Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Zemný plyn je prírodný horľavý plyn využívaný ako významné plynné fosílne palivo. Vznikol pred mnohými miliónmi rokov premenou organického materiálu. Zemný plyn je zmes plynných uhľovodíkov, ktorého hlavnou zložkou je metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Je ľahší ako vzduch a nie je jedovatý. Je bezfarebný a nemá žiadny prirodzený zápach, preto sa z hľadiska bezpečnosti musí doň umelo pridávať látka, ktorá mu dodá, typický, výstražný zápach, aby bol ľahko identifikovateľný. Tento proces sa nazýva odorizácia plynu. Horením zemného plynu nevznikajú žiadne zdraviu škodlivé splodiny, produkuje menej škodlivín, menej skleníkových plynov ako iné fosílne palivá, nevytvára mechanické nečistoty (sadze) vďaka čomu má prívlastok ekologického paliva, šetrného k životnému prostrediu.

Pri spaľovaní sa zo zemného plynu uvoľňuje značné množstvo tepelnej energie, preto má veľký význam ako palivo. Zemný plyn sa však používa tiež ako základná surovina pre výrobu rôznych syntetických polymérov a iných chemických produktov, napríklad pri výrobe dusíkatých hnojív.

Zemný plyn sa využíva ako palivo na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody a vo forme stlačeného zemného plynu (CNG) ako alternatívne palivo pre vozidlové motory.

Len výnimočne má vyťažený zemný plyn takú kvalitu, že sa dá bez ďalších úprav komerčne využívať. Väčšinou obsahuje množstvo látok, ktoré by mohli negatívne pôsobiť na potrubné plynovodné systémy. Voda, sírové látky a oxid uhličitý môžu spôsobovať koróziu, a prach, ktorý je obsiahnutý v plyne, môže zapríčiniť poruchy kompresorových a regulačných staníc. V miestach, kde sa spoločne so zemným plynom nachádza aj ropa, sa musí vyťažený zemný plyn zbaviť kvapalných uhľovodíkov.

Na Slovensku sú len nepatrné náleziská zemného plynu – na Záhorí a na východnom Slovensku – preto sa plyn dováža.
Európa je popretkávaná hustou sieťou medzinárodných plynovodov a ich dĺžka neustále rastie. Prevádzkové tlaky dosahujú pri najnovších plynovodoch až 100 barov (10 MPa) a priemery plynovodov často presahujú 1 m. Diaľková preprava zemného plynu je pre vzdialenosti medzi miestom ťažby a miestom konečnej spotreby ekonomicky najnáročnejším článkom dopravy plynu.

Dodávky zemného plynu od jednotlivých producentov kolíšu v priebehu roka len minimálne. Spotreba zemného plynu závisí najmä od vonkajšej teploty, preto sa najviac zemného plynu spotrebuje v zimnom období.

Rozdiely medzi letnou a zimnou spotrebou sú vykrývané ťažbou plynu, ktorý bol uskladnený v podzemných zásobníkoch počas doby s nižšou spotrebou. Podzemné zásobníky sú preto dôležitou súčasťou plynárenského systému.

Prepravná sieť Slovenskej republiky je súčasťou medzinárodnej plynárenskej siete. Táto sieť je prepojená s hlavnými európskymi prepravnými systémami a spoľahlivo slúži významným plynárenským spoločnostiam. Z prepravnej siete sa zemný plyn dostáva cez vnútroštátne prepúšťacie stanice do systému distribučných sietí. Touto sieťou sa zemný plyn dopravuje ku koncovým zákazníkom. Slovensko sa zaraďuje medzi najviac plynofikované krajiny v Európe so 77 percentami plynofikovaných obcí z celkového počtu obcí na Slovensku.

Spoločnosť SPP – distribúcia, ktorá vlastní a prevádzkuje plynárenskú distribučnú sieť, distribuuje takmer 98 % z celkového distribuovaného objemu zemného plynu v Slovenskej republike, pre približne 1,5 milióna odberateľov. Prístup k zemnému plynu má viac ako 94 % všetkých obyvateľov na Slovensku.

Systémom vysokotlakových plynovodov je zemný plyn distribuovaný do jednotlivých plynofikovaných obcí. V regulačných staniciach dochádza k zníženiu prevádzkového tlaku plynu. Rozvody v obciach môžu byť nízkotlakové (tlak plynu vyhovuje prevádzke plynových spotrebičov bez ďalšej úpravy) alebo strednotlakové (jednotlivé objekty majú vlastné regulátory pre úpravu tlaku plynu na hodnotu potrebnú na prevádzku spotrebičov). Výhodou strednotlakových rozvodov je najmä väčšia kapacita sietí.