Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIPOJENIA ZARIADENIA NA VÝROBU BIOMETÁNU K DISTRIBUČNEJ SIETI

Tieto všeobecné podmienky zverejňuje SPP – distribúcia, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej siete na svojom webovom sídle v súlade s § 11a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby v znení zákona č. 136/2011 Z. z..

PROCES PRIPÁJANIA ZARIADENIA NA VÝROBU BIOMETÁNU K DISTRIBUČNEJ SIETI SPP – distribúcia, a.s.

 • Vstupná komunikácia

  Kontraktačná fáza - Zmluva o pripojení
 • Zákazník

  Zaslanie predbežných vstupných údajov pre projekt výroby bioplynu a jeho pripojenie k distribučnej sieti

  SPP-D

  Vstupné rokovania o projekte

  Informácia o zásadách pripájania výrobcov bioplynu k distribučnej sieti

 • Predbežná štúdia realizovateľnosti (PFS)

  Kontraktačná fáza - Zmluva o pripojení
  Trvanie: 1 mesiac
 • SPP-D

  Vypracovanie PFS

  Predbežný optimálny spôsob technickej realizácie

 • Dôležité zmluvné miľniky

  Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu biometánu k distribučnej sieti

 • Vydanie technických a obchodných podmienok pripojenia

  Kontraktačná fáza - Zmluva o pripojení
  Kontraktačná fáza - Dohoda o prepojení sietí
  Trvanie: 30 dní
 • SPP-D

  Vydanie technických a obchodných podmienok pripojenia (TPP)

 • Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu biometánu k distribučnej sieti SPP-D

  Kontraktačná fáza - Zmluva o pripojení
  Kontraktačná fáza - Dohoda o prepojení sietí
  Trvanie: cca od 1 mesiaca
 • Zákazník

  Akceptácia TPP zákazníkom

  Podpis Zmluvy o pripojení

  SPP-D

  Podpis Zmluvy o pripojení

 • Dôležité zmluvné miľniky

  Zmluva o pripojení

 • Projektová dokumentácia a povolenia

  Kontraktačná fáza - Zmluva o pripojení
  Kontraktačná fáza - Dohoda o prepojení sietí
  Trvanie: cca od 6 mesiacov
 • Zákazník

  Projektová dokumentácia + územné rozhodnutie + stavebné povolenie

  SPP-D

  Posúdenie a odsúhlasenie projektovej dokumentácie a kalkulácie nákladov zo strany SPP-D

 • Dôležité zmluvné miľniky

  Dohoda o prepojení zariadenia na výrobu biometánu s distribučnou sieťou SPP-D

 • Realizácia pripojenia

  Kontraktačná fáza - Zmluva o pripojení
  Kontraktačná fáza - Dohoda o prepojení sietí
  Trvanie: cca od 6 mesiacov
 • Zákazník

  Kolaudačné rozhodnutie k prípojke a zariadeniu výrobcu biometánu

 • Vyčíslenie nákladov za zriadenie prípojky

  Kontraktačná fáza - Dohoda o prepojení sietí
  Trvanie: cca od 1 mesiaca
 • SPP-D

  Posúdenie nákladov zo strany prevádzkovateľa distribučnej siete

  Prípadné vyčíslenie skutočných nákladov od súdneho znalca

  Platba 75% skutočných nákladov za zriadenie prípojky

 • Dôležité zmluvné miľniky

  Žiadosť o pridelenie distribučnej kapacity

 • Uzavretie distribučnej zmluvy

  Trvanie: 20 dní
 • SPP-D

  Distribučná zmluva

 • Dôležité zmluvné miľniky

  Distribučná zmluva

 • Napustenie prípojky + skúšobná prevádzka

  Trvanie: 3 mesiace
 • SPP-D

  Otvorenie hlavného uzáveru plynu HUP

  Kontrola kvality biometánu dodávaného do distribučnej siete

 • Prevádzka

 • SPP-D

  Vydávanie potvrdenia o množstve dodaného biometánu do distribučnej siete (mesačná báza)

  Kontrola kvality biometánu dodávaného do distribučnej siete