekte a v rámci jedného pracovného výjazdu. V cene sú zahrnuté všetky náklady za výkon.
 • 50,04 EUR (s DPH 60,04 EUR) 1 hod/1 pracovník za montáž jedného plynomera nad G6 (veľké meradlo). K cene sa pripočítajú aj ďalšie zohľadnené náklady: použitie dopravného prostriedku (viď Cenník externých služieb, bod.5), použitie materiálu (viď Cenník externých služieb, bod 3), prirážka k hodinovej sadzbe (viď Cenník externých služieb, bod 2).

Vytyčovanie sa vykonáva za účelom identifikácie, označenia trasy, resp. spresnenia trasy vedenia (umiestnenia) plynárenských zariadení (plynovodné potrubia) priamo v teréne. Vykonáva sa pomocou špecializovaných zariadení určených na tento účel. O realizácii služby je vypracovaný „Zápis z vytýčenia plynárenských zariadení“ a mapový podklad z vytyčovania.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať formou elektronického formulára – Objednávky vytýčenia plynárenských zariadení na základe:

 • Objednávky od žiadateľa o vytýčenie (fyzická osoba, právnická osoba alebo poverená osoba) s priloženým vyjadrením SPP-D- technickými podmienkami pripojenia od SPP-D;
 • Objednávky od fyzických a právnických osôb vykonávajúcich drobné zemné práce v blízkosti plynárenského zariadenia (bez vydaného vyjadrenia – bez vydaných technických podmienok pripojenia od
  SPP-D);
 • V prípade poruchy, poškodenia príp. havárie iných podzemných vedení a potreby ich opravy (napr. vodári, elektrikári a pod.);
 • Objednávky od vlastníkov alebo správcov komunikácií, na základe Cestného zákona 135/1961 §18, odsek 14 pri stavebných prácach na diaľnici, cestných komunikáciách.

V objednávke je potrebné presné označenie trasy, ktorú je potrebné vytýčiť. Zároveň je nutné uviesť meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy), ktorá o vytýčenie žiada, alebo meno a priezvisko osoby, ktorá je splnomocnená na podanie objednávky, s uvedením príslušného telefonického kontaktu. Ak vytýčenie objednáva vykonávateľ prác a žiada fakturovať poskytnutú službu investorovi alebo tomu, kto ho na práce splnomocnil, v žiadosti je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (alebo názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Objednávku je možné podať elektronicky – Objednávka vytýčenia plyn. zariadení

Objednávku je možné podať aj formou písomnej požiadavky, ktorú žiadateľ zašle na adresu našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 Bratislava 26

V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Vytýčenie bude vykonané zo strany SPP-D najneskôr do 4 pracovných dní, alebo podľa vzájomnej dohody medzi žiadateľom a príslušným pracovníkom SPP-D, ktorý bude vytýčenie realizovať.

Cena

Pre vytýčenie plynovodov je cena stanovená na 51,88 EUR/hod./pracovník (s DPH 62,26 EUR/hod./pracovník). Táto cena nezahŕňa dopravné náklady ani náklady na technické vybavenie poskytovateľa služby. K cene je potrebné pripočítať ďalšie zohľadnené náklady: cena za použitie dopravného prostriedku a cena za použitie technického zahriadenia (viď Cenník externých služieb).

Za poskytnutú službu nie je žiadateľ povinný uhradiť náklady v prípade, ak vytýčenie bude poskytnuté v zmysle § 18 ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Bezplatne sa vykonáva vytyčovanie pre drobné stavby, ako sú napríklad rodinné domy, alebo menšie objekty pre podnikanie, s maximálnou dĺžkou do 100 m vytýčených plynovodov, platí pre jedno vyjadrenie.

Výmena regulátorov tlaku plynu (RTP) po zistení poruchy stávajúceho regulátora pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“.

Prístup k službe

O službu je možné požiadať nášho pracovníka priamo po zistení poruchy. V prípade havarijnej situácie bude služba poskytnutá aj na základe telefonicky podanej požiadavky, ktorú žiadateľ nahlási na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727. O výmenu RTP z dôvodu jeho poruchy je možné požiadať aj písomne, na adrese našej spoločnosti:

SPP – distribúcia, a.s.,

Mlynské nivy 44/b, 825
11 Bratislava 26.

V žiadosti (objednávke) je potrebné uviesť presnú adresu odberného miesta, kde má byť výmena realizovaná, názov firmy alebo organizácie (právnickej osoby), alebo meno a priezvisko osoby (fyzickej osoby), ktorá žiada o výmenu, resp. je splnomocnená na podanie takejto žiadosti, s uvedením príslušného telef. kontaktu. Ak sa tieto údaje objednávateľovi pre potreby fakturácie líšia, je potrebné uviesť aj meno a priezvisko osoby (názov firmy) a presnú adresu, na koho má byť služba vyfakturovaná.

Lehoty

Termín výmeny regulátora tlaku plynu je určený na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľom a pracovníkom SPP-D. V prípade mimoriadnych situácii, akými sú napríklad únik plynu, alebo nekorektná funkcia regulátora, bude výmena regulátora vykonaná okamžite.

Cena

Pre výmenu regulátora tlaku plynu pre odberateľov v kategórii „domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená na 46,80 EUR/výkon (s DPH 56,16 EUR/výkon). Pre výmenu regulátora tlaku plynu mimo kategórie
„domácnosť“ a „maloodber“ je cena stanovená individuálne podľa typu regulátora. Zákazník pri výmene regulátora platí za regulátor a materiál použitý pri výmene. Práca súvisiaca s výmenou regulátora je poskytovaná bezplatne.

Oprava poškodeného plynovodu alebo inej časti distribučnej siete.

Prístup k službe

V prípade zistenia poškodenia plynárenského zariadenia (napr.: z dôvodu autonehody, pri zemných prácach) je povinnosť túto udalosť nahlásiť obratom telefonicky priamo na tel. čísle Poruchovej linky SPP-D 0850 111 727.

Lehoty

Odstránenie nebezpečného stavu vzniknutého ako následok poškodenia plynárenského zariadenia bude vykonaná okamžite. Konečná oprava plynárenského zariadenia bude realizovaná v závislosti od rozsahu poškodenia alebo náročnosti opravy.

Cena

Cena za službu zahŕňa:

 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) + pripočítanie prirážok (viď Cenník bod 2.) za opravu;
 • Použitie dopravného prostriedku;
 • Náklady za použitý materiál;
 • Náklady za použitie potrebných technických zariadení (napr.: vytyčovací prístroj, elektrocentrála, kompresor);
 • Personálne výkony pracovníkov SPP-D (hod / pracovník) za spustenie odstavených odberateľov v prípade, že dôjde k výpadku distribúcie plynu z dôvodu poškodenia plynárenského zariadenia;
 • Náhradu za množstvo uniknutého zemného plynu;
 • Prípadne iné nevyhnutné náklady spojené s odstránením poruchy plynárenského zariadenia (napr. náklady na rekultiváciu, suma externých dodávok).

Táto služba sa poskytuje v prípade predchádzajúcej fyzickej demontáže meradla realizovanej najviac 9 mesiacov pred znovupripojením odberného miesta. Túto službu fakturuje SPP-D príslušnému užívateľovi distribučnej siete (dodávateľovi plynu). Táto služba je účinná pre znovupripojenia odberných miest vykonaných od 01.07.2014. SPP-D daný poplatok neuplatní/vráti užívateľovi distribučnej siete, ak preukáže, že v dobe medzi demontážou meradla a znovupripojením odberného miesta došlo k zmene vlastníctva odberného miesta. Ako doklad pre daný účel slúži kópia návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ktorého prijatie, v dobe medzi demontážou meradla a znovupripojením odberného miesta, je potvrdené príslušnou správou katastra a z ktorého vyplýva, že bol zaplatený príslušný správny poplatok.

Prístup k službe

Žiadosť zašle užívateľ distribučnej siete pomocou správy E01(STS=E02) – Žiadosť na pripojenie odberu, v súlade s Technickou špecifikáciou pre výmenu údajov. Koncový odberateľ, ktorý nie je užívateľom distribučnej siete, môže predložiť žiadosť prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Žiadateľ zároveň predloží žiadosť o (fyzickú) montáž meradla buď osobne v Zákazníckej kancelárii SPP-D alebo poštou na adresu sídla SPP-D.

Lehoty

SPP-D zabezpečí montáž meradla pre odberné miesto domácnosti do 5 pracovných dní, pre odberné miesto mimo domácnosti do 30 dní, od kladného posúdenia splnenia technických podmienok a obchodných podmienok pre znovupripojenie odberného miesta.

Cena

69,19 EUR/výkon (s DPH 83,02 EUR/výkon).

Proces prepojenia distribučnej siete SPP-D s nadväzujúcou distribučnou sieťou sa skladá z nasledujúcich krokov:

 •  Zaslanie vyplnenej Žiadosti, vrátane všetkých príloh, a zaplatenie ceny za prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D;
 • Stanovenie Technických a obchodných podmienok pre prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D (lokalizácia miesta prepojenia sietí, stanovenie miesta merania a umiestnenia HUP);
 • Uzatvorenie dohody o prepojení sietí;
 • Predloženie/odovzdanie kompletnej dokumentácie od miesta prepojenia a meracieho miesta;
 • Vytýčenie existujúceho distribučného plynovodu;
 • Kontrola prepojenia nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D.

Prístup k službe

Žiadateľ požadujúci prepojenie sietí doručí SPP-D voľne formulovanú požiadavku na prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D na emailovú adresu distribucia@spp-distribucia.sk.
Príslušný formulár Žiadosti zašle SPP-D Žiadateľovi na základe jeho požiadavky. Žiadateľ následne zašle kompletnú Žiadosť o prepojenie poštou na adresu sídla SPP-D.

Lehoty

Žiadateľ požadujúci prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D je povinný zaplatiť cenu za prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D do 21 dní odo
dňa vystavenia zálohovej faktúry k budúcemu poskytnutiu služby prepojenia sietí, ktorú SPP-D vystaví najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia kompletnej Žiadosti.

Štandardná doba na vydanie technických a obchodných podmienok pre prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D a zaslanie záväzného návrhu dohody o prepojení sietí je 30 dní odo dňa prijatia kompletnej Žiadosti. Žiadosť sa považuje za kompletnú až v deň, keď cena za prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D je pripísaná na účet SPP-D a ak sú zároveň k Žiadosti priložené nasledovné dokumenty:

 • Kópia osvedčenia MH SR na výstavbu energetického zariadenia v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike;
 • Kópia povolenia na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktoré oprávňuje držiteľa povolenia distribuovať plyn v tej časti vymedzeného územia, v ktorom sa nachádza nadväzujúca distribučná sieť, ktorú Žiadateľ požaduje prepojiť s distribučnou sieťou SPP-D;
 • Situačný nákres/výkres (kópia z katastrálnej mapy) s vyznačením záujmového územia (doporučená mierka 1:2880, alebo 1:1440, alebo 1:500) a s vyznačením umiestnenia plánovaného plynárenského zariadenia;
 • Prepočet ročného odberu zemného plynu;
 • Originál alebo overená kópia originálu splnomocnenia, na ktorom bude podpis Žiadateľa ako splnomocniteľa úradne overený, v prípade ak je Žiadateľ zastúpený inou osobou. SPP-D zašle Žiadateľovi vzor dohody o prepojení sietí na základe jeho požiadavky.

Cena

Cena stanovenia Technických a obchodných podmienok pre prepojenie nadväzujúcej distribučnej siete s distribučnou sieťou SPP-D je 530 EUR (s DPH 636 EUR).

Proces vydania stanoviska k projektovej dokumentácii (ďalej len „PD“) neplynárenskej stavby sa skladá z nasledujúcich krokov:

 • prevzatie Žiadosti,
 • kontrola kompletnosti Žiadosti a projektovej dokumentácie, evidencia Žiadosti a spracovanie stanoviska,
 • vystavenie faktúry, odoslanie stanoviska, projektovej dokumentácie a faktúry,
 • vyzdvihnutie stanoviska zákazníkom na pošte a úhrada poštovej dobierky.

Prístup k službe

Zákazník doručí SPP-D Žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby (ďalej len „Žiadosť“).  Žiadosť je spoplatnená podľa  Cenníka externých služieb. Žiadosť môže byť doručená:

 • poštou,
 • osobne – na podateľňu SPP-D,
 • osobne – na pracovisko technickej dokumentácie SPP-D.

Lehoty

SPP-D zabezpečí zaslanie stanoviska k PD neplynárenskej stavby v lehote do 30 dní odo dňa prijatia kompletnej Žiadosti.

Cena

Za vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii neplynárenskej stavby:

 • stavebník (investor) je fyzická osoba: 20,00 EUR/výkon (s DPH 24,00 EUR)
 • stavebník (investor) je fyzická osoba–podnikateľ: 100,00 EUR/ výkon (s DPH 120,00 EUR)
 • stavebník (investor) je právnická osoba: 100,00 EUR/výkon (s DPH 120,00 EUR).

Služba poskytovania nadštandardných údajov o spotrebe zemného plynu plynu pre odberné miesta kategórie DOMÁCNOSŤ (tarify D1-D8)

Predmetom služby je zabezpečenie prístupu k údajom o dennej spotrebe zemného plynu na príslušnom odbernom mieste (OM) pre dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa prostredníctvom svojho dodávateľa plynu, inštalovaním plynomera s možnosťou diaľkového prenosu údajov  v sieti GSM/GPRS. Údaje o spotrebe budú poskytnuté dodávateľovi plynu prostredníctvom vzdialeného prístupu do databázy SPP-distribúcia, a.s. cez WEB rozhranie REST API.

Podmienky poskytnutia služby

Služba poskytovania nadštandardných údajov o spotrebe zemného plynu bude realizovaná plynomermi, s možnosťou prenosu údajov za podmienok:

 1. Na odbernom mieste je pokrytie siete GSM/GPRS;
 2. Na odbernom mieste je inštalovaný plynomer do veľkosti G6 (vrátane) s osovým rozstupom hrdiel 250mm.

SPP-D si vyhradzuje právo neposkytnúť údaje a neinštalovať plynomer s možnosťou diaľkového prenosu, prípadne demontovať už inštalované zariadenie v prípade nespĺňania vyššie uvedených podmienok.

Prístup k službe

O službu poskytovania údajov môže požiadať koncový odberateľ zemného plynu, prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Žiadosť o službu poskytovania nadštandardných údajov predkladá dodávateľ zemného plynu elektronicky (mailom) s predmetom správy „Objednávka – denné meranie D/M/S “, spracovanú v xlsx formáte na SPP-D – odbor predaja distribučných kapacít (DSP) – sales@spp-distribucia.sk.

Zo strany SPP-D bude dodávateľovi plynu poskytovaný stav počítadla na dennej báze. Dodávateľ plynu môže poskytovať údaje z merania, vrátane ďalších, napr. fakturačných údajov prostredníctvom vlastnej web aplikácie.

Lehoty

Termín poskytnutia služby je 30 dní od zaevidovania žiadosti za podmienky splnenia vyššie uvedených technických podmienok pre poskytnutie služby.

Cena

Cena služby za 1 meradlo / mesiac je 2,74,-€ bez DPH.

Zrušenie poskytovania údajov:

 1. Na základe požiadavky zrušenia služby od dodávateľa plynu;
 2. Po zmene dodávateľa plynu (pri zmene dodávateľa je potrebné predložiť novú žiadosť);
 3. Ak SPP-D demontuje meradlo na OM, kde je služba poskytovaná;
 4. Z dôvodu straty pokrytia odberného miesta signálom siete GSM/GPRS;
 5. Z dôvodu prechodu odberného miesta do tarify M (pri zmene tarify je potrebné predložiť novú žiadosť).

Služba poskytovania nadštandardných údajov o spotrebe zemného plynu pre odberné miesta kategórie MALOODBER (tarify M1-M8)

Predmetom služby je zabezpečenie prístupu k údajom o dennej spotrebe zemného plynu na príslušnom odbernom mieste (OM) pre dodávateľa plynu alebo koncového odberateľa prostredníctvom svojho dodávateľa plynu, inštalovaním batériového prenosového zariadenia IoT vo vlastníctve SPP-D, alebo membránového plynomera s diaľkovým prenosom nameraných údajov cez GSM sieť alebo telemetrického zariadenia s diaľkovým prenosom údajov z elektronickej meracej zostavy cez GSM sieť. Údaje o spotrebe budú poskytnuté dodávateľovi plynu prostredníctvom vzdialeného prístupu do databázy SPP-distribúcia, a.s. cez WEB rozhranie REST API.

Podmienky poskytnutia služby

 1. Dostatočné pokrytie signálom siete GSM/GPRS, využívanej pre dátové prenosy v SPP-D pre prípady, keď je na odbernom mieste inštalovaný membránový plynomer do veľkosti G6 (vrátane) s osovým rozstupom hrdiel 250mm.
 2. Pokrytie siete IoT (Sigfox) a dostatočný signál na prenos údajov zo zavretej skrinky, resp. z miesta inštalovanej meracej zostavy odberateľa pre prípady, keď je na odbernom mieste inštalovaný membránový plynomer veľkosti nad G6, ktorý je zároveň vybavený impulzným výstupom s možnosťou pripojenia komunikačného zariadenia.
 3. Existujúci diaľkový prenos údajov z odberného miesta do nadradeného systému SPP-D prostredníctvom už v minulosti nainštalovaného telemetrického systému.
 4. Jednorazová úhrada nákladov na zriadenie a pripojenie komunikačného (telemetrického) zariadenia k prepočítavaču pre poskytnutie služby a zároveň dostatočné pokrytie signálom siete GSM/GPRS pre prenos údajov pre prípady, keď je na odbernom mieste inštalovaný PTZ prepočítavač, resp. teplotný korektor bez prenosu údajov do nadradeného systému SPP-D.

Prístup k službe

O službu poskytovania údajov môže požiadať koncový odberateľ zemného plynu prostredníctvom svojho dodávateľa plynu. Žiadosť o službu poskytovania nadštandardných údajov predkladá dodávateľ zemného plynu elektronicky (mailom) s predmetom správy „Objednávka – denné meranie D/M/S“, spracovanú v xlsx formáte na SPP-D – odbor predaja distribučných kapacít (DSP): sales@spp-distribucia.sk.

Zo strany SPP-D bude dodávateľovi plynu poskytovaný stav počítadla meradla (meradiel) na dennej báze. Dodávateľ plynu môže poskytovať údaje z merania (vrátane ďalších, napr. fakturačných údajov) prostredníctvom vlastnej web aplikácie.

Lehoty

Termín sprístupnenia služby od zaevidovania žiadosti je, po splnení vyššie uvedených technických podmienok jej poskytnutia (posúdených príslušným zodpovedným pracovníkom SPP-D):

 • do 30 dní pre prenos údajov z membránových plynomerov do G6 (vrátane);
 • do 30 dní pre prenos údajov z membránových plynomerov nad G6;
 • do 10 dní pre prenos údajov z odberných miest, vybavených elektronickou meracou zostavou (prepočítavač, resp. T-korektor) a telemetrickým systémom pre diaľkový prenos údajov (t.j. telemetrický systém na danom OM už SPP-D prevádzkuje);
 • do 60 dní pre prenos údajov z odberných miest, vybavených elektronickou meracou zostavou (prepočítavač, resp. T-korektor)  bez diaľkového prenosu údajov.

Cena

Cena služby za 1 meradlo / mesiac je 4,27 € bez DPH.

V prípade poskytnutia služby podľa bodu č.4.) sa účtuje jednorazový poplatok za inštaláciu a pripojenie komunikačného (telemetrického) zariadenia vo výške 500,- € bez DPH.

Zrušenie poskytovania údajov

 1. Na základe požiadavky zrušenia služby od dodávateľa plynu.
 2. Po zmene dodávateľa plynu (pri zmene dodávateľa je potrebné predložiť novú žiadosť).
 3. Ak SPP-D demontuje meradlo na OM, kde je služba poskytovaná.
 4. Ak SPP-D demontuje telemetrický systém na OM, kde je služba poskytovaná.
 5. Z dôvodu straty pokrytia odberného miesta signálom siete IoT (SigFox) alebo signálom siete GSM/GPRS.
 6. Z dôvodu prechodu odberného miesta do tarify S alebo V. V prípade záujmu o poskytovanie údajov aj v týchto kategóriách odberu postupujú obidvaja účastníci trhu  v zmysle  platného katalógu služieb.

Pri zrušení služby sa poplatok za daný mesiac, v ktorom k jej zrušeniu došlo, nevracia.

Služba poskytovania nadštandardných údajov o priebežnej spotrebe zemného plynu odberateľom kategórií STREDNÝ ODBER (tarify S9-S10) a VEĽKOODBER (tarify V11-V26)

1. Služba spojená s Inováciou merania na OM

Pri inováciách merania (IM), realizovaných na odberných miestach (OM) koncových odberateľov zemného plynu (ZP), kde už v súčasnosti existuje služba prístupu k priebežným údajom o spotrebe ZP, dôjde k výmene existujúceho zastaraného prepočítavača množstva za nový, vybavený modemom pre diaľkový prenos údajov. Existujúca služba – pripojenie komunikačného zariadenia odberateľa zemného plynu na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy, alebo pripojenie k sériovému rozhraniu telemetrického zariadenia (paralelný prenos údajov), budú u týchto odberateľov plynu v prípade záujmu postupne nahrádzané novou službou poskytovania údajov a to nasledovne:

 1. Na OM, vybavených meracou zostavou s prepočítavačom množstva zemného plynu, budú postupne súčasné prepočítavače vymieňané za prepočítavače s modemom a existujúci paralelný prenos údajov, prípadne napojenie na impulzný výstup meracej zostavy bude zrušené. V prípade požiadavky koncového odberateľa na zachovanie/pokračovanie nadštandardného poskytovania údajov o spotrebe ZP, SPP-D poskytne koncovému odberateľovi ZP prístup k údajom cez WEB rozhranie REST API.
 2. Pre OM, vybavené  meracou zostavou s prepočítavačom množstva zemného plynu a zároveň aj iným plynomerom/plynomermi bez prepočítavača, bude prepočítavač v elektronickej meracej zostave nahradený prepočítavačom s modemom a paralelný prenos údajov, prípadne napojenie na impulzný výstup meracej zostavy bude zrušené. V prípade požiadavky koncového odberateľa na zachovanie/pokračovanie nadštandardného poskytovania údajov o spotrebe ZP, tieto budú poskytnuté prístupom cez WEB rozhranie REST API. Z plynomera mimo elektronickej meracej zostavy „hlavného merania“ bude poskytovaný stav počítadla na dennej báze prostredníctvom IoT prenosového zariadenia, alebo smart plynomera.

Poznámka: O zrušení existujúceho spôsobu paralelného prenosu údajov, bude odberateľ zo strany SPP-D písomne informovaný v predstihu ešte počas prípravy investičnej akcie. Odberateľ zároveň dostane možnosť  písomne uplatniť požiadavku na poskytovanie nadštandardných údajov o spotrebe. Ak takúto požiadavku odberateľ neuplatní, po výmene prepočítavača (t.j. po zrealizovaní inovácie merania) bude pôvodná služba zrušená.

V odôvodnených prípadoch pri inováciách podľa bodu 1a) môže odberateľ požiadať o časovo ohraničenú výnimku na zachovanie existujúceho pripojenia na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy aj po inovácii merania na OM. Pri udelení výnimky si SPP-D vyhradzuje právo na jej zrušenie z dôvodu zmeny technických podmienok merania na OM.

Prístup k službe

O službu nadštandardného poskytovania údajov môže koncový odberateľ zemného plynu požiadať vo fáze prípravy inovácie merania zo strany SPP‑D (po zaslaní informácie o jej príprave) a to formou e-mailu na adresu: klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk.

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou prístupu cez WEB rozhranie REST API poskytované nasledovné údaje:

 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – vo zvolenom intervale 5, 10, 15, 30, alebo 60 min. v tarife V;
 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – 1× za deň, alebo v intervale 60 min. v tarife S;
 • spotreba ZP za uplynulú hodinu / deň;
 • v prípade záujmu aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní (len pre meracie zostavy s prepočítavačom).

Podmienkou poskytovania údajov v hodinových alebo aj v kratších časových intervaloch (platí iba pre tarifu V) je inštalácia externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač. Ak projekt inovácie merania s externým napájacím zdrojom na 230V nepočítal, náklady spojené s jeho obstaraním a s pripojením na el. sieť hradí žiadateľ (koncový odberateľ).

Lehoty

Termín zabezpečenia prístupu k údajom je 5 pracovných dní od dátumu vykonania prvej úradnej skúšky po realizácii IM pre kategóriu odberu  S a nasledujúci pracovný deň pre kategóriu odberu V.

V prípade výnimky, udelenej pre inovácie v zmysle bodu 1a) je zabezpečenie prístupu k údajom možné až na základe splnenia technických podmienok pripojenia komunikačného zariadenia k novej meracej zostave, stanovených príslušným zodpovedným pracovníkom SPP-D (technik prevádzky meracích a telemetrických systémov) a po úhrade poplatku za službu.

Cena      

Kategória S

Cena služby podľa popisu služby v bode 1a):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov a pre udelené výnimky na zachovanie existujúceho pripojenia na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy aj po inovácii merania na OM).

Cena služby podľa popisu služby v bode 1b):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za poskytnutie denných údajov z ostatných meraní bez prepočítavača („podružné“ membránové plynomery):  52,-€ bez DPH /plynomer /rok, pre dané POD.

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač (mimo inovácie merania, na výslovnú požiadavku odberateľa, z dôvodu požiadavky poskytovania hodinových údajov)

 • pre 1 prepočítavač:  300,-€ bez DPH.

Kategória V

Cena pre službu podľa popisu v bode 1a):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale, kratšom ako 1 hodina a pre udelené výnimky na zachovanie existujúceho pripojenia na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy aj po inovácii merania na OM).

Cena služby podľa popisu služby v bode 1b):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale, kratšom ako 1 hodina);
 • za poskytnutie denných údajov z ostatných meraní bez prepočítavača („podružné“ membránové plynomery):  52,-€ bez DPH /plynomer /rok, pre dané POD.

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač (mimo inovácie merania, na výslovnú požiadavku odberateľa):

 • pre 1 prepočítavač:  300,-€ bez DPH

2. Novopripájaní odberatelia a existujúci odberatelia vybavení prepočítavačom s modemom

 1. Pre OM, kde bude, alebo už je inštalovaný prepočítavač množstva zemného plynu s modemom, údaje o spotrebe ZP budú odberateľovi poskytnuté cez WEB rozhranie REST API, umožnením prístupu do databázy SPP-D.
 2. Pre OM, kde bude, alebo už je inštalovaný prepočítavač množstva zemného plynu s modemom a zároveň na OM bude, alebo už je inštalovaný jeden alebo viac plynomerov bez prepočítavača, na každý plynomer bez prepočítavača bude umiestnené batériové prenosové zariadenie IoT vo vlastníctve SPP-D, alebo bude nainštalovaný SMART membránový plynomer a údaje o spotrebe budú odberateľovi poskytnuté prístupom do databázy SPP-D cez WEB rozhranie REST API.

Prístup k službe

O službu nadštandardného poskytovania údajov môže koncový odberateľ zemného plynu požiadať priamo SPP-D formou e-mailu na adresu klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk už v procese pripájania k distribučnej sieti, po vykonanej montáži meradla, alebo následne s časovým odstupom, na základe vlastného rozhodnutia.

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou prístupu do databázy SPP-D poskytované nasledovné údaje:

V prípade prenosu údajov z prepočítavača množstva (bod 2a):

 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – vo zvolenom intervale 5, 10, 15, 30, alebo 60 min. v tarife V;
 • stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva – 1× za deň, alebo v intervale 60 min. v tarife S;
 • spotreba ZP za uplynulú hodinu / deň;
 • v prípade záujmu aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní (len pre meracie zostavy s prepočítavačom).

Podmienkou poskytovania údajov v hodinových, alebo aj v kratších časových intervaloch  je inštalácia externého napájacieho zdroja na 230V k prepočítavaču. Ak projekt merania s externým napájacím zdrojom na 230V nepočítal, náklady spojené s jeho obstaraním a s pripojením na el. sieť hradí žiadateľ (koncový odberateľ).

V prípade prenosu údajov z plynomera bez prepočítavača (bod 2b), stav počítadla plynomera bude poskytovaný 1× denne .

Lehoty

Termín začatia poskytovania údajov podľa bodov 2a) a 2b) je:

 • 30 kalendárnych dní od dátumu spustenia OM do prevádzky (od montáže meradla), resp. od potvrdenia objednávky pri existujúcich OM;
 • 45 kalendárnych dní od dátumu spustenia OM do prevádzky (od montáže prepočítavača), resp. od potvrdenia objednávky pri existujúcich OM – ak sa vyžaduje dodatočná montáž externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky na poskytovanie údajov v hodinových alebo aj kratších časových intervaloch.

Cena

Kategória S  

Cena služby podľa popisu služby v  bode 2a):

 • za 1 POD /rok 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov).

Cena služby podľa popisu služby v bode 2b) – za poskytnutie údajov z prepočítavača množstva:

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie denných údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov).

Cena služby podľa popisu služby v bode 2b) – za poskytnutie denných údajov z ostatných meraní bez prepočítavača (tzv. „podružné“ membránové plynomery):

 • za 1 plynomer /rok: 52,-€ bez DPH pre dané POD.

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie hodinových údajov:

 • za 1 prepočítavač: 300,-€ bez DPH.

Kategória V 

Cena služby podľa bodu 2a):

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale, kratšom ako 1 hodina).

Cena služby podľa bodu 2b) – za poskytnutie údajov z prepočítavača množstva:

 • za 1 POD /rok: 250,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie hodinových údajov);
 • za 1 POD /rok: 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale kratšom, ako 1 hodina).

Cena služby podľa bodu 2b) – za poskytnutie denných údajov z ostatných meraní bez prepočítavača (tzv. „podružné“ membránové plynomery):

 • za 1 plynomer /rok: 52,-€ bez DPH pre dané POD.

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie údajov v hodinovom alebo kratšom intervale:

 • za 1 prepočítavač: 300,-€ bez DPH.

3. Existujúci odberatelia s požiadavkou na nadštandardné poskytovanie údajov o spotrebe (PPU)

Predmetom služby je umožnenie  pripojenia komunikačného zariadenia odberateľa zemného plynu na impulzný výstup obchodnej meracej zostavy, alebo k sériovému rozhraniu telemetrického zariadenia (paralelný prenos údajov – PPU) na odbernom mieste, na ktorom SPP-D aktuálne nerealizuje inováciu merania.

Poznámka: Po inovácii merania bude možné poskytovanie služby iba podľa bodu 1)

 

Prístup k službe:

O službu nadštandardného poskytovania údajov môže požiadať koncový odberateľ zemného plynu priamo SPP-D formou e-mailu na adresu: klucovyzakaznik@spp-distribucia.sk

Zo strany SPP-D budú koncovému odberateľovi ZP formou napojenia na impulzný výstup elektronickej meracej zostavy, resp. na sériové rozhranie telemetrického zariadenia sprístupnené nasledovné údaje:

 • V prípade napojenia na impulzný výstup meracej zostavy – priebežná spotreba ZP formou prepočítaných impulzov (spravidla 1 imp ~ 1 Nm3, v intervale závislom od okamžitého prietoku ZP).
 • V prípade prenosu údajov z telemetrického zariadenia – údaje z prepočítavača množstva plynu (stav počítadla prepočítaného a neprepočítaného množstva, spotreba ZP za uplynulú hodinu / deň, v prípade záujmu aj aktuálny tlak a teplota plynu na meraní, spravidla v intervale 10 min.).

Podmienkou poskytovania údajov je inštalácia externého napájacieho zdroja 230V pre prepočítavač, resp. pre telemetrické zariadenie. Ak sa na odbernom mieste externý napájací zdroj na 230V nenachádza, náklady spojené s jeho obstaraním a s pripojením na el. sieť hradí žiadateľ (koncový odberateľ).

Lehoty

Termín inštalácie služby pripojenia komunikačného zariadenia je určený na základe splnenia technických podmienok pripojenia, stanovených príslušným zodpovedným pracovníkom SPP-D (technik prevádzky meracích a telemetrických systémov) a po úhrade všetkých poplatkov, spojených s nákladmi na zriadenie a poskytovanie služby.

Cena

Kategória S a V

 • za 1 POD /rok 250,-€ bez DPH (platí iba pre poskytovanie denných údajov v tarife S);
 • za 1 POD /rok 400,-€ bez DPH (platí pre poskytovanie údajov v intervale, kratšom ako 1 hodina).

Cena za doplnenie externého napájania 230V pre prepočítavač z dôvodu požiadavky odberateľa na poskytovanie výstupných impulzov z meracej zostavy:

 • pre 1 prepočítavač:  300,-€ bez DPH.

4. Fakturácia nadštandardných údajov merania

 • pre služby podľa bodu 1 a podľa bodu 2 – po umožnení prístupu na web rozhranie SPP-D REST API;
 • pre službu podľa bodu 3 – pred pripojením zariadenia odberateľa (úhrada poplatku je v tomto prípade podmienkou spustenia služby);
 • fakturuje sa vždy poplatok za kalendárny rok, bez ohľadu na obdobie pripojenia.

Výška poplatku je uvedená v bodoch 1- 3, časť „Cena“.


5. Zrušenie poskytovania údajov

 1. na základe požiadavky odberateľa plynu;
 2. z dôvodu neuhradenej faktúry za poskytovanie nadštandardných dát merania;
 3. z dôvodu zrušenia zmluvy o dodávke ZP a požiadavky dodávateľa plynu o demontáž meradla;
 4. z dôvodu nepridelenia distribučnej kapacity pre príslušné POD;
 5. z dôvodu straty pokrytia odberného miesta signálom GSM/GPRS;
 6. z dôvodu prechodu do tarify M. V tomto prípade musí odberateľ požiadať o poskytovanie údajov prostredníctvom svojho dodávateľa plynu v zmysle popisu služby v Katalógu služieb pre tarifu M.

Pri zrušení služby sa poplatok za daný rok, v ktorom k jej zrušeniu došlo, nevracia.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Ostatné špeciálne služby ako napríklad:

 • Technologické objekty – Elektro, KAO a RZ činnosti;
 • Potrubné systémy;
 • Opravy plynárenských prístrojov a zariadení;
 • Overenie plynomerov a prepočítavačov;
 • Kontrola a meranie;
 • Doprava k uvedeným činnostiam;
 • Technické zariadenia k uvedeným činnostiam;
 • Služby pripojenia;
 • Ostatné služby;

sú poskytované SPP-D a spoplatnené na základe Cenníka externých služieb SPP-D.