Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Kódex správania vyjadruje postoje a normy správania, ktoré sa prijali v spoločnostiach hlavnej skupiny SPP. Ich cieľom je podporovať vytváranie spravodlivého, transparentného a konkurenčného prostredia v týchto spoločnostiach a zdôrazniť etické zásady správania každého ich zamestnanca.

V konaní každého zamestnanca, ale aj v spoločnostiach hlavnej skupiny SPP ako celku, sa odzrkadľujú štyri základné hodnoty:

  • ctiť si ľudí, priateľský postoj – priateľskosť, ústretovosť, dôvera, otvorenosť, úprimnosť, podpora a pomoc, uznanie, slušnosť, humánnosť, zdvorilosť
  • vážiť si zdroje, hospodárnosť, efektívne využívanie všetkých zdrojov a ich ochrana, pričom ide o majetok spoločnosti, finančné a pracovné prostriedky, životné prostredie, čas a informácie, neplytvať zdrojmi
  • iniciatíva, podnikavosť, proaktivita, aktívnosť, odvaha – preberanie akceptovateľného rizika, aktívne preberanie zodpovednosti, tvorivosť – prinášanie nových nápadov a podnetov, prijatie osobnej zodpovednosti
  • integrita, čestnosť, dôveryhodnosť, súlad činov a slov, dôslednosť, zásadovosť, pravdovravnosť, poctivosť, úprimnosť, osobná zodpovednosť, dodržiavanie morálnych a etických zásad, zodpovednosť za svoje konanie, spoľahlivosť