Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločnosti.

Ing. František Čupr, MBA

predseda predstavenstva
Ing. František Čupr, MBA
Absolvoval Provozně-ekonomickou fakultu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a v roku 2006 získal diplom Master of Business Administration (titul MBA). Po skončení  štúdia pracoval v spoločnosti Jihomoravská energetika, a.s., v Brne, kde pôsobil 7 rokov na rôznych manažérskych pozíciách, okrem iného tiež ako zástupca riaditeľa divízie predaja a riaditeľa stratégie. V roku 2005 začal pracovať pre investičnú skupinu J&T, kde sa venoval energetickým projektom. V rovnakom roku založil obchodnú spoločnosť s elektrickou energiou a zemným plynom EP Energy Trading, a.s. (predtým United Energy Trading, a.s.), kde pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ až do roku 2012. Zaoberal sa taktiež projektmi obnoviteľných zdrojov v Českej republike a Slovenskej republike. V rokoch 2006 – 2010 bol členom dozornej rady spoločnosti Pražská energetika, a.s. V rokoch 2009 – 2013 pôsobil ako člen dozornej rady spoločnosti Pražská teplárenská, a.s. V roku 2013 sa stal predsedom predstavenstva spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Od 24. januára 2013 je predsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a.s.

JUDr. Ľubomír Schweighofer

podpredseda predstavenstva
JUDr. Ľubomír Schweighofer
V roku 1981 ukončil štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpil na Mestskú štátnu arbitráž v Bratislave a neskôr pôsobil na Ministerstve vnútra SR. V roku 1983 vstúpil do Krajského združenia advokátov a po zložení skúšok sa stal advokátom. Od roku 1990 je členom Slovenskej advokátskej komory. V rovnakom roku založil advokátsku kanceláriu Schweighofer & Partners, kde ako advokát a zakladajúci partner pôsobí doposiaľ. V roku 1995 sa stal členom Českej advokátskej komory. Disciplinárnemu senátu Slovenskej advokátskej komory predsedá od roku 2017. V rokoch 2000 – 2009 bol vicekonzulom Honorárneho konzulátu Guinejskej republiky na Slovensku.

Od 23. septembra 2020 je podpredsedom predstavenstva SPP – distribúcia, a. s.

Ing. František Urbaník, Ph.D.

člen predstavenstva
Ing. František Urbaník, Ph.D.
Absolvoval Elektrotechnickú fakultu Vysokého učení technického v Brne. Doktorandské štúdium absolvoval na Hornicko-geologickej fakulte Vysokej školy báňskej – Technickej univerzity Ostrava. Svoju profesijnú kariéru začal v roku 1991 vo Vlárských strojírnách, s. p., ako hlavný elektroenergetik a hlavný energetik. V rokoch 1993 až 1995 pracoval pre IMC, s. r. o., ako systémový inžinier. V roku 1995 spoluzakladal spoločnosť AISE, s. r. o., kde pracoval ako systémový inžinier a marketer. Realizoval projekty implementácie merania a regulácie, znižovania energetickej náročnosti priemyselných podnikov a aplikovaného vývoja metód zberu a distribúcie dát. V roku 1997 sa stal konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti, kde pôsobí doposiaľ. Od roku 1997 do roku 2008 bol zároveň manažérom spoločnosti ENBI, s. r. o., kde sa okrem energetických štúdií a auditov podieľal na projektoch EPC, M&C systémov Johnson Controls, AISYS, ERIS a SIEMENS a na aplikácii kogeneračných jednotiek TEDOM a Caterpillar a do roku 1999 bol zároveň konateľom spoločnosti. V januári 2017 sa stal členom predstavenstva SES BOHEMIA ENGINEERING, a. s.

Od 26. mája 2017 je členom predstavenstva SPP – distribúcia, a. s.

Mgr. Ing. Marek Štrpka

člen predstavenstva
Mgr. Ing. Marek Štrpka
Absolvoval Obchodnú fakultu Ekonomickej Univerzity v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovnú kariéru začal v roku 1996 v skupine St. Nicolaus, kde osem rokov pôsobil na rôznych manažérskych pozíciách. V roku 2003 začal pracovať pre skupinu AGROFERT, najskôr v pozícii finančného riaditeľa a člena predstavenstva spoločnosti Duslo, a. s., a od roku 2008 ako generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva tejto spoločnosti. Súčasne pôsobil ako predseda dozornej rady Zväzu Chemického a Farmaceutického priemyslu SR, člen predstavenstva Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory, člen Klubu 500. Od roku 2013 je generálnym riaditeľom spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s.

Od 11. novembra 2015 je členom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a.s.

Ing. Pavol Mertus

člen predstavenstva
Ing. Pavol Mertus
V roku 1987 absolvoval Banícku fakultu Vysokej školy technickej v Košiciach a následne postgraduálne štúdium ekonomika a riadenie banského priemyslu. Do roku 1991 pôsobil ako banský inšpektor na banskom úrade v Bratislave. V rokoch 1992 – 1994 bol poradcom predsedu vlády Slovenskej republiky. Od roku 1994 – 1999 bol generálnym riaditeľom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky a členom dozornej rady Všeobecnej úverovej banky. V rokoch 1999 – 2003 bol na pozícii obchodného a ekonomického riaditeľa spoločnosti Pozagas, a. s., kde bol zodpovedný za ekonomické riadenie a obchodnú agendu spoločnosti. V rokoch 2003 – 2005 bol poradcom predstavenstva a členom dozornej rady FIN-energy, a. s. Bratislava, kde mal na starosti projekty v oblasti energetiky a plynárenstva. V rokoch 2008 – 2016 bol generálnym riaditeľom a konateľom ČKD – Slovensko, člen ČKD Group Praha, zodpovedný za komplexný chod spoločnosti, pôsobiacej technologicky v oblasti energetického a plynárenského priemyslu. V rokoch 2007 – 2010 bol členom dozornej rady SSE, a. s., v rokoch 2011 – 2012 členom predstavenstva SSE – distribúcia, a. s., a v rokoch 2013 až 2016 členom predstavenstva SSE, a. s. Od decembra 2016 je predsedom dozornej rady SSE – distribúcia, a. s., v Žiline. Je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike pre oblasti výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a súčasne osvedčenia z odbornej spôsobilosti výroba , prenos, distribúcia a dodávka elektriny.

Od 2. januára 2017 je členom predstavenstva spoločnosti SPP – distribúcia, a. s.