Poruchová linka 0850 111 727
   Zákaznícka linka 0850 269 269 
( zo zahraničia: +421 2 2040 2040)
16. decembra 2022

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. („SPP-D“) ako prevádzkovateľ plynárenskej distribučnej siete zabezpečuje distribúciu zemného plynu do odberných miest odberateľov a plní súvisiace zákonné povinnosti. Jedná sa najmä o meranie množstiev distribuovaného plynu a výkon odpočtov stavu meradiel na odberných miestach. Namerané a odčítané údaje o množstvách spotrebovaného plynu poskytuje SPP-D dodávateľom zemného plynu, s ktorými majú odberatelia priamy zmluvný vzťah na základe zmlúv o dodávke plynu. SPP-D ako celonárodný prevádzkovateľ fyzickej plynárenskej infraštruktúry poskytuje služby distribúcie plynu všetkým dodávateľom plynu na Slovensku.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že podľa zákona o energetike ste ako odberateľ zemného plynu povinný umožniť prevádzkovateľovi distribučnej siete prístup k určenému meradlu a to najmä za účelom kontroly meradla, výmeny meradla a fyzického odpočtu stavu spotreby zemného plynu.

SPP-D plní zákonnú povinnosť vykonávať fyzické odpočty stavu meradiel na odberných miestach  prostredníctvom svojho zmluvného partnera, ktorým je spoločnosť stengl a.s. 

Jednotliví odpočtári sa preukazujú identifikačným dokladom pracovníka stengl a.s., a poverovacím listom SPP-D.

Odpočtári pritom nikdy nepožadujú predkladanie dokladov totožnosti od zákazníkov, ani uzatvorených zmlúv o dodávke plynu, alebo vyúčtovacích faktúr.

V prípade pochybností o konkrétnom odpočtárovi si môžete uvedené overiť u stengl a.s.  na mobilnom telefónne číslo +421 918 711 191. SPP-D odporúča podozrivé osoby bezodkladne nahlásiť na políciu (telefónne číslo 158).

Dovoľujeme si Vás tiež upozorniť, že ak neumožníte odpočtárovi spoločnosti stengl a.s. prístup k meradlu za účelom jeho kontroly a odpočtu, porušujete tým svoje zákonné povinnosti. Vaše konanie môže byť vyhodnotené ako účelové, vedúce k podozreniu, že na danom odbernom mieste dochádza k neoprávnenému odberu zemného plynu, čo môže viesť až k prerušeniu dodávky plynu.

Povinnosť sprístupniť meradlo Vám pritom nezaniká ani priamym nahlásením stavu meradla (samoodpočtom) Vášmu zmluvnému dodávateľovi plynu (či už na jeho zákaznícke číslo alebo e-mailom), alebo iným alternatívnym spôsobom.

Z vyššie uvedených dôvodov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste v prípade odpočtov spotreby zemného plynu vždy umožnili poverenému  odpočtárovi fyzický prístup k plynomeru.

Zároveň Vás touto cestou informujeme, že spoločnosť stengl a.s. (ako sprostredkovateľ podľa čl. 28 GDPR) je oprávnená spracúvať osobné údaje odberateľov na účely výkonu fyzických odpočtov stavu spotrieb plynomerov na odberných miestach v mene a podľa písomných pokynov SPP-D a to v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok vyplývajúcich z písomnej zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov odberateľov sú dostupné na www.spp-distribucia.sk/sk_gdpr.