Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Etický kódex je základným pilierom našej firemnej kultúry. Definuje jasné normy správania pre všetkých členov organizácie a zabezpečuje vytvorenie prostredia založeného na integrite a vzájomnom rešpekte. Jeho existencia je dôležitým krokom k podpore spravodlivého, transparentného a konkurencieschopného prostredia. Naším cieľom je zdôrazniť etické zásady správania každého člena našej spoločnosti, aby sme vytvorili udržateľnú a prosperujúcu organizáciu. Hodnoty, ktorými sa riadi naša spoločnosť, sú pevne zakotvené v každom z nás.

“Naše hodnoty tvoria pevný základ našej spoločnosti a usmerňujú naše každodenné konanie. Ctiť si ľudí, vážiť si zdroje, integrita, iniciatíva, ochrana životného prostredia a posilňovanie komunít sú pre nás viac ako len slová – sú to princípy, ktoré nás spájajú a poháňajú vpred.”

Našim záväzkom je vytvárať prostredie, v ktorom sa všetci cítia cenení a podporovaní, vážiť si každého jednotlivca a hospodáriť so zdrojmi s ohľadom na ich efektívne využívanie. Zakladáme si na integrite, transparentnosti a profesionalite, a podporujeme kreatívne riešenia a aktívnu iniciatívu našich zamestnancov. Sme si vedomí potreby ochrany životného prostredia a zaväzujeme sa k udržateľným praktikám, aby sme minimalizovali negatívny vplyv na našu planétu. Okrem toho sme aktívnymi účastníkmi našej komunity, podporujeme projekty a iniciatívy, ktoré prispievajú k rozvoju spoločnosti. Každoročne sa zapájame do zbierok, ktoré majú pozitívny dopad na našu komunitu.

Tieto hodnoty tvoria jadro našej spoločnosti a posilňujú naše spoločné poslanie garantovať spoľahlivosť, bezpečnosť, stabilitu a vytvárať pozitívne zmeny vo svete okolo nás.

Kompletné znenie Etického kódexu spoločnosti SPP – distribúcia, a.s

 

Vážení partneri, vážení zákazníci,

v prípade akýchkoľvek pochybností o etike konania zamestnancov SPP – distribúcia získaných v kontakte s našou spoločnosťou, sa prosím s dôverou obráťte na bezplatné telefónne číslo 0800 101 909. Svoju otázku alebo podnet môžete adresovať e-mailom na adresu vase.podnety@spp-distribucia.sk, cestou písomného podania doporučenou poštou „Do vlastných rúk“ na adresu SPP – distribúcia, a. s., Zamestnanec poverený dohľadom nad etikou – dôverné! Plátennícka 2, 821 09 Bratislava alebo kontaktujte JUDr. Mgr. Petra Silného, zodpovednú osobu za vnútorný systém vybavovania podnetov na mobilnom telefónnom čísle 0911 882 690 alebo e-mailom na adrese peter.silny@spp-distribucia.sk.

S úctou

SPP – distribúcia