Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločnosti.

Ing. František Čupr, MBA

predseda predstavenstva
Ing. František Čupr, MBA
Absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a v roku 2006 získal diplom Master of Business Administration (titul MBA). Po skončení  štúdia pracoval v spoločnosti Jihomoravská energetika, a.s., v Brne, kde pôsobil 7 rokov na rôznych manažérskych pozíciách, okrem iného tiež ako zástupca riaditeľa divízie predaja a riaditeľa stratégie. V roku 2005 začal pracovať pre investičnú skupinu J&T, kde sa venoval energetickým projektom. V rovnakom roku založil obchodnú spoločnosť s elektrickou energiou a zemným plynom EP Energy Trading, a.s. (predtým United Energy Trading, a.s.), kde pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ až do roku 2012. Zaoberal sa taktiež projektmi obnoviteľných zdrojov v Českej republike a Slovenskej republike. V rokoch 2006 – 2010 bol členom dozornej rady spoločnosti Pražská energetika, a.s. V rokoch 2009 – 2013 pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti Pražská teplárenská, a.s. V roku 2013 sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Od 24. januára 2013 je predsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.

JUDr. Ľubomír Schweighofer

podpredseda predstavenstva
JUDr. Ľubomír Schweighofer
V roku 1981 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpil na Mestskú štátnu arbitráž v Bratislave a neskôr pôsobil na Ministerstve vnútra SR. V roku 1983 vstúpil do Krajského združenia advokátov a po zložení skúšok sa stal advokátom. Od roku 1990 je členom Slovenskej advokátskej komory. V rovnakom roku založil advokátsku kanceláriu Schweighofer & Partners, kde ako advokát a zakladajúci partner pôsobí doposiaľ. V roku 1995 sa stal členom Českej advokátskej komory. Disciplinárnemu senátu Slovenskej advokátskej komory predsedá od roku 2017. V rokoch 2000 – 2009 bol vicekonzulom Honorárneho konzulátu Guinejskej republiky na Slovensku.

Od 23. septembra 2020 je podpredsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a. s.

Ing. František Urbaník, Ph.D.

člen predstavenstva
Ing. František Urbaník, Ph.D.
Absolvoval Elektrotechnickú fakultu Vysokého učení technického v Brne. Doktorandské štúdium absolvoval na Hornicko-geologickej fakulte Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava. Svoju profesijnú kariéru začal v roku 1991 vo Vlárských strojírnách, s. p., ako hlavný elektroenergetik a hlavný energetik. V rokoch 1993 až 1995 pracoval pre IMC, s. r. o., ako systémový inžinier. V roku 1995 spoluzakladal spoločnosť AISE, s. r. o., kde pracoval ako systémový inžinier a marketer. Realizoval projekty implementácie merania a regulácie, znižovania energetickej náročnosti priemyselných podnikov a aplikovaného vývoja metód zberu a distribúcie dát. V roku 1997 sa stal konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti, kde pôsobí doposiaľ. Od roku 1997 do roku 2008 bol zároveň manažérom spoločnosti ENBI, s. r. o., kde sa okrem energetických štúdií a auditov podieľal na projektoch EPC, M&C systémov Johnson Controls, AISYS, ERIS a SIEMENS a na aplikácii kogeneračných jednotiek TEDOM a Caterpillar a do roku 1999 bol zároveň konateľom spoločnosti. V januári 2017 sa stal členom predstavenstva SES BOHEMIA ENGINEERING, a. s.

Od 26. mája 2017 je členom predstavenstva SPP – distribúcia, a. s.

Mgr. Ing. Marek Štrpka

člen predstavenstva
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovnú kariéru začal v roku 1996 v skupine St. Nicolaus, kde osem rokov pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách. V roku 2003 začal pracovať pre skupinu AGROFERT, najskôr v pozícii finančného riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti Duslo, a. s., a od roku 2008 ako generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva tejto spoločnosti. Súčasne pôsobil ako predseda dozornej rady Zväzu Chemického a Farmaceutického priemyslu SR, člen predstavenstva Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory, člen Klubu 500. Od roku 2013 je generálnym riaditeľom spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Od 11. novembra 2015 je členom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Ing. Pavol Mertus

člen predstavenstva
Ing. Pavol Mertus
V roku 1987 absolvoval Banícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach a následne postgraduálne štúdium ekonomika a riadenie banského priemyslu. Do roku 1991 pôsobil ako banský inšpektor na banskom úrade v Bratislave. V rokoch 1992 – 1994 bol poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky. Od roku 1994 – 1999 bol generálnym riaditeľom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky a členom dozornej rady Všeobecnej úverovej banky. V rokoch 1999 – 2003 bol na pozícii obchodného a ekonomického riaditeľa spoločnosti Pozagas, a. s., kde bol zodpovedný za ekonomické riadenie a obchodnú agendu spoločnosti. V rokoch 2003 – 2005 bol poradcom predstavenstva a členom dozornej rady FIN-energy, a. s. Bratislava, kde mal na starosti projekty v oblasti energetiky a plynárenstva. V rokoch 2008 – 2016 bol generálnym riaditeľom a konateľom ČKD – Slovensko, člen ČKD Group Praha, zodpovedný za komplexný chod spoločnosti, pôsobiacej technologicky v oblasti energetického a plynárenského priemyslu. V rokoch 2007 – 2010 bol členom dozornej rady SSE, a. s., v rokoch 2011 – 2012 členom predstavenstva SSE – distribúcia, a. s., a v rokoch 2013 až 2016 členom predstavenstva SSE, a. s. Od decembra 2016 je predsedom dozornej rady SSE – distribúcia, a. s., v Žiline. Je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike pre oblasti výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a súčasne osvedčenia z odbornej spôsobilosti výroba , prenos, distribúcia a dodávka elektriny.

Od 2. januára 2017 je členom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a. s.