Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

H2 Pilot – Projekt primiešavania 10% vodíka do zemného plynu na úrovni distribučnej siete

Obec Blatná na Ostrove

 • 300 zákazníkov
 • 255 kotlov
 • 203 sporákov
 • 6 prietokových ohrievačov
 • Plynofikovaná v roku 1994
 • Domy, byty, malé a stredné podniky
 • 9km siete – oceľ 80%, PE 20%
Blatná na Ostrove

Zelený H2
(využitie záruk pôvodu)

Časová os projektu

Január 2022

 • Odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby a potrebné povolenia: Plynárenské zariadenia SPP-D (10% zmes)

Marec 2022

 • Odborné kontroly u odberateľov
 • Pasportizácia spotrebičov a odberných plynových zariadení
 • Komunikácia a PR aktivity

Máj 2022

 • Odborné stanovisko a povolenia: Odberné zariadenia a spotrebiče (10% zmes)
 • Stanoviská výrobcov

Jún 2022

 • Odborné stanovisko a povolenia: Zariadenie na primiešavanie vodíka do zemného plynu
 • Testovacia fáza

Jún – September 2022
Aktivity vykonávané v realizačnej fáze projektu

 • Online monitorovanie kvality primiešavania
 • Testovanie homogenity zmesi
 • Kontroly tesnosti
 • Kontrola najstarších spotrebičov

Kľúčové zistenia

 • po technickej stránke primiešavacie zariadenie pracovalo spoľahlivo, dávkovalo kontinuálne a v požadovaných objemoch,
 • vykonané chromatografické merania na týždennej báze preukázali homogenitu distribuovanej zmesi (cca 10% vo všetkých častiach obecnej siete) a potvrdili, že zo zmesi sa H2 neseparuje a po správnom namiešaní v bode dávkovania sa v sieti chová homogénne a ak dochádza k únikom distribuovaného plynu, tak jedine k únikom všetkých zložiek zmesi (aj metánu, aj odorantu, nie len vodíka),
 • vykonané čuchové skúšky a merania preukazovali kvalitnú a dostatočnú úroveň zaodorizovania siete a dokazovali, že H2 nijako negatívne neovplyvňuje zapáchavosť distribuovaného plynu,
 • kontrola najrizikovejších koncových zariadení (32 najstarších a/alebo atmosférických kotlov a 25 sporákov) počas 3 mesiacov používania s 10% zmesou preukázala vo všetkých prípadoch pozitívne výsledky – zapálenie, stabilita plameňa, funkčnosť,
 • vykonaná kontrola tesnosti siete preukázala tesnosť potrubných rozvodov,
 • od spustenia projektu v obci 15.6.2022 až po jeho ukončenie 30.9.2022 neboli zo strany odberateľov zaznamenané žiadne relevantné hlásenia, ani sťažnosti.

Závery a vyhliadky do budúcnosti

Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že primiešanie 10% obj. vodíka do distribuovaného plynu nemá negatívny vplyv na bezpečnosť, spoľahlivosť a štandardnú prevádzku plynárenských zariadení a bežných odberných plynových zariadení a spotrebičov – sporákov, kotlov a ohrievačov vody.

Realizáciou pilotného projektu sme sa výrazne posunuli v našom úsilí postupne pripraviť celú distribučnú sieť na zmes plynov s obsahom vodíka alebo na budúcu distribúciu čistého vodíka vo vybraných častiach siete.

Partneri

Kontaktná osoba projektu

Peter Demeč

Vedúci odboru stratégie a rozvoja aktív

peter.demec@spp-distribucia.sk

O SPP – distribúcia, a.s.

 • Slovensko – druhá najplynofikovanejšia krajina EÚ
 • 94% obyvateľstva má prístup k zemnému plynu
 • 33 400 km siete
 • 6 300 km vysokotlakovej siete (25-63 Bar)
 • 27 100 km miestnych sietí do 4 Bar
 • 1,5 mil. zákazníkov
 • spotreba 5 miliónov m3/rok