Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Pripájanie k distribučnej sieti

Zdokonaľovanie služieb v súvislosti s procesom pripájania k distribučnej sieti je jednou z kľúčových priorít spoločnosti. SPP – distribúcia iniciovala projekt Kontakt so zákazníkom s cieľom optimalizovať služby poskytované zákazníkom pri procese pripájania. Jeho hlavným cieľom je Zjednodušiť proces pripojenia nových plynových zariadení k našej sieti. Prostredníctvom Zákazníckej linky pre pripájanie k distribučnej sieti budú profesionálni operátori zabezpečovať všetky potrebné kontakty s SPP – distribúcia. Zákaznícka linka bola v marci 2010 uvedená do pilotnej prevádzky. Súčasťou projektu Kontakt so zákazníkom je aj zriadenie štyroch Zákazníckych kancelárií pre oblasti Bratislava, Žilina, Nitra a Košice.

Plynofikácia obcí

Z celkového počtu obcí na Slovensku je 77 % plynofikovaných, v ktorých žije 94 % všetkých obyvateľov Slovenska.

Stratégia rozvoja distribučnej siete

Spoločnosť SPP – distribúcia je prevádzkovateľom a vlastníkom distribučnej siete vrátane technologických objektov – regulačných staníc zemného plynu. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí pripájanie nových zákazníkov k distribučnej sieti a s tým spojený rozvoj infraštruktúry spôsobom, aby bolo možné zabezpečiť distribúciu požadovaných objemov zemného plynu včas a pri zodpovedajúcich tlakových pomeroch v sieti. Pri všetkých rozvojových aktivitách musí naša spoločnosť rešpektovať právny rámec, ktorý určuje práva a povinnosti prevádzkovateľa distribučnej siete ako regulovaného subjektu. Na zabezpečenie transparentnosti a nediskriminačného prístupu k zákazníkom si spoločnosť SPP – distribúcia definuje svoju politiku investovania do pripájania a rozvojových projektov, ktorej hlavnými cieľmi sú motivácia nových zákazníkov na odber zemného plynu a zároveň zabezpečenie návratnosti investícií do rozvoja siete. Značný rozsah distribučnej siete – viac ako 32 000 km – si vyžaduje jej neustále riadenie, kontrolu, údržbu, diagnostikovanie a obnovu. Jednou z priorít spoločnosti je zvyšovanie celkovej efektívnosti distribúcie plynu za súčasného dodržania primeranej úrovne bezpečnosti prevádzkovania distribučnej siete. To kladie vysoké nároky na optimalizáciu rekonštrukčných a rozvojových programov, medzi ktoré patria: aktualizácia a operatívne prepočty hydraulických pomerov siete, monitorovanie rozvojových aktivít, zavádzanie nových materiálov a technológií pri rekonštrukčných a rozvojových programoch, skvalitňovanie metodiky hodnotenia technického stavu plynovodov, vyraďovanie nepotrebných plynovodov a ďalšie. Pravidelne aktualizované výhľadové koncepcie optimálneho rozvoja distribučnej siete zohľadňujú strednodobé aj dlhodobé požiadavky trhu. Všetky aktivity na poli stratégie rozvoja distribučnej siete smerujú k zabezpečeniu vysokého štandardu distribučnej siete porovnateľnej s vyspelými krajinami Európskej únie.

Základné povinnosti spoločnosti

Základné povinnosti spoločnosti SPP – distribúcia ako prevádzkovateľa distribučnej siete sú stanovené zákonom o energetike:

 • zabezpečovať spoľahlivé, bezpečné a efektívne prevádzkovanie distribučnej siete,
 • zabezpečovať rozvoj distribučnej siete s prihliadnutím na ochranu životného prostredia,
 • zabezpečovať distribúciu zemného plynu a s tým súvisiace podporné služby,
 • uzatvoriť zmluvu o distribúcii zemného plynu, ak to umožňujú technické podmienky distribučnej siete,
 • zabezpečiť na transparentnom a nediskriminačnom princípe prístup do distribučnej siete, k podporným službám a k akumulácii zemného plynu v sieti,
 • uzatvoriť zmluvu o distribúcii zemného plynu s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti a technické podmienky distribúcie zemného plynu,
 • uzatvoriť zmluvu o prístupe do distribučnej siete a zmluvu o pripojení k distribučnej sieti s každým, kto o to požiada, ak sú splnené technické a obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti,
 • zabezpečiť nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu so zemným plynom,
 • zabezpečiť meranie distribuovaného zemného plynu vrátane jeho vyhodnocovania a na požiadanie predkladať namerané údaje účastníkom trhu,
 • zabezpečovať vyvažovanie a zúčtovanie vyvažovania distribučnej siete,
 • pripojiť prevádzkovateľa distribučnej siete a odberateľa zemného plynu k distribučnej sieti,
 • zriaďovať a prevádzkovať miesta na sledovanie kvality dodávok plynu, ak je to potrebné,
 • poskytovať prevádzkovateľovi distribučnej siete a prevádzkovateľovi prepravnej siete informácie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti prepojenej siete,
 • poskytovať účastníkom trhu informácie potrebné na prístup do distribučnej siete,
 • predkladať plynárenskému dispečingu bilanciu distribučnej siete a jej vyhodnotenie,
 • zverejňovať obchodné podmienky na prístup a využívanie akumulácie zemného plynu v distribučnej sieti; tieto podmienky zverejniť vždy do 31. októbra kalendárneho roka na nasledujúci rok,
 • vypracovať každoročne havarijné plány,
 • každoročne pripraviť plán rozvoja distribučnej siete na obdobie piatich rokov a predkladať ho Ministerstvu hospodárstva SR vždy do 30. novembra kalendárneho roka na nasledujúci rok,
 • oznamovať Ministerstvu hospodárstva SR a plynárenskému dispečingu informácie potrebné na vyhlásenie stavu núdze.

Okrem zákona o energetike a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (zákonov, vyhlášok, nariadení vlády SR, STN, STN EN, TPP – Technických pravidiel plynu) sa prevádzka a údržba plynárenských zariadení a súvisiacich objektov riadi internými predpismi – riadiacimi aktmi spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Základný interný predpis pre prevádzkové a údržbové činnosti na plynárenských rozvodných zariadeniach je Smernica generálneho riaditeľa SPP – distribúcia, a.s. – „Pravidlá pre prevádzku a údržbu plynárenských zariadení SPP – distribúcia“. Účelom tejto smernice je stanoviť zásady plánovania, vykonávania a vykazovania činností prevádzky a údržby plynárenských zariadení v spoločnosti SPP – distribúcia.